1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 15. (výjezdního) zasedání kolegia děkana ze dne 13. - 14. 4. 2023

 

Zápis 15. (výjezdního) zasedání kolegia děkana,
které se konalo 13. - 14. 4.2023 ve Dvoře Perlová voda

Předsedající:


prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan 1. LF UK


Přítomni:


prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – členka kolegia (pouze 13. 4. 2023)
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan (pouze 14. 4. 2023)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. – člen kolegia (pouze 13. 4. 2023)
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. – proděkanka
doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – proděkanka
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. – člen kolegia
MUDr. Martina Novotná – zastupující za tajemnici
Kamila Otrubová – zástupkyně senátu z řad studentů


Omluveni:

MUDr. Eitan Brizman, BDS – proděkan
Ing. Tereza Lukášová – tajemnice
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. – člen kolegiaP R O G R A M

15. zasedání kolegia děkana (výjezdního), které se bude konat ve čtvrtek a pátek
13.-14. 4. 2023 ve Dvoře Perlová voda


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 14. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 27. 3. 2023 od 13:00 hod.
Informace děkana
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


2) Aktuální body


3) Tematické okruhy

I. Hlavní cíle fakulty a jejich plnění –
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


II. Koncepce a vývoj výuky
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. et al.


III. Rozvoj fakulty a strategické projekty, děkanát

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, MUDr. Martina Novotná, Ing. Ivan Mikula, Ph.D.


IV. Věda
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.,

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. et al.


V. Mezinárodní rozvoj fakulty
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


4) Různé

Ad 1/2:

Prof. Vokurka zahájil a rámcově uvedl program výjezdního zasedání.

Informoval o zastoupení tajemnice fakulty Ing. Terezy Füsganger, kdy po dobu její nepřítomnosti ji bude zastupovat MUDr. Martina Novotná.

Do sportovního týmu, který bude reprezentovat 1. LF UK na Rektorském sportovním dnu byli nominováni z řad kolegia děkana prof. Lišková, prof. Zikán, doc. Kučera, K. Otrubová.

Prof. Vokurka shrnul informace z 14. zasedání KD – zápis byl schválen


Ad 3:

I

Prof. Vokurka shrnul hlavní cíle fakulty v oblasti výuky, rozvoje vědy, fakulty a struktury děkanátu. Výstupy jednání budou prezentovány následně na AS 1. LF a na poradě přednostů. Mají sloužit jako cíle pro následující období.


II

Doc. Burgetová informovala o proběhlé schůzce studijních proděkanů lékařských fakult k vymezení kompetencí a profilu absolventa. Fakulty se shodly v postupu dle vyhlášky č. 280/218. Zároveň došlo ke shodě, že 6. roč. se má výrazně věnovat praktické výuce.

Upozornila na potřebu optimalizace teoretické výuky v klinických oborech a důrazu na výuku praktickou. Důraz kladen na rozvoj simulačních center a propojenosti teoretické, preklinické a klinické výuky.

V souvislosti s přístupem studentů do NIS doc. Burgetová zmínila potřebu přípravy e-learningového kurzu o nakládání s informacemi. Prof. Zikán poskytne písemný materiál, který využívá při práci studentů s daty ve FNB, bylo také doporučeno obrátit se na RNDr. Štuku.

Proběhla diskuse ke kompetencím a profilu absolventa, prof. Grus zmínil pilotní projekt který vychází z profilů absolventa, kdy jednotlivé obory definují, co je pro ně důležité, časté a co okrajové.

MUDr. Mlček prezentoval ke kompetencím a profilům materiál vycházející z „Profiles“ švýcarské asociace lékařských fakult, včetně EPA (Entrustable Professional Activities). Fakulta vypracuje konkrétní návrh profilu absolventa a jeho aplikace do celého systému výuky.

K rozvoji didaktických schopností pedagogů navrhuje jednou za semestr uspořádat kurz pro pedagogy, který by byl bodově zohledněn v hodnocení akademických pracovníků. Dr. Vejražka navrhuje vzdělávací kurz zatím pouze pro zájemce. Tento faktor bude zohledňován i ve financování fakult. Prof. Vokurka informoval o proběhlé Konferenci NAÚ v Ostravě, která se této otázce věnovala.

Byla navržena a odsouhlasena účast na konferenci o lékařském vzdělávání AMEE v srpnu 2023.

V oblasti věnované přijímacímu řízení informovala prof. Dušková o průběhu a harmonogramu přijímacího řízení. Zmínila problematiku studentů se specifickými potřebami, kde je potřeba definovat způsobilost ke studiu i k výkonu povolání, MUDr. Vejražka navrhuje určit obory, ve kterých je možné tyto potřeby naplnit.

MUDr. Vejražka představil graf s vývojem počtu bodů pro přijetí, proběhla diskuse.

Prof. Dušková předložila několik návrhů ke změnám:

· návrh na snížení počtu otázek v přijímacích testech – návrh byl přijat

· návrh na změna bonifikace za matematiku na průměr do 2,00 - návrh byl přijat

· návrh na snížení průměru pro přijetí na 1,05 - návrh byl přijat

Prof. Grus diskutoval problematiku stáží mimo fakultní nemocnice o které je malý zájem – je třeba aktivně prosazovat, informovat, zapojit PR, seznámit s možnostmi ubytování.

Prof. Vokurka navrhl doc. Havránka, předsedu Studijní komise senátu, jako člena do Pedagogické komise 1. LF.


III

Dr. Novotná seznámila kolegium s novou organizační strukturou děkanátu a jejím členění, od 1. 7. 2023 vznikne nově zahraniční oddělení, které převezme agendu zahraničních stáží.

Ing. Mikula informoval o výběrovém řízení na zhotovitele Kampusu Albertov, které bude vypsáno v druhé polovině dubna a potrvá cca 6 měsíců, kolaudace je stále plánována na r. 2026, seznámil s předpokládanými náklady na stavbu, zmínil problematiku dozorování stavby, uspořádání kampusu, a potřebu revize společných prostor.

Prof. Kittnar podal informace k přípravám projektu Simulačního centra, přičemž proběhla debata ke způsobu financování, jako jednu z možností je využít fond UK Mikuláš či hledání dalších zdrojů.

Vedení fakulty považuje vybudování Biocentra (Kampus Albertov) a rozšíření SIM centra za klíčové pro rozvoj fakulty a považuje za nezbytné se oběma tématům intenzivně věnovat po stránce věcné i ekonomické.

Prof. Vokurka informoval o ekonomice fakulty, dělení prostředků a jejich vývoji na UK v posledních letech a o návrhu nových Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK a o některých velmi problematických bodech. Fakulta připraví a odešle na RUK své připomínky, bude diskutovat v rámci Strategické ekonomické skupiny, koordinovat postoj s dalšími fakultami a projednávat s našimi zástupce v AS UK. Problematika financování lékařského vysokého školství bude zdůrazňována i v PR a mediálních výstupech fakulty.

Pro přidělení finálních částek z RUK byla připravena finální verze rozpočtu fakulty (KD, AS).

Prof. Vokurka dále přednesl návrh k zvýšení mzdových prostředků a jejich možného navýšení od 1.7.2023. Bylo navrženo navýšení diferencované podle stávajícího výkonu (tzv. evaluace pedagogického výkonu) a dále bylo od nového akademického roku 2023/24 rozhodnuto o navýšení hodinové odměny při výuce v angličtině.

MUDr. Novotná stručně seznámila s vývinem cen a spotřeby energií.

Prof. Miovský informoval o podepsaném memorandu s Medditeranean College (Řecko) v rámci možné výuky nelékařských oborů a přípravě následného jednání s rektorátem.

Prof. Vokurka informoval o smluvních vztazích s Agelem,


IV

Prof. Klener představil analýzu autorských publikací a publikačního výkonu na 1. LF, kde je patrný příznivý vývoj.

Cena kolegia děkana – prof. Klener navrhuje zvýšit počet oceněných prací z 5 na 10, zvýšit odměny za 1.-5. místo z 30 na 60 tisíc Kč​ a rozšířit způsob nominace. Zdůraznil potřebu nastavení kritérií a výši limitu na podporu excelentních publikací. Návrh byl schválen.

Prof. Klener prezentoval stanoviska AV ČR, 2. LF, VR UK ve vztahu k tzv. „mega journals“ a zmínil potřebu zaujmout i za 1. LF k této problematice stanovisko. Důraz kladl na poskytnutí dostačujících informací, vydání doporučení a diskusi na VR.

Prof. Klener představil koncepci hodnocení vědy a tvůrčí činnosti na UK za posledních pět let – v pracovní skupině není zástupce 1. LF UK a 2. LF UK, ačkoliv jsme společného kandidáta navrhovali. Dále informoval o návrhu rektorátu na aktualizaci stávajícího hodnocení vědy pro roky 2024 a 2025. Představené parametry byly podrobeny silné kritice a fakulta bude tyto výhrady komunikovat na úrovni rektorátu, AS UK a bude postupovat společně s dalšími fakultami z oblasti lékařství a přírodních věd.

Prof. Klener navrhuje zažádat o akreditaci „nového“ oboru „Soudní lékařství a toxikologie“. Návrh byl kolegiem přijat.

Prof. Klener vznesl dotaz k možnosti pořídit multilicence na program BioRender – po zjištění podmínek žádost směrovat na tajemnici fakulty.

Prof. Šedo vznesl dotaz k významu časopisu Folia Biologica. Tento bod bude zařazen na některé další kolegium za přítomnosti doc. Živného a prof. Zimy (šéfredaktora).

Prof. Lišková informovala o grantech, projektech a proběhlé schůzce na rektorátu a probíhajících projektech. Upozornila na kritéria hodnocení Article influence score a na přípravu nových výkonnostních indikátorů, které se budou týkat všech fakult. Dále sdělila, že rady Cooperatií se budou podílet na hodnocení. GAUK měl úspěšnost 34 %, pro úspěšně ukončené projekty budou odměny. PRIMUS bude na 4 roky bez prodloužení, návod na vyhledávání bibliometrických parametrů je na webových stránkách ÚVI. Proběhla diskuse k hodnocení a přehledu Cooperatií, postupu fakulty v rámci vnitřního dělení a hodnocení, dále pak zatím nepropracovaného systému hodnocení na úrovni celé univerzity (stále není jasné, zda vědecké publikace budou hodnoceny v rámci tematického řazení, či v rámci zařazení autorů do jednotlivých Cooperatií).

Doc. Zlatohlávek prezentoval změny v oborových radách doktorských studijních programů.

Oznámil, že nově je předsedou oborové rady lékařské psychologie psychopatologie prof. Ptáček.

Doc. Zlatohlávek přednesl krátkou analýzu počtu studentů na školitele a jejich úspěšnost, navrhuje do budoucna určit zásadu, kolik studentů může mít školitel.


V

Prof. Šedo oznámil finalizaci letní školy v oblasti onkologie a požádal o medializaci. Navrhl zpracovat analýzu úspěšnosti studia zahraničních studentů dle místa, kde konali přijímací řízení, a dále navrhl jednou za dva roky zpracovat internacionální publikace na pracovištích a ty nejlepší práce prezentovat v Jedničce. Dále vznesl dotaz na objem prostředků poskytovaných na internacionalizaci z RUK.

Příští zasedání KD proběhne prezenčně dne 2. 5. 2023 ve 13:00 v malé zasedací místnosti děkanátu Na Bojišti 3.

Hodnocení: spravovat