1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 15. 10. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 15. 10. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoníček, J. Bartoška, J. Bříza, L. Dibdiak, H. Dittrichová, J. Marcoň,
A. Nováková, D. Novotný, M. Pehr, P. Smejkal, P. Tišer, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast senátorů na zasedáních (10 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v roce 2019 (10 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK
a jmenování nových členů Vědecké rady 1. LF UK (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.08 hodin přivítáním všech přítomných.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali V. Riljak a L. Zlatohlávek.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení navrženého programu jednání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
17: 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval o problematické otázce hodnocení výuky ve střetu s ochranou osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Výstupní informace hodnocení výuky zůstávají veřejně dostupné. Tato problematika je v současné době řešena právníky UK, zda a jakým způsobem bude možné hodnocení nadále provozovat. Více k tomu sdělí M. Vejražka.

M. Vejražka sdělil, že budou jistě nějaká omezení. Starší výsledky nejsou již uveřejněny. Jak to bude v budoucnu, sdělí právníci, kteří se problematice aktuálně věnují. Opora musí být nalezena v zákoně. Hodnocení výuky je povinné dle vysokoškolského zákona. Z těchto kritérií musí vzejít řešení.

A. Šedo se dále věnoval úspěšnosti studentů v 1. ročnících, o čemž bylo možné se dočíst v posledním zápisu z Kolegia děkana. Ukázalo se, že studenti, kteří chodí ke zkouškám, mají více než 80% studijní úspěšnost. Statistiku zhoršují studenti, kteří v prvních ročnících odpadají, protože ke zkouškám vůbec nedojdou. Domnívá se, že správnou cestou je postupné zkvalitňování výběru studentů již u přijímacích zkoušek, které se dle statistik fakulty postupně daří.

A. Šedo informoval o kauze přednesené D. Sedmerou na Kolegiu děkana o studentech-samoplátcích, za které jejich stát přestal platit školné. Fakulta nemůže školné z právních důvodů studentům prominout. Studenti konfrontovaní touto skutečností nalézají zdroje k zapravení svých dluhů.

P. Broulík se zeptal, kolik studentů se v 1. ročníku nedostaví ke zkoušce?

K. Smetana odpověděl, že se jedná o 20% studentů.

A. Šedo doplnil, že studenti často nemají více zkoušek.

M. Vrablík se zeptal, kolik studentů skončí v 1. ročníku?

K. Smetana odpověděl, že zhruba 60% studentů letos prošlo zkouškou anatomie.

A. Šedo řekl, že na některých fakultách platí, že nelze opakovat 1. ročník.

P. Strejc se zeptal, zda opravdu 7% absolventů odchází do zahraničí.

A. Šedo potvrdil, že dlouhodobě se jedná o méně než 10% absolventů.

P. Strejc poděkoval děkanovi 1. LF UK za příspěvek.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast senátorů na zasedáních
P. Strejc pochválil senátory, kteří mají 100% účast na zasedáních. Vyzval přítomné k rozpravě.

AS 1. LF UK vzal na vědomí účast senátorů na zasedáních v období 15. 1. - 11. 6. 2018.


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v roce 2019
P. Strejc přednesl navržené termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2019.

L. Zlatohlávek podotkl, že únorový termín zasahuje do jarních prázdnin.

P. Strejc konstatoval, že jarní prázdniny probíhají po několik týdnů a nelze se vyhnout kolizi. Bude-li se termín dotýkat některého ze senátorů, bude samozřejmě omluven.

AS 1. LF UK vzal na vědomí termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2019, a sice: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 20. 5., 17. 6., 14. 10., 11. 11. a 9. 12.6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK a jmenování nových členů Vědecké rady 1. LF UK
A. Šedo požádal přítomné o schválení návrhu na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK (VR 1. LF UK)T. Philippa, reprezentanta Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). T. Philipp již svou funkci na MZ ČR nevykonává. A. Šedo navrhuje na jeho místo vakcionologa R. Prymulu, náměstka MZ ČR. Protože R. Prymula má částečný úvazek na Lékařské fakultě v Hradci Králové, nebyl by zcela mimofakultním členem VR 1. LF UK, a proto navrhuje ještě další členku VR 1. LF UK Z. Sedlákovou z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v.v.i.
A. Šedo požádal přítomné o podporu tohoto návrhu.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě a současně vyjádřil poděkování odvolanému členovi VR 1. LF UK.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání mimofakultního člena Vědecké rady 1. LF UK MUDr. Toma Philippa, Ph.D. z Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 15. 10. 2018.
AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování mimofakultních členů Vědecké rady 1. LF UK prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. z Ministerstva zdravotnictví ČR a Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové a Ing. Zdeňku Sedlákovou, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AC ČR v.v.i. s účinností od 16. 10. 2018.
17 : 0 : 0 schváleno


8. Různé
A. Šedo informoval přítomné o tom, že se na vedení fakulty obrátil výbor Petiční komise Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK). Petiční komise obdržela anonymní podnět, že na 1. LF UK docházelo k porušování Studijního a zkušebního řádu UK. Předchozím anonymním stížnostem nevyhověla ani fakulta ani univerzita. Nyní se však anonym obrátil na Petiční komisi AS UK. Vedení fakulty se rozhodlo odpovědět stejným způsobem jako dříve.

M. Vrablík se podivil, že univerzita reaguje na anonymní podnět.

Z. Krška se domnívá, že by měla fakulta odpovědět, jinak se rozvine nekončící korespondence.

A. Šedo upřesňuje, že vedení fakulty bude reagovat na dotaz výboru Petiční komise AS UK nikoli na podnět anonymního stěžovatele.

Do diskuse vstoupili P. Pafko, M. Vrablík, Z. Krška, A. Šedo a V. Danzig.

P. Pafko chápe, že je existenční neuspět u státní rigorózní zkoušky, na druhé straně je zodpovědnost vůči pacientům.

M. Vrablík poukázal na možnost 3. termínu jako poslední šance, která je supervidovaná dalším učitelem mimo členy komise a tím je zajištěna objektivita.

A. Šedo tuto možnost potvrdil. Je však nutné být v takových případech zásadový. Vzniklou situaci umožňuje možnost opakovaného skládání přijímacích zkoušek, které prodlužuje dobu studia, u některých studentů až na 12 let, a příliš liberální uznávání zkoušek složených v minulém studiu. Takových studentů je naštěstí mizivé množství. Tito studenti by měli odejít z fakulty dříve. Byla by to i pro ně šance na nepromarněná léta studia.

Z. Krška tlumočil zásadní jednotnou otázku zkušební komise, jak je možné, že se takový student dostane až na závěr studia?

M. Vrablík konstatoval, že žádnému zkoušejícímu není příjemné vyhazovat studenty od zkoušek.

15. 40 hodin příchod J. Raboch.

V. Danzig řekl, že v interně je výhodou zkouška v 5. ročníku, která brání podobné situaci. Ve všech oborech to asi není možné.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.40 hodin.


Zapsala: Eva Svobodová

Účast senátorů na zasedáních

Hodnocení: spravovat