1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 15. 1. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 15. 1. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, D. Kulišiak, D. Novotný, P. Pafko, J. Raboch, P. Tesařová,
J. Živný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
(20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stanovisko Asociace lékařských fakult (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
8. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Novelizace univerzitních předpisů (10 min.)
9. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné senátorky a senátory a hosty, J. Duškovou, proděkanku fakulty, E. Soubustovou, tajemnici fakulty a A. Šeda, děkana fakulty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal o schválení programu zasedání. K programu nebyly vzneseny námitky.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
Jako ověřovatelé se přihlásili M. Vrablík a L. Zlatohlávek.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
A. Šedo pozdravil přítomné. Poté se zmínil pochvalně o 130. plesu fakulty.

15.08hodin příchod V. Danzig a J. Marcoň.

A. Šedo poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří. Publicita byla vedena prostřednictvím Facebooku. Tato kampaň byla úspěšnější než v loňském roce.

15.09hodin příchod S. Štípek.

A. Šedo dále informoval, že tři osoby z fakulty byly jmenovány do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR.
A. Šedo prodiskutuje v užším kruhu výuku nutričních specialistů.
A. Šedo upozornil, že není možné při fakultních aktivitách rozdávat materiály soukromých aktivit a je třeba se vyvarovat střetu zájmů.
A. Šedo sdělil, že na II. a III. interní klinice a 2. Chirurgické klinice se připravuje pilotní podoba nového předmětu Kardiovaskulární medicína.
Dále informoval o vyhodnocování časových a ekonomických dotací jednotlivých předmětů. Od tohoto vyhodnocení se odvíjí mzdové limity pracovišť. Odměňování pedagogů je třeba hodnotit z perspektivy celoročního výdělku.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Strejc upozornil na přeložení jednání o akreditacích na příští zasedání (body programu 5 a 6). Zeptal se, zda nikdo nemá námitek?

A. Šedo vysvětlil, že tyto akreditace je nutno ještě prodiskutovat s O. Švestkovou, přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Problém spatřuje v personálních problémech garantování těchto disciplín. Jednání bude za přítomnosti proděkanky J. Duškové, proděkana M. Miovského a přednostky O. Švestkové.

15.16 hodin příchod H. Švehlová.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stanovisko Asociace lékařských fakult

A. Šedo konstatoval, že časopis Týden zveřejňuje žebříčky fakult, kde srovnává neporovnatelné. Metodika zpracování dat není známa. Jedná se o neprofesionální přístup ke zpracování podkladů. Redakce časopisu požadovala informace s odvoláním na zákon. Asociace lékařských fakult se rozhodla tato data poskytnout s komentářem, a sice v listinné podobě za všechny fakulty souhrnně.
Asociace lékařských fakult má zájem podílet se na kvalitním hodnocení na základě zpracování relevantních dat a zodpovědného přístupu k jejich zpracování.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Strejc se zeptal, zda fakulta je považována za úřad a vztahuje se na ni patnáctidenní lhůta pro odpověď na požadavek a zda se tímto zabývalo právní oddělení?

A. Šedo odpověděl, že se problémem zabývala plzeňská fakulta. Povinnost odpovědět ve lhůtě patnácti dnů fakulta má.

M. Vrablík se zeptal, jak na námitky Asociace reagovala redakce časopisu Týden?

A. Šedo zopakoval, že fakulty chtěly spolupracovat a současně chtěly znát metodiku zpracování. Redakce však požadovala pouze data. Fakulty souhlasí s hodnocením, které zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

M. Vrablík se ujišťuje, že fakulty udělaly vstřícné kroky.

A. Šedo odpověděl, že toto se pravidelně opakuje již tři roky. Fakulty musí poskytnout požadovaná data podle zákona. Budou však požadovat diskusi, protože zveřejněné výstupy jsou pro čtenáře zavádějící.

M. Vrablík konstatoval, že mediální obraz bohužel formuje společnost.

J. Marcoň navrhl poslat relevantní data ostatním médiím.

A. Šedo odvětil, že pravdivá data se fakulta snaží neustále prezentovat.

J. Marcoň upřesnil, že by se měla stejná data poskytnout dalším médiím a poskytnout tak jiný pohled.

P. Strejc navrhl, aby tak bylo poukázáno na zpracování stejných dat s odlišnou interpretací a k tomu přiložit komentář.

A. Šedo shrnul, že časopis Týden má požadavek na celkový součet, aniž by se zajímal o souvislosti.

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
Tyto body se na návrh děkana fakulty přesouvají na příští zasedání.


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních
Přítomní vzali na vědomí předložený přehled docházky za období 19. 6. – 4. 12. 2017.


8. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Novelizace univerzitních předpisů
M. Vejražka se stručně vyjádřil k materiálům, které byly předloženy podrobně zpracované.
Byly předloženy tři vnitřní předpisy Univerzity Karlovy (UK).
Studijní a zkušební řád UK - změny, které jsou navrhovány, jsou převážně technické povahy, definice, zpřesnění nové verze předpisu. Právní oddělení navrhovalo upřesnit, zda zkouška je organizační nebo studijní záležitost.
Akreditační řád UK - technické úpravy.
Řád přijímacího řízení pro uchazeče UK - popis specializací, změna terminologie. Novela umožňuje i listinné přihlášky kromě elektronických a zkouška je možná i telekonferenčně. V obou případech, pokud fakulta podrobně upraví vnitřním předpisem, navrhované novely budou mít na 1. LF minimální dopad.
Fakulta celkem měla dvě podstatnější připomínky: ke SZŘ doporučuje upřesnit, co spadá pod organizaci studia a co pod studijní záležitosti, a dále doporučuje vymezit lhůtu, v níž je možné nahlížet do opraveného zkouškového testu.
M. Vejražka v závěru konstatoval, že AS 1. LF měl na prostudování rozsáhlého materiálu nepřiměřeně krátkou dobu, navíc materiál obdržel v době vánočních svátků.


9. Různé
P. Strejc upozornil na Jednací řád AS 1. LF UK, který nabádá, aby sdělení, na která je kladen důraz, byla do zápisu přesně nadiktována. Dříve již uvažoval s děkanem fakulty o možnosti nahrávání. Nyní si dovolil nahrát příspěvek M. Vejražky a nahrávku přehrál přítomným. Poté nahrávku smazal a nabídl, že by mohl zásadní vystoupení a příspěvky takto při jednáních nahrávat. Požádal A. Šeda o jeho názor.

A. Šedo so domnívá, že se jedná o rozhodnutí AS 1. LF UK. Doporučil zvážit tuto možnost třeba podle závažnosti projednávaných bodů či potřeb senátorů.
S. Štípek doporučil důležitá usnesení promítnout a společně stylizovat.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.50 hodin.Zapsala: E. Svobodová
Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 15. 1. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, D. Kulišiak, D. Novotný, P. Pafko, J. Raboch, P. Tesařová,
J. Živný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
(20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stanovisko Asociace lékařských fakult (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
8. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Novelizace univerzitních předpisů (10 min.)
9. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné senátorky a senátory a hosty, J. Duškovou, proděkanku fakulty, E. Soubustovou, tajemnici fakulty a A. Šeda, děkana fakulty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal o schválení programu zasedání. K programu nebyly vzneseny námitky.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
Jako ověřovatelé se přihlásili M. Vrablík a L. Zlatohlávek.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
A. Šedo pozdravil přítomné. Poté se zmínil pochvalně o 130. plesu fakulty.

15.08hodin příchod V. Danzig a J. Marcoň.

A. Šedo poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří. Publicita byla vedena prostřednictvím Facebooku. Tato kampaň byla úspěšnější než v loňském roce.

15.09hodin příchod S. Štípek.

A. Šedo dále informoval, že tři osoby z fakulty byly jmenovány do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR.
A. Šedo prodiskutuje v užším kruhu výuku nutričních specialistů.
A. Šedo upozornil, že není možné při fakultních aktivitách rozdávat materiály soukromých aktivit a je třeba se vyvarovat střetu zájmů.
A. Šedo sdělil, že na II. a III. interní klinice a 2. Chirurgické klinice se připravuje pilotní podoba nového předmětu Kardiovaskulární medicína.
Dále informoval o vyhodnocování časových a ekonomických dotací jednotlivých předmětů. Od tohoto vyhodnocení se odvíjí mzdové limity pracovišť. Odměňování pedagogů je třeba hodnotit z perspektivy celoročního výdělku.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Strejc upozornil na přeložení jednání o akreditacích na příští zasedání (body programu 5 a 6). Zeptal se, zda nikdo nemá námitek?

A. Šedo vysvětlil, že tyto akreditace je nutno ještě prodiskutovat s O. Švestkovou, přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Problém spatřuje v personálních problémech garantování těchto disciplín. Jednání bude za přítomnosti proděkanky J. Duškové, proděkana M. Miovského a přednostky O. Švestkové.

15.16 hodin příchod H. Švehlová.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stanovisko Asociace lékařských fakult

A. Šedo konstatoval, že časopis Týden zveřejňuje žebříčky fakult, kde srovnává neporovnatelné. Metodika zpracování dat není známa. Jedná se o neprofesionální přístup ke zpracování podkladů. Redakce časopisu požadovala informace s odvoláním na zákon. Asociace lékařských fakult se rozhodla tato data poskytnout s komentářem, a sice v listinné podobě za všechny fakulty souhrnně.
Asociace lékařských fakult má zájem podílet se na kvalitním hodnocení na základě zpracování relevantních dat a zodpovědného přístupu k jejich zpracování.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Strejc se zeptal, zda fakulta je považována za úřad a vztahuje se na ni patnáctidenní lhůta pro odpověď na požadavek a zda se tímto zabývalo právní oddělení?

A. Šedo odpověděl, že se problémem zabývala plzeňská fakulta. Povinnost odpovědět ve lhůtě patnácti dnů fakulta má.

M. Vrablík se zeptal, jak na námitky Asociace reagovala redakce časopisu Týden?

A. Šedo zopakoval, že fakulty chtěly spolupracovat a současně chtěly znát metodiku zpracování. Redakce však požadovala pouze data. Fakulty souhlasí s hodnocením, které zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

M. Vrablík se ujišťuje, že fakulty udělaly vstřícné kroky.

A. Šedo odpověděl, že toto se pravidelně opakuje již tři roky. Fakulty musí poskytnout požadovaná data podle zákona. Budou však požadovat diskusi, protože zveřejněné výstupy jsou pro čtenáře zavádějící.

M. Vrablík konstatoval, že mediální obraz bohužel formuje společnost.

J. Marcoň navrhl poslat relevantní data ostatním médiím.

A. Šedo odvětil, že pravdivá data se fakulta snaží neustále prezentovat.

J. Marcoň upřesnil, že by se měla stejná data poskytnout dalším médiím a poskytnout tak jiný pohled.

P. Strejc navrhl, aby tak bylo poukázáno na zpracování stejných dat s odlišnou interpretací a k tomu přiložit komentář.

A. Šedo shrnul, že časopis Týden má požadavek na celkový součet, aniž by se zajímal o souvislosti.

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
Tyto body se na návrh děkana fakulty přesouvají na příští zasedání.


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních
Přítomní vzali na vědomí předložený přehled docházky za období 19. 6. – 4. 12. 2017.


8. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Novelizace univerzitních předpisů
M. Vejražka se stručně vyjádřil k materiálům, které byly předloženy podrobně zpracované.
Byly předloženy tři vnitřní předpisy Univerzity Karlovy (UK).
Studijní a zkušební řád UK - změny, které jsou navrhovány, jsou převážně technické povahy, definice, zpřesnění nové verze předpisu. Právní oddělení navrhovalo upřesnit, zda zkouška je organizační nebo studijní záležitost.
Akreditační řád UK - technické úpravy.
Řád přijímacího řízení pro uchazeče UK - popis specializací, změna terminologie. Novela umožňuje i listinné přihlášky kromě elektronických a zkouška je možná i telekonferenčně. V obou případech, pokud fakulta podrobně upraví vnitřním předpisem, navrhované novely budou mít na 1. LF minimální dopad.
Fakulta celkem měla dvě podstatnější připomínky: ke SZŘ doporučuje upřesnit, co spadá pod organizaci studia a co pod studijní záležitosti, a dále doporučuje vymezit lhůtu, v níž je možné nahlížet do opraveného zkouškového testu.
M. Vejražka v závěru konstatoval, že AS 1. LF měl na prostudování rozsáhlého materiálu nepřiměřeně krátkou dobu, navíc materiál obdržel v době vánočních svátků.


9. Různé
P. Strejc upozornil na Jednací řád AS 1. LF UK, který nabádá, aby sdělení, na která je kladen důraz, byla do zápisu přesně nadiktována. Dříve již uvažoval s děkanem fakulty o možnosti nahrávání. Nyní si dovolil nahrát příspěvek M. Vejražky a nahrávku přehrál přítomným. Poté nahrávku smazal a nabídl, že by mohl zásadní vystoupení a příspěvky takto při jednáních nahrávat. Požádal A. Šeda o jeho názor.

A. Šedo so domnívá, že se jedná o rozhodnutí AS 1. LF UK. Doporučil zvážit tuto možnost třeba podle závažnosti projednávaných bodů či potřeb senátorů.
S. Štípek doporučil důležitá usnesení promítnout a společně stylizovat.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.50 hodin.Zapsala: E. Svobodová
Příloha: Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních 19. 6. - 4. 12. 2017

Příloha: Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních 19. 6. - 4. 12. 2017

Hodnocení: spravovat