1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 5. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 5. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Dibdiak, A. Nováková, D. Novotný, M. Pehr
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet fakulty na rok 2018 (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu (20 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc přivítal hosty, senátorky a senátory, a zahájil zasedání v 15.09 hodin.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
Jako ověřovatelé byli určeni V. Riljak a J. Marcoň.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil program zasedání v předloženém znění.
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval přítomné o projektu vlády ČR financování medicínského školství. Tento projekt je podporován Asociací lékařských fakult. Projekt má též podporu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a jeho ředitele prof. Duška. Projekt aktivně podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd) a je dojednána podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Asociace lékařských fakult, MZd, MŠMT a ÚZIS budou jednat s předsedou vlády ČR.
Program je plánován na 6-10 let. V jeho první fázi bude řešeno dofinancování vnitřního dluhu fakult a rozšíření zejména personální kapacity a poté by mělo postupně dojít na zvyšování počtu studentů o 15% tak, aby počty odpovídaly kapacitě vyučujících. Není zájem o rušení anglické paralelky, která kromě ekonomického přínosu má význam v komunikaci se zahraničím a dobře prezentuje fakultu. Podobný projekt se již osvědčil na Pedagogické fakultě UK.

15.14 hodin příchod J. Raboch.

Ke tvorbě pravidel rozpočtování fakult UK vítá A. Šedo příchod J. Rabocha, který jistě upřesní výsledky jednání AS UK.

15.15 hodin příchod L. Zlatohlávek.

V diskusích o financování se dospělo k odsouhlasení započítání RIV bodů, které LFs reálně vytvářejí, do koeficientu kvality studijního příspěvku. S tím však nesouhlasila Matematicko-fyzikální fakulta UK a byla pro omezení této částky jejím zastropováním.

J. Raboch potvrdil, že bylo dojednáno započítání RIV bodů. Poté se však otevřela vstupem senátora 2. LF nová diskuse o limitu RIV bodů (1,5 násobku) a následně o finančním limitu (12 miliónů).

Potěšitelnou zprávou je, že fakulta díky svému hospodaření může vyplatit odměny ve výši 70%.
Na kolegiu děkana byly probírány volitelné předměty. Toto bude ještě upřesněno.
Studentské spolky zorganizovaly besedu s ministrem zdravotnictví. A. Šedo ocenil aktivitu studentů. Beseda byla velmi zajímavá. Ministr zdravotnictví A. Vojtěch bude příštím hostem v Křesle pro Fausta.

P. Strejc poděkoval děkanovi fakulty za informace a zahájil rozpravu.

J. Raboch sdělil přítomným, že diskuse o principech financování nebyla v minulosti vedením UK příliš podporována a je obtížná i pro partikulární zájmy jednotlivých fakult. Tato jednání rozproudila 1. LF. Nyní ujednaná pravidla platí pro rok 2019 a 2020. Závěr AS UK je, že stanovení principů finančního přerozdělování je nikdy nekončící proces. Všeobecně však nevládne nálada na revoluční změny v této oblasti. Zástupci 1. LF byli na tato jednání díky ekonomovi fakulty J. Michlovi dobře připraveni.

A. Šedo podotkl, že při nedávném osobním jednání se zástupci Pedagogické fakulty nebyl v zásadním sporu.

S. Štípek informoval, že v diskusi na zasedání ekonomické komise AS UK zazněly námitky proti tomu, aby zohlednění RIV bodů generovaných pod jinou institucí těmi zaměstnanci fakult, pro které je jejich souběžný pracovní úvazek v této instituci podmínkou vykonávání fakultní výuky, bylo v pravidlech specifikováno pouze pro lékařské fakulty. Nikdo však v této diskusi neuvedl příklad analogie problému v jiných oborech. V pravidlech schválených AS UK nakonec byly vyjmenovány zdravotnické instituce, kterých se problém týká.


S. Štípek doplnil, že verze Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019 schválená na zasedání AS UK 11. 5. 2018 obsahuje alokaci prostředků na podporu lékařských a učitelských studijních programů a „malých studijních programů“ v celkové výši 30 mil. Kč.

A. Šedo upřesnil, že v předchozím bodě zmiňovaný vládní program nesouvisí přímo s rozpisem financování fakult UK a týká se pouze lékařských fakult.4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet fakulty na rok 2018
A. Šedo vyzval tajemnici 1. LF UK E. Soubustovou, aby se ujala slova.

E. Soubustová konstatovala, že rozpočet fakulty na letošní rok je odvislý od aktuální situace.

15.37 hodin odchod J. Raboch.

Hospodaření fakulty umožnilo zvýšit finanční prostředky na pracoviště a vyplatit odměny ve výši 70% mzdy. V loňském roce bylo na všechna pracoviště přiděleno 50 miliónů na dovybavení pracovišť a nyní ještě zbývá 15 miliónů provozního fondu, protože některá pracoviště si čerpání rozložila.

J. Bříza informoval přítomné, že na základě vyjádření členů ekonomické komise doporučuje schválit předložený rozpočet a děkuje vedení fakulty za rozvoj pracovníků.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil rozpočet fakulty na rok 2018 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc poděkoval a vyzval tajemnici fakulty k představení následujícího bodu programu.


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu
E. Soubustová pokračovala informací, že vláda uvolnila částky na Ph.D. studium za náročných administrativních podmínek a kroků, proto jsou stipendia řešena opožděně. Studenti je však dostanou zpětně. Proces je administrativně zdlouhavý, fakulta se však bude snažit o co nejrychlejší vyřízení.
Návrh byl již připraven v roce 2017 a nyní se opatření děkana 7/2017 mění dodatkem č. 1. Současně je předkládán návrh opatření děkana na stanovení výše doktorandského stipendia pro rok 2018/2019.

J. Bříza za ekonomickou komisi tlumočil doporučení, neboť k návrhu se již AS dříve kladně vyjádřil. Doporučuje předložená usnesení schválit.
Současně navrhuje možnosti úspor, a sice snížení administrativy MŠMT.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2018/2019 dle předloženého materiálu k tomuto bodu, a nemá k jeho vydání námitek.
25 : 0 : 0 schváleno


Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal návrh dodatku č. 1 opatření děkana č. 7/2017, kterým se mění výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2017/2018 dle předloženého materiálu k tomuto bodu, a nemá k jeho vydání námitek.
25 : 0 : 0 schváleno6. Různé

V. Danzig tlumočil dotaz fakultního zubního lékaře, proč se na studium stomatologie nedělají talentové zkoušky manuální zručnosti a výtvarného nadání?

A. Šedo odpověděl, že o této problematice bylo již diskutováno. Není však známo, jak by takové zkoušky měly vypadat?

V. Danzig doporučil vymodelovat zub podle obrázku.

P. Tišer informoval přítomné, že již navrhoval zavedení talentových zkoušek přednostovi Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze R. Foltánovi. Toto by však bylo příliš nákladné a obtížně hodnotitelné, neboť neexistují objektivní kritéria. Existuje aplikace do tabletu, podle které se dá hodnotit talent. Reálné a objektivizované využití je však budoucnost.

A. Šedo konstatoval, že dříve si děti hrály s modely apod. Nyní jsou často fyzicky a manuálně nepřipravené. Důkazem jsou mimo jiné častější zranění u pitev. Šikovné ruce jsou též důležité u chirurgů.

V. Danzig uvedl, že dříve se poznalo hned v prvním ročníku Stomatologie, kdo je šikovný.

H. Švehlová upozornila na to, že manuální zručnosti přibývá cvikem. Manuální zručnost není jediným problémem. Jedná se též o komunikační a další schopnosti.

P. Pafko upozornil, že manuální zručnost je důležitá v medicíně ve všech oborech, snad vyjma psychiatrie, kde se možná lze ubránit fyzickému kontaktu. Ve stomatologii se však jedná zejména o ruční práci. Manuální zručnost je velmi důležitá jak ve stomatologii, tak v chirurgii. Domnívá se, že na manuální zručnost existují odborníci, kteří by byli schopni vyřešit otázku talentových zkoušek.

S. Štípek uvedl, že připravoval test na vysokoškolské studium a nejtěžší bylo vyřešit kritéria hodnocení.

H. Švehlová ještě upozornila na různost manuální práce. Nelze stanovit jednotná kritéria.

A. Šedo ještě upozornil na právní kontext. K této otázce se bude AS vracet v dalších diskusích.

15.55 hodin odchod J. Marcoň.

L. Zlatohlávek se zeptal, proč je na webu fakulty uveden jako partner pouze společnost AGEL?

A. Šedo odpověděl, že na webu fakulty jsou uvedeni všichni partneři, kterých je mnoho. Největší spolupráce je se společností AGEL (sdílení výukové základny, příspěvky).

P. Tesařová zastupovala fakultu na zasedání MŠMT se zástupci vysokých škol. Tématem jednání byla problematika sexuálního obtěžování. Zasedání mělo tři části. Promluvila docentka z Pedagogické fakulty, která se problematikou zabývá. Dále byla přednesena problematika a její řešení na Matematicko-fyzikální fakultě. Poté byly předneseny zkušenosti z Francie. Osvědčená praxe byla doporučena školským zařízením. V diskusi se probírala řešení na vysokých školách včetně soukromých. P. Tesařová přinesla ze zasedání materiály a podklady, které může zájemcům poskytnout.

A. Šedo se zeptal na výsledek zasedání?

P. Tesařová odpověděla, že problematikou by se měly zabývat komise k tomu určené. Návod na postup poskytne MŠMT.

P. Strejc poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 16.05 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat