1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 10. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 10. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoníček, Z. Krška, B. Němcová, T. P. Mirchi
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, I. Šebesta, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby AS 1. LF UK – referuje předseda volební komise: schválení volebních okrsků, volebních místností a doby jejich otevření, schválení pověřených osob (30 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování členů Vědecké rady (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 (10 min.)
7. Různé (10 min.)Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.10 hodin. Přivítal senátorky, senátory a hosty.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali V. Riljak a L. Zlatohlávek. Jmenovaným poděkoval za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání.

AS 1. LF UK souhlasí s programem zasedání v předloženém znění.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15.12 hodin příchod M. Vrablík.


prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval přítomné o vývoji jednání o nové legislativě specializačního vzdělávání. Do jednání vstupuje velké množství subjektů a pro Ministerstvo zdravotnictví je těžké najít shodu, která by vyhovovala všem zúčastněným (Institut postgraduálního vzdělávání, Česká lékařská komora, lékařské fakulty a další). Koordinační rada specializačního vzdělávání, Asociace děkanů lékařských fakult a Mladí lékaři sdílí stejné názory. A. Šedo by uvítal, kdyby se tuto rozkolísanou agendu podařilo uzavřít.
Dále A. Šedo informoval o semináři, který se konal v září t.r. o zákonu o univerzitních nemocnicích. Z jednání vyplynul převažující nezájem o tvorbu nového zákona. Stávající úprava funguje na fakultách i v nemocnicích. Zákon by nevyřešil problémy, které vznikají z důvodu dvoukolejného financování.
Š. Svačina požadoval posílení vlivu nemocnic při obsazování přednostů klinik. Členové Asociace děkanů se obrátili na děkana 1. LF UK, aby toto konzultoval s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Kandidáty na místa přednostů vybírá komise, kterou tvoří zástupci fakulty, nemocnice, odborných organizací, senátu a odborů.
A. Šedo poděkoval S. Štípkovi a J. Rabochovi za gesto nesouhlasu nepřijetím finanční odměny za působení v AS UK.
A. Šedo poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akcí Alumni klubu.
Dále poděkoval organizátorům Jedničky na startu.
Veškeré informace ke Startovacím bytům jsou zveřejněny v médiích 1. LF UK.
Sraz s absolventy se bude konat 4. 11. 2019 ve 14.00 hodin v pracovně děkana.
1. LF UK byla v minulých dnech navštívena premiérem a ministrem zdravotnictví.
1. LF UK spolupracuje se Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) na zprovoznění tělocvičny a dalších zařízení pro zaměstnance v prostorách Anatomického ústavu.
Byli jmenováni noví přednostové na třech klinikách VFN, v Nemocnici Na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici.
Na 1. LF UK se obrátily Koleje a menzy s prosbou o finanční půjčku na úhradu spoluúčasti projektů. Vedení fakulty po poradě s ekonomem a právníkem se rozhodlo půjčku neposkytnout vzhledem k nesouhlasu s mechanismem vzniku dluhu, nedostatečné garanci návratnosti, a k faktu, že lékařské fakulty byly vyloučeny z investičních programů Univerzity. 1. LF musí udržovat finanční rezervu ke spoluúčasti na řadě vlastních rozvojových projektů.
A. Šedo se zmínil o tom, že mnohá pracoviště neproponují granty za fakultu. 1. LF UK je v rámci UK druhá nejcitovanější v médiích. Přednostové by měli při mediálních prezentacích svého pracoviště dbát na uvedení jeho afiliace k 1. LF UK. Mezi jednotlivými pracovišti fakulty jsou v tomto ohledu významné rozdíly.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný jménem studentské části AS 1. LF UK vyzval přítomné k diskusi o partnerství univerzity se společností Home Credit.

A. Šedo odpověděl, že stanovisko bylo zveřejněno na webu a sociálních sítích. Za 1. LF UK byl vyjádřen nesouhlas. Co udělat jiného kromě distancování se?

D. Novotný vyjádřil nespokojenost studentské části AS, která uvažovala o deklaraci AS 1. LF UK.

A. Šedo konstatoval, že bylo velkým zklamáním zjištění, že společnost Home Credit měla získat statut hlavního partnera UK. Její podpora univerzity zdaleka neodpovídá významu Univerzity ani obratu firmy.

D. Novotný vysvětlil, že chtěl zahájit rozpravu se senátory o tom, zda přijmout stanovisko.

P. Pafko se vyjádřil ke specializačnímu vzdělávání. Je velmi nespokojen s metodou, jak navrhuje ministerstvo. Dochází ke stálému snižování kvalifikace lékařů. Fakulty by neměly ustupovat. Tento postup je nezodpovědný vůči pacientům. Dotazovaní lékaři se necítí jistí ani po atestaci, pro samostatný výkon potřebují dozor.

15.35hodin příchod M. Pehr.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby AS 1. LF UK – referuje předseda volební komise: schválení volebních okrsků, volebních místností a doby jejich otevření, schválení pověřených osob

I. Šebesta, předseda volební komise, se představil přítomných a informoval je o přípravě voleb ve spolupráci s tajemnicí 1. LF UK E. Soubustovou.
První den voleb 20. 11. 2019 bude možno volit od 10 – 17 hodin a druhý den voleb 21. 11. 2019 od 10 – 15 hodin.
Volební okrsky a místnosti:
Thomayerova nemocnice – pavilon A1
Nemocnice Na Bulovce – Gynekologicko-porodnická klinika
Nemocnice Motol – III. chirurgická klinika
Ústřední Vojenská nemocnice –
Externí pracoviště potvrdila zajištění dohledu při volbách.

Volební místo z Faustova domu se přesouvá na děkanát do Kateřinské 32, malé zasedací místnosti. Další místa jsou na Ústavu vědeckých informací a Fyziologickém ústavu na Albertově.

Každý den budou ve všech volebních místnostech 2-3 studenti jako dohlížející osoby:
Veronika Polatová, Markéta Korcinová, Miroslav Pavlíček, Lukáš Kunc, Adam Počarovský, Marie Brojáč, Kristina Zinke, Emma Šlopková, Teodor Jiříček, Karin Leščinska, Lucie Martínková, Katarína Lapšanská, Monika Brychtová, Eliška Medunová, Silvia Bunčiaková, Gabriela Tlamsová, Kryšof Hlinka, Alena Jelínková, Katarína Kováčová, Martina Kšírová, Kateřina Chrástková, Paulína Uhrínová, Linda Bartíková, Karolína Melounová, Tranová Minh Nguyet, Natálie Lockerová, Veronika Svobodová, Tereza Klusová.
Chybí ještě jedno jméno, o kterém bude AS 1. LF UK hlasovat dodatečně per rollam.

Měsíc před volbami bude zveřejněna databáze voličů na webu fakulty.

V. Danzig považuje za nepříjemné pro zaměstnance VFN, že není volební místnost v areálu nemocnice.

Na návrh L. Zlatohlávka se přesunuje volební místo Kateřinská – malá zasedací místnost do prostor III. interní kliniky.

M. Vejražka poděkoval předsedovi a celé volební komisi za přípravu voleb a nabídl možnost konzultace k novému Volebnímu řádu AS 1. LF UK.

P. Strejc poděkoval tajemnici 1. LF UK a zeptal se, zda má ještě něco na doplnění informace.

E. Soubustová bude nadále ve spojení s volební komisí a s oddělením výpočetní techniky. Na volební místa budou dopraveny volební urny.

AS 1. LF UK schvaluje volební okrsky, volební místnosti, doby jejich otevření a dozorem pověřené osoby, jak je uvedeno výše.
23 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc ještě poznamenal, že člen Vědecké rady (VR) 1. LF UK nemůže být současně členem AS 1. LF UK.


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování členů Vědecké rady
A. Šedo zdůvodnil výměny ve VR 1. LF UK tím, že dva mimofakultní členové požádali o uvolnění z členství ve VR 1. LF UK. Aby bylo dodrženo proporcionální složení fakultních a mimofakultních členů, byli navrženi D. Feltl, současný ředitel VFN, a B. Mohelníková Duchoňová z Olomouce. Navržení kandidáti souhlasí se členství ve VR 1. LF UK.

P. Strejc požádal přítomné o souhlas s veřejným hlasováním.

V. Danzig žádal ujištění, zda ředitel VFN nemá pracovní úvazek na 1. LF UK.

A. Šedo potvrdil, že ředitel D. Feltl je pouze zaměstnanec VFN.

AS 1. LF UK souhlasí, aby bylo hlasováno veřejné.
23 : 0 : 0 schváleno

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání mimofakultních členů Vědecké rady 1. LF UK: doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., Lékařská fakulta Ostravské univerzity a prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT Praha,
s účinností od 14. 10. 2019.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty jmenovat do funkcí mimofakultních členů Vědecké rady 1. LF UK: prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., Onkologická klinika FN Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s účinností od 15. 10. 2019.
23 : 0 : 0 schváleno


15.50hodin odchod O. Naňka.


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021
J. Dušková, proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikace, sdělila, že na podmínkách se nic nemění. Dochází pouze ke změně termínu přijímacího řízení, které lze přesunout na přání lékařské fakulty. Termín bude změněn z původního 23. 6. na 16. 6. u magisterských programů. Navazující magisterské a bakalářské programy budou mít termín 12. 6. místo původního 19. 6. Náhradní termín zůstává 26. 6.
Bude otevřen pouze navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé, který má schválenou akreditaci. Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí nebude pro přijímací řízení 2020/2021 otevřen, protože nemá souhlas Ministerstva zdravotnictví (MZ). Stávající akreditace povoluje dostudování, nikoli však přijetí do prvního ročníku.

L. Zlatohlávek podotkl, že MZ teprve tvoří nové standardy pro tento navazující magisterský studijní program dle platné legislativy a k tvorbě či připomínkám návrhu oslovuje výuková pracoviště, mezi která patří i III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

J. Dušková doplnila, že žádost o akreditaci byla odeslána na MZ již před rokem a nyní přišlo k žádosti vyjádření.

AS 1. LF UK bere na vědomí změnu termínu přijímací zkoušky vyplývající z dohody fakult a neotevření programu Výživa dospělých a dětí z důvodu nedokončené akreditace k datu vyhlášení podmínek přijímacího řízení.
22 0 : 0 schváleno7. Různé
P. Strejc poděkoval všem členům AS 1. LF UK, vedení fakulty a sekretářce AS 1. LF UK a rozloučil se v 16.05 hodin.

H. Dittrichová poděkovala všem za spolupráci a zejména předsedovi a sekretářce AS 1. LF UK.

P. Broulík předal kytici předsedovi s poděkováním za všechny členy AS 1. LF UK.

D. Novotný předal kytici s poděkováním sekretářce a místopředsedkyni AS 1. LF UK.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat