1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. 1. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 1. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Dibdiak, D. Kulišiak, A. Nováková, T. P. Mirchi
Neomluveni:
Hosté: R. Foltán, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Dílčí změna Rigorózního řádu UK (20 min.)
5. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.07 hodin a přivítal přítomné a hosty, děkana a proděkana fakulty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali O. Naňka a V. Riljak.

AS 1. LF UK souhlasí s ověřovateli zápisu O. Naňkou a V. Riljakem.
22 : 0 : 2 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
24 : 0 : 0 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo poděkoval všem, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří. Na tento den přichází mnoho studentů ze středních škol i ze Slovenské republiky. Informace byla též zveřejněna na webu České televize.

15.09hodin příchod S. Štípek.

A. Šedo konstatoval, že ples 1. LF UK byl podle pozitivních referencí velmi úspěšný.
A. Šedo dále hovořil o hodnocení výuky studenty, které bude na programu příštího zasedání AS 1. LF UK. Pedagogové, kteří se opakovaně objevují mezi nejlepšími, budou odměněni. S pedagogy, kteří se umísťují na nejnižších příčkách hodnocení, je diskutováno Na odměnách jsou kráceni.
A. Šedo se zmínil o finančních potížích se zahraničními Ph.D. studenty bez státního příspěvku. Některé fakulty řeší tuto situaci školným. Fakulta má o studenty, přicházející z atraktivních zemí, zájem a snaží se finanční podmínky narovnat. Podobnou situaci řeší i přírodovědná fakulta.
A. Šedo informoval o pracovních přesunech na pracovišti Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, které se ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) daří postupně řešit.
Vedení fakulty ve spolupráci se členy Vědecké rady (VR) se snaží nastavit nová habilitační kritéria pro zlepšení kvality a upevnění pozice fakulty.

P. Strejc zahájil rozpravu.

M. Pehr poděkoval za to, že Den otevřených dveří nebyl v letošním roce následující den po plese.

A. Šedo odpověděl, že toto nebyl nikdy úmysl. Den otevřených dveří se střídá s ostatními fakultami a termín plesu bývá stanoven s velkým předstihem.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Dílčí změna Rigorózního řádu UK
P. Strejc požádal M. Vejražku, předsedu legislativní komise, aby se ujal slova.

M. Vejražka konstatoval, že návrh na změnu Rigorózního řádu má pro 1. LF jen okrajový význam. Týká se zejména těch fakult UK, které konají rigorózní zkoušky. Návrh novely upravuje postup v případě, že rigorózní práce je plagiátem. Legislativní komise projednala tento návrh na změnu korespondenčně, připomínky nebyly vzneseny. M. Vejražka doporučuje, aby AS 1. LF vůči návrhu na dílčí změnu Rigorózního řádu nevznášel námitky.

15.20hodin příchod D. Novotný.

5. Různé
Proděkan pro zubní lékařství R. Foltán se nejprve představil přítomným a poté podal vysvětlení k reakci studentů na aktuální změnu v praktické výuce. Dopis studentů 5. ročníku zubního lékařství byl předložen senátorům v listinné podobě před zasedáním.
R. Foltán vysvětlil specifika zubního lékařství, kdy student musí být schopen ihned po ukončení studia pracovat samostatně. Akademická obec se tomuto nařízení bránila, je však platné, a proto musí být přizpůsobena praktická výuka ve 4. a 5. ročnících. U jednoho křesla pracují současně dva studenti, jeden ošetřuje a druhý zapisuje, v polovině se vymění. Stomatologická klinika má k dispozici 2 sály s 16 a 26 křesly. Aby byla umožněna praktická výuka všem studentům, bude spojen 5. ročník s anglickou paralelkou (AP). Jedná se o 5 studentů AP a 2 studenty Erasmu. Čeští studenti spolupracující s anglicky mluvícími budou zvýhodněni, např. delší praktickou výukou. V budoucnu budou již automaticky tvořeny dvojice a tím bude poskytnuto 4. ročníkům více praxe.

P. Strejc zahájil rozpravu a podotkl, že si stěžují pouze studenti 5. ročníku.

R. Foltán přiznal, že byl reakcí studentů velmi překvapen.

H. Dittrichová informovala o prodiskutování této problematiky se studenty senátory a děkanem fakulty.

A. Šedo doplnil, že se sešel se studenty senátory poté, co dostal dopis studentů zubního lékařství. Udivilo ho, že nepřivítali možnost komunikace v anglickém jazyce. Snad jejich rozladění pramení z toho, že se toto dozvěděli na poslední chvíli?

R. Foltán spatřuje problém v tom, že nemají s AP stejný rozvrh.

A. Šedo věří, že v budoucnu už se s tím bude počítat.

R. Foltán je přesvědčen, že to již bude automatické.

P. Tišer, student zubního lékařství, se domnívá, že bylo již řečeno vše. R. Foltán problém vysvětlil. Považuje věc za vyřešenou.

D. Novotný děkuje R. Foltánovi za objasnění. Problém byl ve špatné komunikaci. Vítá, že studenti spolupracující se studenty AP dostanou více praxe. Věří, že do budoucna bude již vše probíhat v klidu.

R. Foltán netušil, že vyvolá takovou reakci.

P. Tišer vysvětlil příčinu prudké reakce studentů, kterou způsobila fáma, že pro nedostatek výkonů nebudou připuštěni ke státní zkoušce. Studenti dostali strach, že nebudou schopni splnit podmínky.

R. Foltán potvrdil, že se jednalo o fámu. Toto neřekl žádný z vyučujících.

V. Danzig je potěšen, že se problém takto skvěle vyřešil. Překvapilo ho však, že absolventi studia zubního lékařství nemají žádné povinné postgraduální zkoušky. Kdo toto určuje? Česká stomatologická komora (ČSK)?

R. Foltán odpověděl, že postgraduální studium zajišťuje ČSK. Každý by měl absolvovat povinný počet kurzů. Atestace však není. Výuková rada toto řešila i na ministerstvu školství. ČSK vyškolila za 15 let pouze 20 pedostomatologů. Primárně toto není záležitost školy.

P. Smejkal se zeptal, zda toto platí v celé Evropské unii?

R. Foltán odpověděl, že některé země mají atestace např. z ortodoncie nebo maxilofaciální chirurgie.

P. Strejc uzavřel diskusi a rozloučil se s proděkanem R. Foltánem. Vyzval přítomné k dalším příspěvkům do bodu Různé.

P. Pafko na základě svých zkušeností konstatoval, že kvantita nahrazuje kvalitu a dále se zmínil o nerovnostech platů docentů a profesorů na fakultě a ve zdravotnických zařízeních.

A. Šedo na to reagoval sdělením, že proto jednala Asociace lékařských fakult s vládou, jak již bylo řečeno na minulém zasedání. Nyní vedení fakulty zpracovává ekonomické změny k lepšímu stavu odměňování pedagogů.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.48 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat