1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 12. 2019

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 12. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: O. Raška
Neomluveni:
Hosté: I. Šebesta, A. Šedo

Návrh programu:
1. Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. Zpráva volební komise (10 min.)
3. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)
4. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)
5. Volba místopředsedy Akademického senátu (15 min.)
6. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise, poradní komise (20 min.)
7. Termíny zasedání (10 min.)
8. Projednání žádosti o Akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie (20 min.)
9. Různé (10 min.)

Ustavující zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty (AS 1. LF UK) zahájil podle Jednacího řádu AS 1. LF UK nejstarší člen AS 1. LF UK P. Pafko v 15.07 hodin. Přivítal nově zvolené senátorky, senátory a hosty zasedání.


1. Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Pafko informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali J. Bříza a A. Žák. Poté vyzval předsedu volební komise, aby informoval o výsledku voleb.


2. Zpráva volební komise
I. Šebesta, předseda volební komise pro volby do AS 1. LF UK pro funkční období 2019-2022, sdělil přítomným, že volby do Akademického senátu 1. LF UK pro období 2019-2022 se konaly v souladu s Volebním řádem AS 1. LF UK. Celkem bylo odevzdáno 654 platných hlasů za akademické pracovníky, což je 42,4% (z celkového počtu 1544). Za studentskou část bylo odevzdáno celkem 1747 platných hlasů, což je 36,5% (z celkového počtu 4788).


3. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK
Přítomní povstali a P. Pafko přečetl text slibu, poté členové AS 1. LF UK jednotlivě přistupovali k předsedajícímu a potvrdili svůj slib slovem „slibuji“, rukoudáním a podpisem textu slibu. Každý z nich obdržel pověřovací listinu od předsedy volební komise.


4. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK
P. Pafko požádal o tři dobrovolníky do volební komise pro volbu předsedy AS 1. LF UK. Členy komise mohou být pouze ti z přítomných, kteří nebudou kandidovat na funkci předsedy nebo místopředsedy AS 1. LF UK.

Do volební komise se přihlásili K. Smetana, M. Pehr a J. Raboch.

AS 1. LF UK schvaluje volební komisi ve složení: M. Pehr, J. Raboch a K. Smetana.
26 : 0 : 3 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

P. Pafko vyzval přítomné, aby přednesli své návrhy na předsedu AS 1. LF UK.

A. Martan navrhl J. Betku, kterého zná řadu let. J. Betka pracuje ve Vědecké radě 1. LF UK a v Kolegiu děkana. Problematiku fakulty zná velice dobře.

P. Pafko oslovil J. Betku, zda s navržením souhlasí.

J. Betka souhlasil se svým navržením na kandidáta předsedy AS 1. LF UK.

K. Klíma se zeptal, zda může navrhnout nepřítomného O. Rašku?

P. Pafko odpověděl, že nemůže navrhovat O. Rašku, který dosud nesložil slib a není tedy členem AS 1. LF UK.

J. Danzig navrhl D. Kulišiaka. Domnívá se, že pro své charakterové vlastnosti by se hodil na funkci předsedy AS 1. LF UK.

P. Pafko se zeptal, zda D. Kulišiak souhlasí?

D. Kulišiak potvrdil souhlas s kandidaturou.

P. Pafko navrhl rovněž J. Betku pro jeho kladný vztah k univerzitě a ze stejných důvodů, které již zazněly.

Další jména nebyla navržena. Přítomní obdrželi označený volební lístek, na který napsali jméno voleného kandidáta a odebrali se s ním k volební urně.
Po sečtení volebních lístků konstatoval K. Smetana, že bylo rozdáno 29 volebních lístků. 18 hlasů volilo J. Betku, 10 hlasů volilo D. Kulišiaka a jeden hlas byl neplatný.

Zvolený předseda AS 1. LF UK J. Betka se ujal slova a vedení zasedání. Váží si podpory, které se mu dostalo. Bude řídit důležitý orgán, a protože nikdy nebyl členem AS 1. LF UK, věří, že ho kolegové upozorní, kdyby se dopustil procedurální chyby.


5. Volba místopředsedy Akademického senátu
J. Betka vyzval přítomné, aby bylo přistoupeno k volbě místopředsedy.

J. Marcoň navrhl D. Kulišiaka, studenta 6. ročníku, který již přijal kandidaturu na předsedu.

D. Kulišiak se představil, je studentem 6. ročníku a chce pokračovat v postgraduálním studiu na fakultě. Kandidaturu rád přijímá a chtěl by navázat na započatou práci v AS 1. LF UK.

Volba místopředsedy proběhla stejným způsobem jako volba předsedy AS 1. LF UK.

K. Smetana jménem volební komise seznámil přítomné s výsledkem: 27 hlasů pro D. Kulišiaka a 2 hlasy neplatné.

D. Kulišiak se ujal své funkce.6. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise, poradní komise
J. Betka sdělil přítomným, že je třeba zvolit komisi legislativní, ekonomickou a komisi pro záležitosti studia. Komise má mít nejméně 5 a nejvíce 7 členů. Domnívá se, že by komise měla mít členů co nejméně, aby mohla operativně pracovat. Požádal přítomné, aby se dobrovolně přihlásili do komisí. Nejprve bude sestavena komise legislativní. Přihlásili se: M. Vrablík, L. Zlatohlávek, N. Sádovská a D. Vasilyeva.

L. Zlatohlávek navrhl, aby se poradním členem komise stal M. Vejražka.

J. Betka M. Vejražku osobně osloví.

Dále se do komise přihlásil R. Brůha.

AS 1. LF UK schvaluje legislativní komisi ve složení: R. Brůha, N. Sádovská, D. Vasilyeva, M. Vrablík a L. Zlatohlávek.
24 : 0 : 5 schváleno

J. Betka požádal přítomné, aby se přihlásili k činnosti v ekonomické komisi.

Do ekonomické komise se přihlásili: J. Bříza, Z. Krška, A. Martan, E. Brizman a L. Panenka.

AS 1. LF UK schvaluje ekonomickou komisi ve složení: E. Brizman, J. Bříza, Z. Krška, A. Martan a L. Panenka.
24 : 0 : 5 schváleno

Do komise pro záležitosti studia navrhl J. Betka A. Žáka.

A. Žák souhlasí s členstvím v komisi pro studijní záležitosti.

Dále se přihlásili: J. Lindner, Š. Havránek, K. Klíma, A. Fishman, M. Pehr a Ch. J. Entenmann.

J. Betka souhlasí se sedmičlennou komisí pro záležitosti studia vzhledem k její náročné práci.

AS 1. LF UK schvaluje komisi pro záležitosti studia ve složení: Ch. J. Entenmann, A. Fishman, Š. Havránek, K. Klíma, J. Lindner, M. Pehr a A. Žák.
22 : 0 : 7 schváleno

J. Betka požádal členy komisí, aby si zvolili ze svých řad předsedu.


7. Termíny zasedání
J. Betka přečetl návrhy termínů zasedání AS 1. LF UK od ledna do června 2020 a vyzval přítomné k rozpravě.

AS 1. LF UK schvaluje termíny zasedání AS 1. LF UK v prvním pololetí roku 2020:
13. ledna, 10. února, 9. března, 6. dubna, 11. května a 8. června.
29 : 0 : 0 schváleno8. Projednání žádosti o Akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie
J. Betka požádal Y. Angerovou, členku AS 1. LF UK a současně zastupující přednostku Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, aby k tomuto bodu podala informace.

Y. Angerová sdělila, že se jedná o bakalářský studijní program Fyzioterapie, který je na fakultě úspěšně zavedený již mnoho let. Do nové žádosti o akreditaci jsou zapracované připomínky vyučujících i studentů. Jedná se o denní studium. Je připravena zodpovědět dotazy.

J. Betka se přimlouvá za schválení návrhu a domnívá se, že tento obor je nutné podporovat. Vyzval přítomné k rozpravě a poté k hlasování.

AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě studia Vědeckou radou 1. LF UK.
29 : 0 : 0 schváleno


J. Betka se dotázal děkana fakulty, zda by chtěl sdělit informace senátorům?

A. Šedo poděkoval za tuto možnost. Poblahopřál přítomným bývalým i novým členům AS 1. LF UK ke zvolení a upozornil je na to, že je čeká náročná práce. Po skončení předvolebního období se vracíme do reálného světa. Sledoval volební kampaň. Někteří nabádali k fakultní hrdosti, jiní chtěli vytvořit z „jedničky“ znovu „jedničku“.
Jsme rádi, že tři čtvrtiny studentů, kteří nastoupili na 1. LF, byli zároveň přijati i na další 2-3 lékařské fakulty, a přesto se rozhodli nastoupit na naši fakultu.

Asociace děkanů lékařských fakult přispěla významnou měrou k odstartování vládní podpory pro medicínské školství a vybudovala nadstandartní vztahy s institucemi rezortu zdravotnictví. V posledních dvou letech častěji diskutujeme s absolventy.

Každé pracoviště má určité mzdové limity, s nimiž disponuje přednosta pracoviště. Na některých pracovištích jsou rozdělovány fragmentárně na malé úvazky. Malé úvazky ovšem mohou představovat riziko menšího pocitu sounáležitosti s fakultou.
Problémy jsou s omezeným lůžkovým fondem. Fond se snižuje a pacienti často odmítají spolupracovat se studenty. Přesto má fakulta nejlepší poměr počtu učitelů a studentů. Rozvíjí se trenažerová výuka. Počet spolupracujících nemocnic byl rozšířen. Měli bychom i nadále uvažovat o rozšiřování lůžkového fondu.
Představitelé studijních oborů spolupracují se studenty.
Fakulta je po Filozofické fakultě nejviditelnější z fakult UK ve sdělovacích prostředcích.
Prosí, aby se akademičtí pracovníci představovali za fakultu, nejen za nemocnici. Některá pracoviště podávají granty za fakultu, jiná výhradně za nemocnici.
Fakulta podporuje ekonomicky a investičně „vědecké školy“ (první či korespondující autor je z 1. LF UK).
A. Šedo konstatoval, že ve všech předchozích AS 1. LF UK bylo konstruktivní a laskavé ovzduší. Akademické senáty fungovaly skvěle. Věří, že tomu tak bude i nadále.

J. Betka poděkoval děkanovi fakulty za projev.

M. Pehr požádal o bližší vysvětlení problematiky mzdových limitů, a jaké kroky jsou plánovány do budoucna?

A. Šedo řekl, že na to se musí zaměřit Kolegium děkana ve spolupráci s AS 1. LF UK. Prostředky mzdového limitu jsou v rukách přednosty pracoviště. Pracoviště jsou velmi rozdílná a personální politika většinově funguje bez potíží. Je třeba pracovat individuálně s pracovišti. Při řešení se opíráme i o hodnocení výuky studenty.

M. Pehr se zeptal, zda je plánováno systémově apelovat na menší drobení pracovních úvazků?

A. Šedo odpověděl, že vnitřně ano, ale fakticky jen tam, kde je problém.

J. Betka vyzval k rozpravě.


9. Různé.
K. Klíma poděkoval předchozímu AS 1. LF UK za odvedenou práci.

J. Betka se připojil k poděkování minulému akademickému senátu, plánuje pozvat vedení senátu na příští jednání a znovu jim vyslovit uznání.
Osobně považuje za velkou čest být členem akademického senátu, zdůraznil, že AS je složitý orgán, složený z různorodých zástupců, jedni jsou s fakultou spjati desetiletí, jiní jen několik měsíců. Cílem práce AS je posouvat 1. LF vpřed a mít tento úmysl vždy na vědomí při jednání senátu. Práce AS je velmi různorodá, ale jednání budou probíhat v takové atmosféře, jakou si senát vytvoří. Upozornil na to, že jednání jsou veřejná, ale přesto je třeba, aby AS navenek vystupoval pokud možno vždy jednotně. J.Betka věří, že současné složení AS dává velkou pravděpodobnost na příští úspěšná jednání a na navázání práce AS z minulých období.

Příští zasedání se bude konat 13. ledna 2020 v 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
J. Betka popřál všem hodně zdraví a spokojenosti, příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok. Zasedání ukončil v 16.08 hodin.


Příloha: Termíny zasedání v 1. pololetí 2020

Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat