1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 4. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Beneš, E. Havrdová, M. Hodas, P. Kňažeková, Z. Krška, K. Kučerová, K. Smetana
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, J. Michl, E. Soubustová, A. Šedo, T. Zima

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 3. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru fyzioterapie (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Rozšíření akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Fyzioterapie
(20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Intenzivní péče v prezenční a kombinované formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrhy na změny vnitřních předpisů UK (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal všechny přítomné.

P. Strejc požádal o schválení předloženého návrhu programu zasedání.

P. Strejc přivítal příchozího T. Zimu, rektora Univerzity Karlovy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje program zasedání.
17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 3. 2015
P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého zápisu ze zasedání dne 9. 3. 2015.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání dne 9. 3. 2015 v předloženém znění.
17 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan 1. lékařské fakulty UK, A. Šedo, pozdravil všechny přítomné a přivítal na zasedání T. Zimu.
Informoval o úspěšné přípravě atrahování sponzorů fakulty.

15.06 hodin příchod J. Roth.

A. Šedo dále informoval o požadavku RUK na prezentaci fakulty tzv. vlajkovými loděmi. Jedná se o šest špičkových oblastí, které budou součástí společné prezentace lékařských fakult UK

15.08hodin příchod P. Tesařová.

A. Śedo vyzval T. Zimu k doplnění informací a příspěvku týkajícího se financování fakult UK.

T. Zima navázal na zmínku o „vlajkových lodích“ a informoval přítomné o jednání s univerzitou v Leidenu a dalších plánovaných jednáních s evropskými univerzitami.

T. Zima se pak věnoval prezentaci a vysvětlení principů rozdělování finančních prostředků mezi fakulty Univerzity Karlovy. Ve své prezentaci porovnával kritéria MŠMT a UK.

15.25 hodin příchod M. Vejražka.

T. Zima zdůraznil zejména soustředění se na budoucí nově vznikající struktury, jako např. BIOCEV a další.

15.35 hodin příchod S. Štípek.

T. Zima poukázal na kvalitu jako hlavní kritérium UK. Diskuze o principech rozdělování finančních prostředků na UK budou vedeny cca do června 2015. V září 2015 budou tyto principy stanoveny.
V závěru svého vystoupení T. Zima informoval o univerzitních aktualitách.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

A. Šedo respektuje obecné vysvětlení T. Zimy, přesto vnímá řadu bodů, které je třeba ujasnit. Zmiňuje nutnost transparentnosti v přípravě principů rozdělování tak, jak byl formulován AS 1. LF UK na zasedání 9. 2. 2015 a rovněž v dopise Asociace lékařských fakult rektorovi UK. Prvotní je koncepce, její přijetí je důležité pro vztahy mezi fakultami. Vítá,žes požadavkem na hodnocení kvality panuje obecná shoda, je však třeba jasněji rozklíčovat konkrétní mechanismy jejího měření a zejména jejího faktického ohodnocení.Snižování váhy KEN poškozuje lékařské a další přírodovědně orientované fakulty. Prezentované grafy majíobecnou vypovídající hodnotu, nicméně v některých případech jsou, vzhledem k relativním hodnotám a ne zcela jasným zdrojovým výpočtům jasně uchopitelné.

J. Michl, ekonom fakulty, požadoval zdůvodnění navýšení nákladů rektorátuo téměř 40 milionů a 25 zaměstnanců. Pro pochopení účelnosti tohoto kroku by bylo užitečné znát oblasti a agendy, které tím mohou být ušetřeny na fakultách a deklarovat, jaké nové služby přinesou prospěch fakultám. Upozornil, že koeficienty náročnosti nejsou reflektovány v rozdělování 7,5% z části příspěvku na vzdělávání.

J. Raboch, člen AS UK, informoval o diskuzi v AS UK k Dlouhodobému záměru UK. J. Raboch informoval plénum, že se stal členem ekonomické komise AS UK.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru fyzioterapie
P. Strejc vyzval O. Švestkovou, aby přítomné seznámila s předloženým materiálem.

O. Švestková informovala přítomné, že bakalářský studijní program obor fyzioterapie je dobře etablovaný, má nyní 770 nových uchazečů. Soustředí se především na klinické obory neurologie, interna, chirurgie a další. Nově bude do oboru zařazena též onkologie a statistika.

P. Strejc zahájil rozpravu. Poté předložil plénu usnesení a požádal o hlasování.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie.
21 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Rozšíření akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Fyzioterapie
P. Strejc vyzval O. Švestkovou, aby přítomné seznámila s předloženým materiálem.

O. Švestková zdůvodnila předloženou žádost a zodpověděla dotaz J. Živného ke curriculu.

P. Strejc požádal přítomné o hlasování k usnesení, které předložil.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje rozšíření akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví o navazující magisterský obor Fyzioterapie.
21 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Intenzivní péče v prezenční a kombinované formě studia

P. Strejc vyzval P. Bartůňka, aby seznámil přítomné s předloženým materiálem.

P. Bartůněk popsal aktuální stav oboru, jehož cílem je absolventka poskytující specializovanou péči pacientům na oddělení intenzivní péče. Na závěr konstatoval, že bohužel pouze malý počet absolventek setrval na pracovištích VFN.

P. Strejc zahájil rozpravu, které se zúčastnili P. Broulík, P. Pafko a P. Bartůněk.

P. Strejc předložil plénu usnesení a požádal o hlasování.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Intenzivní péče v prezenční a kombinované formě studia.
21 : 0 : 0 schváleno

16.40 hodin příchod J. Horejsek.

6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrhy na změny vnitřních předpisů UK
P. Strejc požádal přítomné k připomínkování navrhovaných změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy. Změny se týkají:
komplexní změny Volebního a jednacího řádu AS UK,
nového Edičního řádu UK,
dílčí změny Jednacího řádu Vědecké rady,
dílčí změny Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb
a dílčí změny Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult.

M. Vejražka, předseda legislativní komise, konstatoval, že komise se dosud nad těmito návrhy nesešla. Změny se týkají několika předpisů, z nichž některé jsou technického charakteru. Významná změna je v možnosti hlasování per rollam a elektronické formy voleb u Jednacího řádu AS UK a VR UK.
Návrhy změn Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb jsou velmi rozsáhlé. M. Vejražka se obrací s prosbou o pomoc k senátorům, kteří mohou svými znalostmi problematiky pomoci při posuzování návrhů změn.
K návrhu změny Edičního řádu připravuje připomínky ve spolupráci se S. Štípkem a Č. Štukou.
Navrhuje, aby legislativní komise byla pověřena zpracováním připomínek do termínu stanoveného rektorátem.

P. Strejc souhlasí s tímto návrhem a prosí přítomné, aby se vyjádřili k usnesení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pověřuje legislativní komisi AS 1. LF UK, aby předložila stanovisko jménem AS 1. LF UK legislativní komisi AS UK ve stanovené lhůtě, tj. do 4. 5. 2015 do 12.00 hodin.
22 : 0 : 0 schváleno


7. Různé


P. Strejc poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 16.55 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat