1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 13. 1. 2020

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 1. 2020

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Danzig, K. Klíma, J. Raboch
Neomluveni:
Hosté: J. Michl, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Poděkování předchozímu vedení AS 1. LF UK (10 min.)
2. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
3. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. - Slib nového člena AS 1. LF UK (10 minut)
4. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
6. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA - Návrh na doplnění komisí AS 1. LF UK (20 min.)
7. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana dle části II. Jednacího řádu AS 1. LF UK a volba volební komise (30 minut)
8. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Problematika webových stránek AS 1. LF UK (10 min.)
9. Různé (10 min.)

1. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Poděkování předchozímu vedení AS 1. LF UK
Před zahájením vlastního zasedání jednání AS 1. LF UK proběhl slavnostní akt.
Předseda AS J. Betka zahájil jednání poděkováním předsedovi a předsedkyni AS, kteří vedli tento orgán v minulém funkčním období. Poděkoval emeritnímu předsedovi P. Strejcovi za zodpovědné a vstřícné vedení AS 1. LF UK. Předal P. Strejcovi dárek. A. Šedo se připojil k poděkování a vyjádřil díky svému učiteli a vzoru pro vedení věcí veřejných. Poděkoval jménem fakulty za obranu akademických zájmů. P. Strejc poděkoval za uznání své práce a popřál nově zvolenému AS mnoho úspěchů v další práci.

P. Strejc poděkoval za pozvání, které s potěšením přijal a popřál úspěch nejen do začátku nového roku děkanovi, předsedovi AS 1. LF UK a všem současným senátorkám a senátorům.

J. Betka poděkoval H. Dittrichové, emeritní místopředsedkyni AS 1. LF UK. Vyzdvihl její velkorysou, stmelující práci a předal jí květiny. S díky se připojil i A. Šedo. H. Dittrichová poděkovala a popřála všem přítomným mnoho úspěchů v další práci.

J. Betka poděkoval za dlouholetou práci sekretářce AS 1. LF UK E. Svobodové, která ukončila práci pro AS a předal jí květiny.

Přítomní potvrdili všechna poděkování potleskem.

J. Betka sdělil přítomným, že obdržel nabídku vedení fakulty, aby členové AS obdrželi odznak 1. LF. Nosit tento odznak je poctou a ctí a vyjadřuje pospolitost k 1. LF. Po dohodě s místopředsedou AS, D. Kulišiakem prosí členy AS, aby nahlásili svá jména a při příštím zasedání AS obdrží tyto odznaky. Členové AS děkují vedení fakulty.


2. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
J. Betka seznámil přítomné s funkcí ověřovatelů zápisu. Jeden ověřovatel zápisu bude z akademické části AS a jeden ze studentské části. Budeme sledovat, aby ověřovatelem zápisu byli pověřeni všichni členové AS. Na ověření zápisu pro dnešní jednání se přihlásili L. Zlatohlávek a O. Naňka.


3. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. - Slib nového člena AS 1. LF UK
J. Betka vyzval nového člena O. Rašku, který byl na ustavujícím zasedání omluven, aby předstoupil a představil se přítomným. O. Raška se představil a informoval přítomné, že působí na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. J. Betka přečetl slib člena Akademického senátu, který přítomní vyslechli ve stoje. O. Raška potvrdil slib slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu. Poté obdržel osvědčení k výkonu funkce člena AS 1. LF UK.

4. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Schválení programu zasedání
J. Betka se zeptal přítomných, zda mají připomínky k návrhu programu? Poté vyzval k hlasování o schválení programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

A. Šedo požádal J. Michla, ekonoma fakulty, o komentář k ekonomickým otázkám, tzv. „Mikuláši“.

J. Michl informoval o změně principů financování v rámci UK. Jde o „univerzitního Mikuláše“, kterého vidí problematicky. Informoval, že finanční rezerva, která historicky bývala na UK, byla vyčerpána a proto je třeba v následujících letech 2020-2024 podpořit některé investiční projekty UK. Některé fakulty a součásti UK mají plánovány investiční projekty bez pokryté spoluúčasti. 1. LF UK se na podpoře financování „univerzitního Mikuláše“ z ročního přírůstku určeného na vzdělávání a vědu má podílet relativně nejvyšším dílem. J. Michl nepovažuje za zodpovědné směřovat finanční prostředky na neznámé projekty, když se 1. LF UK snaží maximálně šetřit na vlastních výdajích. Částka, kterou 1. LF UK přispívá na společné financování univerzity se v posledních obdobích i tak zdvojnásobila. J. Michl se ještě zmínil o „fakultním Mikuláši“, jedná se přibližně o 100 miliónů Kč, které děkan rozdělil na pracoviště. U pracovišť společných s fakultními nemocnicemi je nutno čerpat prostředky na akademickou činnost, nikoli na investice na léčebně preventivní činnost, opravy budov a podobně.

J. Betka zahájil rozpravu. A. Žák se zeptal, o jakou částku přijde fakulta a co může udělat AS 1. LF UK?

J. Michl odpověděl, že se jedná o cca 1/8 z 1 miliardy 200 miliónů. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by fakulty mohly samy financovat svoje investice. Teprve pokud by to nezvládly, pak by nastala pomoc formou nejlépe návratné půjčky.
J. Betka poděkoval a požádal o odpověď na druhý dotaz: Co může fakulta/AS udělat?
J. Michl konstatoval, že Principy financování byly připravovány asi rok a nyní byla oznámena nová změna.
A. Šedo upřesnil, že jsou to aktuální informace z dnešního rozšířeného kolegia rektora. UK se rozhodla, že polovinu prostředků od státu na navýšení financování vysokých škol nechá fakultám a polovinu převede do rezervního fondu. Na čerpání z rezervního fondu zatím nejsou pevná pravidla. O současném návrhu bude jednat AS UK a příslušné ekonomické komise. Senátoři jsou schopni současný návrh ovlivnit a pokud by se setkali s J. Michlem mohl by jim vysvětlit současně navrhovaná pravidla. Někteří děkani fakult se domnívají, že by v úvahu stálo zvážit financování fakult podle vzoru univerzity v Olomouci. Tento model je vytvořen tak, že státní podpora jde přímo fakultám a ty teprve ze své částky odvádějí díl na financování univerzity. I tento model by bylo dobré prodiskutovat.
U velkých investičních záměrů vznikají další závazky, se kterými je třeba perspektivně počítat a věnovat pozornost následné finanční náročnosti projektu.

Minulou středu se A. Šedo zúčastnil setkání studentských senátorů. Senátoři se těší na práci, jsou plní elánu. Informace a legislativu najdou na webu fakulty. Podněty vzejdou ze zasedání.

J. Betka zahájil rozpravu.

M. Vrablík se zeptal, proč se tak spěchá se zásadními změnami?
A. Šedo vysvětlil, že se jedná o prostředky, které fakulty dostaly od státu navíc.

J. Betka se zeptal, jaký na to má AS 1. LF UK čas se k tomuto návrhu vyjádřit?
A. Šedo odpověděl, že termín nemáme. Lze však připravit zástupce v AS UK, aby apelovali na senátory. Termínem je termín projednání na AS UK. Před tímto termínem zasedá ekonomická komise AS UK, ve které máme zástupce.

J. Bříza doplnil, že zástupce 1. LF UK v ekonomické komisi AS UK je J. Raboch a S. Štípek.
M. Pehr doplnil, že v AS UK je J. Holub, student 1. LF UK. V AS UK má fakulta 4 osoby.
M. Pehr je v AS UK 2 roky, práce je tam mnoho. Investiční akce na UK jsou připravovány zpravidla velmi rychle a náš AS nemívá mnoho prostoru pro náležitou analýzu a diskusi. UK poskytla např. vysokou půjčku Fakultě humanitních studií na koleje.
A. Šedo konstatoval, že řada velkých projektů vyžaduje spoluúčast a o projektech je nutno uvažovat z pohledu plátců.
J. Betka osloví fakultní členy AS UK a poté by AS 1. LF UK vydal stanovisko pro ekonomickou komisi AS UK.

M. Pehr požádal, aby se zapojili do práce v ekonomické komisi AS UK, kde je víc prostoru k diskusi oproti AS UK.

J. Betka se zeptal, zda je možné zúčastnit se zasedání ekonomické komise AS UK?

M. Pehr odvětil, že je to možné se souhlasem předsedy ekonomické komise AS UK, T. Nigrina.
J. Betka se poradí a navrhne doplnění ekonomické komise AS UK.

M. Pehr upozornil, že zástupci fakulty se mohou vyjadřovat i k jiným tématům. Agenda je velká a v AS UK jsou jenom 4 zástupci fakulty.
J. Betka promluví s předsedou AS UK.

L. Zlatohlávek vyhledal na webových stránkách, že předseda ekonomické komise je T. Nigrin, členy jsou J. Raboch, S. Štípek a J. Holub. Komise má celkem 29 členů.
M. Pehr řekl, že komise může mít externí členy, lze je snadno kooptovat.
J. Betka to bude iniciovat.

A. Martan se zeptal, co tím získáme? Už máme v komisi 3 členy. Mají všichni hlasovací právo?
M. Pehr potvrdil, že všichni členové mají právo hlasovat.

M. Vrablík navrhuje usnesení, abychom pověřili naše senátory v AS UK.
L. Zlatohlávek se také domnívá, že by AS 1. LF UK měl přijmout usnesení.
J. Bříza se domnívá, že žádáme pouze o vysvětlení, nikoli konfrontaci.
A. Šedo navrhuje otevřít diskusi o pravidlech při nakládání s finančními prostředky plánovaného fondu.
J. Betka uzavřel diskusi, seznámil přítomné, že napíše dopis Milanu Prášilovi, kancléři UK a Romanu Karašovi, pověřeného agendou kvestora UK a požádá o objasnění záležitosti 1. LF UK.

6. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA - Návrh na doplnění komisí AS 1. LF UK
J. Bříza by rád doplnil ekonomickou komisi a nyní se ukazuje nutnost kooperace s AS UK. Dovoluje si navrhnout rozšíření ekonomické komise AS 1. LF UK o J. Rabocha, který je činný v ekonomické komisi AS UK a jeho aktivní činnost má pozitivní dopad na 1. LF UK. J. Raboch se jmenováním do komise souhlasil, na zasedání se omluvil. Současně by si dovolil navrhnout J. Marconě, který rovněž proti jmenování nemá námitek.

Z. Krška se přidává k tomuto návrhu.
E. Brizman navrhuje O. Rašku.
Přítomní souhlasí s veřejnou volbou kandidátů do komise.

AS 1. LF UK souhlasí se jmenováním J. Rabocha do ekonomické komise AS 1. LF UK.
27 : 0 : 0 schváleno

J. Betka navrhuje hlasovat o dalších dvou kandidátech, J. Marcoňovi a O. Raškovi.

J. Marcoň se představil. Působil v ekonomické komisi v předchozích dvou funkčních obdobích a chtěl by na tuto činnost navázat a pokračovat v ní.

AS 1. LF UK souhlasí se členstvím J. Marconě v ekonomické komisi AS 1. LF UK. 12 hlasů pro a 12 hlasů se zdrželo

J. Betka konstatoval, že J. Marcoň byl zvolen do komise. Komise má však maximálně 7 členů podle Jednacího řádu AS 1. LF UK a nelze tedy zvolit dalšího člena. J. Betka se domnívá, že je třeba opravit vnitřní předpis doplněním slova „zpravidla“ do věty čl. 3/3 Jednacího řádu AS 1. LF UK: Stálá komise má nejméně pět a nejvýše sedm členů.

L. Panenka je členem ekonomické komise za studenty. Na členství netrvá a domnívá se, že by byl O. Raška více platný člen komise.

J.Betka oceňuje velkorysý postoj L. Panenky. Prosí senátory o souhlas s odstoupením L. Panenky.

AS 1. LF UK souhlasí s odstoupením L. Panenky z ekonomické komise AS 1. LF UK.
26 : 0 : 1 schváleno

J. Betka se zeptal, kdo souhlasí, aby členem ekonomické komise AS 1. LF UK se stal O. Raška?

AS 1. LF UK souhlasí se jmenováním O. Rašky členem ekonomické komise AS 1. LF UK.
26 : 0 : 1 schváleno

J. Betka se zeptal, zda ještě někdo chce doplnit nějakou komisi?
M. Vrablík oznámil, že M. Vejražka hodlá spolupracovat s legislativní komisí, ale nebude jejím členem.
J. Betka ze slov M. Vejražky toto nepochopil. M. Vejražka nechce být zapsán jako člen legislativní komise. Chcete komisi doplnit?
K doplnění komise nebyl žádný návrh.


7. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana dle části II. Jednacího řádu AS 1. LF UK a volba volební komise

J. Betka oznámil přítomným, že je třeba zvolit volební komisi a navrhl M. Vrablíka.
M. Vrablík souhlasí s návrhem.

AS 1. LF UK souhlasí, aby se M. Vrablík stal členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
26 : 0 : 1 schváleno

J. Betka dále navrhuje K. Smetanu.
K. Smetana s návrhem souhlasí.

AS 1. LF UK souhlasí, aby se K. Smetana stal členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
26 : 0 : 1 schváleno


J. Betka vyzval místopředsedu D. Kulišiaka, aby navrhl třetího člena komise za studenty.
D. Kulišiak se obrátil na M. Pehra, který se však chystá na Erasmus.
M. Pehr by přesto tuto funkci přijal.

J. Betka upozornil přítomné, že bude nutné svolat dvě mimořádná zasedání v rámci voleb děkana fakulty. Jedno zasedání bude věnováno prezentaci kandidátů a druhé vlastní volbě kandidáta na funkci děkana. Domnívá se, že se jedná o velmi důležité rozhodnutí a je mu třeba věnovat maximální pozornost.
Z. Krška souhlasí, neboť je to záležitost prestižní nejen pro adepty na funkci děkana, ale i pro AS 1. LF UK.

M. Pehr si uvědomil komplikace spojené s častým cestováním na jednání AS a schůzky volební komise, proto své členství ve volební komisi nabídl kolegům.
D. Kulišiak požádal L. Panenku nebo N. Sádovskou.
N. Sádovská souhlasila s nominací.

AS 1. LF UK souhlasí, aby N. Sádovská byla členkou volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
26 : 0 : 1 schváleno

J. Betka shrnul, že na příštím zasedání bude volba vyhlášena a do té doby připraví volební komise veškeré formality.

J. Betka navrhl termíny pro mimořádná zasedání AS 1. LF UK a ubezpečil se, že většina senátorů se v těchto termínech může zúčastnit.
Termín mimořádného zasedání pro prezentace kandidátů na funkci děkana byl stanoven na 30. 3. 2020. Vlastní volba kandidáta na funkci děkana proběhne na mimořádném zasedání dne 20. 4. 2020. Mimořádná zasedání se budou konat ve velké zasedací místnosti od 15.00 hodin.

AS 1. LF UK vzal informaci o organizaci voleb na vědomí.


8. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Problematika webových stránek AS 1. LF UK

J. Betka není spokojen s podobou webových stránek a obrací se na děkanát, aby zajistil jejich důstojnou podobu.

P. Pafko navrhl, aby na příští zasedání přišel fotograf. Všichni senátoři se vyfotí i s odznaky.
A. Šedo reagoval s tím, že ne všichni kandidáti do AS 1. LF UK byli ochotní uveřejnit svou fotografii.
J. Betka se zeptal, zda je pro některého člena AS 1. LF UK citlivé, aby byl jako člen nejvyššího orgánu fakulty fotografován?
O. Raška se zdráhá být fotografován.
N. Sádovská navrhuje fotografii AS 1. LF UK jako celku.

J. Betka se ptá, kdo z AS 1. LF UK by se mohl ujmout péče o webové stránky?
J. Bříza se zeptal děkana fakulty, zda by s tím nemohlo pomoci PR oddělení?
A. Šedo souhlasil.
J. Betka uzavřel diskusi. Na příštím zasedání se dají vyfotit ti, kteří s fotografováním souhlasí.

J. Betka dále informoval o místnosti AS 1. LF UK, která se nachází ve 4. patře děkanátu. Klíč je pro členy AS 1. LF UK k dispozici ve vrátnici Kateřinská 32. V místnosti je v současné době skladiště. J. Betka se domnívá, že AS 1. LF UK by měl mít k dispozici místnost pro práci všech svých členů a využívat ji. Dojedná s tajemnicí fakulty, aby byla místnost pro AS 1. LF UK vhodně zařízena.
A. Šedo vysvětlil, že místnost nebyla členy AS 1. LF UK v minulém funkčním období využívaná, a proto ji vedení fakulty propůjčilo organizaci Loono.

E. Brizman by též uvítal webové stránky AS 1. LF UK v angličtině.


9. Různé
L. Zlatohlávek se zeptal J. Michla na cestovné z grantů? Je dáno vyhláškou cestovat nejlevnější ekonomickou třídou? Od VFN je možné cestovat vyšší třídou, ale od fakulty ne.
J. Michl vysvětlil, že nemocnice cestovné dotuje. Z grantů je možné cestovat vyšší třídou na delší cesty. Na fakultu chodí audity a kontrolují, zda jsou splňována opatření a pravidla pro čerpání prostředků, které má být hospodárné a účelné. Na všem se lze domluvit a fakulta nebrání řešitelům vše vyčerpat. Musí se však postupovat podle platných předpisů.

D. Vasilyeva se zeptala, zda by bylo možné překládat zápis AS 1. LF UK do angličtiny?
E. Brizman potvrdil, že na fakultě je mnoho studentů, kteří neumějí česky.

J. Betka přijal informaci jako podnět, na který je třeba se zaměřit. Připomněl, že příští zasedání se bude konat 10. 2. 2020 v 15.00 hodin a ukončil zasedání v 16.45 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat