1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 12. 3. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 3. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Dibdiak, D. Novotný, V. Riljak, M. Vrablík
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, M. Miovský, E. Soubustová, Š. Svačina, A. Šedo, O. Švestková

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA - Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Nutriční terapeut v prezenční i kombinované formě studia (10 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studia v jazyce českém i anglickém (10 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (10 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia (10 min.)
9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Adiktologie v prezenční i kombinované formě studia (10 min.)
10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie/Addictology v prezenční i kombinované formě studia v jazyce českém i anglickém (10 min.)
11. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Návrh změny Stipendijního řádu UK (5 min.)
12. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení zápisu o hlasování per rollam o veřejné zakázce „Genomový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genomiky (10 min.)
13. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.08 hodin.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
Jako ověřovatelé se přihlásili V. Danzig a L. Zlatohlávek.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení navrženého programu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil program zasedání v předloženém znění.
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy A. Šedo informoval přítomné o tom, že s ekonomem a tajemnicí fakulty pracují na vyhodnocení výukové zátěže jednotlivých pracovišť. Výsledek bude podkladem pro úpravu mzdových limitů, ve většině případů pozitivním, u pracovišť bez vědecké (grantové) aktivity v rámci fakulty a/nebo výrazněji přesahujících medián fakulty neutrálním směrem.

15.10 hodin příchod T. Mirchi.

V současné době dostávají přednostové mzdové limity platné pro 1. pololetí. V průběhu cca 1 měsíce budou rozeslány nové finanční limity.

15.11 hodin příchod J. Raboch.

Asociace lékařských fakult nastartovala dialog s ministerstvy zdravotnictví a školství a věří, že bude nalezeno pozitivní řešení. Situace je složitá ekonomicky i politicky. Ve spolupráci s ředitelem ÚZIS prof. Duškem byl vytvořen průměr studijních nákladů z číselných podkladů všech lékařských fakult.
A. Šedo pozval přítomné na pravidelný pořad Medialogy 27. 3. 2018, který bude věnován Nedostatku učitelů medicíny v Čechách. Pořadu určeného médiím se pravidelně rovněž zúčastní zástupci státní správy a odborných společností.
A. Šedo s vedením fakulty projedná vysvětlení k dopisu z rektorátu o důvodu snížení počtů přijímaných studentů do 1. ročníků v posledních letech. Na 1. LF došlo k propadu v letošním roce, jinak byl počet setrvalý s mírným záměrným poklesem. Prudký nárůst byl naopak zaznamenán v letech 2009-2011. 1. LF nechce být masovou fakultou. Většina fakult již učí anglickou paralelku v poměru k českým studentům 1:1.

P. Strejc poděkoval za informace a zahájil rozpravu.

A. Šedo ještě doplnil, že je dobře, že byla podepsána smlouva Asociace lékařských fakult. Ke státnímu programu zvyšování počtu studentů bude mít možná informace P. Pafko.

P. Pafko potvrdil souvislost se stárnutím lékařů.

A. Šedo zdůraznil důležitost kvalitního přijímacího řízení, které vybere adepty s šancí na úspěšné absolvování. Cílem tedy není zvyšovat počet studentů v 1. ročnících, ale nesnižovat počet absolventů.
Co se týká ekonomických vztahů, ministerstvo školství se staví k finanční otázce opatrněji než ministerstvo zdravotnictví. Fakulta se snaží připravit kalkulaci tak, aby byla schopná zaplatit všechny studenty. Do jednání by měla vstoupit i Česká konference rektorů.


4. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA - Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2019
J. Bříza informoval přítomné o tom, že v mezidobí zasedání AS 1. LF UK musela Ekonomická komise AS 1. LF UK projednat naléhavou záležitost, aby mohl děkan fakulty reagovat na požadavek rektorátu do 20. 2. 2018. Závěr tohoto jednání byl součástí písemných materiálů. Od setkání s kancléřem M. Prášilem na zasedání AS 1. LF UK pokračují jednání o vnitrouniverzitním přerozdělování finančních prostředků.
Jedná se zejména o korekci koeficientu „K“=kvalita, kterého součástí je ukazatel bodů RIV. Vzhledem k tomu, že výzkum nelze provádět bez účasti nemocnice, přechází polovina RIV bodů nemocnici. Navrhujeme tyto body započítat do koeficientu.

P. Strejc poděkoval za rozbor situace a otevřel rozpravu.

A. Šedo poděkoval Ekonomické komisi. Tato situace je lépe viditelná díky projednávání. Asociace lékařských fakult tomu velmi pomohla. Nepovažuje situaci za roztržku, ale za ekonomicky logické řešení. Univerzita je heterogenní. Ostatní fakulty si nyní více uvědomují problematiku. Co se týká vzájemné pomoci, je třeba být konkrétní. M. Prášil toto přislíbil.

J. Raboch za Ekonomickou komisi AS UK sdělil, že tento problém se řeší již dva roky. Situace se nyní zlepšuje díky děkanovi 1. LF, ekonomovi 1. LF a zástupcům 1. LF v AS UK. Pokud však AS UK hlasuje o finančních záležitostech, jsou lékařské fakulty v menšině. Je třeba budovat spojence a důležitý je pevný návrh vedení univerzity. Kancléř slíbil otevřená čísla na jednání UK a spravedlivé transparentní rozdělování.

A. Šedo poděkoval zástupcům 1. LF v AS UK, kteří pracují svědomitě. Problémy jsou řešeny, až když jsou pojmenovány. Je třeba, aby lékařské fakulty o této problematice hovořily. Důležitá je otevřená diskuse v AS UK.

P. Strejc se obává, zda tyto potíže neovlivňují zájem nových studentů a nevzbuzují dojem „podfinancování“ a tudíž nižší kvality lékařských fakult.

A. Šedo se domnívá, že je třeba šířit a medializovat objektivní a doložitelné informace.

S. Štípek nepociťuje v poslední době konfrontační vztahy v AS UK. Problematiku je však nutno představit tak, aby jí všichni rozuměli. Věří, že dojde ke konsensu. Například při hlasování o uznání RIV bodů se většina zdržela hlasování. Očekává složitější jednání o kritériích solidárnosti.

A. Šedo souhlasí s tím, že záleží na představení a vysvětlení problému. Poděkoval zástupcům v AS UK.

P. Strejc poděkoval Ekonomické komisi a vyzval přítomné senátory k hlasování.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil prohlášení Ekonomické komise AS 1. LF UK, přijaté z důvodů požadovaného termínu vyjádření na zasedání EK dne 19. února 2018, ve věci financování fakult UK. V návaznosti na dnešní jednání AS 1. LF UK žádá děkana 1. LF UK a další představitele 1. LF UK i členy AS UK za 1. LF UK, aby v rámci Univerzity Karlovy učinili maximum k přijetí dlouhodobých pravidel financování UK a jejích součástí tak, aby byla ctěna jednota Univerzity, ale i respektovány oprávněné požadavky 1. LF i dalších lékařských fakult UK plynoucí z nákladů na studium lékařských a zdravotnických oborů i zvýšenou společenskou potřebu těchto absolventů.
26 : 0 : 0 schváleno

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Nutriční terapeut v prezenční i kombinované formě studia
P. Strejc vyzval přítomného přednostu III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Š. Svačinu, aby představil žádost o akreditaci.

Š. Svačina konstatoval, že program je na fakultě akreditován od roku 2008 garantem P. Bartůňkem. V současné době je garantem L. Zlatohlávek. Obor má na fakultě tradici, je přínosný pro fakultu a mnohá pracoviště.

P. Strejc zahájil rozpravu.

A. Šedo se k návrhu připojuje a oslovuje garanta L. Zlatohlávka ohledně studenty zmiňovaných technických potíží při výuce.

L. Zlatohlávek děkuje všem vyučujícím, drobné nedostatky jsou řešeny.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu bakalářského studijního programu Nutriční terapeut v prezenční i kombinované formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
26 : 0 : 0 schváleno

6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studia v jazyce českém i anglickém
P. Strejc vyzval proděkanku J. Duškovou ke slovu.

J. Dušková není sice garantkou akreditovaného oboru, ale prosí přítomné o souhlas. Děkuje za spolupráci, zejména s anatomy. Obor bude nově koncipován tak, aby se v počátku studia více podobalo všeobecnému lékařství, později bude zařazeno více odbornosti zubního lékařství. Program je připravován na 6ti leté studium zubního lékařství, aby byl pro studium dostatečný prostor. Uvědomuje si velkou zátěž na konci 3. ročníku a věří, že garant má promyšleno, jak toto zvládnout.

P. Strejc poděkoval a zahájil rozpravu.

V. Danzig se ptá, zda se bude se změnou měnit i titul.

J. Dušková odpověděla, že zatím ne. Titul se bude měnit až s novou akreditací na 6ti leté studium.

H. Švehlová upozorňuje na mimořádnou zátěž na konci 3. ročníku. Množství náročných zkoušek v krátkém časovém úseku.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu magisterského studijního programu Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studiav jazyce českém i anglickém Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
18 : 1 : 7 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia
P. Strejc předal slovo O. Švestkové.

O. Švestková k žádosti o institucionální akreditaci konstatovala, že vysokoškolské studium Ergoterapie je vyučováno od roku 1993 podle legislativních předpisů ČR, evropských i světových. Zásadní je v současné době deinstitucionalizace zdravotnictví. Základní cíl ergoterapie je diagnostika, terapie personálních i instrumentálních aktivit denního života a indikace pomůcek tak, aby byl nemocnému umožněn co nejrychlejší návrat do domácího prostředí a aby byl co nejdříve soběstačný. Děkuje za spolupráci Anatomickému ústavu. Ergoterapii vyučují i 3 ergoterapeuti, kteří vystudovali v zahraničí. Ergoterapie je nezbytnou součástí interprofesního rehabilitačního týmu.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
25 : 0 : 1 schváleno


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia
O. Švestková dále představila navazující magisterský obor, který byl otevřen před 3mi lety. Obsahuje 3 základní celky: vědu a výzkum, management, organizaci, legislativu ve zdravotnictví a praktickou výuku, která nebyla obsahem bakalářského programu (jedná se o ergoterapii pacientů onkologických, psychiatrických, s mentálním postižením, o ergodiagnostiku a podobně). Předpokládá se, že magistři budou pracovat v oblasti vědy a výzkumu a budou vedoucími pracovníky.
Je využíváno evropských fondů a projektů. Cílem je usnadnění a umožnění samostatného života pacientů. V ČR je 13 ergodiagnostických center.

P. Strejc poděkoval a otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
26 : 0 : 0 schváleno


9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Adiktologie v prezenční i kombinované formě studia
M. Miovský poděkoval za možnost představit studijní programy, bakalářský i navazující magisterský. V současné době je studijní program bakalářský, magisterský i doktorský. Nyní byl schválen i obor Klinický adiktolog. 1. LF UK je koordinátorem tohoto oboru v Evropě. Společně s oborem Nutriční terapeut je největší na fakultě.

P. Strejc otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu bakalářského studijního programu Adiktologie v prezenční i kombinované formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
26 : 0 : 0 schváleno

10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie/Addictology v prezenční i kombinované formě studia v jazyce českém i anglickém

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie/Addictology v prezenční i kombinované formě studia v jazyce českém i anglickém Vědeckou radou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
26 : 0 : 0 schváleno
A. Šedo měl ještě technickou poznámku ke stomatologické problematice. Navrhl schůzku k projednání potíží. Dále upozornil na to, že nelékařské obory Bc. a Mgr. činily 50% studia na fakultě. Bc. obory snižují hodnocení kvality fakulty. Souhlasí s akreditacemi. V praxi však nelze snižovat kvalitu nízkou úrovní studentů. U Mgr. oborů je třeba měřit vědu a výzkum všem disciplínám konkrétně.


11. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Návrh změny Stipendijního řádu UK
M. Vejražka, předseda Legislativní komise AS 1. LF UK, informoval o novele Stipendijního řádu UK. Novelu projednala Legislativní komise korespondenčně. Věcné připomínky nebyly vzneseny. Legislativní komise doporučuje tento návrh přijmout bez připomínek.

J. Bříza informoval, že Ekonomická komise AS 1. LF UK tento návrh projednala na schůzce 19. 2. 2018, protože se jedná o zásah do výdajů fakulty. Stipendia nejsou plně pokryta z centrálních prostředků. Podle tajemnice fakulty je možné na tento návrh přistoupit. Ekonomická komise AS 1. LF UK doporučuje návrh přijmout.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal návrh dílčí novely Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a nemá k němu připomínek.
25 : 0 : 1 schváleno


12. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení zápisu o hlasování per rollam o veřejné zakázce „Genomový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genomiky
P. Strejc informoval o výsledku hlasování per rollam vyhlášeného 26. 2. 2018.
Senátoři obdrželi elektronickou poštou hlasovací formulář, podklady a návrh usnesení:
Akademický senát 1. LF UK schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Genomový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genetiky“ předloženou děkanem fakulty včetně její přílohy č. 1 – vzorového textu kupní smlouvy.
Ke dni uzávěrky hlasování 5. 3. 2018 bylo přijato 21 odpovědí z celkového počtu 30 senátorů.
Výsledek hlasování: 21 hlasů ANO
0 hlasů NE
0 zdrželo se hlasování

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis z hlasování per rollam o veřejné zakázce „Genomový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genomiky“ v předloženém znění.
26 : 0 : 0 schváleno


13. Různé
A. Šedo žádá o pozornost Task force pro Stomatologii a prosí o zorganizování setkání.
Dále se obrací na Z. Kršku ohledně projednání potíží s pravidly zkoušení v chirurgické propedeutice. Případ bude ještě diskutován v rámci kolegia děkana (KD).
Následující dotaz na Studentskou vědeckou konferenci směřuje na J. Živného.

J. Živný odpovídá, že pro přihlášky je čas, přesto však ještě osloví školitele.

A. Šedo připomněl pozvání na Medialogy 27. 3. 2018 v 10 hodin. Dále zve na Křeslo pro Fausta 22. 3. 2018 v 17 hodin s Jakubem Otipkou, ředitelem české sekce Krav Maga Global.

Přítomní hromadně odpovídají, že je nutné studovat 6 let Všeobecné lékařství.

A. Šedo upřesnil, že některé předměty se uznávají.

P. Pafko se zeptal, co si musí doplnit absolvent Stomatologie, aby mohl pracovat jako všeobecný lékař?

J. Bříza dodal, že z hlediska předatestační přípravy musí být např. stomatochirurg absolventem Všeobecného lékařství.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.20 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat