1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 12. 3. 2012


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 3. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, M. Dianiška, L. Kaloš, J. Kobylák, J. Lindner, O. Naňka,
J. Studený
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 13. 2. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Výroční zpráva a zpráva o hospodaření (20 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Poplatky spojené se studiem (15 min.)
5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Informace volební komise z uzávěrky registrace kandidátů na funkci děkana 1. LFUK (5 min.)
6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Informace o ukončení členství v AS 1. LF UK
prof. MUDr. Richarda Češky, CSc. (5 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.02 hodin.
Vyzval přítomné ke schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený program zasedání.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 13. 2. 2012
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 13. 2. 2012 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o jednáních na MZ ohledně specializačního vzdělávání, o výuce – Erasmus Sokrates, o elektronickém rozvrhu, který by měl již ve zdokonalené podobě fungovat od ak. roku 2012/13 (dosud probíhá analýza výukových prostor). Dále se věnoval ekonomickým otázkám – hledáním zdrojů úspor energií (vypsána veřejná zakázka v rámci UK), změnu pojišťovny z Uniqua na Českou pojišťovnu a sociálnímu fondu fakulty, o možnostech využití budou znovu informováni pracovníci fakulty.

15.08 hodin příchod K. Smetana.

Děkan fakulty seznámil přítomné s plánovanou Studentskou vědeckou konferencí, která je plánována na 10. 5. 2012. Z hlediska vědy je fakulta podle RIV bodů se tradičně umísťuje mezi 5.7. místem v rámci výzkumných organizací ČR. Informoval o projektech PRVOUK, byla ustanovena komise pro Prvouky.
Počty přihlášek uchazečů zaznamenaly nárůst oproti minulým letům, je velký zájem o obor Fyzioterapie a zubní lékařství.

15.15 hodin příchod V. Danzig.

Děkan fakulty poděkoval i členům AS za reprezentaci a propagaci fakulty. Do 31. 3. 2012 budou určeny podmínky pro přijetí uchazečů bez přijímacího řízení.
Děkan fakulty informoval o Týdnu neklidu a poděkoval za jeho důstojný průběh.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

J. Mašková upozornila na nesprávnou informaci na webu fakulty ohledně počtu přijímaných studentů.

T. Zima odpovídá, že celkový počet přijímaných studentů je 800, bude provedena kontrola informace.

P. Broulík podotýká, že by nastal kolaps, pokud by se všichni zapsali.

T. Zima ujišťuje přítomné, že tato situace nenastane.

J. Živný se dotazuje na investice Prvouk. Na ústavu mají přístroje v ceně, která bude přesahovat přidělené prostředky.

T. Zima doporučuje spojování pracovišť pro náročné investice, aby byly přístroje využity.


3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
Děkan fakulty doplnil k předloženému materiálu ještě několik drobných poznámek k technickým chybám, které se v materiály vyskytly a budou ve finální verzi opraveny.
Konstatoval, že obsah Výroční zprávy je rozsáhlejší, než odpovídá zákonným požadavkům. Výroční zpráva mapuje nejen činnost pedagogickou, vědeckou, jsou zde další údaje o životě na fakultě. Výroční zpráva se věnuje novým aktivitám fakulty – specializačnímu vzdělávání. Zpráva se také zmiňuje o činnosti Spolku mediků, o Medicínském datovém centru, MICEPu. Zpráva informuje o ekonomickém hospodaření fakulty. Bude ještě doplněna zprávou ředitelky VFN.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Výroční zprávu a zprávu o hospodaření 1. LF UK za rok 2011.
22 : 0 : 0 schváleno


4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Poplatky spojené se studiem
Děkan fakulty představil předložený materiál. Poplatky spojené se studiem vychází ze zákona o vysokých školách a opatřením UK. 1. LF UK stanovuje horní hranici stanovených limitů na poplatky.

A. Furmánková sděluje, že ve srovnání s loňským rokem se poplatky snížily.

P. Strejc vyzývá přítomné k diskuzi.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s předloženým návrhem poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2012/2013.
22 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Informace volební komise z uzávěrky registrace kandidátů na funkci děkana 1. LFUK
Předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana pro období 2012 – 2015, P. Strejc, informoval přítomné, že v souladu s Volebním a jednacím řádem 1. LF UK a harmonogramem volby kandidáta na funkci děkana byly 12. 3. 2012 ve 12.00 hodin převzaty v podatelně děkanátu tři obálky kandidátů na funkci děkana. Jedná se o prof. R. Češku, prof. J. Duškovou a prof. A. Šeda.
Volební komise konstatovala, že materiály všech tří kandidátů byly shledány platnými.

Zápis volební komise z 12. 3. 2012 bude zveřejněn na webu fakulty a na úřední desce fakulty 13. 3. 2012.

T. Zima doplňuje, že 4. 4. 2012, kdy se budou kandidáti představovat akademické obci a zaměstnancům fakulty, bude ukončena výuka ve 13.00 hodin.

Z diskuze P. Pafka, P. Strejce a T. Zimy vyplynulo, ž každý kandidát bude mít 15 minut na představení a pak bude následovat diskuze.

P. Broulík navrhl společné představení kandidátů studentům i zaměstnancům fakulty.

L. Bajer upozornil na zveřejněný harmonogram voleb, který již nelze měnit.


6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Informace o ukončení členství v AS 1. LF UK
prof. MUDr. Richarda Češky, CSc.
Předseda AS 1. LF UK informoval o rezignaci na členství v AS 1. LF UK R. Češky vzhledem k jeho kandidatuře na funkci děkana fakulty.
Dalším náhradníkem v pořadí je R. Brůha, který členství přijímá, ale je nyní na služební cestě v zahraničí a zúčastní se až příštího zasedání AS 1. LF UK.

7. Různé
L. Bajer informoval přítomné o Senátorské schránce, v níž převažují dotazy zájemců o studium. Prostřednictvím schránky byl také mapován zájem studentů o plánovaný bufet v prostorách dvora budovy U Nemocnice 4.

E. Soubustová doplňuje, že bufet by mohl začít fungovat již od poloviny dubna t.r.

P. Strejc žádá Akademický senát 1. LF UK o souhlas s mimořádným zasedáním 28. 5. 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu Na Bojišti 3. Všichni přítomní souhlasí s konáním mimořádného zasedání AS 1. LF UK dne 28. 5. 2012.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.50 hodin.Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat