1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 12. 11. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 11. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoníček, L. Dibdiak, D. Novotný
Neomluveni:
Hosté: M. Miovský, O. Sosna, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nového člena AS 1. LF UK (10 min)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana k výplatě stipendií za vynikající výsledky (20 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Akreditace Bc. studijního programu Porodní asistence v prezenční formě studia (20 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Akreditace NMgr. studijního programu Výživa dospělých a dětí v prezenční i kombinované formě v ČJ (20 min.)
9. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.06 hodin přivítáním přítomných senátorek a senátorů a hostů M. Miovského, O. Sosny a tajemnice fakulty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali M. Vejražka a S. Štípek.

AS 1. LF UK souhlasí s ověřovateli zápisu M. Vejražkou a S. Štípkem.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nového člena AS 1. LF UK
P. Strejc vyzval nového člena AS 1. LF UK, P. Smejkala, aby předstoupil. Přítomní povstali, P. Strejc přečetl text slibu člena Akademického senátu. P. Smejkal potvrdil slib slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení navrženého programu jednání se změnou pořadí projednávaných bodů vzhledem k ohlášenému pozdnímu příchodu děkana fakulty.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání se změnou pořadí projednávaných bodů.
26 : 0 : 0 schváleno

7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Akreditace Bc. studijního programu Porodní asistence v prezenční formě studia
M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, informoval přítomné, že fakulta již zredukovala nemedicínské programy na jednu třetinu, tedy na ty, které se na fakultě osvědčily. Vyzval O. Sosnu, aby se vyjádřil k oboru Porodní asistence.

O. Sosna v zastoupení A. Pařízka informoval přítomné, že program je na fakultě od akademického roku 2015/2016. Nyní končí tyto studentky závěrečnými zkouškami. Studium proběhlo bez komplikací. Každoročně přichází cca 200 adeptek, z toho bývá cca 20 přijato. Na výuce se podílí Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Absolventky zůstávají z velké části na klinice a zapojují se do vědecko-výzkumné práce. Studijní program má pozitivní společenskou odezvu. Klinika má o tento studijní program zájem, protože chce mít vlastní vyškolené asistentky.

M. Miovský poděkoval za příspěvek, který dokládá, že na fakultě je zdravé jádro nelékařských studijních programů. Doporučuje přítomným, aby souhlasili s akreditací dobře zavedeného studijního programu.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Broulík se zeptal, jaké uplatnění má magistra, absolventka tohoto programu?

M. Miovský konstatoval, že kompetence absolventek nebyly dosud přesně stanoveny. Toto bude ukončeno do jednoho roku pro všechny obory, u kterých ještě nejsou kompetence vymezeny.

M. Pehr se zeptal, kolik absolventek tohoto oboru potřebuje ročně naše pracoviště a jak to bude, až bude tato potřeba naplněna?

O. Sosna odpověděl, že každoročně na klinice chybí 7-8 takto vyškolených absolventek.

M. Miovský se zmínil o opačné tendenci u oboru všeobecná sestra. Tyto absolventky fakultu opouštějí. Dobré fungování studijních programů bylo též výsledkem zvýšeného tlaku
a komunikace s vedením VFN.

J. Bříza konstatoval, že studium zdravotnických oborů je nejdynamičtější. V prvních letech studia ošetřovatelství nebylo umožněno distanční studium pro zaměstnankyně VFN, které odešly do nestátních zařízení. Na fakultě naopak studovaly zejména mimopražské, které
po studiu odešly z Prahy.

P. Broulík se zeptal, zda Bc. studium opravňuje absolventky vést domácí porod?

A. Martan odpověděl, že na klinice je plný stav sester. Tyto sestry klinika připravuje na samostatné vedení porodu. Klinika hodlá změnit koncept, zvýšit sestrám kompetence a s tím
i plat. Sestry pak šíří tuto myšlenku dál.

M. Miovský potvrdil, že fakulta si ponechá obory, o které má zájem. Absolventy těchto oborů si bude vychovávat dle své filozofie.


AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu bakalářského studijního programu Porodní asistence v prezenční formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty.

26 : 0 : 0 schváleno

15.22 hodin příchod děkana fakulty A. Šeda.


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Akreditace NMgr. studijního programu Výživa dospělých a dětí v prezenční i kombinované formě v ČJ

M. Miovský uvedl obor nutrice jako jeden z příkladných oborů. Požádal o podrobnosti
L. Zlatohlávka.

L. Zlatohlávek doplnil, že garantem studijního programu Výživa dospělých a dětí je
Š. Svačina. Klinika také vychovala vlastní absolventy a saturovala místa ve VFN a dalších fakultních nemocnicích (FN). Akreditaci tohoto studijního programu má 1. LF UK a FN Brno.

M. Miovský ještě doplnil, že děkan fakulty si vyžádal přehled o nelékařských oborech na výjezdní zasedání kolegia děkana, které se uskutečnilo v minulém týdnu. Nelékařské obory mají základní produkci ve vědě a výzkumu. M. Miovský poděkoval za pozornost.

P. Strejc přivítal děkana fakulty A. Šeda a vyzval přítomné k rozpravě.

D. Kulišiak se zeptal, jak je obor legislativně ošetřen?

L. Zlatohlávek odpověděl, že bakaláři jsou nutriční terapeuti a magistři mají vyšší pravomoci.

D. Kulišiak se zeptal, jaké je rozlišení od absolventů kurzů ze soukromých škol v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích?

L. Zlatohlávek doplnil, že další kurzy probíhají na zdravotních školách. Absolventi těchto kurzů nemají nic společného s oborem, o kterém je řeč.

M. Vrablík upřesnil, že absolvent kurzu je výživový poradce, zatímco absolvent studijního programu je nutriční terapeut.

J. Bříza informoval, že konkrétní kompetence lze najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

P. Broulík se zeptal, zda se plánuje zrušení dietních sester?

J. Bříza a L. Zlatohlávek shodně odpověděli, že toto v plánu není. Změna je pouze v názvu funkce z dietní sestry na nutričního terapeuta.

AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí v prezenční i kombinované formě studia v českém jazyce Vědeckou radou 1. lékařské fakulty.
26 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
A. Šedo před zasedáním předložil přítomným tiskovou zprávu ze Setkání lékařský fakult ČR
a SR ve dnech 9.-10. 11. 2018. Informoval přítomné, že vše dobře probíhá a MŠMT začalo připravovat další pomoc školám dle společenské potřeby (LF a PedF). Přípravy nového investičního programu jsou ve stadiu úvah. Přesto z tohoto důvodu byla 1. LF UK vyřazena univerzitou ze stávajícího investičního programu MŠMT (viz materiály – tisková zpráva, dopis prorektora Hály o vyřazení z programu). Tuto situaci by rád řešil zejména se zástupci
1. LF v AS UK s apelem na zveřejňování a otevřenou diskusi závažných finančních otázek.


Dále A. Šedo informoval o tom, že Studijní řád UK bude studentům některých studijních programů umožňovat zápis do dvou forem studia. K ujasnění situace bude třeba další komunikace s rektorátem UK. Budou-li se však v důsledku toho objevovat procedurální nešvary, bude nutné zareagovat.
Další zprávou je, že španělská občanka, absolventka Fakulty všeobecného lékařství v ČR odkázala této fakultě své dědictví. Vyřízení se ujal rektorát UK. Tajemnice fakulty projednává záležitost s právníky.
.
M. Vrablík se zeptal, jak rektorát UK vysvětlil krácení finančních prostředků?

A. Šedo odpověděl, že fakulta nedostala uspokojivou odpověď. Toto rozhodnutí bylo předčasné, protože nový investiční program dosud neexistuje. Na fakultě již proběhla řada administrativních kroků na investiční akce (rekonstrukce Ústavu imunologie a mikrobiologie) a nyní nejsou přidělené prostředky a tudíž řada dokumentů pozbude na platnosti.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, doplnila, že se jedná o dlouhodobý investiční program na roky 2016-2019. Podle nových podmínek nelze nyní tyto prostředky převádět do dalších let. Nový investiční program není a nelze s ním tedy počítat.

M. Vrablík se zeptal, zda má AS 1. LF UK vyzvat k odpovědi rektora UK?

A. Šedo se domnívá, že by se měli o tuto záležitost nejdříve zajímat zástupci 1. LF v AS UK.

M. Pehr sdělil, že následující zasedání AS UK bude 14. 12. 2018. Listopadové zasedání bylo zrušeno.

A. Šedo doporučuje tedy projednat věc na nejbližším zasedání AS UK a poté eventuálně řešit výzvou a nesouhlasem. Bude se také opět řešit rozpis financování fakult. Stávající vláda, krom programu specificky pro LF a PedF financování vysokých škol navýšila obecně. Na příštím zasedání AS 1. LF poreferuje A. Šedo ve věci duševního vlastnictví a jeho nové organizaci na UK. Přizve I. Mikulu z oddělení strategického rozvoje.

J. Raboch konstatoval, že Ekonomická komise AS UK ani plénum neprojednávalo záležitost investičního programu MŠMT. Následující zasedání má být 23. 11. a pak 14. 12. 2018. Projednávání ekonomických otázek bude až příští rok. Ptá se, zda ve věci přihlašování studentů na dvě formy studia není administrativní překážka?

E. Soubustová upřesnila, že se jedná o jeden studijní program, který má dvě formy, a to Bc. v prezenční a Bc. v kombinované formě.

A. Šedo doplnil, že student se hlásí na program a určení formy není závazné. Pokud by se toto rozšířilo, nastal by problém u navazujícího magisterského studia.


15.52 hodin příchod P. Tišer.


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů
Na 1. LF je doktorské studium rozděleno podle oborových rad. Prosí přítomné, aby podpořili předložené podmínky přijímacího řízení.

AS 1. LF UK projednal návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 s harmonogramem termínů přijímacího řízení. Souhlasí s předloženým materiálem.
27 : 0 : 0 schváleno6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana k výplatě stipendií za vynikající výsledky
E. Soubustová představila předložený materiál. Jako každoročně je částka na stipendia rozdělena mezi 10% nejlepších studentů. Celková částka činí 4 miliony Kč. V tabulce je uvedeno rozmezí prospěchového průměru, počty studentů a výše stipendia. Rovněž je uveden počet studentů v konkrétním oboru. Po odsouhlasení bude následovat administrativní řízení.

J. Bříza za Ekonomickou komisi informoval, že komise byla oslovena elektronicky. Ekonomická komise doporučuje přijmout navržené usnesení.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na výši stipendií na vynikající studijní výsledky.
26 : 0 : 1 schváleno9. Různé
A. Šedo informoval o dalším stipendiu pro vynikající studenty doktorského studijního programu a požádal J. Živného o podrobnosti.

J. Živný referoval o rozhodnutí o mimořádném stipendiu, jehož podmínky budou dopracovány během tohoto týdne. Jedná se o cenu 25000 Kč pro 3 nejlepší autorské články studentů doktorského studia.

P. Pafko se zeptal, jaká jsou kritéria pro hodnocení?

J Živný uvedl, že hlavním kritériem bude aktuální impakt faktor časopisu, ve kterém článek vyšel.
A. Šedo odpověděl, že při hodnocení impakt faktorů bude přihlédnuto ke konkrétním disciplínám.

J. Bříza se zeptal, zda bude respektováno, že zveřejnění článku může trvat delší dobu?

A. Šedo odpověděl, že taková situace nebude častá.

P. Strejc otevřel otázku ze zasedání, kdy bylo odhlasováno nové členství ve Vědecké radě
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (VR 1. LF UK) a automaticky bylo zrušeno členství
A. Žáka. Toto usnesení je třeba změnit. A. Žák zůstává členem VR 1. LF UK.

V. Danzig konstatoval, že tedy došlo pouze ke změně funkce proděkana.

A. Šedo řekl, že v minulém zápisu toto není uvedeno.

H. Dittrichová upřesnila, že bylo hlasováno na mimořádném zasedání v září, ačkoli toto nebylo na programu zasedání.

M. Vejražka citoval usnesení z mimořádného zasedání, kde je uvedeno, že AS souhlasí
s odvoláním A. Žáka z VR 1. LF UK ke dni 30. 9. 2018 a od 1. 10. 2018 se vznikem členství P. Klenera ve VR 1. LF UK.

P. Strejc požaduje opravu tohoto usnesení. Po diskusi, které se zúčastnili M. Vrablík, V. Danzig, E. Soubustová, Z. Krška, J. Bříza, A. Šedo, J. Raboch a M. Vejražka, navrhl A. Šedo usnesení na základě čl. 3, odst. 2 Jednacího řádu VR 1. LF UK.

AS 1. LF UK bere na vědomí, že děkan fakulty neodvolal člena VR 1. LF UK prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. a souhlasí s jeho dalším setrváním ve funkci.
27: 0 : 0 schváleno


H. Dittrichová informovala přítomné o setkání studentských senátorů pražských lékařských fakult, které proběhlo 31. 10. 2018.
Dále upozornila na to, že podle stávajících předpisů na prospěchová stipendia nemají nárok studenti, kteří končí Bc. studium a pokračují na Mgr. studiu. Jedná se přibližně o 3-4 studenty ročně. Toto stipendium nelze zajistit pouze pro studenty 1. LF, protože to neodpovídá vnitřnímu předpisu UK. Stipendium by muselo být vyplaceno všem nastupujícím studentům, kteří by splnili podmínky. Podle sdělení studijního oddělení není známa fakulta, kde se prospěchová stipendia v tomto případě udělují.

L. Zlatohlávek vyjádřil svou nespokojenost s požadavkem sekretářky AS 1. LF UK na zastupování AS 1. LF UK ve výběrových komisích, aniž jsou známa data konání komisí.

E. Svobodová vysvětlila, že data komisí stanovuje předseda výběrové komise. V některých případech na poslední chvíli, kdy by již nebylo možné zajistit správný administrativní postup. Současně sdělila dvě známá data výběrových komisí, které budou v prosinci t.r.

A. Šedo tlumočil aktuální zprávu kontrolních orgánů v centru zobrazovacích metod. Finanční úřad neshledal v CAPI porušení finanční kázně.

E. Soubustová konstatovala, že zítra nastupuje do CAPI další kontrola.


P. Strejc ukončil zasedání v 16.25 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat