1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 12. 10. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 10. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, J. Beneš, J. Bříza, H. Dittrichová, M. Hodas, K. Kučerová,
N. Malinová, J. Marcoň, P. Pafko, J. Roth
Neomluveni:
Hosté: J. Heczková, J. Michl, M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo, M. Vokurka

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 8. 6. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
a analýza nelékařských studijních oborů - prof. PhDr. M. Miovský, Ph.D.
(20 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh členů Hodnotící komise (30 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních
(10 min.)
5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace legislativní komise o stanovisku
1. LF UK k návrhům změn vnitřních předpisů UK (15 min.)
6. doc. MUDr. P. Bartůněk, CSc. – Žádost na prodloužení akreditace programu
Specializace ve zdravotnictví, oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní medicíně (15 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost na prodloužení akreditací pro doktorské
studijní programy Mikrobiologie a Parazitologie (15 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin uvítáním přítomných senátorů a hostů. Poté vyzval přítomné k uctění památky zesnulých, prof. MUDr. Jana Borovanského, CSc. a prof. MUDr. Jiřího Kramla, DrSc.

P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
20 : 0 : 0 (pro : proti: zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 8. 6. 2015
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu z předchozího zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání 8. 6. 2015 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
a analýza nelékařských studijních oborů - prof. PhDr. M. Miovský, Ph.D.
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o jednání s Ministerstvem obrany o možné spolupráci v Těchoníně, experimentálním infekčním pracovišti a o jednání Asociace lékařských fakult s ministrem zdravotnictví ve věci připravovaného zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví.


V přípravě je též zákon o popromočním specializačním vzdělávání a Vysokoškolský zákon.
Rada vlády dosud nepředložila hodnocení vědy (navrhovaná spolupráce ze strany ČVUT nebyla přijata).
A. Šedo vyzval přítomné k pozornosti k připravovaným zákonům dotýkajících se fakulty.

Financování fakult UK je opět komplikované a systém přerozdělování dotací z MŠMT v rámci RUK je netransparentní jako v loňském roce.
A. Šedo požádal ekonoma fakulty, J. Michla, o vysvětlení problematiky.

J. Michl seznámil Senát s několika zásadními problémy stávající metodiky dělby prostředků a riziky subjektivně nastavovaných vah jednotlivých, velmi komplikovaných, parametrů metodiky. Metodika zásadním způsobem redistribuuje prostředky koeficientů náročnosti, což ve svých důsledcích postihuje fakulty, jejichž výuka má vysoké náklady, zavádí řadu paušálních, na výkonu nezávislých položek a zejména znemožňuje porovnání, jakou částí své dotace od MŠMTse která fakulta podílí na financování RUK a jeho společných činností.

Vzhledem ke klesající dotaci na vědu a rozpracované projekty (Biocev, Kampus Albertov) je sledování a vývoj finanční situace velmi významné.

Přítomní k tomuto sdělení zformulovali následující usnesení:

My, členové AS 1. LF UK, s odkazem na naše usnesení z 12. 1. 2015 opětovně žádáme vedení UK, aby fakultám sdělilo konkrétní částky přidělené MŠMT podle výkonů (počet studentů, kvalita, KEN) té které fakulty a jak jsou tyto částky přerozdělovány jednotlivým fakultám a součástem a ve společný prospěch UK.
Považujeme za důležité, aby byl způsob financování UK transparentní a aby se k němu mohly jednotlivé fakulty a součásti UK kvalifikovaně vyjádřit. Nastavení financování UK považujeme za zásadní pro prosperitu celé UK v dlouhodobém horizontu.
20 : 0 : 0 schváleno

15.50 hodin odchod Z. Krška.

M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, informoval přítomné o ekonomické analýze studijních oborů, kterou zadal pan děkan po diskuzi na KD. Ve srovnání Bc-prezenční formy studia vychází ekonomicky nejlépe obory Nutriční terapeut a Adiktolog. Nejhůře pak obory Všeobecná sestra a Ergoterapie. Dáno je to především celkovým počten studentů v daném oboru, neboť všechny naše obory mají stejný koeficient náročnosti 2,25. Na základě těchto výsledků rozhodlo vedení fakulty, že nebude v příštím akademickém roce zahájena výuka oboru Všeobecná sestra v prezenční formě a bude dále vedena diskuze o úpravách současné Koncepce nelékařských oborů (schválená a platná koncepce do roku 2018). Analýza byla následně doplněna o data za KOMBI formu studia, kde samozřejmě obory, které ji nemají, logicky vycházejí pro fakultu méně ekonomicky výhodně.
Fakulta získala ekonomickou participaci VFN pro obor Porodní asistentka vzhledem k poptávce o absolventky tohoto oboru. Fakulta se bude snažit tento vzor přenést i na další obory, které by tak mohly být podpořeny institucemi požadujícími konkrétní absolventy. Bude tak v dalších měsících vedena diskuze o tom, jakým způsobem je možné nastavit ekonomická kritéria, aby obory, které pro fakultu reprezentují vyšší míru zátěže, měly možnost získat podporu z jiných zdrojů a bylo možné jejich další zachování. Pro nMGR je připraveno hodnocení vědecké výkonnosti a podklady budou předloženy opět senátu a dalším orgánům fakulty.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Broulík se zeptal, zda nepotřebujeme zdravotní sestry?

A. Šedo odpověděl, že jistě ano, nicméně naše absolventky nenastoupily praxi v rámci naší klinické základny a většinou opouštějí zdravotnictví a byly tak pouze ekonomickou zátěží fakulty. Navíc vzdělávání sester není vedeno pouze 1. LF UK.

Akademický senát 1. LF UK vzal informaci o nelékařských studijních oborech na vědomí.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh členů Hodnotící komise
P. Strejc a M. Důra informovali o rozhodnutí bývalých členů, akademických pracovníků, Komise pro hodnocení výuky setrvat v komisi i v dalším funkčním období. Jedná se o předsedu komise O. Kittnara a členy: M. Vejražku, P. Šnajdra, E. Havrdovou, T. Švestku a náhradníka K. Švabíka.

Dále zazněly návrhy na nové členy z řad studentů:
Jan Bartoška, 3. ročník
Marek Hilšer, PGS
Markéta Novotná, 2. ročník
Marek Procházka, 5. ročník
Michal Španko, člen AS 1. LF UK
a náhradnice Hana Dittrichová, členka AS 1. LF UK

P. Strejc vyzval přítomné k hlasování o formě volby členů komise.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s volbou členů Komise pro hodnocení výuky veřejně v celkovém složení.
18 : 0 : 1 schváleno

Akademický senát 1. LF UK navrhuje členy Komise pro hodnocení výuky ve složení:
pedagogická část: studentská část:
Eva Havrdová Jan Bartoška
Otomar Kittnar Marek Hilšer
Pavel Šnajdr Markéta Novotná
Tomislav Švestka Marek Procházka
Martin Vejražka Michal Španko
Kamil Švabík – náhradník Hana Dittrichová – náhradnice

17 : 0 : 2 schváleno


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních
Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních.

5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace legislativní komise o stanovisku
1. LF UK k návrhům změn vnitřních předpisů UK
M. Vejražka, předseda Legislativní komise AS 1. LF UK, informoval přítomné o připomínkách, které byly doručeny Legislativní komisi a byly většinou technického charakteru. Připomínky se týkaly většinou Řádu promocí. Vnitřní předpis řeší možnost účasti na promocích pro ty, kdo potřebují získat z různých důvodů diplom dříve tím, že umožní účast na dřívějších promocích.
AS UK bylo odesláno stanovisko AS 1. LF UK bez připomínek k návrhům na změny vnitřních předpisů UK.

16.05 hodin odchod M. Španko.

6. doc. MUDr. P. Bartůněk, CSc. – Žádost na prodloužení akreditace programu
Specializace ve zdravotnictví, oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní medicíně
Přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, J. Heczková, informovala přítomné o žádosti na dostudování stávajících studentů nMGR studia oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Do oboru nejsou již přijímáni noví studenti, poslední byli přijati v akademickém roce 2013/14. Akreditace má zajistit dostudování stávajících 9 studentů. V posledním akademickém roce ukončilo studium 14 studentů.

A. Šedo doporučuje akreditaci prodloužit.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace na dostudování stávajících studentů navazujícího magisterského studia oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.
18 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost na prodloužení akreditací pro doktorské
studijní programy Mikrobiologie a Parazitologie
A. Šedo seznámil přítomné s předloženým materiálem, žádostí o prodloužení akreditací pro doktorské studijní programy Mikrobiologie a Parazitologie. Doktorský program Mikrobiologie je akreditován společně s 2. a 3. lékařskou a Přírodovědeckou fakultou. Doktorský studijní program Parazitologie je společný s Přírodovědeckou fakultou. Obě akreditace pro 1. LF UK končí k 30. 4. 2016.
A. Šedo doporučuje schválení žádosti.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením akreditací doktorských studijních programů Mikrobiologie a Parazitologie v prezenční a kombinované formě studia, v českém a anglickém jazyku.
18 : 0 : 0 schváleno8. Různé
A. Šedo přednesl přítomným námět k diskuzi, který v současné době řeší s M. Vokurkou, proděkanem pro studijní problematiku, ohledně uznávání zkoušek studentům, kteří se opakovaně vrací ke studiu. Od 7. 9. 2015 vešlo v platnost nové opatření, kdy se mohou uznávat pouze zkoušky do hodnocení 2. Před tímto datem fakulta obdržela 4 žádosti o uznání zkoušek.

M. Vokurka k tématu doplnil, že uznávání zkoušek není nárokové, pouze zvykové.

A. Šedo se domnívá, že rozhodnutí by mělo být na uvážení garanta předmětu.

S. Štípek souhlasí s tím, aby garant doporučil rozhodnutí.

P. Broulík se domnívá, že tuto problematiku by měl rozhodovat proděkan pro studijní záležitosti s děkanem fakulty.

F. Vaňásek se zeptal, kolik studentů bylo z 1. LF?

M. Vokurka konstatoval, že všichni 4 žadatelé jsou z 1. LF.

J. Živný se podivil, že byly uznávány zkoušky hodnocené 3?

S. Štípek vysvětlil, že ke změně došlo při přechodu na kreditní systém.

M. Důra se domnívá, že žádosti, které byly doručeny děkanovi před datem vydání Opatření, by měly být hodnoceny dle původního předpisu a žádosti došlé po tomto datu by potom měly být hodnoceny dle předpisu nového.

M. Španko se domnívá, že nelze aplikovat tento předpis před termínem platnosti.

J. Raboch se ptá, zda rozhodnutí děkana je konečné?

A. Šedo ujistil, že po každém rozhodnutí existuje opravný prostředek. Podle původní verze předpisu lze zkoušky uznat či neuznat u žadatelů, kteří podali žádost před vstupem opatření v platnost, nicméně ani v tomto případě se nejedná o nárokovou záležitost, ale je třeba posoudit souvislosti, včetně dosavadních studijních výsledků žadatele.

M. Vokurka řekl, že původní předpis zůstává v platnosti, rozhodnutí děkana je konečné. Z diskuze pochopil, že 4 studentům, kteří požádali před datem platnosti, bude žádost posouzena podle předchozí normy.

L. Bajer namítá, že pokud by absolvent 5. ročníku opět začal studovat a měl např. 3 z informatiky, ztratil by prostor pro individuální řešení.

M. Vokurka: Musel by opakovat důležitý předmět.

A. Šedo: Případy, kdy skvěle studující studenti s jedinou trojkou vypadnou v pátém ročníku neexistují…

E. Havrdová prosazuje nutnost logického myšlení studentů.

P. Strejc požádal přítomné o účast na výběrovém řízení přednosty/-ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN.

16.30 hodin odchod P. Klener.

Do komise pro výběrové řízení se přihlásila P. Tesařová a náhradník O. Naňka.

O. Naňka se zeptal na začátek akademického roku 2016/17?

E. Soubustová, tajemnice 1. LF UK, přislíbila připravit informaci studijního oddělení do Kolegia děkana.

S. Smutný se zeptal, z jakého důvodu jsou studentům propláceny pouze 4 měsíce v rámci výjezdu Erasmus? Je možné očekávat změnu?

E. Soubustová vysvětlila, že výpočet vychází z finančních možností fakulty a počtu vyjíždějících studentů a ze snahy alespoň částečně podpořit co nejvíce studentů.

A. Šedo doplnil, že vzhledem k vývoji finanční situace zatím zvýšení této položky není možné.

J. Horejsek se zeptal, kdy vzniklo přerozdělování prostředků podle A, K? Zda se jednalo o postupný proces?

E. Soubustová informovala o principech přerozdělování, které jsou vždy zveřejněny na webu UK. Tyto principy jsou zpracovávány každoročně, průběžně se mění. Největší změny nastaly v loňském roce. Nejzávažnější pro 1. LF UK byla změna v odpisech.

P. Tesařová se zeptala na možnost odměn pro lékaře, kteří jsou zapojeni do projektu Mentor?

A. Šedo konstatuje, že možnost získání odměn je status volitelného předmětu pro projekt Mentor. Tak, jako ostatní volitelné předměty, pak bude Mentor započítáván do výukové zátěže na něm se podílejících pracovišť, podle níž je nastavován jejich mzdový limit. V rámci mzdového limitu přednosta daného pracoviště hodnotí jednotlivé učitele podle jejich zapojení do výuky.

P. Tesařová se domnívala, že by bylo možné proplatit lékaře z darů 1. LF UK.

E. Soubustová a A. Šedo vysvětlili, že dary jsou vázané na příjemce a účel, přičemž velká většina z nich je jejich adresáty směrována na zdravotnická pracoviště, nikoli na fakultu. 10% ze všech darů procházejících fakultou bude využíváno pro rozvoj PGS aktivit.


P. Strejc zakončil zasedání v 16.50 hodin.Zapsala: Eva Svobodová

 

Hodnocení: spravovat