1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 12. 1. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 1. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: E. Havrdová, P. Klener, K. Kučerová, N. Malinová, P. Pafko, M. Španko,
S. Štípek
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 24. 11. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Principy rozdělování příspěvků a dotací
na Univerzitě Karlově (20 min.)
4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Pravidla podpory zájmové činnosti studentů
- Informace o stanovisku Legislativní komise AS 1. LF UK (15 min.)
5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Dílčí změna Přílohy č. 6 Statutu UK
- Informace o stanovisku Legislativní komise AS 1. LF UK (15 min.)
6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS na zasedáních v období
16. 6. - 24. 11. 2014 (10 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin. Požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu v předloženém znění.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 24. 11. 2014
P. Strejc požádal přítomné o schválení návrhu zápisu z mimořádného zasedání dne 24. 11. 2014.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 24. 11. 2014 v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o zdárném průběhu fakultního plesu 9. 1. 2015. Den otevřených dveří fakulty 10. 1. 2015 byl ještě úspěšnější než v předchozím roce.
A. Šedo poukázal na úpravy fakultního webu, který by měl přinášet aktuální informace. Upozornil na nová centra univerzitního výzkumu.

15.10 hodin příchod J. Roth, P. Kňažeková.

Dále A. Šedo informoval o řešení sporných otázek kolem oboru Ergoterapie a o navázání výhodnější spolupráce se společností Léčebné lázně Mariánské lázně. Děkan fakulty též zmínil hledání nových forem získávání finančních prostředků pro fakultu prostřednictvím společností nejen farmaceutické povahy (např. mobilní operátoři, dodavatelé energií).

3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Principy rozdělování příspěvků a dotací
na Univerzitě Karlově
A. Šedo informoval přítomné o dokumentu RKR z 9. 12. 2014, na jehož základě jsou rozdělovány finanční prostředky fakultám Univerzity Karlovy.

15.18hodin příchod J. Marcoň, Z. Krška.

A. Šedo se domnívá, že východiskem tvorby rozpočtu by měla být dlouhodobá strategie Univerzity. Rozpočet by měl zohledňovat kritéria vedoucí k prosperitě UK a její konkurenceschopnosti se světovými univerzitami. Zároveň by měl být průhledný s jasně stanoveným principem výpočtu. Obává se, že metodika navrženého rozpočtu je z tohoto hlediska bez uvedení konkrétních čísel obtížně posouditelná. K rozpočtu proběhla diskuze děkanů fakult a vedení Univerzity v den zasedání EK AS UK a to bez konkrétních čísel.

15.20 hodin příchod A. Martan.

Z pohledu 1. LF UK představuje jedno z rizik zejména ohrožení financování infrastrukturálních center, na nichž se 1. LF podílí (Kampus, Biocev). Ta ovšem pro budoucnost představují zcela zásadní zdroj vědeckých výsledků a tím i dalších prostředků pro fakultu, ale i UK jako celek. Navíc udržitelnost těchto center byla fakultami plánována na základě dosavadní strategie financování.

A. Šedo se obrací na členky a členy Akademického senátu a žádá jejich názory.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě a konstatoval, že problematika byla již diskutována na Kolegiu děkana. Členové kolegia jsou znepokojeni, neboť financování fakulty může doznat významný pokles, přestože vykazuje dobré parametry.

A. Šedo doplnil, že pro akademickou obec je obtížné udělat si věrohodný obraz o důsledcích přerozdělování finančních prostředků. Považuje v této záležitosti za nejdůležitější otevřenost.

V diskuzi vyjádřili své názory P. Broulík, J. Roth. M. Důra, L. Bajer a P. Strejc. Diskuze se věnovala nejasnému způsobu výpočtu, jeho kritériím a možným důsledkům.

J. Raboch, zástupce 1. LF v Akademickém senátu UK, informoval přítomné, že problematika je velice komplikovaná. Systém by měl být nastaven transparentně. Univerzita by měla mít priority, podle nichž by byl stanoven algoritmus výpočtu. Bohužel se nezúčastnil zasedání ekonomické komise UK, neboť není členem.

Po delší diskuzi bylo přijato toto usnesení.

Akademický senát 1. LF UK přijímá usnesení:
My, členové Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK, apelujeme na vedení UK, aby poskytlo další informace a podklady k návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015.
Žádáme, aby vedení UK předložilo k diskuzi konkrétní číselné údaje, na jejichž základě by bylo možné získat přesnější představu o výhodách i dopadech navrženého modelu financování. Mělo by být zřejmé, jakou měrou se budou jednotlivé fakulty podílet na příspěvku pro společný prospěch UK.
Vzhledem k tomu, že změna modelu financování je zásadní krok, který ovlivní prosperitu celé UK v dlouhodobém horizontu, považujeme za důležité, aby tento krok byl nejen dobře promyšlený a manažersky zvládnutý, ale také aby jej naše Univerzita přijala jako společné rozhodnutí všech svých fakult.
23 : 0 : 0 schváleno


M. Důra se zeptal, zda se k usnesení připojí i další fakulty?

A. Šedo sdělil, že fakulty vystupují v této záležitosti jednotlivě, nicméně probíhá velmi intenzivní diskuse.

P. Strejc poděkoval děkanovi fakulty za informace.


4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Pravidla podpory zájmové činnosti studentů
- Informace o stanovisku Legislativní komise AS 1. LF UK
5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Dílčí změna Přílohy č. 6 Statutu UK
- Informace o stanovisku Legislativní komise AS 1. LF UK

P. Strejc požádal o vyjádření M. Vejražku, předsedu Legislativní komise, která byla pověřena přijetím stanoviska k navrhovaným změnám za AS 1. LF.

M. Vejražka informoval přítomné o navrhovaných změnách Statutu, které jsou především technického rázu. Co se týká podpory zájmové činnosti, byly rozšířeny možnosti této podpory. Legislativní komise informovala studentské spolky a sdružení.
K žádnému z předložených návrhů nebyly doručeny připomínky a v tomto duchu byla informována Legislativní komise AS UK.

M. Vejražka A M. Důra se shodli, že budou dále oslovovat studentská sdružení a jejich případné připomínky by ještě mohli tlumočit legislativní komisi AS UK nebo přímo na nejbližším zasedání AS UK, které se bude těmito body zabývat.


6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS na zasedáních v období
16. 6. - 24. 11. 2014

Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí účast členů AS na zasedáních v období 16. 6. – 24. 11. 2014.

7. Různé

O. Naňka vyjádřil své výhrady k jednotnému nákupu techniky a kancelářských potřeb. Domnívá se, že nákup je časově náročný a předražený.

A.Šedo souhlasí, má stejnou zkušenost. Bohužel se jedná o náhradní plnění zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností. Toto by měla řešit konference rektorů, neboť by to znamenalo změnu zákona.

P. Tesařová seznámila přítomné s projektem Mentor (materiál bude rozeslán členům AS v následujících dnech). Jedná se o reakci na stížnosti studentů vyšších ročníků na nedostatek praktické výuky. Řešení by angažovalo mladší pracovníky 1. LF.

A. Šedo konstatoval, že s podobným nápadem přišel T. Hanuš. Velmi tuto myšlenku oceňuje a dává ji svou podporu.

P. Strejc doporučil, aby se záležitostí zabývala Komise pro studium AS 1. LF.
K. Smetana, předseda Komise pro studium AS 1. LF, sdělil, že Komise se bude projektem zabývat.


P. Strejc ukončil zasedání v 16.05 hodin.


Zapsala: Eva Svobodová

 

Hodnocení: spravovat