1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 6. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 6. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoníček, J. Bartoška, L. Dibdiak, Z. Krška, J. Marcoň, P. Tišer
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, O. Kittnar, E. Soubustová

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva za rok 2017 (20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – informace k návrhu na změnu přílohy č. 2 a č. 3 Statutu UK (10 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty (20 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální akreditace doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie (20 min.)
9. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc přivítal hosty, senátorky a senátory, omluvil nepřítomnost děkana fakulty a zahájil zasedání v 15.05 hodin.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni V. Danzig a V. Riljak.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání se změnami vzhledem k nepřítomnosti děkana fakulty. Bod 3 bude vypuštěn. Body jednání předložené děkanem fakulty budou předneseny v jeho zastoupení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil program zasedání s navrženými změnami.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Bod je vypuštěn.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva za rok 2017
Tajemnice 1. LF UK E. Soubustová seznámila přítomné s předloženou výroční zprávou za rok 2017. Zpráva byla zpracována jako v předchozích letech s přihlédnutím k opatření o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z toho důvodu nebyly uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2017 seznamy absolventů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.
23 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – informace k návrhu na změnu přílohy č. 2 a č. 3 Statutu UK
P. Strejc vyzval předsedu Legislativní komise AS 1. LF UK, aby přítomné informoval.

M. Vejražka sdělil, že návrhu na změnu přílohy č. 2 Statutu UK, který se týkal poplatků se studiem, se věnovala Legislativní komise, Ekonomická komise a studijní proděkani. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na změnu přílohy č. 3, který se týkal insignií FSV UK, nemá žádný dopad na 1. LF UK.
AS UK byl informován, že AS 1. LF UK nemá k návrhům změn připomínky.


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020
Proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikace J. Dušková informovala přítomné o připravovaných návrzích 1. LF UK na změny v přijímacím řízení, ke kterým přicházejí postupně připomínky z rektorátu UK. Připomínky jsou hlavně technického charakteru. Například u přijímání studentů z 1. ročníku celoživotního vzdělávání do 2 ročníku řádného studia.
Zásadní změny chce fakulta prosadit v přijímání uchazečů podle studijních výsledků. Počet těchto zájemců převyšuje možnosti fakulty pro program Zubní lékařství. U programu Všeobecné lékařství se počet zvýší posunem průměru studijních výsledků na 1,2. Toto bude provázáno s povinnou výukou českého jazyka. Bonifikace bude uznána za matematiku a účast na olympiádách pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v matematice, chemii a biologii za 1.-3. místo v republikové soutěži. Počet otázek přijímacího řízení bude snížen ze 100 na 70.
Až budou všechny připomínky rektorátu kompletní, bude materiál předložen AS 1. LF UK ke schválení v září t.r.

P. Strejc kladně ohodnotil vysoký zájem o studium na 1. LF UK. Poděkoval J. Duškové a konstatoval, že výsledek tohoto sdělení znamená svolání mimořádného zasedání AS 1. LF UK dne 17. září 2018 v 15.00 hodin, kde budou podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 projednány. Poté zahájil rozpravu.

P. Broulík se zeptal, zda není studentů mnoho, když je 400 uchazečů přijato na základě studijních výsledků a dalších 400 na základě přijímacích zkoušek?

J. Dušková odpověděla, že vždy je přijímáno 800 studentů a více, ne všichni se však zapíší ke studiu. Například v loňském roce se z 890 přijatých ke studiu zapsalo 340.

P. Pafko se domníval, že studium Zubního lékařství je žádané.

J. Dušková odpověděla, že zájem klesá. Před čtyřmi lety bylo zájemců 1500, nyní je zájemců 900. Program je vyhledávaný, ale studenti si vybírají nejbližší fakultu. Zubní lékařství nabízí fakulty v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci a Plzni.

H. Kaplánová (Švehlová) se zeptala, zda budou mít studenti celoživotního vzdělávání (CŽV) možnost zvolit si zapsat volitelné předměty, protože jinak nejsou schopni dosáhnout požadovaného počtu kreditů (60)?

J. Dušková odpověděla, že splní-li studenti CŽV všechny povinnosti, mohou pokračovat ve studiu. Nestává se, že by překážkou pro pokračování ve studiu byl pouze počet kreditů. Příští týden bude připomínky projednávat s rektorátem.

P. Broulík se zeptal na placené studium pro neúspěšné uchazeče.

J. Dušková vysvětlila, že uchazeč, který projde zkouškou a není přijat, pak splní-li další podmínky, má možnost pohovoru před komisí a může absolvovat placený 1. ročník v rámci CŽV. Splní-li podmínky, může dále pokračovat jako řádný student a postoupit do 2. ročníku. Obvykle se jedná cca o 5 studentů Zubního lékařství a cca o 10 studentů Všeobecného lékařství.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bere na vědomí informaci o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty
Člen kolegia děkana a Komise pro hodnocení výuky O. Kittnar informoval o práci Komise pro hodnocení výuky, která se zabývala analýzou odpovědí studentů, jak formou známek, tak formou slovního hodnocení. Děkuje všem, kteří se na této náročné práci podíleli. Výsledky se intenzivně zabývalo kolegium děkana. Děkan fakulty se sešel s přednosty a také s pedagogy s nízkým hodnocením. Komise se poté sešla nad vyjádřeními přednostů. Objevily se kritické připomínky, zejména k anonymitě ankety. Komise se však domnívá, že anonymita je vůči studentům na místě. Negativní vyjádření byla v menšině a může odrážet pouze osobní vztahy. Studenti Zubního lékařství si stěžují na nedostatek pedagogů. Nedostatek pedagogů si vysvětlujeme finančním ohodnocením na fakultě ve srovnání s ohodnocením v privátním sektoru.

P. Strejc zahájil rozpravu.

M. Vrablík se zeptal, kolik procent studentů se zapojuje?

O. Kittnar odpověděl, že vzhledem k tomu, že hodnocení není povinné, zapojuje se asi 30% studentů, je však velký rozdíl mezi teoretickými a klinickými obory. Bohužel se výsledek liší i v jednotlivých ročnících. Rozdílný přístup mají studenti anglické paralelky, kteří považují hodnocení za samozřejmé. 30% účast považuje za slušný výsledek a předpokládá, že zvyšování počtu je otázkou budoucího vývoje společnosti. Domnívá se, že zavedení povinnosti by nepřineslo výsledky odpovídající skutečnosti.

O. Naňka doporučil připomenout hodnocení v září na Facebooku.

O. Kittnar poděkoval za připomínku a zdůraznil, že kolegové věnují hodně času a úsilí na propagaci ankety všemi možnými cestami.

H. Kaplánová (Švehlová) se domnívá, že na 2. LF UK na konkrétní připomínky odpovídá konkrétní pracoviště. Považuje zpětnou vazbu za velmi důležitou. Studenti obvykle nevěří, že jejich hodnocení bude mít nějaký dopad.

O. Kittnar děkuje za tento návrh. Projedná ho s děkanem fakulty a na kolegiu děkana. Pokusí se přesvědčit přednosty, aby se k připomínkám vyjadřovali. Zavedení tohoto způsobu reagování bude nějakou dobu trvat.

P. Strejc souhlasí s tím, aby studenti byli individuálně informováni.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vzal na vědomí informaci Komise pro hodnocení výuky.


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální akreditace doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie
Garant oborové rady biochemie a patobiochemie S. Štípek informoval přítomné, že doktorský studijní program Biochemie a patobiochemie je součástí projektu Biomedicína. Projekt je realizován na základě smlouvy s Akademií věd ČR. Blíží se konec platnosti akreditace a je nutné předložit ke schválení reakreditační spis do září 2018. Program sdružuje 1. LF, 2. LF, 3. LF a LF Plzeň. V programu je zapojeno 150 studentů a 80 školitelů. Spis obsahuje charakteristiku programu, profil absolventa, podmínky pro přijetí, aktualizované otázky státních zkoušek, podmínky disertační práce, seznam školitelů, návrh na složení oborové rady. Pro účastníky doktorského programu jsou pořádány kurzy. Program se zabývá molekulární podstatou chorobných stavů.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Broulík se zeptal, zda se jedná o studenty medicíny?

S. Štípek odpověděl, že se jedná o absolventy medicíny. Jde o reakreditaci programu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program Biochemie a patobiochemie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti VR 1. LF a rektorovi UK k dalšímu řízení.
23 : 0 : 0 schváleno


9. Různé
P. Pafko otevřel problematiku ukrajinských lékařů pracujících v České republice. Je členem komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZdr) a domnívá se, že zkoušky by měly být nastaveny jako aprobační. Vzhledem k 10% úspěšnosti protestují ředitelé nemocnic. P. Pafko se domnívá, že zkoušky by měly probíhat na univerzitě. Navrhuje napsat dopis na MZdr.

P. Pafko dále zmiňuje problém možnosti sdělit veřejně výsledek státní zkoušky zkoušenému. Tento akt je definován jako zásah do soukromí. Vzhledem k tomu, že zkouška je veřejná, nevidí důvod pro nemožnost sdělení výsledku.

15.52 hodin příchod M. Pehr.

P. Pafko dále poukázal na platové tabulky UK, které budou v platnosti od 1. 7. 2018. V těchto tabulkách je maximální plat docenta stanoven na 45 000 Kč, zatímco plat administrativního vysokoškolského pracovníka může dosáhnout na výši platu 50 000 Kč. Tento nepoměr považuje za nepřijatelný a navrhuje zaujmout k této problematice stanovisko.

M. Vrablík vyjádřil k první poznámce názor ředitele nemocnice, že aprobační zkouška je těžká a probíhá v jednom dni, což je náročné.

P. Pafko upřesňuje problém. Ukrajinský lékař přijde na 6měsíční stáž a poté se teprve zjišťuje jeho vzdělání. Tito lékaři by měli pracovat pod dozorem.

L. Zlatohlávek upozornil na nedostatek lékařů na periferii. Klíčovým problémem jsou platy.

P. Pafko znovu apeluje, že tento trend je velmi špatný a nesmíme ho dopustit.

P. Strejc konstatoval, že jako nostrifikace byla vždy vyžadována zkouška v cizině. Podivil se, že MZdr přezkušuje lékaře z ciziny. Domnívá se, že platná by měla být univerzitní zkouška.

P. Broulík s takovým postupem také souhlasí.

M. Vrablík se zeptal přítomných, zda AS 1. LF dá podnět na řešení této situace na MZdr nebo zda osloví vedení fakulty, aby tento krok učinilo?

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy žádá kolegium děkana, aby se zabývalo řešením problematiky ověřování znalostí příchozích lékařů z ciziny.
24 : 0 : 0 schváleno


E. Soubustová se vyjádřila k platové tabulce. Tuto tabulku stanovil rektorát a týká se celé univerzity. Došlo ke snížení počtu platových tříd z 15 na 8.

P. Pafko opakoval, že tabulka nerespektuje vzdělání a považuje toto v rámci univerzity za nepřijatelné.

D. Novotný poukázal na vysokou odpovědnost vedoucích administrativních pracovníků.

P. Pafko se domnívá, že takto nelze motivovat mladé lékaře.

P. Strejc se dotázal, jaký je z této námitky závěr?

P. Pafko se mzdovou tabulkou nesouhlasí.

J. Bříza se domnívá, že není možné stanovit platový předpis pro všechny společně. 1. LF přechází na stanovení platů dle této tabulky od 1. 7. 2018. Poté lze žádat o rozpětí platů a pak lze zaujmout stanovisko. AS však přehled platů nedostane.

J. Živný k ochraně osobních údajů jako odpovědná osoba za Studentskou vědeckou konferenci sdělil, že nebylo možné zveřejnit na webu jména vítězů.

J. Bříza potvrdil, že dotyčným musí být předložena informace o způsobu a účelu použití jejich osobních údajů. Podpisem potvrdí svůj souhlas.

J. Živný na to reagoval, že všechny údaje jsou již uvedeny ve sborníku abstraktů.

P. Pafko se domnívá, že se jedná o stejný případ veřejné zkoušky.

H. Dittrichová tlumočila nespokojenost studentů, kteří ukončili Bc. studium třetím ročníkem a pokračují v navazujícím magisterském studiu, že nemají nárok na prospěchové stipendium podle platného stipendijního řádu.

P. Strejc poděkoval za účast a ukončil zasedání v 16.20 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat