1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 5. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 5. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: E. Havrdová, Z. Krška, K. Kučerová, P. Pafko, J. Roth, S. Smutný, P. Tesařová,
M. Vejražka
Neomluveni:
Hosté: J. Michl, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 13. 4. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet 1. LF UK na rok 2015 (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském
studijním programu na 1. LF UK v ak. roce 2015/2016 (20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Smlouva o věcném břemenu se společností
PREdistribuce (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výběrová řízení na obsazení míst
akademických pracovníků (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Termíny zasedání AS 1. LF UK
v ak. roce 2015/2016 (10 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin a přivítal přítomné.
Nejprve vyzval přítomné ke schválení programu zasedání obohaceného o jeden mimořádný bod „Rozprava o odmítnutí jmenování některých docentů profesory prezidentem republiky.“ P. Strejc obdržel návrh prohlášení od předsedy AS LF Univerzity Palackého v Olomouci, MUDr. Jana Strojila. Tento návrh byl podpořen několika předsedy akademických senátů v ČR i SR a připojil se k němu i předseda AS 1. LF UK. Tento bod by byl zařazen za bod č. 6 stávajícího návrhu programu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh programu zasedání včetně mimořádné rozpravy.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 13. 4. 2015
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení zápisu z minulého zasedání AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 4. 2015 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, vyjádřil poděkování J. Marcoňovi za organizaci „malých Dobronic“, které proběhly tento víkend. Též vyjádřil plnou podporu Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK při vedení organizace Rektorského sportovního dne 13. 5. 2015.
Dále děkan fakulty informoval přítomné o akci „Jednička na zkoušku“, která se bude konat dne 4. 6. 2015. Tato akce je určena pro uchazeče o studium lékařství přijatých bez přijímacích zkoušek. Prozatím je evidováno cca 160 přihlášek, což je více než v minulém roce.
Další akcí jsou Medialogy, tentokrát na téma Financování vědy, která se bude konat dne 16. 6. 2015.
Na 26. 5. 2015 v 16.00 hodin ve Faustově domě je plánovaná diskuze s ministrem zdravotnictví, která se mimo jiné bude též zabývat popromočním vzděláváním, problematikou souběhu přípravy na atestaci a PhD-studia.
V létě t.r. by mělo dojít k navýšení mzdových limitů o 5%.
Službu sběru bibliografických dat s podporou UVI využilo zatím jen 16 pracovišť ze 72.
Medicínské datové centrum ukončilo svou činnost.
Podle průzkumu v „Jedničce“ byl zaznamenán zájem zaměstnanců fakulty a studentů o sportovní aktivity. Možnosti budou prověřeny ve spolupráci s VŠTJ Medicina Praha a ÚTV 1. LF UK.

P. Broulík se dotázal, zda ještě existuje volejbalový kurt v rámci ÚTV?

J. Marcoň odpověděl, že prostor bývalého kurtu je nyní zrekultivován (za Anatomickým ústavem).

A. Šedo požádal J. Marconě, aby informoval o TJ Medicína Praha.

J. Marcoň informoval přítomné o tom, že TJ Medicína Praha je samostatný subjekt, v němž 1. LF UK bohužel ztratila vliv zvolením jiných zástupců do vedení tohoto občanského sdružení. 1. LF UK nemá vlastní TJ.

E. Soubustová připomněla možnost užívat volejbalový kurt MFF, na jehož rekonstrukci se 1. LF UK finančně podílela.

J. Marcoň se pokusí dojednat dobu využití pro 1. LF UK.

J. Raboch upozornil na volně přístupný kurt v Kateřinské zahradě.

J. Bříza doplnil ještě o další kurt na protialkoholním oddělení. Je však nutné zabývat se otázkou ochrany zdraví a vyřešit případnou odpovědnost v případě úrazu apod.

F. Vaňásek upozornil, že i studenti by měli o sportovní aktivity zájem.

J. Marcoň prověří též možnosti využití sportovišť v Centru Hostivař.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet 1. LF UK na rok 2015
J. Bříza, předseda ekonomické komise AS 1. LF UK, přítomným přiblížil rozpočet na rok 2015, který byl vytvořen po upřesnění všech položek pro naplnění hlavní činnosti fakulty (kromě vědy a výzkumu). V rozpočtu je patrné navýšení částky za energie, opravy ale též mzdy. Rozpočet počítá i s rezervou.
J. Bříza tlumočil závěr zasedání Ekonomické komise, která doporučila předložený rozpočet schválit.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, poděkovala J. Břízovi a doplnila jen, že rozpočet vychází z možností fakulty. Předpokládané navýšení mzdových limitů pracovišť 1. LF UK, již druhé v posledním roce (celkem o 10%), se projevuje ve zvýšené částce nejen na mzdy ale rovněž na odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje rozpočet 1. LF UK na rok 2015 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

15.30 hodin příchod M. Hodas, N. Malinová.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu na 1. LF UK v ak. roce 2015/2016
J. Bříza konstatoval, že výše doktorandských stipendií je stejná jako v ak. roce 2014/2015.

15.35 hodin příchod K. Smetana.

Ekonomická komise AS 1. LF UK doporučuje návrh přijmout.

E. Soubustová doplnila, že výše doktorandských stipendií vychází ze stipendijního Řádu UK. Vzhledem ke stejnému počtu studentů bude i příští rok stejná výše stipendií.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje navrženou výši stipendií v doktorském studijním programu na 1. LF UK v ak. roce 2015/2016.
22 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Smlouva o věcném břemenu se společností
PREdistribuce
J. Bříza obeznámil přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí, která se týká věcného břemena, a sice umístění trafostanice v areálu U Nemocnice 5. Ekonomická komise doporučuje vzhledem k pozitivnímu ekonomickému přínosu tuto smlouvu schválit.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou - 1. lékařskou fakultou a PREdistribucí, a.s.
22 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků
Přítomní byli seznámeni se zastoupením AS 1. LF UK v komisích pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků.

P. Strejc zahájil rozpravu k aktuální situaci týkající se jmenování profesorů a odmítnutí prezidenta republiky jmenovat 3 docenty. P. Strejc přečetl návrh prohlášení předsedy AS LF Univerzity Palackého v Olomouci, MUDr. Jana Strojila:
„My, níže podepsaní předsedové Akademických senátů Lékařských fakult, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad opakovaným rozhodnutím prezidenta republiky odmítnout podepsat jmenovací dekrety docentům, kteří úspěšně prošli zákonem nařízeným řízením na svých univerzitách. Toto rozhodnutí, zveřejněné a nepřesvědčivě zdůvodněné jen několik dní před slavnostním ceremoniálem, vnímáme jako další pokus o zásah do akademických svobod a samosprávného řízení univerzit.
Považujeme za nepřijatelné, aby prezident republiky tímto mocenským způsobem zasahoval do pravomocí univerzit a jejich akademické suverenity. Rozhodnutí o nejmenování uchazečů, kteří řádně splnili příslušná akademická kritéria, jejichž jmenování bylo schváleno vědeckými radami a jejichž návrh na jmenování profesorem předložil prezidentu ministr školství, mládeže a tělovýchovy, vnímáme zároveň jako svévolný pokus o zpochybnění kompetentnosti vědeckých rad českých univerzit.“

P. Strejc se připojil k tomuto prohlášení. Domnívá se, že je na místě vyjádřit nespokojenost s tímto postupem.

J. Bříza konstatoval, že se jedná o mnohem hlubší otázku, jejíž problematika by se měla promítnout do VŠ zákona. Domnívá se, že by bylo vhodné změnit „prezident jmenuje“ na „prezident stvrzuje svým podpisem“.

P. Klener vzpomenul vědecky i morálně nezasloužené profesorské tituly, kterých bylo přesto dosaženo.

A. Šedo konstatoval, že i prezident musí dodržovat zákon. Předmět jeho výtek ovšem nesouvisí s platnými požadavky profesorského řízení. Souhlasí s J. Břízou a „stvrzuje podpisem“ by považoval za vhodnou formulaci

P. Strejc vyzval přítomné k hlasování, zda se k uvedenému prohlášení chtějí připojit.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se připojuje k prohlášení MUDr. Jana Strojila, předsedy AS LF Univerzity Palackého v Olomouci.
20 : 0 : 2 schváleno

7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání AS 1. LF UK v ak. roce 2015/2016
P. Strejc požádal přítomné o souhlas s navrženými termíny zasedání pro ak. rok 2015/2016:
12. října 2015
9. listopadu 2015
7. prosince 2015
11. ledna 2016
8. února 2016
7. března 2016
11. dubna 2016
9. května 2016
6. června 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s předloženými termíny zasedání v ak. roce 2015/2016.
22 : 0 : 0 schváleno

8. Různé
A. Šedo informoval o návštěvě delegace vedení britských středních škol, která se uskutečnila 8. 5. 2015 k oboustranné spokojenosti

P. Strejc ukončil zasedání v 16.05 hodin. Následující zasedání se bude konat 8. 6. 2015.

Zapsali: M. Důra a E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat