1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 4. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 4. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Horejsek, P. Kňažeková, K. Kučerová, B. Malíková, N. Malinová, P. Pafko, M. Španko
Neomluveni:
Hosté: J. Michl, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:

  1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 7. 3. 2016 (10 min.)
  2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
  3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty (20 min.)
  4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Rozpočet fakulty 2016 (20 min.)
  5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studiu (20 min.)
  6. Prezentace kandidáta na funkci děkana 1. LF UK pro období 2016 – 2020 (30 min.)
  7. Různé (10 min.)
Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin. Poté požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh programu v předloženém znění.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 7. 3. 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání dne 7. 3. 2016 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, A. Šedo, informoval přítomné o definitivní diskusi o financování fakult Univerzity Karlovy na zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy. Přesto bude nadále pokračovat diskuse o nastavení principů finančního přerozdělování.
AS UK rovněž jednal o přejmenování 2. LF UK. Výsledek hlasování pro přejmenování je pouze doporučením AS UK k tomu, aby se i nadále touto problematikou zabýval.
BIOCEV byl úspěšně otevřen. O jeho financování budou pokračovat diskuse mezi fakultami a rektorátem. 1. LF UK se bude zabývat řešením otázky energetické náročnosti provozu.
V minulém týdnu bylo otevřeno simulační centrum naší fakulty vedené slibným týmem.

15.12 hodin příchod H. Dittrichová.

Probíhá příprava nových rozvojových projektů.
14. 4. a 21. 4. 2016 se budou konat semináře Preklinické zobrazování v novém centru CAPI.
Na webových stránkách fakulty je možné sledovat účast 1. LF UK na oslavách výročí narození Karla IV.
Tradiční koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova se bude konat 13. 4. 2016 v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého.
Program Novinky v biomedicínském výzkumu za účasti hostujících profesorů pokračuje, následující přednáška se koná 18. 4. 2016.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty

P. Strejc tlumočil přítomným omluvu O. Kittnara, který požádal M. Vejražku, aby referoval o závěrech Komise pro hodnocení výuky studenty.

M. Vejražka shrnul výsledky ankety, která probíhala stejně jako v předchozích letech, nyní s nižší účastí. Účast klesá s vyšším ročníkem studia.

15.15 hodin příchod O. Naňka.

Děkan fakulty se sešel s opakovaně nejhůře hodnocenými. K hodnocení se rovněž vyjádřili přednostové. Pracoviště se snaží situaci řešit a hodnocením se zabývají.
Hodnocení splňuje svůj účel. Pro příští rok se systém hodnocení měnit nebude, aby byla zachována možnost srovnání s předchozími lety.

P. Strejc zahájil rozpravu.

O. Naňka srovnával data v SISu a konstatoval, že stále méně studentů se pod hodnocení podepisuje, i když jsou hodnocení pozitivní.

M. Vejražka odpověděl, že do zprávy byl zahrnut širší okruh odpovědí včetně anonymních hodnotitelů. Komise tento posun nehodnotila, bude se tím zabývat.

O. Naňka nepovažuje za správné kárat pedagogy za anonymní hodnocení.

M. Vejražka ubezpečil, že komise brala ohled na všeobecné údaje a srovnávala adekvátnost připomínek.

15.20 hodin příchod L. Bajer.

P. Strejc uzavřel rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzal na vědomí zprávu Komise pro hodnocení výuky.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Rozpočet fakulty 2016

P. Strejc požádal tajemnici fakulty, E. Soubustovou, o představení předloženého rozpočtu. Rozpočet v letošním roce je vyrovnaný díky doplnění fakultní rezervou, neboť příjmy fakulty se stále snižují (AP, podpora nově vzniklých pracovišť).
O předloženém návrhu jednala ekonomická komise AS 1. LF UK.

Předseda Ekonomické komise, J. Bříza, konstatoval, že zásah do rezervy je vážná záležitost a stalo se tak pouze za předpokladu navýšení prostředků na vědu a výzkum v příštích letech.
Ekonomická komise doporučuje předložený rozpočet přijmout.

J. Roth se zeptal, zda snížení prostředků z AP znamená snížení počtu studentů nebo snížení úhrady za studium?

Ekonom fakulty, J. Michl, vysvětlil, že se jedná o změnu struktury (přechod z dolarů na koruny).

A. Šedo doplnil, že zvýšení poplatků musí schválit UK, což je proces zdlouhavý. Tvorba rezerv je rovněž velmi náročná. Je třeba postupovat velmi uvážlivě, protože dotace na studenty v ČR pro 1. LF fakticky meziročně klesá.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje rozpočet fakulty na rok 2016 v předloženém znění.
23 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studiu

E. Soubustová seznámila přítomné se situací. Finanční prostředky z rektorátu přicházejí v průměrné výši. 1. LF UK vyplácí vyšší stipendia, proto musí fakulta část provozních prostředků převádět do stipendijního fondu. Stipendia jsou ve stejné výši proplácena cca tři roky. E. Soubustová navrhuje výši stipendií ponechat stejnou, přestože není vysoká.

J. Bříza se vyjádřil za Ekonomickou komisi, která se zabývala i tímto bodem programu. Vzhledem k doplňování fondu z provozních prostředků doporučuje ponechat stipendia ve stávající výši a návrh schválit.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje předložený návrh, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2016/2017.
23 : 0 : 0 schváleno


6. Prezentace kandidáta na funkci děkana 1. LF UK pro období 2016 – 2020

P. Strejc, předseda volební komise, informoval o průběhu dění od vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana. Dne 14. 3. byla uzávěrka registrace, přijímání návrhů bylo uzavřeno ve 12.00 hodin. 21. 3. byl vyhlášen jediný kandidát, A. Šedo. Nyní probíhá v souladu s Volebním a jednacím řádem volební kampaň. 20. 4. od 14.30 hodin se kandidát představí akademické obci v posluchárně Purkyňova ústavu. 25. 4. se bude konat mimořádné zasedání AS 1. LF UK za účelem volby.
P. Strejc předal slovo kandidátu na funkci děkana 1. LF UK pro období 2016-2020, A. Šedovi.

A. Šedo vychází z plánu strategického rozvoje schváleného pro dané období a jeho hlavním cílem je udržení nastoleného pozitivního trendu rozvoje a prosperity.
Za stěžejní činnosti fakulty považuje (viz příloha zápisu: Koncepce kandidáta).

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Klener vyjádřil ocenění činnosti A. Šeda za uplynulé období, které ukázalo, že je schopen svá slova uskutečňovat. Podařilo se mu navázat na náročný trend předchozího děkana fakulty a dále tento trend rozvíjet. P. Klener nemá jedinou připomínku a dá svůj hlas A. Šedovi, kandidátu na funkci děkana.

J. Roth se připojil k tomuto sdělení. Je pouze rezervován, co se týká praktické výuky. Zde spatřuje velký nepoměr ve srovnání se zahraničím.

A. Šedo tuto zmínku vítá. Vedení fakulty se zabývalo srovnáním poměru praxe a teorie ve výuce klinických oborů. Praxe je nezbytná, na některých pracovištích je však situace velmi složitá a vyžaduje řešení.

P. Klener se připojuje s tím, že na II. Interní klinice je praxe katastrofická. Ve VFN jsou umístěny mimořádné případy na malém počtu lůžek. Dříve se odbývala praxe v běžném provozu mimopražských nemocnic, kde probíhala po celý měsíc.

J. Roth informuje o pokusech Neurologické kliniky spolupracovat s pražskými nemocnicemi, které se neosvědčily. Klinika připravila video. Tento způsob však není možný pro jiné obory.

A Martan připomíná zásadní úlohu přednosty pracoviště, který kvalitu výuky garantuje.
A. Martan navrhuje společnou schůzku pro tuto problematiku.

P. Tesařová konstatuje, že konec první etapy slibuje kontinuitu dobrých výsledků. Dotazuje se, co děkana v prvním období překvapilo, v čem se poučil a zda chystá nějaké změny v případném příštím funkčním období?

A. Šedo odpověděl, že se osvědčily Vědecké školy, financování mzdových limitů pracovišť dle reálné výukové zátěže a jejich posílení. Děkana fakulty překvapilo, že často chybí sdílení informací mezi fakultními pracovišti.

16.35 hodin odchod J. Roth, J. Beneš.

J. Raboch konstatuje, že nic nekončí, vše pokračuje… Ptá se A. Šeda, z čeho má největší radost a co se nepodařilo?

A. Šedo si uvědomil, ve srovnání s řadou jiných fakult, větší loajalitu zaměstnanců k fakultě. Má radost, že se může spolehnout na enthusiasmus a kolegialitu. Těší ho rovněž vybudování vědeckých infrastruktur a rozšíření spolupráce (např. zobrazovací centrum). Fakulta se stále více stává součástí vědeckého povědomí včetně partnerství v průmyslových spolupracích.
Rád by zásadnějším způsobem posílil praktickou část výuky.
P. Strejc zhodnotil debatu, která se nese v příznivém duchu. Situace je stabilní, přestože v poslední době vývoj zásad financování pro ni není příznivý. Fakulta oceňuje snahu a aktivity děkana fakulty, který se zasazuje o zprůhlednění finančního přerozdělování fakultám Univerzity. V tomto směru mu patří veliký dík.

A. Šedo považuje vztahy s rektorátem za dobré. Přál by si do budoucna, aby komunikace mezi fakultami a RUK byla co nejotevřenější a nejsrozumitelnější. Je přesvědčen, že vzájemné vědomí o finančním podílu na společných zájmech UK může jen zlepšit vzájemné vztahy a napomoci racionálnímu ekonomickému chování všech akademických partnerů.

P. Strejc zhodnotil debatu, která se nese v konstruktivním a kolegiálním duchu
a které si velmi váží. Připomněl, že taková atmosféra kdysi nebývala.

P. Broulík souhlasí s tím, že současná sestava AS je velice přátelská a spolupracující, což může jako letitý člen AS potvrdit.

P. Strejc uzavřel tento bod pozváním do Purkyńova ústavu 20. 4. a na mimořádné zasedání ke zvolení kandidáta na děkana fakulty dne 25. 4. 2016. Přeje všem hodně zdaru.

7. Různé

16.35 hodin odchod P. Klener.

M. Vejražka informoval přítomné o schůzce legislativní komise AS UK, která se zabývala návrhy změn Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Konání schůzky bylo zástupcům fakulty sděleno den před jejím konáním, takže nebyla možná patřičná příprava a účast. M. Vejražka se schůzky zúčastnil a seznámil přítomné s připomínkami legislativní komise k jednotlivým bodům. Ze šesti připomínek jsou dvě závažnějšího charakteru. Jedna schválením neprojde, protože neodpovídá předpisům UK. Druhá byla navržena pro nejednoznačnost výkladu, UK však shledává výklad jednoznačným. V tom případě není nutné na změně trvat.
M. Vejražka navrhuje, s ohledem na administrativní zdlouhavost a tím pravděpodobnost nevyřízení žádosti o změny před zahájením nového akademického roku, aby AS 1. LF UK pověřil vyřízením této záležitosti Legislativní komisi AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přijal zprávu o připomínkách Legislativní komise AS UK k návrhům změn Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK odeslaných Akademickému senátu Univerzity Karlovy 19. 1. 2016 (Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK a Úplné znění Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK) a 29. 2. 2016 (Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK) a pověřuje Legislativní komisi AS 1. LF UK k vyřízení a dokončení jednání v této věci s AS UK.
20 : 0 : 0 schválenoP. Strejc ukončil zasedání v 16.45 hodin.
Zapsala: E. SvobodováPříloha: Koncepce kandidáta

Hodnocení: spravovat