1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 3. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 3. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: H. Dittrichová, D. Kulišiak, A. Martan, O. Naňka, P. Smejkal, P. Tišer,
L. Zlatohlávek
Neomluveni:
Hosté: O. Kittnar, M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nové členky AS 1. LF UK (10 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „The International Master Programm in Addictions“ (IMPA) Transdisciplinary Route to Prevention, Harm Reduction, Treatment and Recovery v prezenční i kombinované formě studia v jazyce anglickém (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné a hosty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali V. Riljak a J. Bartoška. Jmenovaným poděkoval za ochotu.

15.04 hodin příchod M. Vrablík, J. Marcoň a S. Štípek.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nové členky AS 1. LF UK
P. Strejc požádal novou členku AS 1. LF UK B. Němcovou, aby předstoupila, a vyzval přítomné, aby povstali. Poté přečetl slib člena AS. B. Němcová slib stvrdila podáním ruky, slovem „slibuji“ a podpisem slibu.

15.07 hodin příchod M. Pehr.

3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo sdělil přítomným dobrou zprávu o 22% zvýšení zájmu o studium lékařství na 1. LF UK. Na většině ostatních vysokých škol vzestupný trend není pozorován. Podle minulých let narůstá i počet zapsaných studentů z přijatých.
Za negativní informaci považoval A. Šedo nespokojenost absolventů s výukou klinických předmětů, zejména vztah vyučujících ke studentům. Tato nespokojenost vyplynula jako nejčastější z dotazníkové akce pro absolventy fakulty. Otázka byla položena s důrazem na negativní zkušenost. Co by se mělo na fakultě změnit, co se jim při studiu nelíbilo? Z ankety vyplývaly kromě výše uvedeného různé protichůdné požadavky. S výsledky ankety bude fakulta do budoucna pracovat. Výsledky budou zaslány přednostům a bude se jimi zabývat porada přednostů.
Vedení fakulty se dále zabývá postgraduálními studenty a administrativou s nimi spojenou.
Lékařskou fakultou Ostravské univerzity se zabývá Asociace děkanů lékařských fakult, jak bylo již sděleno na minulém zasedání.
Na závěr se A. Šedo zmínil o odhlasování placené funkce senátorů AS UK, což nepovažuje za správné.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Raboch, zástupce 1. LF UK v AS UK, informoval, že téma placení funkcionářů AS UK bylo kontroverzní, ale většina návrh nakonec schválila.

J. Živný se zeptal, zda se jedná o placení všech senátorů nebo jen členů komisí?

J. Raboch, který hlasoval proti tomuto návrhu, mu nevěnoval tolik pozornosti. Domnívá se, že se jednalo pouze o funkcionáře.

S. Štípek, zástupce 1. LF UK v AS UK, podrobněji informoval o dlouhých diskusích na Ekonomické komisi AS UK i na plénu AS UK. Výsledkem byla změna financování. Na provoz AS UK byly vyčleněny finance, a proto vznikl návrh na financování těch, kteří věnují agendě AS UK mnoho času. Jsou to zejména funkcionáři, předsednictvo. Menší odměnu by snad měli dostat i řadoví členové. Na některých jiných univerzitách již toto existuje.

P. Pafko považuje členství v AS za čest. Pokud by měl být financován AS UK, pak by měly být financovány i senáty všech fakult. Takové mohou být důsledky.

A. Šedo konstatoval, že toto rozhodnutí vzbudilo nespokojenost i na 2. LF.

P. Strejc by to považoval za jakousi ztrátu glorioly.

P. Broulík se zeptal, kolik to bude UK stát?

M. Pehr, zástupce 1. LF UK v AS UK, sdělil, že v návrhu byly částky 1,5 mil. na kancelář a 1,5 mil. na odměny.

M. Vrablík přešel k pozitivnímu trendu zvýšení zájmu o studium na 1. LF. Zeptal se, o jaké studenty se jedná?

A. Šedo odpověděl, že studenti se hlásí z celé republiky, tedy stále stejní.

M. Vrablík se zeptal, zda klinická pracoviště byla kritizována poprvé?

A. Šedo odpověděl, že anketa probíhá třetí rok, letos bylo cca 50% zvýšení.

M. Vrablík konstatoval, že se jedná o cennou zpětnou vazbu.

D. Novotný se zeptal, zda budou výsledky dostupné, aby mohl zodpovídat otázky studentů?

A. Šedo odvětil, že tyto informace budou řešeny na pracovištích prostřednictvím přednostů. Výuka je priorita.

D. Novotný se zeptal, zda existuje reálný výstup, aby mohl argumentovat na dotazy studentů?

A. Šedo odpověděl, že to je otázka k diskusi. Konkrétnější výstupy budou jistě řešeny na pracovištích, kterých se týkají. Snaha o lepší přístup je však vyžadována z obou stran.

P. Broulík se zeptal, zda se objevila i pozitivní reakce?

A. Šedo odpověděl, že otázka byla pouze na negativní zkušenost. Z výsledku též u 15 % absolventů vyplynulo, že kdyby věděli předem, co je čeká, šli by na jiný obor. Domnívá se, že tento negativní obraz částečně posiluje i sama medicínská obec. Prokázalo se, že atmosféra na pracovištích má vliv na výběr odbornosti. Je třeba, aby fakulta a jednotlivá pracoviště věnovala těmto výsledkům pozornost.


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty
P. Strejc vyzval O. Kittnara, předsedu Komise pro hodnocení výuky, aby přednesl svůj příspěvek.

O. Kittnar poděkoval členům komise pro hodnocení výuky za spolupráci. U studentů se objevují stejné stížnosti jako u absolventů. V uplynulém akademickém roce se ankety zúčastnilo nejméně studentů za posledních 10 let. Vzhledem k malému počtu respondentů nemohou být výsledky považovány za správné vodítko. Výsledky ankety se zabývá kolegium děkana. Studenti bohužel nevidí trend ke zlepšování. Špatné výsledky se zlepšují během 2-3 let. Přednostové se výsledky zabývají a na řešení spolupracují. Často se však jedná o limity prostorové, technické či personální. Některá vyjádření studentů bývají neadekvátní, což devalvuje snahu o nápravu. O. Kittnar by uvítal vyšší účast studentů na anketě. O to se velmi snaží zástupci studentů v AS 1. LF UK. O. Kittnar napsal článek do poslední „Jedničky“.

P. Strejc zahájil rozpravu a pochválil mírné zlepšení výsledků.

O. Kittnar ještě doplnil, že studenti si nejvíce stěžují na málo praxe v klinických oborech. Toto je způsobeno také snížením doby hospitalizace a neochotou pacientů. Fakulta nakupuje inteligentní simulátory, na kterých lze rozvíjet řadu praktických dovedností. Problém je však personální, to dobře ví V. Danzig, který se tomu hodně věnuje. Je to obtížná a časově náročná práce.

P. Strejc lituje, že pacienti v současné době neradi spolupracují s mediky. Poděkoval O. Kittnarovi.


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „The International Master Programm in Addictions“ (IMPA) Transdisciplinary Route to Prevention, Harm Reduction, Treatment and Recovery v prezenční i kombinované formě studia v jazyce anglickém
P. Strejc požádal M. Miovského, proděkana pro nelékařské studijní programy, aby se ujal slova.

M. Miovský informoval přítomné, že tento záměr je připravován již od roku 2012, po celou tu dobu byly zohledňovány připomínky. Nelékařské obory nemají dosavadní zkušenost s výukou v angličtině. Bylo nutné propracovat právní otázky a souvislost s aktuální mezinárodní situací. Do modelu, který na Klinice adiktologie funguje již 15 let, byla promítnuta mezinárodní curricula.

P. Strejc vzkázal poděkování R. Gabrhelíkovi, který návrh zpracoval. Poděkoval M. Miovskému a zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu „The International Master Programme in Addiction“ (IMPA) Transdisciplinary Route to Prevention, Harm Reduction, Treatment and Recovery v prezenční i kombinované formě studia v jazyce anglickém Vědeckou radou 1. LF UK.
23 : 0 : 0 schváleno

7. Různé
A. Šedo upozornil, že na intranetu bude informace o zúčtovaných režiích (grantových prostředků). Tyto režie ukazují, jak pracoviště řeší granty a podporují tím tak i fakultu. Tyto prostředky lze použít i na mzdy. Mezi nejlepšími jsou biochemie, urologie, patofyziologie, Centrum pokročilého preklinického zobrazování, psychiatrie, neurologie. Mimořádný přínos má Klinika dětského a dorostového lékařství. Dále to jsou motolská pracoviště – ortopedie a otorinolaryngologie. V menší míře oční a gynekologie a porodnictví. Čerpání grantů přináší výhody řešitelům i pracovištím a reprezentují tak „Vědecké školy“ fakulty, které musí být recipročně fakultou podporovány. Ne všechna pracoviště se však do grantových soutěží cestou fakulty (či vůbec) zapojují, řada pracovišť po mnoho let. A. Šedo doufá v úspěch v budoucích grantových soutěžích.

V. Danzig poděkoval děkanovi fakulty a poradním orgánům fakulty, že se věnují tolik výuce mediků. Oceňuje simulační centrum ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK a zásluhy O. Kittnara a M. Mlčka. Je to dobrá cesta, bohužel není jednoduché personální zabezpečení. Podotkl, že studenti si stěžují na nedostatek praxe, ale někteří nabízenou praxi naopak odmítají.

J. Raboch informoval o smlouvě Psychiatrické kliniky 1. LF UK s bavorskými zařízeními o výuce. Studenti byli velice spokojeni, stěžovali si však pro změnu na příliš mnoho praxe a málo teorie.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.52 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat