1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 2. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 2. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, V. Danzig, J. Marcoň, A. Martan, D. Novotný, P. Pafko, V. Riljak, K. Smetana, P. Tišer, M. Vejražka, L. Zlatohlávek, J. Živný
Neomluveni:
Hosté: Y. Angerová, J. Dušková, R. Jech, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Volební řád AS 1. LF UK (20 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu Statutu 1. LF UK (20 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné a hosty, děkana fakulty A. Šeda, proděkanku fakulty J. Duškovou, přednostku Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze Y. Angerovou a profesora Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a garanta studijního programu Ergoterapie pro dospělé R. Jecha.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali O. Naňka a J. Bartoška. Jmenovaným poděkoval za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
A. Šedo informoval přítomné o diskusi členů Asociace děkanů lékařských fakult o Lékařské fakultě Ostravské univerzity, u níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) zjistilo nesrovnalosti u přijímacího řízení. Asociace bude mít v červnu plenární zasedání. Příští zasedání Asociace bude zaštiťovat senátní výbor pro zdravotnictví.
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně M. Bareš připravuje s týmem právníků návrh kritérií, která by měla splňovat „fakultní“ nemocnice.
MŠMT v návaznosti na program podpory lékařských fakult, který se týká finančního odměňování, chystá investiční stránku projektu. Projekt je zpracováván v letošním roce a v příštím roce by měl být čerpán. Z toho důvodu byla však 1. LF vyřazena z investičních programů pro rok 2019, přestože byla již připravena stavební povolení. Lékařské fakulty jednají společně o podpoře státu s celospolečenským významem. Požadavky budou předány na MŠMT.
Mzdové prostředky budou rozděleny na jednotlivá pracoviště do mzdových limitů podle počtu studentů a hodin výuky.
Zpráva o hodnocení výuky studenty bude přednesena na příštím zasedání.
Fakulta připravuje cenu za excelentní publikaci. Chystá se ocenění 10 publikací za rok. Informace se v těchto dnech objeví na webu fakulty.
Bude ještě třeba doladit doktorské studium, zejména v biomedicíně, na které se podílí další instituce. Je třeba podpořit administrativní práce, které jsou časově náročné. S děkany 2. a 3. lékařské fakulty probíhají jednání o dělbě práce podle jednotlivých disciplín. Jedná se o 17 oborových rad (OR).

15.22 hodin příchod P. Smejkal.

J. Raboch se zeptal, co to znamená? Nyní jsou předsedové oborových rad z 1. LF. Měli by tedy být z jiných fakult?

A. Šedo odpověděl, že předsedové OR v současnosti poukazují na narůstající administrativu a zátěž. Oborové rady z jiné fakulty by využívaly administrativní zázemí na své fakultě a tím by se zátěž i náklady diverzifikovaly. Byl by rád, aby rozhodnutí vzešlo z diskuse oborových rad.

J. Raboch uvedl, že v rámci oborové rady lékařské psychologie jsme se vždy snažili, aby předseda oborové rady byl z 1. LF, což jsme považovali za prestižní.

A. Šedo poukázal na mimořádnou administrativní zátěž a omezený faktický benefit. Garant oboru je navíc exponován v mnoha dalších oblastech a jeho vytížení je skutečně mimořádné. Tato funkce však potřebuje trvalou pozornost. Ke změně by mělo dojít pozvolnou diskusí v oborových radách.

P. Strejc zahájil rozpravu.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK
V zastoupení M. Vejražky tento bod jednání představila H. Dittrichová, místopředsedkyně AS 1. LF UK. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (POS) jsou z roku 2006 a za dvanáct let doznala řadu změn a novel. Současně docházelo ke změnám vyšších předpisů. Tato novela technického rázu se snaží o zpřehlednění, zkrácení a zlepšení srozumitelnosti.
Navrhované znění je obecnější, jde spíše o základní pravidla. Detailněji jsou pravidla rozpracována v návazných předpisech (Opatření děkana apod.). Z dosavadních pravidel zůstávají v platnosti ta, která se dlouhodobě neměnila a mají obecnější charakter.
Novela se týká především POS k pregraduálnímu studiu. Změny v pravidlech doktorského studia jsou spíše technického rázu.
Změny jsou rozsáhlé, nemají však věcný charakter. Nová ustanovení se týkají zápočtů a obdobných kontrol studia, které lze konat jen 3x. Upravuje se počet kreditů pro zápis ke státní zkoušce. O další změnu žádali vyučující bakalářských oborů a některých oborů magisterského studia, a sice povinnou účast na přednáškách.
Další úprava byla vynucena novým Studijním a zkušebním řádem UK (SZŘ). Jedná se o nepovinný papírový index, závazný je zápis v SISu. Snažíme se tuto povinnost zachovat, ale vzhledem k platnosti SZŘ UK se jedná jen o doporučení.

Tuto novelu připravilo právní oddělení děkanátu ve spolupráci se studijním oddělením a s legislativní komisí AS 1. LF UK. Předpis byl konzultován s legislativní komisí AS UK.
Legislativní komise AS 1. LF UK návrh POS projednala a doporučila ke schválení.

P. Strejc zahájil rozpravu a podotkl, že povinná účast na přednáškách bude zřejmě předmětem diskuse. S nepovinným papírovým indexem spatřuje možné potíže při opomenutí zápisu do SISu.

M. Vrablík konstatuje, že byly předloženy dvě verze POS a v jedné z nich je uvedena povinná účast na přednáškách.

H. Dittrichová podotkla, že studentská část AS 1. LF UK jednala s děkanem fakulty a nesouhlasí s tím, aby účast na přednáškách byla povinná.

A. Šedo se připojuje. Nesouhlasí s povinnou přednáškou. A upřesňuje, že dvě verze byly předloženy z procedurálních důvodů, aby jedna z verzí mohla být schválena bez dalších změn.

M. Vrablík zastává názor nepovinných přednášek. Pokud studenti nechtějí na přednášky chodit, ať nechodí. Přednášky mají být atraktivní, aby studenty přitáhly.

P. Strejc konstatoval, že proto máme hodnocení učitelů. Souhlasí s předřečníkem, zastává se nepovinných přednášek.

Z. Krška nesouhlasí s přednášením pro cca dva studenty. Studenti a absolventi si pak stěžují např. na to, že je nikdo nenutil, aby se naučili konkrétní postupy. Například základní znalosti kardiopulmonální resuscitace. V praxi jim pak znalosti chybí. Jak tedy sdělit studentům důležitá témata?

A. Šedo konstatoval, že vlastně mají všichni pravdu. Z přednášky pro pár jedinců se skutečným zájmem se může stát kvalitní diskuse. Hodnocení pedagogů nemá stoprocentní výpovědní hodnotu. Některý pedagog má dar předat informace zábavnou formou, zatímco druhý takový dar nemá, ačkoli jeho informace jsou mimořádně důležité. Navrhnout limit počtu studentů pro přednášku je také velmi těžké. Diskutovat lze i s malým počtem studentů.

M. Vrablík se domnívá, že studenti nechodí ani na atraktivní přednášky.

A. Šedo podotkl, že jinak je to se seminářem, kde je horní limit posluchačů stanoven.

M. Vrablík upřesnil, že limit účastníků semináře je 40 osob. Přednáška na vysoké škole je nepovinná. Je to jedna z akademických svobod.

A. Šedo řekl, že pravidla zde nelze nastavit ani podle hodnocení pedagogů. V mnoha případech v hodnocení výuky stejného pedagoga jeden student hodnotí kladně a jiný záporně.

P. Strejc se domnívá, že přednáška pro 3 studenty může být příjemná.

Z. Krška se brání přednášet pro jednotlivce, zejména pokud se jedná o přednášejícího ze zahraničí. Mají se tedy všechny zásadní informace přesunout do seminářů?

P. Strejc se k této otázce nemůže vyjadřovat.

S. Štípek potvrzuje, že z důvodu nezájmu o přednášky přesunuli informace do seminářů. Může však nastat situace, kde jsou jen přednášky, na které studenti nebudou chodit a přijdou jen na zkoušku. Tam se zcela ztratí kontakt mezi studenty a pedagogy.

P. Broulík vzpomenul na přednášky věhlasných profesorů, kdy bývalo přeplněno. Dnes je vše jinak. Se zájmem je cca 40 studentů, ostatní pouze „studují“. Souhlasí s tím, aby přednášky byly i nadále nepovinné. Uvědomuje si, že některé přednášky nemohou být atraktivní.

A. Nováková je za nepovinné přednášky. Esenciální informace získávají studenti na praktikách a seminářích. Někomu vyhovuje samostudium. Přednášky resuscitace mají již v nižších ročnících.

M. Pehr se vyjádřil k přenáškám kladně, líbí se mu a vyhovují mu. Je pravda, že studenti na přenášky nechodí, občas se však stane, že naopak nepřijde přednášející, na kterého čeká 20-40 studentů. Rozdíl v nepovinných přednáškách je ten, že přijdou studenti se zájmem, zatímco na povinné přijdou ti, kteří se o přednášku nezajímají a ruší ostatní. Informace předané na přednáškách považuje za inspirativní k prohloubení samostudia. Ten, kdo nemá zájem, nebude povinností ke studiu donucen.

P. Smejkal navrhl, aby pedagog měl právo neučit při malém počtu studentů.

A. Šedo se domnívá, že je těžké zrušit přednášku studentům, kteří o ni projevili zájem.

Z. Krška by uvítal mantinely pro obě strany. Na přednášky shání externí vyučující, snaží se o vysokou kvalitu přednášek. Považuje za nedůstojné, když se nedostaví posluchači. Vadí mu zásadně plošný nezájem o přednášky.

P. Tesařová je přesvědčena, že nepovinné přednášky patří k akademickým svobodám. Řešit by se měla výjimečná situace. Pokud je situace chronická a týká se celého programu, pak se jedná o krizi, která by měla být řešena zásadní změnou obsahu nebo formy. Výuku posunout tak, aby nefrustrovala vyučující.

A. Šedo navrhl hledat odpověď v hledání pracovišť „kde je problém“ v hodnocení výuky.

J. Raboch je pro nepovinné přednášky, což patří k akademickým svobodám. Přednášky jsou ostatně dostupné elektronicky a některým studentům je tato forma sympatičtější. Na přednášce jde zejména o kontakt s osobností. Při malém počtu studentů by měl přednášející změnit přístup. A co se týká mantinelů, to je zkouška.

P. Broulík konstatoval, že studenti neznají jména přednášejících.

M. Vrablík se domnívá, že by to měla být otázka k zamyšlení pro pedagogy. Je jiná situace. Například nikdo nepřišel na přednášku o paliativní medicíně, ale zpětně ji vyžadovali. Důvodem neúčasti bylo to, že se o přednášce nedozvěděli. Vybízí k zamyšlení, zda nezvolit jinou formu?

P. Strejce udivilo, že na přednáškách je hluk. Na jeho přednáškách nikoli.

M. Pehr odpověděl, že každý šeptá různě hlasitě, někdo svačí apod.

P. Strejc se domnívá, že je nutná oboustranná zdvořilost.

O. Naňka si vyžádal informace od kolegů, kteří vyučují bakaláře v dálkovém studiu. Výsledky jsou opravdu smutné a chápe pocit nenaplnění výuky. Snad by bylo možné v rámci akreditace stanovit povinnou výuku, např. blokové soustředění 3 týdny v roce.

A. Šedo potvrdil, že bloková výuka může být povinná.

O. Naňka doporučil toto již zohledňovat při přípravě akreditačních materiálů.

T. Mirchi se domnívá, že pravda je mezi ano a ne. Zažil přednášky, kde bylo málo studentů, a byly úžasné. Zažil však i plnou posluchárnu a špatného pedagoga. Uvítal by, aby na přednáškách byla probírána témata, která nejsou v knihách a dostupných materiálech.

S. Štípek k tomu upřesnil, že témata, která nelze vyhledat, je možno konzultovat nebo vyžádat přednášku.

M. Vrablík se domnívá, že POS mají být stručná.

Z. Krška se domnívá, že pravda je někde mezi přednášejícími a studenty. Na základě svých zkušeností za 35 let přednášení se domnívá, že 99% problému však není na straně přednášejících. Studenti mají zajištěnou volnou účast na všech konferencích, ale nikdo z nich nepřijde. V zahraničí je situace zcela opačná.

D. Kulišiak je přesvědčen, že se nejedná o typicky český ani slovenský problém, ale středoevropský. Student, který bude mít zájem, si z přednášky vždy něco odnese. Přednášky by měly být nepovinné, limit by se neměl stanovovat. Přednášky pro 2 osoby mají přínos pro obě strany. Důležitá je motivace. V případě povinnosti, si každý najde cestu, jak se jí vyhnout.

Z. Krška navrhuje požadovat na zkouškách, co bylo řečeno na přednáškách, stejně tak na státnicích požadovat obsah přednášek.

D. Kulišiak se domnívá, že studenti ztrácí motivaci, jak se blíží k promoci, protože poznávají systém v praxi. Po 6ti složitých letech by měli sklízet ovoce svého úsilí, ale systém jim vráží nůž do zad.

O. Naňka poznamenal ke kongresům, že jsme dosud byli zvyklí informovat přes tradiční média. Dnes lze sdělit studentům mimořádné novinky prostřednictvím Facebooku. Potvrdilo se, že tento způsob je efektivní.

P. Tesařová má stejnou zkušenost.

H. Dittrichová informovala přítomné, že pro studenty je velmi komplikované zúčastnit se kongresu v době výuky. Mohou se zúčastnit pouze za předpokladu, že je vyučující uvolní. Např. ani účast na Studentské vědecké konferenci není samozřejmostí a studenti se musí předem domluvit s vyučujícím, jestli se jí mohou zúčastnit. Na některých blokových stážích nejsou absence povolené.
H. Dittrichová shrnula veškeré argumenty a konstatuje, že přednášky nejsou v dnešní době jediným zdrojem výuky. Poděkovala M. Vejražkovi za přípravu a zpracování materiálu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě ve znění modifikace navrhovatele, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
17 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Volební řád AS 1. LF UK
H. Dittrichová uvedla v zastoupení M. Vejražky vnitřní předpis Volební řád AS 1. LF UK, který jako poslední zbývá upravit od novely vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů UK. K původnímu návrhu měla legislativní komise AS UK mnoho připomínek. AS 1. LF UK projednal věcný záměr zákona v loňském roce. Dosavadní zvyklosti zůstanou zachovány. Ze společné kandidátky se volí studentská a pedagogická kurie. 30 členů AS 1. LF UK musí mít minimálně 10 a maximálně 15 studentů. V novém Volebním řádu AS 1. LF UK dochází k těmto změnám:
Volby se mohou konat elektronicky. O způsoby voleb rozhodne AS 1. LF UK při jejich vyhlášení. Současně schválí dokument, kterým upraví průběh voleb. Mění se definice funkčního období AS. V souvislosti s tím se mění Statut 1. LF UK. Nová úprava umožňuje zachovat dosavadní zvyklost konání voleb v době říjen-prosinec. Nově je navržen jednoznačný postup pro stanovení pořadí kandidátů, výsledné složení AS a pořadí náhradníků.
Nový Volební řád AS 1. LF UK byl konzultován s legislativní komisí AS UK. Legislativní komise AS 1. LF UK návrh projednala a doporučila ke schválení.

P. Strejc zahájil rozpravu.
P. Strejc se omluvil hostům za přeskočení 5. bodu programu a zeptal se, zda je možné zahájený bod dokončit? Y. Angerová a R. Jech neměli námitek.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Volební řád Akademického senátu 1. lékařské fakulty, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
17 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia
Y. Angerová představila novou koncepci navazujícího magisterského studijního programu, specializace Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia.
Cílem ergoterapie je dosažení soběstačnosti pacienta v jeho prostředí. Ergoterapie působí na složku motorickou, senzorickou a mentální.
1. LF UK byla první škola s tímto bakalářským studijním programem v akademickém roce 1994/1995, v akademickém roce 2014/2015 zahájila též magisterský studijní program. Studium má jako jediné v ČR akreditaci Světové federace ergoterapeutů. O. Švestková vypracovala podrobný program koncepce kombinované formy studia. Po náhlém úmrtí O. Švestkové se zástupci Kliniky rehabilitačního lékařství obrátili na R. Jecha, který se věnuje poškození mozku na Neurologické klinice a úzce spolupracuje s ergoterapeuty. R. Jech přijal roli garanta tohoto studijního programu.
Studium se skládá z klinické části, praxe a cvičení na klinikách různých odborností, např. neurologie, psychiatrie, chirurgie. Dále z vědy a výzkumu. V odborných týmech je potřeba zastoupení ergoterapeutů. Dále se jedná o management a legislativu. Důležitost této odbornosti je třeba stále zdůrazňovat, neboť v ČR tito odborníci stále velice chybí. O absolventy bude velký zájem. Magisterské studium též připravuje učitele pro tuto specializaci. Program byl připraven na základě dlouholetých zkušeností, sleduje aktuální trendy vývoje v oboru.
Y. Angerová vyzvala přítomné, aby se dotazovali.

R. Jech dodal, že ergoterapie se zabývá poruchami pohybu v celé šíři. Jedná se o interdisciplinární obor. Komplexní centra pro mozkovou cévní příhodu a péče o chronické pacienty se neobejdou bez ergoterapeutů. Bez nich je léčba neúspěšná. Mají své vlastní metody, své klinické studie. Z pohledu neurologa si obor zasluhuje plnou podporu. Považuje si za čest být garantem tohoto oboru.

A. Šedo je přesvědčen, že obor si podporu zaslouží a děkuje R. Jechovi, že se ujal této podpory. Oboru chybělo zejména personální zastoupení. Nyní bude důležité, aby byl o obor zájem ze strany studentů.

J. Raboch potvrdil, že na Psychiatrické klinice mají rehabilitační centrum a využívají odborníky ergoterapie. Personální obsazení chybí.

M. Vrablík potvrdil potřebu těchto odborníků. Váží si pracovníků Kliniky rehabilitačního lékařství, kteří připravili akreditační spis a sehnali garanta.

Z. Krška se připojil. Chirurgie tyto odborníky potřebuje.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé v kombinované formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty.
17 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu Statutu 1. LF UK
H. Dittrichová navázala na nový Volební řád AS 1. LF UK, se kterým souvisí navrhovaná změna Statutu 1. LF UK, která upravuje dobu funkčního období člena AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty - změnu Statutu 1. lékařské fakulty, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
17 : 0 : 0 schváleno8. Různé
P. Strejc oznámil žádost člena AS 1. LF UK L. Dibdiaka o uvolnění z funkce z osobních důvodů. Na jeho místo bude vyzván náhradník, který je v pořadí.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.43 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat