1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 11. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 11. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: H. Dittrichová, T. P. Mirchi, J. Raboch, V. Riljak, M. Vrablík
Neomluveni:
Hosté: P. Bečvář, H. Papežová, E. Soubustová, I. Šebesta, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Projednání hlasování per rollam (10 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o projednání změny v Opatření rektora ke správě majetku (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních (10 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Organizační změna, sloučení pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze (20 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na ak. rok 2020/2021 (15 min.)
9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající studijní výsledky (15 min.)
10. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.10 hodin. Přivítal senátorky, senátory a hosty.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali M. Vejražka
a L. Zlatohlávek. Jmenovaným poděkoval za ochotu a požádal přítomné o souhlas.

AS 1. LF UK souhlasí s tím, že zápis ověří M. Vejražka a L. Zlatohlávek.
20 : 0 : 2 (pro : proti : zdrželo se) schváleno2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého programu zasedání a navíc schválení volebních lístků, o které požádala volební komise.

AS 1. LF UK souhlasí s programem zasedání v předloženém znění včetně schválení volebních lístků.
22 : 0 : 0 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval přítomné o dění na fakultě od posledního zasedání.
Kolegium děkana doporučilo hodnotit a odměňovat excelentní výsledky.
S fakultami UK jsou projednávány změny nároků na habilitační a jmenovací řízení.
Na fakultě proběhla diskuse mezi absolventy, studenty a pedagogy klinických oborů. Jednání bylo konstruktivní a jeho cílem bylo zlepšení výuky. Ukázalo se, že mnohá nedorozumění pocházejí ze špatné komunikace. Je třeba zlepšit informovanost studentů a na řadě pracovišť zintenzivnit koncepční práci garantů oborů, jak z hlediska budování svých pedagogických týmů, tak proaktivního přístupu k rozvoji zázemí (např. „externalizace“ výuky k rozšíření pacientského spektra).

P. Strejc zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK vzal na vědomí informace děkana.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Projednání hlasování per rollam
P. Strejc seznámil přítomné s výsledky hlasování per rollam. Tímto způsobem bylo hlasováno o změně volebního místa a schválení doplněných dohlížejících osob u voleb do AS 1. LF UK.
K hlasování byl AS 1. LF UK vyzván 17. 10. 2019 a ke dni uzávěrky 25. 10. 2019 odpovědělo 19 senátorů.
Ke změně volební místnosti se vyjádřilo třináct hlasů pro změnu, pět hlasů se změnou nesouhlasilo a jeden se zdržel hlasování:
AS 1. LF UK souhlasí se změnou volební místnosti pro volby do AS 1. LF UK 2019. Místo volebního místa na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze na I. chirurgickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze.

Doplnění dohlížejících osob bylo schváleno všemi devatenácti hlasy:
AS 1. LF UK schvaluje dohlížející osoby u voleb do AS 1. LF UK 2019: Markéta Murinová, Tereza Kovářová a Eric Camargo.

M. Vejražka podotkl, že podle Jednacího řádu AS 1. LF UK je návrh per rollam schválen při souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů a doporučil hlasování o volební místnosti potvrdit novým hlasováním.

AS 1. LF UK souhlasí se změnou volební místnosti pro volby do AS 1. LF UK 2019. Místo volebního místa na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze na I. chirurgickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze.
20 : 1 : 1 schváleno

I. Šebesta, předseda volební komise, požádal přítomné o schválení volebních lístků. Informoval přítomné o tom, že se přihlásilo celkem osmdesát osm kandidátů na členství v AS 1. LF UK pro funkční období 2019-2022. Kandiduje celkem třicet jedna studentů, z toho šest studentů anglické paralelky, čtyři studenti zubního lékařství, tři studenti bakalářského studia
a pět studentů doktorských studijních programů. V minulých volbách bylo čtyřicet osm kandidátů, z toho čtrnáct studentů.
I. Šebesta seznámil přítomné s volebními lístky, které byly senátorům rozdány před zasedáním, a upozornil na to, že platný volební lístek musí být plně zaškrtnutý.

AS 1. LF UK bere na vědomí požadavky volební komise, předložené vzory volebních lístků a dále seznam kandidátů do voleb AS 1. LF UK pro funkční období 2019-2022.
20 : 0 : 0 schváleno.


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o projednání změny v Opatření rektora ke správě majetku
P. Strejc vyzval P. Bečváře, vedoucího technicko-provozního oddělení, aby objasnil situaci, která k žádosti vedla.
P. Bečvář vysvětlil, že byly zjištěny rozdíly mezi zákresem v Katastru nemovitostí a skutečností. Pro budovu trafostanice byl vydělen pozemek, a tudíž vznikly místo jednoho dva pozemky. Je tedy třeba požádat o změnu Opatření rektora, a proto se obrací na AS 1. LF UK se žádostí o souhlas.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

J. Bříza konstatoval, že se jedná o povinnost ze zákona.

AS 1. LF UK projednal a schválil žádost na změnu v Opatření rektora ke správě movitého majetku – pozemky parc. č. 1560/1 a parc. č. 1560/2 v k.ú. Nové Město.
21 : 0 : 0 schváleno6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních
P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě k předloženému materiálu.

AS 1. LF UK projednal a vzal na vědomí zprávu o účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních v období 20. 5. – 14. 10. 2019.


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Organizační změna, sloučení pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze
A. Šedo tlumočil omluvu J. Rabocha a vyzval jeho zástupkyni H. Papežovou z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, aby seznámila přítomné s důvody záměru sloučit pracoviště Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze.
H. Papežová informovala o neudržitelné personální situaci na Sexuologickém ústavu a dočasném řešení této situace sloučením obou pracovišť. Po generační obměně by se měl Sexuologický ústav opět osamostatnit. Je nemilé, že tato situace nastala před blížícím se výročím 100 let existence Sexuologického ústavu.
A. Šedo promluvil o společné snaze s J. Rabochem udržet samostatnost ústavu Ústav původně začínal jako součást Psychiatrické kliniky, jeho přednostové byly významné osobnosti. Bude snaha o zachování jeho značky. Jménem fakulty a jménem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) žádá přítomné o schválení sloučení pracovišť.

AS 1. LF UK se seznámil se záměrem ředitele VFN v Praze a děkana 1. LF UK uzavřít dohodu o sloučení Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a to začleněním Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze do Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze s účinností od 1. 1. 2020 a vydává k uzavření dohody předchozí souhlasné stanovisko.
22 : 0 : 0 schváleno


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na ak. rok 2020/2021
A. Šedo sdělil přítomným, že podmínky přijímacího řízení do doktorských programů obsahují jen formální změny oproti předchozím rokům. Všeobecně se fakulta snaží o kultivaci doktorského studia. Prosí senátorky a senátory o souhlas.

AS 1. LF UK projednal návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 s harmonogramem termínů přijímacího řízení. Souhlasí s předloženým materiálem.
22 0 : 0 schváleno9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající studijní výsledky
S materiálem seznámila přítomné tajemnice 1. LF UK E. Soubustová.
Pro studenty s prospěchovým průměrem studia 1,00 je navržena výše stipendia 15000 Kč, pro studenty s průměrem 1,01-1,10 částka 13000 Kč a pro studenty s průměrem 1,11-1,20 11000 Kč. Bude-li takto AS 1. LF UK schváleno, stipendia budou vyplacena v prosinci t.r.

E. Soubustová informuje, že se diskutoval návrh, aby se stipendia udělovala nikoli 10 % nejlepších studentů v rámci celé fakulty, ale 10 % nejlepších studentů v každém ročníku. Takový postup byl již v minulosti vyzkoušen a je ekonomicky náročný a navíc v některých ročnících postačoval pro získání stipendia i průměrný prospěch horší než 1,5.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný poděkoval za doplnění informace k návrhu na rozdělování stipendia dle jednotlivých ročníků, na které se dotazoval na Kolegiu děkana. Vysvětlení je smysluplné.

J. Bříza, předseda ekonomické komise, konstatoval, že ve srovnání s předchozími lety může tento návrh doporučit ke schválení.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na výši stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019.
19 0 : 3 schváleno


10. Různé

P. Pafko vyjádřil poděkování všem přítomným za nekonfliktní průběh funkčního období 2016-2019 Akademického senátu ve spolupráci s vedením 1. LF UK. Po přípitku s malým pohoštěním se přítomní rozloučili v 17.00 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Účast senátorů na zasedáních v období 20. 5. - 14. 10. 2019

Hodnocení: spravovat