1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 11. 1. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 1. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, M. Hodas, J. Horejsek, N. Malinová, O. Naňka, M. Španko
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
  1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nové členky AS 1. LF UK (10 min.)
  2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 7. 12. 2015 (10 min.)
  3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
  4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu (30 min.)
  5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK a volba volební komise (30 min.)
  6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství (15 min.)
  7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Bioetika (15 min.)
  8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - oboru Adiktologie (15 min.)
  9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství (15 min.)
  10. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné a požádal o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje navržený program zasedání.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nové členky AS 1. LF UK
Člena Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, S. Smutného, který ukončil studium, nahrazuje první náhradnice v pořadí, B. Malíková. B. Malíková předstoupila, přítomní povstali a P. Strejc přečetl slib člena Akademického senátu. B. Malíková tento slib potvrdila slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

15.10hodin příchod P. Kňažeková.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 7. 12. 2015
P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého materiálu, k němuž nebyly vzneseny připomínky.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání 7. 12. 2015 v předloženém znění.
22: 0 : 0 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A. Šedo, informoval o dvou nově vzniklých pracovištích. BIOCEV činnost již zahájil. Centrum pokročilého preklinického zobrazování bude slavnostně otevřeno 9. 2. 2016.
A. Šedo dále informoval o plesu 1. LF UK, který se konal 8. 1. 2016 a byl velmi úspěšný, díky sponzorům i z ekonomického hlediska.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je osmá v pořadí mezi vědeckovýzkumnými institucemi v ČR a první z lékařských fakult.
Den otevřených dveří se konal 9. 1. 2016. Byl zaznamenán stále se zvyšující zájem veřejnosti o fakultu. Připravovaný zákon o neziskových organizacích ve zdravotnictví byl pozastaven.
A. Šedo pozval přítomné na setkání spolku ALUMNI. 23. 1. 2016 budou přístupná pracoviště pro absolventy a slavnostní setkání se uskuteční v 19.00 hodin v Novoměstské radnici.

15.15 hodin příchod F. Vaňásek.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vzal na vědomí informace děkana fakulty.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu
A. Šedo představil návrh na změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě, který bude po schválení akademickým senátem fakulty předložen ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.

Slova se ujal předseda legislativní komise Akademického senátu 1. LF UK, M. Vejražka. Legislativní komise se na přípravě tohoto návrhu již dlouho podílela. Do úprav byli zapojeni proděkani pro studium a příslušná pracoviště děkanátu. Pozměňovací návrh, který legislativní komise předkládá k předloženému materiálu, se týká většinou upřesnění formulací. Významnější změny jsou navrhovány u lhůty pro zveřejňování požadavků ke státní zkoušce a u lhůty pro změny tématu disertační práce. Legislativní komise navrhuje vypustit časové omezení změny tématu dizertační práce a ponechat pouze schválení oborovou radou a děkanem fakulty.
M. Vejražka doporučuje schválit předložený návrh na změnu vnitřního předpisu ve znění pozměňovacího návrhu.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Živný se zeptal, zda obecná ustanovení jsou v souladu s touto změnou? Některé oborové rady jsou společné pro PřF. Budou pro ně platit stejná pravidla?

M. Vejražka ubezpečil, že po projednání s příslušnými odděleními a L. Kolářovou, proděkankou pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium, s právním oddělením děkanátu a s oddělením pro vědu a výzkum by nemělo dojít ke kolizi.

A. Šedo konzultoval tento problém s předsedou oborové rady, který potvrdil, že rozpory mezi jednotlivými fakultami nejsou.

J. Živný se domnívá, že článek by měl být upraven tak, že rozhodnutí spadá do kompetence předsedy oborové rady.

J. Roth se domnívá, že by toto mělo platit stejně na celé Univerzitě.

A. Šedo souhlasí, že změna by měla nastat na UK. Požadavky 1. LF budou směrovány ke koordinační radě. Ph.D. studium je třeba upravit a sjednotit v rámci Univerzity.

P. Pafko se dotázal na státní zkoušky.

M. Vejražka sdělil, že toto upravuje Studijní a zkušební řád UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě ve znění pozměňovacích návrhů, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
23 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty, kterým se vydává úplné znění Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě ve znění pozměňovacího návrhu, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
23 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK a volba volební komise
P. Strejc zahájil tento bod jednání. Oznamuje přítomným, že byl předložen návrh na členy volební komise.
Místopředseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, M. Důra, informoval o návrhu A. Martana na členy volební komise: P. Strejce, P. Tesařové a M. Důry. Navrhuje další členy J. Rabocha a H. Dittrichovou.

P. Strejc se dotazuje na další návrhy.

Členové Akademického senátu souhlasí s volbou komise jako celku.
Jmenovaní souhlasí s členstvím ve volební komisi.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana v tomto složení: H. Dittrichová, M. Důra, J. Raboch, P. Strejc, P. Tesařová.
18 : 0 : 5 schváleno
15.38 hodin příchod L. Bajer.

Členové volební komise se sejdou po ukončení zasedání, zvolí předsedu volební komise a vypracují harmonogram volby.

15.40hodin odchod P. Klener.

6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Bioetika
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví - oboru Adiktologie
9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství
A. Šedo informoval o předložených žádostech na prodloužení akreditací.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Členové Akademického senátu nemají námitek proti schvalování předložených žádostí současně.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal žádosti na prodloužení akreditací doktorských studijních programů Dějiny lékařství, Specializace ve zdravotnictví – obor Adiktologie, Bioetika a Zobrazovací metody v lékařství na 1. LF UK a souhlasí s předložením těchto žádostí rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.
23 : 0 : 0 schváleno


10. Různé

P. Strejc zakončil zasedání v 15.45 hodin.Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat