1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 10. 2. 2020

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 2. 2020

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Marcoň, A. Martan, M. Pehr, J. Raboch, N. Sádovská
Neomluveni:
Hosté: A. Šedo L. Kolářová, E. Soubustová

Návrh programu:
1. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 minut)
2. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 minut)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS 1. LF UK (20 minut)
4. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA – Informace Ekonomické komise k Principům rozdělování financí (20 minut)
5. prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D. – Informace volební komise k organizaci volby kandidáta na funkci děkana (20 minut)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Bioetika, Dějiny lékařství a Zobrazovací metody v lékařství v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání (30 minut)
7. Různé (10 min.)


J. Betka, předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal všechny přítomné a diskutoval o současném jednacím řádu Akademického senátu, který je relativně komplikovaný. V budoucnosti lze uvažovat o jeho zjednodušení.
K tomu podotkl J. Bříza, že AS UK schvaluje zápis na následujícím zasedání.

1. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
J. Betka vyzval přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Za pedagogy se přihlásil L. Zlatohlávek a za studentskou část AS 1. LF UK se přihlásil O. Raška.

2. prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – Schválení programu zasedání
J. Betka vyzval přítomné ke schválení programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS 1. LF UK
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval přítomné o posledním jednání Asociace děkanů lékařských fakult, kde byl projednáván návrh definice „fakultní“ nemocnice. Některé nemocnice o toto označení přišly a nyní by ho chtěly získat zpět.
Dále informoval o tom, že po předchozích zkušenostech nebudou lékařské fakulty zařazeny do žebříčku hodnocení vysokých škol v časopisu Týden. Předchozí hodnocení byla někdy nestandardní a mohla být interpretována nepřesně. Redaktor časopisu Týden bude informace s lékařskými fakultami konzultovat.
Asociace děkanů lékařských fakult jednala o podpoře adeptů specializačního vzdělávání. Mnozí absolvovali praxi v nemocnici, která neměla z nejrůznějších důvodů akreditaci. Hledá se cesta, jak pomoci lékařům ve vzdělávacím programu v tomto přechodném období.
Na 1. LF UK se vedou diskuse o založení nového interního pracoviště. K této problematice se budou vyjadřovat garanti jednotlivých předmětů.
Děkan fakulty A. Šedo informoval o tom, že se seznámil s obsahem schránky pro připomínky AS 1. LF UK. Ve schránce bylo zatím jen několik drobných připomínek.
D. Kulišiak odpověděl, že správu schránky převzal od místopředsedkyně předchozího AS 1. LF UK. Ve schránce dosud nebyly věcné návrhy a podněty.

A. Šedo dále sdělil, že studenti z AS 1. LF UK sledovali úroveň webových stránek jednotlivých pracovišť a konstatovali nedostatky v informacích některých pracovišť v anglickém jazyce.

Následující informace děkana se týkala darů od sponzorů. Některé dary jsou cílené pracovištím či osobám s konkrétním účelem. Dary pro fakultu mívají širší určení, činily téměř 2 miliony Kč a jsou průběžně užívány v souladu s darovací smlouvou: např. podpora PR aktivit, akcí pro střední školy, SVOČ, ples 1. LF UK atd.

Na závěr se děkan fakulty ubezpečil, že jednání AS 1. LF UK je veřejné. To mu bylo potvrzeno.

J. Betka podporuje děkana fakulty v tom, že lékařská fakulta nejen učí studenty a doktorandy, ale též lékaře, což dříve bylo v náplni Institutu postgraduálního vzdělávání. Souhlasí s tím, že podmínky jsou v přechodném období obtížné a orientace v předpisech a ustanoveních Ministerstva zdravotnictví je komplikovaná.

A. Šedo konstatoval, že administrativní liknavost je nejen na straně ministerstva, ale i nemocnic.

Y. Angerová podotkla, že pokud nemocnice již dříve akreditaci měla, pak pracoviště je zatím považováno za akreditované.

J. Betka reagoval slovy, že tuto výjimku bohužel prováděcí směrnice neuvádí. Doufáme v budoucnu ve vyjasnění této zatím složité problematiky.


4. MUDr. J. Bříza, CSc., MBA – Informace Ekonomické komise k Principům financování fakult
J. Bříza informoval o průběhu AS UK, kde se řešil návrh Principů financování fakult UK. Zápis z jednání AS UK zatím není ještě k dispozici. Před projednáváním na AS UK se touto problematikou zabývala podrobně ekonomická komise AS UK a J. Bříza byl tomuto jednání přítomen. Bylo navrženo, aby se projekty s celouniverzitním dopadem financovaly bez návratnosti. Projekty jednotlivých fakult by měly přesně stanovenou dobu návratnosti. Kroky k nastavení pravidel budou ještě upřesněny.
J. Betka vyzval přítomné k rozpravě. Informoval o jednáních s předsedou AS UK a dalšími členy AS UK. Dále informoval o dopisech k této problematice, které byly zaslány k rukám zastupujícího kvestora UK. Konstatoval, že jsme nedokázali prosadit vše, co jsme navrhovali. AS UK je komplexní orgán, soustředí se v něm mnoho protichůdných různých zájmů, ale alespoň něco se podařilo při dohodování AS UK prosadit.

5. prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D. – Informace volební komise k organizaci volby kandidáta na funkci děkana
M. Vrablík, který se stal předsedou volební komise, jménem volební komise seznámil přítomné s přípravou voleb děkana 1. LF UK. Navržený postup předal členům AS písemně a informoval o tom, že odpovídá Jednacímu řádu AS 1. LF UK.
M. Vrablík upozornil na formální požadavky na kandidáty. Kandidáta může navrhnout člen AS 1. LF UK nebo 30 členů akademické obce. Petiční arch je rovněž součástí předloženého materiálu. Dokumenty budou zveřejněny na webu fakulty.

P. Pafko navrhl zvážit, aby se konala zvlášť prezentace kandidátů pro akademické pracovníky a pro studenty. Tento návrh podpořil i děkan fakulty.
J. Betka se obrátil na studentské zástupce v AS, zda oni by chtěli zvlášť prezentaci určenou studentům?
J. Danzig, po krátké poradě s kolegy, se nedomnívá, že by bylo třeba mimořádného zasedání pro zvláštní prezentaci před studentskou částí AS 1. LF UK.

J. Betka je přesvědčen, že diskuse s kandidáty na děkana by neměla být časově limitována.
Pokračovala diskuse ohledně omezení prezentačního materiálu kandidátů.
J. Bříza navrhl omezit pouze dobu prezentace a J. Betka souhlasil, že kandidáti budou mít omezený a shodný čas prezentace. Materiály nebudou omezeny.


M. Vrablík žádá přítomné, aby schválili upravený harmonogram.

AS 1. LF UK schvaluje harmonogram volby kandidáta na děkana takto:
6. 3. 2020 ve 12.00 hodin uzávěrka registrace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
13. 3. 2020 vyhlášení kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
16. 3. – 17. 4. 2020 volební kampaň v souladu s Volebním a jednacím řádem
AS 1. LF UK
30. 3. 2020 od 15.00 hodin prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
členům AS 1. LF UK ve velké zasedací místnosti,
Na Bojišti 3, Praha 2

16.4. od 14.30 prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK
akademickým pracovníkům, studentům
a dalším zaměstnancům 1. LF UK ve velké posluchárně Purkyňova ústavu

20. 4. 2020 od 15.00 hodin mimořádné zasedání AS 1. LF UK k projednání návrhů
na jmenování děkana – volba kandidáta na funkci děkana
(bez rozpravy)

25 : 0 : 0 schváleno6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Bioetika, Dějiny lékařství a Zobrazovací metody v lékařství v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání
J. Betka vyzval děkana fakulty, aby seznámil přítomné s předloženými žádostmi.

A. Šedo informoval, že se jedná o reakreditace, které jsou garantovány stejnými osobnostmi. Požádal AS o podporu těchto programů.
Vlastní žádosti předložila AS L. Kolářová, proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium.
Doktorský studijní program Dějiny lékařství garantuje K. Černý, výuka je v českém i anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia. Jedná se o interdisciplinární obor. Zabývá se historií lékařské vědy, dějinami jednotlivých medicínských oborů. Součástí oboru je také paleopatologie. Vyučujícími jsou K. Černý, L. Hlaváčková, B. Divišová a P. Svobodný. Předpokládají se 3 studenti. Ti musí absolvovat cyklus přednášek z dějin lékařství a seminář z dějin lékařství a jeden z povinně volitelných předmětů. Student musí během studia publikovat v časopisu s impakt faktorem.

A Šedo doplnil, že V. Smrčka je jedním z mála našich profesorů, který publikuje v prestižním časopisu Nature a má v oboru paleopatologie špičkové výsledky.

L. Kolářová konstatovala, že řada profesorů během 1. republiky publikovala v němčině, a byla proto ve světě známější.

J. Betka vyzval přítomné k hlasování.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program Dějiny lékařství v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti Vědecké radě 1. LF UK a rektorovi UK k dalšímu řízení.
25 : 0 : 0 schváleno


L. Kolářová dále představila doktorský studijní program Zobrazovací metody v lékařství, jehož výuka probíhá v českém i anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia.
Garantkou oboru je A. Burgetová. Studijní program se zaměřuje na vývoj a výzkum v oblasti diagnostiky s důrazem na zobrazovací metody a integraci diagnostického procesu s léčbou. Cílem je maximální efektivita diagnostických procesů a personalizace léčby. Studenti musí složit jazykovou zkoušku a obhájit disertační práci. Vyučující jsou L. Lambert, P. Vlček, V. Černý, P. Steyerová, D. Zogala, J. Lisý, A. Linhart, M. Roček, J. Daneš a J. Červenková.

A. Šedo by uvítal synergii tohoto programu s Centrem pokročilého preklinického zobrazování.

J. Betka považuje tento program za velmi důležitý. Vyzval přítomné k hlasování.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program Zobrazovací metody v lékařství v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti Vědecké radě 1. LF UK a rektorovi UK k dalšímu řízení.
25 : 0 : 0 schváleno


L. Kolářová dále představila doktorský studijní program Bioetika s výukou v českém i anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia. Garantem oboru je J. Payne. Je to obor provázející medicínu od jejího počátku. V posledních letech došlo v medicíně k velkému pokroku, a s tím se rozvíjela filosofická a politická etika s důrazem na lidská práva. To se promítlo do oboru medicíny a důsledkem bylo zavedení nového oboru bioetika. Je to interdisciplinární obor zastřešený filosofií. Studenti absolvují doporučené kurzy, zkoušku z angličtiny, obhajobu disertační práce a publikování alespoň dvou prací v recenzovaném časopise nebo knize. Vyučujícími jsou M. Cajthaml, J. Dolista, W. Drozenová a A. Hogenová.

Diskuse se zůčastnili J. Betka, A. Žák, L. Kolářová, L Zlatohlávek, P Pafko, A. Šedo T. Honzík a M. Vrablík. Týkala se věku garanta oboru, vyučujících, duplikační aktivity, počtu studentů a mimofakultních členů.

J. Betka vyzval přítomné k hlasování.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program Bioetika v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti Vědecké radě 1. LF UK a rektorovi UK k dalšímu řízení.
22 : 0 : 3 schváleno


7. Různé
J. Betka požádal D. Kulišiaka, aby se ujal slova ve věci odznaků fakulty, které nabídl pro členy AS děkan fakulty na minulém jednání.

D. Kulišiak požádal P. Klusákovou, aby rozdala přítomným odznaky, a požádal přítomné, aby si vážili tohoto ocenění 1. LF UK. Poděkoval děkanovi fakulty za vzácný dar.

J. Betka se připojil k poděkování děkanovi fakulty a požádal senátorky a senátory, aby odznak nosili s hrdostí a pýchou člena AS 1. LF UK.
V letošním roce budou volby zástupců 1. LF UK do AS UK a je třeba se na ně připravit a podpořit zástupce, kteří budou fakultu účinně reprezentovat a povedou tu nejlepší politiku ve prospěch 1. LF UK.

J. Betka dále informoval členy AS 1. LF UK, kteří nemluví dobře česky, o možnosti zápisu ze zasedání v anglickém jazyce. Oficiální zápis přeložený do anglického jazyka by musel být notářsky ověřen. Pokud by stačila neoficiální zkrácená verze, bude zajištěna od příštího zasedání.
Studenti anglické paralelky s tímto návrhem souhlasili.

J. Betka dále poděkoval všem přítomným, že se nechali vyfotografovat pro webové stránky AS 1. LF UK, které, doufejme, budou vypadat důstojně.

O stavu místnosti AS 1. LF UK bude J. Betka informovat příště a prosí, aby senátorky a senátoři místnost využívali.

Předání funkce sekretářky AS 1. LF UK se řeší.

D. Kulišiak požádal J. Danziga, aby přednesl bod ohledně 100% docházky na studijní předměty.

J. Danzig poděkoval za slovo a přednesl požadavek studentů na zrušení povinnosti 100% docházky klinických a preklinických ročníků s odvoláním na předpisy jiných fakult. Důvody jsou jednak zdravotní, ale i jiné. Studenti mají i další aktivity, často vědecké a studijní. Někdy je obtížné vše koordinovat. Nejde o snahu se vyhnout studijním povinnostem, ale o možnost větší individuální samostatnosti a zodpovědnosti.
Široké diskuse se zúčastnili J. Betka, J Danzig, A Šedo, K. Klíma, E. Brizman, M. Vrablík, D. Kulišiak a Z. Krška. Diskutovala se bloková výuka, kreditní systém, modely jiných LF, vzájemná prezentace typů výuky jednotlivých pracovišť, vnitřní předpisy 1. LF UK, možnosti pracovišť, motivace studentů, extrakurikulární aktivity, specifika oborů hlavně stomatologie, kontinuita výuky atd.

J. Betka děkuje za diskusi i za důležitý podnět, kterým se bude AS 1. LF UK nepochybně zabývat. Je možné, že kandidáti na děkana přijdou také s tímto tématem. AS se jistě k tomuto bodu vrátí.

L. Zlatohlávek požádal o termíny zasedání AS 1. LF UK na podzim 2020.

J. Betka předloží návrh termínů na zimní semestr ke schválení. Na příští zasedání se omlouvá pro jiné akademické povinnosti a prosí místopředsedu D. Kulišiaka, aby se ujal vedení zasedání. Zasedání bylo ukončeno v 16.30 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat