1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 10. 12. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 12. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, L. Dibdiak, D. Novotný, V. Riljak, P. Tesařová, P. Tišer
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, A. Krulová, K. Rybářová, M. Sirota, E. Soubustová, A. Šedo,
K. Šímová, O. Švestková

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace o činnosti delegáta Rady vysokých škol (10 min.)
5. MUDr. Hana Dittrichová – Dotazy studentů ze Senátorské schránky – Ergoterapie (20 min.)
6. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.03 hodin.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali P. Broulík a A. Martan.

AS 1. LF UK souhlasí s ověřovateli zápisu P. Broulíkem a A. Martanem.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15.04 hodin příchod A. Šedo.

P. Strejc přivítal děkana fakulty A. Šeda, proděkanku J. Duškovou a tajemnici fakulty E. Soubustovou.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
A. Šedo informoval přítomné o oslovení studentů, kteří dostali stipendium za vynikající studijní výsledky, aby zprostředkovali kontakty se středními školami, ze kterých přišli. A. Šedo vyjádřil potěšení ze skutečnosti, že mnozí z těchto studentů tak již činili spontánně.

15.08 hodin příchod S. Štípek.

A. Šedo se zmínil o nepříjemné aktuální situaci ve vedení některých nemocnic v ČR. Kontakty s novými řediteli nemocnic, se kterými fakulta úzce spolupracuje, jsou na dobré úrovni.
Dále informoval o jednání vedení fakulty s přednosty pracovišť v souvislosti se zvyšováním mzdových limitů a přírůstku počtu studentů. Informace je též zveřejněna v časopise „Jednička“.
Na některých pracovištích je problém s kvalifikační strukturou akademiků – potenciálních kandidátů do konkurzů na přednosty. Tyto potíže však budou vyřešeny.

P. Strejc zahájil rozpravu.

15.12 hodin příchod M. Pehr.

M. Vrablík se zeptal, zda existují statistiky o studentech s výborným prospěchem ze středních škol?

A. Šedo se obrátil s dotazem na M. Vejražku.

M. Vejražka odpověděl, že v příští „Jedničce“ bude článek, který se tomuto tématu bude věnovat. Mezi studenty přijatými na základě středoškolského prospěchu je více nadprůměrných studentů.


4. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace o činnosti delegáta Rady vysokých škol
M. Vejražka konstatoval, že před rokem byl delegován za 1. LF UK do Rady vysokých škol (RVŠ). Jedná se o vrcholnou reprezentaci akademických obcí všech vysokých škol, která je zastupuje v komunikaci se státními orgány. RVŠ však nemá žádnou pravomoc. Zástupci vysokých škol a fakult mají bez ohledu na velikost stejné počty hlasů. Jednání orgánů RVŠ bývají velmi zdlouhavá (cca osmihodinová). O mnohých z nich se dozvídá na poslední chvíli a ne vždy se může bezodkladně zúčastnit. Svou účast se snaží koordinovat se zástupcem Právnické fakulty UK. M. Vejražka dává plénu ke zvážení, zda má někdo zájem o efektivnější zastupování fakulty v tomto orgánu. Sám se v této funkci cítí být spíše pozorovatelem. Pokud však trvá v jeho jmenování důvěra, bude tuto funkci nadále vykonávat.

P. Strejc se zeptal na délku funkčního období?

M. Vejražka odpověděl, že se jedná asi o 3 roky funkčního období.

P. Strejc konstatoval, že je nutné, aby fakulta měla v tomto orgánu svého zástupce a poděkoval M. Vejražkovi za jeho aktivitu.

P. Pafko se zeptal, zda RVŠ sdružuje také privátní školy?

M. Vejražka odvětil, že ano. V RVŠ jsou sdruženy všechny vysoké školy bez rozdílu.

P. Pafko se zeptal na účast RVŠ na akreditacích VŠ. Má vliv na akreditaci některých soukromých škol?

M. Vejražka uvádí, že RVŠ se účastní jednání o akreditacích s ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Podrobnosti však nezná, neboť tato problematika přísluší jiným komisím, než kterých se účastní. Sněm RVŠ o těchto otázkách jedná spíše okrajově, jde o dvousethlavý orgán s řadou zájmů.

P. Pafko konstatoval, že jsme si bohužel vědomi toho, že kvantita nahrazuje kvalitu.

M. Vejražka souhlasí s tím, že v RVŠ mají drobné a soukromé VŠ nezanedbatelný vliv. Dodává, že pokud jde o kvalitu VŠ, snaží se zájmy univerzity hájit především delegát z Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK). Hlas UK ale někdy zaniká v množství zájmů jiných VŠ.

P. Pafko shrnul, že principiálně je špatně nastavený počet hlasů.

M. Vejražka se domnívá, že toto plyne ze zákona.

15.25 hodin příchod zástupců oboru Ergoterapie.

J. Raboch se připojil s podobnou frustrující zkušeností z AS UK.

L. Zlatohlávek poděkoval M. Vejražkovi za zastupování fakulty.

P. Broulík se zeptal, kdo RVŠ spravuje a zda se závěry jednání dostávají k vládě a parlamentu?

M. Vejražka sdělil, že administrativa je velmi rozsáhlá a spravuje ji Agentura RVŠ. Usnesení RVŠ se zasílají i na vládu, MŠMT a dalším orgánům státní správy.

V. Danzig se přidal k poděkování M. Vejražkovi za výkon této funkce.

M. Vejražka demonstroval práci RVŠ na příkladu legislativní komise, která má čtyřicet čtyři členů. Na jednání se často sejde jen čtyři až pět členů, přesto jsou i v tomto počtu usnášeníschopní.

P. Strejc se podivil, že je možné svolávat zasedání ze dne na den.

M. Vejražka doplnil, že podkladem k jednání bývá někdy i dvěstěstránkový materiál. Nyní se připravuje nový statut RVŠ. Návrh obsahuje např. i změny v usnášeníschopnosti.

P. Strejc velice děkuji M. Vejražkovi za zastupování fakulty v RVŠ.

A. Šedo se připojil k vyjádření díků.

M. Vrablík by rád doporučil, pokud to statut AS umožňuje, M. Vejražkovi odměnu za tuto činnost.

A. Šedo odpověděl, že takto to není možné. Vedení fakulty však nezapomíná na jedince, kteří se na dobrém jménu fakulty podílejí.

P. Strejc přivítal hosty v čele s O. Švestkovou.

5. MUDr. Hana Dittrichová – Dotazy studentů ze Senátorské schránky – Ergoterapie
H. Dittrichová seznámila přítomné s požadavky ergoterapeutických pracovníků ze senátorské schránky. Ergoterapeuti reagovali na skutečnost, že v následujícím akademickém roce nebude otevřeno navazující magisterské studium oboru Ergoterapie. Dotazují se studenti bakalářského studia z naší i jiných fakult. M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy, jednal se zástupci studentů Ergoterapie minulý týden. Nyní je bohužel mimo ČR a nemohl se jednání zúčastnit.

A. Šedo reagoval, že k tomuto rozhodnutí na úrovni vedení fakulty a AS 1. LF UK došlo z mnoha důvodů, zejména pro malý počet přihlášených a dále z organizačních a ekonomických důvodů. V žádosti o akreditaci chyběli kvalifikovaní učitelé. Někteří z pedagogů navíc odešli a fakulta nemůže zajistit výuku oboru až do konce studia.
A. Šedovi je podezřelé, že podněty ve schránce se shodují, jak v obsahu, tak v datu.
A. Šedo by rád našel cestu, aby mohla být garantována výuka akreditovaného oboru. Za předpokladu, že dojde ke konsolidaci oboru, lze studium otevřít např. každý druhý rok. Studium však nebude zahajováno každoročně pro šest studentů.

O. Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, sdělila přítomným, že se jedná o iniciativu studentů po tom, co se studenti 3. ročníku dozvěděli, že nebude v následujícím akademickém roce otevřeno navazující magisterské studium ergoterapie. O. Švestková proto předává zástupcům studentů slovo.

K. Šímová, studentka 3. ročníku bakalářského studia Ergoterapie a tutorka oboru, poděkovala za projednání této záležitosti Akademickým senátem a informovala o dotazech studentů, kteří se na ni obracejí jakožto na tutorku oboru.

A. Šedo odpověděl, že vedení fakulty podporuje akreditaci a otevření kombinované formy studia za předpokladu zajištění její akreditace a zejména zajištění jejího řádného fungování (personální obsazení, dostatek kandidátů studia atd.) Faktické informace o jednotlivých studijních oborech je vhodné získávat přímo na fakultě a v jejích zdrojích, Informace studentů např. z Ostravy mohou být poněkud zkreslené.

K. Šímová odpověděla, že sporné informace pocházejí z toho, že se k nim nedostaly správné informace. To se již nyní vyjasnilo při jednání s M. Miovským.

A. Šedo tyto argumenty přijímá. Udivilo ho, že studenti z lékařské fakulty v Ostravě reagují ve stejnou dobu stejnými slovy.

K. Šímová vysvětlila, že je to tím, že všichni dostali naráz stejnou informaci, kterou spolu prodiskutovali i na sociálních sítích s ostatními studenty ergoterapie z celé republiky a reagovali na ni.

J. Dušková, proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikaci, stručně doplnila, že počty přihlášek na navazující magisterské studium byly nízké. Nyní se vysvětluje, že chyběla kombinovaná forma studia. Podnětů bylo čtyřicet, ale jen třicet přihlášek ke studiu. Z toho jasně vyplývá požadavek na kombinovanou formu studia. Obrátila se na O. Švestkovou se žádostí o přípravu akreditačního spisu pro navazující magisterské studium co nejdříve. Kombinovaná forma vyřeší nedostatek zájemců o studium.
Absolvent bakalářského studia má zdravotní způsobilost, kterou navazující magisterské studium nijak nerozšiřuje.

K. Rybářová, absolventka navazujícího magisterského studia a pedagožka, sdělila, že toto studium ji velmi posunulo v orientaci ve vědě a výzkumu. Podle novely vysokoškolského zákona je potřeba magisterské studium, aby byli kvalitní pedagogové v daném oboru zajišťující výuku studentů ergoterapie v celé České republice. Proto se všichni ergoterapeuti z ČR bouří, neboť se to týká budoucnosti celého oboru v zemi. Fakulty zajišťující bakalářské studium ergoterapie v ČR se na nás, 1. LF UK, neustále obracení s žádostmi o absolventy navazujícího magisterského studia ergoterapie, kteří by mohli vyučovat i u nich. Proto nyní musíme čelit velkému tlaku ze strany všech studentů ergoterapie i pedagogů z ostatních vysokých škol. K vyjádření děkana fakulty o prezentaci oboru by chtěla podotknout, že studenti chtějí obor propagovat a chtěli se zúčastnit veletrhu Gaudeamus, ale účast jim byla zamítnuta. Proto, se domnívá, bylo méně přihlášek.

A. Šedo podotkl, že se studenti z jiných fakult by se s technickými dotazy neměli obracet na senátorskou schránku, která je určena akademické obci dané fakulty, ale na zástupce oboru nebo vedení fakulty.

J. Dušková vysvětlila, že Gaudeamus neorganizuje fakulta, ale rektorát. Účast je třeba řešit s ním. Současně upozornila na fakt, že ze studentů, kteří naposledy promovali, zůstává na fakultě pouze jeden z oboru Ergoterapie.

K. Rybářová oponuje, že všechny absolventky pracují v oboru a některé dokonce jako pedagožky.

A. Šedo souhlasí s J. Duškovou a doplňuje, že je to obecný problém všech nelékařských oborů.

A. Krulová potvrzuje, že do konce týdne podají žádost o akreditaci Z mnoha univerzit přicházejí ohlasy a požadavky na absolventy magisterského studia. Zpočátku nebyl z akreditačního spisu jasně patrný rozdíl mezi absolventy bakalářského a magisterského studia v odborných ergoterapeutických dovednostech ve smyslu rozšíření zdravotní způsobilosti magistrů ergoterapie oproti bakalářům. Nová akreditace byla připravována s tím, aby se rozdíl dostal i do zákona.

15.52 hodin odchod J. Marcoň.

A. Šedo je rád, že slyší tuto informaci, kterou považuje za velmi důležitou.

P. Strejc poděkoval všem, kteří se zúčastnili diskuse, a rozloučil se se zástupci oboru Ergoterapie.

6. Různé

P. Strejc popřál všem přítomným krásné prožití vánočních svátků, plné zdraví a úspěchy v dalším konání. Ukončil zasedání v 15.57 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat