1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 10. 10. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 10. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, J. Beneš, M. Hodas, P. Klener, K. Kučerová, P. Pafko, J. Roth,
P. Tesařová,
Neomluveni:
Hosté: M. Hilšer, I. Mikula, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:

 1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 6. 6. 2016 (10 min.)
 2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
 3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS 1. LF UK – schválení volebních okrsků, volebních místností a doby jejich otevření; schválení pověřených osob (20 min.)
 4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrh členů Komise pro hodnocení výuky 1. LF UK (20 min.)
 5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace o přípravě nových Vnitřních předpisů UK (20 min.)
 6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Evidence a správa majetku pracoviště BIOCEV (20 min.)
 7. Různé (10 min.)Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 15.02 hodin. Nejprve požádal o schválení programu jednání.


Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání v předloženém znění.
20 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 6. 6. 2016
P. Strejc vyzval přítomné k připomínkování zápisu ze zasedání dne 6. 6. 2016.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání dne
6. 6. 2016 v předloženém znění.
21 0 : 0 schváleno2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o probíhající diskusi mezi MZd, MŠMT a asociací lékařských fakult zaměřené na řešení financování medicínského školství
v souvislosti s proklamovaným nedostatkem lékařů a jejich demografickým složením. Nedostatek lékařů je způsoben dílem odchodem lékařů do zahraničí a malým množstvím absolventů lékařských fakult. Přijetí požadavku Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a navýšení počtu studentů o 20 % ovšem není možné bez systémových změn. Navýšení počtu studentů je nutno provázat s počtem pedagogů.

15.08 hodin příchod P. Kňažeková.

Asociace lékařských fakult hodlá informovat širokou veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků o situaci lékařských fakult. A. Šedo bude průběžně informovat o vývoji této problematiky.
A. Šedo dále informoval o rozvojových projektech, o nichž je třeba úzce hovořit uvnitř fakulty a více spolupracovat.
Vedení fakulty se soustředí z hlediska ekonomických zdrojů na náklady investičních prací, zejména na vícenáklady a penále.

P. Strejc navrhuje formulovat usnesení na podporu děkana fakulty v jednáních o dotaci medicínského školství.

A. Šedo by takové usnesení uvítal jako mandát AS 1. LF UK pro další vyjednávání.

15.15 hodin příchod B. Malíková.

J. Raboch připomněl, že bude zasedat ekonomická komise AS UK.

A. Šedo odpověděl, že toto není v gesci rektorátu UK a účetní provedení případného navýšení zdrojů medicínského školství dosud nebylo navrženo.
E. Soubustová upozornila na informaci ze setkání tajemníků v Hradci Králové. Jedná se o ukazatel „F“, který by měl zohlednit lékařské fakulty. Finanční částka by neměla být zahrnuta do celku, který se dále dělí podle metodiky fakultám.

A. Šedo se domnívá, že by mělo být speciální financování medicínského školství.
A. Šedo informoval o rozbíhajících se aktivitách klubu ALUMNI.
Chystá se diskuze o volitelných předmětech.
20. 10. 2016 v 19.30 hodin se bude konat koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova ve velkém sále Novoměstské radnice.
A. Šedo děkuje J. Marcoňovi za organizaci sportovních aktivit pro zaměstnance.
A. Šedo informuje o možnosti využít prostory pro konference Kongresového centra partnerské ÚVN.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS 1. LF UK – schválení volebních okrsků, volebních místností a doby jejich otevření; schválení pověřených osob

P. Strejc vyzval předsedu volební komise pro volby do AS 1. LF UK pro období 2016 – 2019, M. Hilšera, aby seznámil přítomné se stavem přípravy voleb.

M. Hilšer seznámil přítomné s předloženým materiálem, který obsahuje konkrétní termíny, časy, místa a jména osob, související s volbami do AS 1. LF UK.

Současně informoval o setkání s kandidáty, které svolává děkan fakulty na 1. 11. 2016 od 15.00 hodin v Anatomickém ústavu.

M. Hilšer požádal M. Vejražku o možnost využít e-mailové korespondence prostřednictvím SISu se studenty a pedagogy.

M. Vejražka upřesnil, že tuto korespondenci povoluje výjimečně děkan fakulty.

A. Šedo nemá námitek, aby korespondence cestou SIS byla za tímto účelem využita.

P. Strejc děkuje komisi za zpracování přípravy voleb.

15.30 hodin odchod J. Horejsek.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s návrhem volební komise: Volby do Akademického senátu 1. LF UK pro období 2016 – 2019 se uskuteční ve dnech:

9. 11. 2016 od 10.00 do 17.00 a 10. 11. 2016 od 10.00 do 15.00


Akademická obec je členěna do jednoho volebního okrsku s těmito volebními místnostmi:

 • Faustův dům, Karlovo náměstí 40 - Akademický klub,


 • Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4 - denní místnost


 • Fyziologický ústav, Albertov 5 – místnost před posluchárnou, vstup hlavním vchodem


 • ÚVN - Klinika traumatologie pohyb. aparátu, pavilon CH 1, výtahy část B,
patro - Zasedací místnost 
·     FN Motol – III. chirurgická klinika, 1. patro - uzel D, č. dveří 10 244 

·     Nemocnice Na Bulovce – Gynekologicko-porodnická klinika, knihovna sekretariátu 
·     Thomayerova nemocnice – Pavilon A1, 1. Patro, místnost č. 6 


Osoby pověřené dozorem voleb:

Mgr. Richard Buchal – ÚLBLD
MUDr. Jarmila Bártová - Ústav patologie
MUDr. Šárka Forejtová - Revmatologická klinika
MUDr. Blanka Marečková - Ústav patologie
doc. MUDr. D. Marešová - Fyziologický ústav
MVDr. V. Olejníčková - Fyziologický ústav
MVDr. M. Popková - Fyziologický ústav
Ing. Kateřina Veselá – ÚLBLD
RNDr. B. Trnková - ÚLBLD
MUDr. E. Pavlík, CSc - ÚLBLD

Studenti:

Petra Semanová
Klaudia Kukaňová
Jiří Gurka
Simona Procházková
Barbora Bujdošová
Veronika Vargová
Tereza Šimůnková
Irena Mališová
Simon Kubov
Michaela Balejová
Lucie Kříbalová
Sandra Vorlíčková
Nela Rezbáriková
Andrea Weisfeitová
Karolína Segovia
Vojtěch Legner
Anna Vostvark
Kamila Vlčková
Markéta Kratochvílová
Nicoletta Takáčová
Veronika Gdulová

Náhradníci:
Tereza Hašková
Marek Procházka
Veronika Krajčová
Karolína PecharováPracovníci pověření technickým dozorem voleb:

Zuzana Džupinková
MUDr. Lubomír Štěpánek
ing. Josef Martinák
Bc. Ivan Pešek
Martin Pavlíček
Tomáš Nikl
RNDr. Zdeněk Fidler
Jakub KohnInformace pro členy akademické obce:

 • Kandidáti se mohou registrovat nejpozději do 19. 10. 2016 do 12:00 hod. podáním písemného návrhu na podatelnu děkanátu 1. LF UK. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti dle Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK, článek 4, odstavec 1. Obálka s písemným návrhem musí být označena textem – VOLBY AS 2016


 • K žádosti o registraci kandidáta může být přiložena volební prezentace ve formě jednoho listu formátu A4. Prezentace bude po zveřejnění kandidátky vystavena na úřední desce fakulty.
 • Volební prezentaci určenou pro zveřejnění na internetových stránkách fakulty může každý kandidát zaslat elektronicky jako přílohu ve formátu Word dokument s příponou DOC, DOCX, RTF nebo ve formátu PDF o velikosti maximálně 500 kB na adresu sekretariátu akademického senátu do 19. 10. 2016. Dokumenty jiného typu nebudou akceptovány.
 • Zájem o uvedení odkazu na jiné elektronické materiály musí zájemce uvést při zaslání elektronické prezentace.
 • Adresa pro zasílání elektronické verze prezentace: eva.svobodova@lf1.cuni.cz


 • Předvolební setkání kandidátů s členy akademické obce se uskuteční 1. listopadu 2016 od 15:00, ve velké posluchárně Anatomického ústavu.


22 : 0 : 0 schváleno


M. Důra děkuje vedení fakulty za slíbená stipendia pro studenty, kteří se zúčastní dozoru ve volebních místnostech.

M. Hilšer žádá pro příští volby o posun na 2. listopadový týden z organizačních důvodů.

15.35hodin odchod M. Španko.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrh členů Komise pro hodnocení výuky 1. LF UK
P. Strejc vyzval místopředsedu Akademického senátu 1. LF UK, M. Důru, aby seznámil přítomné s návrhem na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky pro další období.

M. Důra předložil návrh pěti nových členů studentské části Komise a jednoho náhradníka členům Akademického senátu.

O. Naňka se zeptal, zda musí být ve studentské části komise pouze student? Současně upozornil na ukončená studia M. Hilšera.

Přítomní se dohodli, že místo M. Hilšera bude do komise zařazen původně jmenovaný náhradník.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy předkládá děkanovi fakulty návrh na složení studentské části Komise pro hodnocení výuky pro funkční období 2016 – 2018:
Jan Bartoška
Hana Dittrichová
David Novotný
Martin Pehr
Marek Procházka
19 : 0 : 1 schváleno


5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Informace o přípravě nových Vnitřních předpisů UK

M. Vejražka, předseda legislativní komise AS 1. LF UK, informoval přítomné o navrhovaných změnách vnitřních předpisů UK v souvislosti se změnou zákona o vysokých školách. Na změny má Univerzita Karlova šestiměsíční lhůtu. Na změny vnitřních předpisů Univerzity Karlovy budou navazovat změny vnitřních předpisů fakult.
M. Vejražka konstatuje, že čas na prostudování změn nebyl dostatečný, přičemž změny mají být projednávány již příští týden na rozšířeném kolegiu rektora a 25. 11. 2016 na zasedání AS UK. To znamená, že lhůta na předkládání připomínek fakultních AS bude opět krátká. Prosí přítomné, aby svoje připomínky zasílali již nyní. Stěžejní změna je, že předpisy nyní podléhají správnímu řádu, nikoli občanskému jako dříve. Pokud nebudou chyby odhaleny před schválením, bude situace velmi komplikovaná.
Legislativní komise se bude i nadále návrhům změn věnovat.

P. Broulík velmi kritizuje množství změn a nedostatečné časové období k připomínkování.

P. Strejc považuje správní právo za mimořádně komplikované a pociťuje tuto změnu jako omezení akademické svobody.

M. Vejražka hodnotí předpisy jako špatně srozumitelné a nepřehledné.

A. Šedo děkuje legislativní komisi AS 1. LF UK a všem, kdo se návrhům změn věnovali. Souhlasí s tím, že není možné změny zpracovat v tomto krátkém časovém údobí.

M. Vejražka by uvítal, kdyby AS 1. LF UK jako orgán požadoval k prostudování delší lhůty a ideálně i veřejná slyšení.

A. Šedo navrhuje avizovat toto doporučení již na nejbližším AS UK.

J. Rachoch souhlasí.

M. Důra upozorňuje, že v tom případě by měl AS 1. LF UK upozornit na chybějící prezentaci změn již nyní.

J. Marcoň připomíná, že kolegium rektora bude změny projednávat již 17. 10. 2016.

A. Šedo konstatuje, že důležitější je zasedání AS UK. Změny však budou mít různé dopady na jednotlivé fakulty. Uvítal by mandát AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje vůli podílet se na připomínkování a tvorbě vnitřních předpisů Univerzity Karlovy.
Žádá, aby ve včasné lhůtě byl seznámen s jejich návrhem a dostal přiměřenou lhůtu k jejich připomínkování.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy žádá, aby k návrhu nových předpisů bylo uspořádáno veřejné slyšení.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pověřuje děkana fakulty a členy Akademického senátu Univerzity Karlovy, aby toto usnesení prezentovali na rozšířeném kolegiu rektora a na plénu Akademického senátu Univerzity Karlovy.
20 : 0: 0 schváleno6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Evidence a správa majetku pracoviště BIOCEV
P. Strejc požádal přítomného I. Mikulu, aby seznámil přítomné s předloženým materiálem.

I. Mikula podrobně informoval o investičním majetku svěřeném Univerzitě Karlově v rámci spoluvlastnických podílů na stavbě a vybavení centra BIOCEV. Pro zjednodušení administrativy by byl veškerý majetek svěřen do péče Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s jejím souhlasem.

P. Strejc zahájil rozpravu a zeptal se, zda je tento postup pro 1. LF UK výhodný?

I. Mikula vysvětlil, že tento postup je pro 1. LF UK výhodný. Doplnil, že BIOCEV není samostatná instituce a její rozpočet je nutno rozpočítávat na všechny partnery.

J. Živný se dotázal na nový majetek?

I. Mikula upřesnil, že toto je vázáno pouze na projekt BIOCEV. Další nově koupený majetek patří do majetku pořizovatele.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na návrh proděkana fakulty souhlasí se svěřením majetku (spoluvlastnického podílu na stavbě a vybavení) BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno


7. Různé
M. Důra informoval přítomné, že 17. listopad je rezervován na Albertově pro Univerzitu Karlovu a chystá se studentský program.

J. Raboch upozornil na Spolek lékařů českých 14. 11. 2016 s přednáškou prorektorky M. Králíčkové.
Současně se zeptal na termín konání plesu 1. LF UK?
Z pléna mu bylo odpovězeno, že ples se bude konat 6. 1. 2017.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.15 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat