1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Veřejná zakázka - protokol o otevírání obálek

Protokol

o otevírání obálek

 

Název zadavatele:

Univerzita Karlova v Praze se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36

týká se 1.lékařské fakulty se sídlem Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08

Sídlo zadavatele:

Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36

Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08

Název veřejné zakázky:

UK - Společné biomedicínské pracoviště Studničkova 7

Druh zadávacího řízení:

Otevřené zadávací řízení

Evidenční číslo:

VZ50021171

 

V dále uvedeném termínu a místě proběhlo v souladu s § 59 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) otevírání obálek s nabídkami, které byly podány v rámci shora uvedeného zadávacího řízení:

Datum otevírání obálek:

6.6.2006

Čas začátku otevírání obálek:

10:00

Čas ukončení otevírání obálek:

10:40

Datum skončení lhůty pro podávání nabídek:

5.6.2006

 

K otevírání obálek s nabídkami byla zadavatelem jmenována hodnotící komise v níže uvedeném složení:

Členové komise :

Č.

Jméno

Adresa

1.

Ing. Vladimíra Pavlíková

MŠMT, Praha 1, Karmelitská 7, PSČ 118 12

2.

Ing. Josef Novák

UK, Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36

3.

Ing. Vladimír Růžička

UK, Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36

4.

Ing. Eva Soubustová

UK, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08

5.

Ing. arch. Matouš Houba

UK, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08

 

Náhradníci členů:

Č.

Jméno

Adresa

1.

Ing. Petr Valášek

MŠMT, Praha 1, Karmelitská 7, PSČ 118 12

2.

Ing. Tomáš Hübner

UK, Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36

3.

Ing. Jiří Neubert

UK, Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36

4.

Ing. Jaromír Michl

UK, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08

5.

Miroslav Vala

UK, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08

 

Před samotným zahájením otevírání obálek předal zadavatel hodnotící komisi nabídky jednotlivých uchazečů, které byly zadavateli doručeny. Zadavatel předal hodnotící komisi též seznam předaných nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu.

 

Informace o termínu otevírání obálek byla součástí oznámení zadávací řízení.

 

Seznam přítomných členů komise a zástupců uchazečů je uveden v prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

 

 

Hodnotící komise otevírala jednotlivé obálky podle jejich pořadového čísla a kontrolovala, zda nabídka je:

 

a)    zpracována v požadovaném jazyku,

b)    podepsaná oprávněnou osobou,

c)    z hlediska požadovaného obsahu úplná.

 

 

Členové hodnotící komise sdělili přítomným uchazečům po provedení shora uvedené kontroly identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídku splňuje výše uvedené požadavky.

 

 

Jakýkoliv další obsah nabídek nebyl při otevírání obálek sdělen.

 

 

O průběhu otevírání obálek byl sepsán tento protokol. Před otevřením každé další obálky byla vždy přítomným přečtena příslušná část tohoto protokolu (včetně údaje o tom, zda nabídka vyhověla shora uvedeným požadavkům a nabídkové ceny).

 

 

Na závěr jednání hodnotící komise tento podepsali všichni členové hodnotící komise  a k protokolu byly připojeny výše v textu uvedené přílohy. Následně byli vyzváni zástupci uchazečů k nahlédnutí do protokolu, a to pouze k seznámení se s údaji uvedenými v § 59 odst. 1 a 2 zákona. Zástupci uchazečů, kteří využili práva nahlédnout do protokolu, toto potvrdili svým podpisem v příloze č. 3 protokolu – seznam osob, které se seznámili s protokolem o otevírání nabídek.

 

 

Počet přijatých nabídek ve lhůtě pro podání nabídek :

3

Počet nabídek, které vyhověly kontrole:

3

Počet vyřazených nabídek:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o nabídkách:

 

 

Č.

Obchodní firmy nebo název uchazeče

Sídlo/místo podnikání

Právní forma

DIČ

1.

Stavitelství KRRO, s.r.o.

Praha 4, Krč, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

společnost s ručením omezeným

25259971

CZ25259971

2.

Rekomont, a. s.

Praha 9, Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 19000

akciová společnost

00499838

CZ00499838

3.

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ 16005

akciová společnost

18630197

CZ18630197

 

 

 

Výsledek kontroly nabídek:

 

 

Č.

Obchodní firmy nebo název uchazeče

Zpracována v požadovaném jazyku

Podepsána oprávněnou osobou

Z hlediska požadovaného obsahu úplná

1.

Stavitelství KRRO, s.r.o.

ano

ano

ano

2.

Rekomont, a. s.

ano

ano

ano

3.

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

ano

ano

ano

 

 

 

Výše nabídkových cen:

 

 

Č.

Obchodní firmy nebo název uchazeče

Nabídková cena včetně DPH v Kč

1.

Stavitelství KRRO, s.r.o.

15 111 810,00

2.

Rekomont, a. s.

16 064 980,00

3.

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

15 030 122,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

 

 

V Praze dne 6.6.2006

 

 

 

 

Jméno

Ing. Vladimíra Pavlíková

Ing. Vladimír Růžička

Ing. Eva Soubustová

Ing. arch. Matouš Houba

 

Hodnocení: spravovat