1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pokyny k přijímacímu řízení

Podmínky a termíny přijímacího řízení ke studiu v DSP na 1. LF UK, v českém a anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě studia pro akademický rok 2020/2021

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Lhůta pro podání přihlášek k řádnému přijímacímu řízení: 30. 4. 2020
Konání přijímacích řízení: 1. 6. – 31. 8. 2020 (termíny pro jednotlivé studijní programy stanovují oborové rady)
Ověřování podmínek k přijetí: 30. 9. 2020.
Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2020 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 22. 10. 2020.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

- Podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi do 30. 4. 2020.
- Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 660,- Kč nejpozději do
30. 4. 2020.

- Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné oborové rady.
- Úspěšné ukončení magisterského studijního programu, tj. předložení vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice.

V akademickém roce 2020/2021 se lze k přijímacímu řízení přihlásit elektronickou přihláškou.
Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 660,- Kč za elektronickou formu přihlášky, nebo 710,- Kč za listinnou formu přihlášky. Elektronická forma přihlášky je preferována. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2020, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče o studium k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2020, fakulta řízení usnesením zastaví.

Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE

1. Příloha k přihlášce ke studiu – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář přílohy k přihlášce je k dispozici zde.
2. Doktorandský projekt – stručná anotace doktorandského projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem. Seznam aktivních školitelů je k dispozici zde.
3. Doklad o vysokoškolském vzdělání – doklady o absolvování VŠ studia (sken VŠ diplomu, nebo sken dokladu o vykonání SZZ – potvrzený studijním oddělením, nebo potvrzení o probíhajícím studiu na VŠ).
4. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
5. Životopis
6. Doklad o uznání zahraničního vzdělání (v případě získání diplomu na zahraniční VŠ) https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci

Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat i v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu:
Děkanát 1. LF UK
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Kateřinská 32
128 01 Praha 2

INFORMACE K POPLATKU ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 660,- Kč (dále také jen poplatek).

číslo účtu: 37434021/0100
variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
konstantní symbol: 0378
specifický symbol: 3006
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

Uchazeč o studium je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR". Poplatek je možné uhradit také při uložení přihlášky prostřednictvím platební karty s využitím služby WU Student Payment Solutions.

POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA HODNOCENÍ

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné oborové rady. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rozprava nad předloženým projektem doktorské dizertační práce (prezentace předloženého projektu doktorské dizertační práce společně se zvoleným školitelem).

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ

Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 6. do 31. 8. 2020. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín písemně požádat pouze z velmi vážných důvodů. Další informace k jednotlivým studijním programům a k přijímacímu řízení podává Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK v úředních hodinách.

U přijímacího pohovoru je nutná účast navrhovaného školitele uchazeče.

Přejít k PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY.

 

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat