1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pokyny k přijímacímu řízení I. kolo

Níže uvedené informace se týkají I. kola pro nový akademický rok 2024/2025 s přihláškou do 30. dubna 2024. 


PODMÍNKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DSP NA 1. LF UK PRO AK. ROK 2024/2025

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2024.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
●Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2024. Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2024. Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově. Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci
● Úspěšné složení přijímací zkoušky

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA:
Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).
 • Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých studijních programů.
• Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

Řádný termín: 01.06.2024 - 30.06.2024

Přesné termíny přijímacích pohovorů stanovené příslušnou oborovou radou zde.

Náhradní termín: 06.06.2024 - 31.07.2024
Uchazeč může o náhradní termín požádat pouze ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních, a to do tří dnů od konání zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím Studentského informačního systému univerzity (SIS).

Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti, podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 10. května 2024, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost, Kateřinská 32, Praha 2).
Úřední hodiny: pondělí 8,00 – 12,30 hod, úterý a čtvrtek 12,30 – 15,30 hod.

Náležitosti přihlášky:
Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS)
do 30. dubna 2024: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení.
Elektronická forma přihlášky je preferována. 

Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 780,- Kč za elektronickou formu přihlášky, nebo 830,- Kč za listinnou formu přihlášky.
Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2024, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení se usnesením zastavuje. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2024, fakulta řízení usnesením zastaví.

Přílohy k přihlášce:
1. Příloha k přihlášce ke studiu – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci.
    Formulář přílohy k přihlášce je k dispozici zde.
2. Doktorandský projekt – anotace doktorandského projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem. Seznam aktivních školitelů je k dispozici zde.  
Případné požadavky na strukturu a náležitosti anotace naleznete na těchto webových stránkách u jednotlivých studijních programů (v případě, že daný studijní program má specifické požadavky na provedení anotace). 
3. Pomocné soubory k PŘ – pouze pro studijní program Experimentální chirurgie
    a) Písemný souhlas přednosty pracoviště, že projekt uchazeče může být uskutečňován na pracovišti, které řídí.
    b) Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.
4. Doklad o magisterském vzdělání
    a) Studující v magisterském programu: Potvrzení o probíhajícím magisterském studiu vydané studijním oddělením.
    b) Absolventi magisterského programu: Absolventi UK dodají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české univerzity než UK úředně ověřenou kopii diplomu. Pokud uchazeč dosud nemá k dispozici magisterský diplom, pak potvrzení o absolvování studia vydané studijním oddělením.
   c) V případě získání magisterského diplomu na zahraniční VŠ (včetně Slovenska): jeden z dokladů týkajících se zahraničního vzdělání, viz webové stránky
5. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
6. Životopis

Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat také v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2024 na adresu:
Děkanát 1. LF UK - Oddělení pro vědeckou činnost
Kateřinská 32
128 01 Praha 2

Doktorské studijní programy v biomedicíně:
jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky 
Biochemie a patobiochemie
Biologie a patologie buňky
Biomedicínská informatika
Experimentální chirurgie
Farmakologie a toxikologie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Imunologie
Lékařská biofyzika
Mikrobiologie
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Neurovědy
Preventivní medicína a epidemiologie
Vývojová a buněčná biologie
Zobrazovací metody v lékařství

Ostatní doktorské studijní programy:
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
Bioetika
Dějiny lékařství
Experimentální a klinická onkologie
Kardiovaskulární vědy
Lékařská psychologie a psychopatologie
Nutriční a metabolické vědy
Parazitologie

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2024/2025
Lhůta pro podání přihlášek k řádnému přijímacímu řízení: 30. 4. 2024
Ověřování podmínek k přijetí: 30. 9. 2024
Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2024 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 22. 10. 2024.

V akademickém roce 2024/2025 se lze k přijímacímu řízení přihlásit elektronickou přihláškou. (Elektronická přihláška je k dispozici od 1.1.2024)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče o studium k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2024, fakulta řízení usnesením zastaví.

INFORMACE K POPLATKU ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Při podání elektronické přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 780,- Kč (dále také jen poplatek).
číslo účtu: 37434021/0100
variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
konstantní symbol: 0378
specifický symbol: 3006
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

Uchazeč o studium je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR". Poplatek je možné uhradit také při uložení přihlášky prostřednictvím platební karty s využitím služby WU Student Payment Solutions.

POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA HODNOCENÍ
Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné oborové rady. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rozprava nad předloženým projektem doktorské dizertační práce (prezentace předloženého projektu doktorské dizertační práce společně se zvoleným školitelem).

Další informace k jednotlivým studijním programům a k přijímacímu řízení podává Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK v úředních hodinách.

U přijímacího pohovoru je doporučena účast navrhovaného školitele uchazeče.

Přejít k PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY.

Hodnocení: (hodnotilo 16 uživatelů) spravovat