1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podmínky přijímacího řízení na 1. LF

93556

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Informace o přijímacím řízení

Souhrnné informace k podání přihlášky

Náhradní termín přijímací zkoušky Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.
Návod jak si podat žádost naleznete ZDE. Žádost o náhradní termín se zobrazí po přijetí pozvánky k přijímací zkoušce na příslušný studijní program.
Modifikace přijímacího řízení Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 29.2.2024 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
Návod jak si podat žádost naleznete ZDE.
Nostrifikace středoškolského vzdělání Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).
Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete ZDE.

 Přihlášky lze podávat od 01.12.2023 do 29.02.2024

Postup založení přihlášky: Založení nové přihlášky - 1. LF - Čeština - druh studia (magisterské, bakalářské nebo navazující magisterské - viz rozdělení níže) - studijní program.

Barevné tlačítko

Přijímací zkoušky se můžou účastnit všichni pozvaní uchazeči.

Maturitní vysvědčení, nostrifikace středoškolského vzdělání, certifikát o jazykové zkoušce na úrovni C1, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a potvrzení o očkování proti VHB se předkládají až při zápisu ke studiu (k přihlášce se tyto materiály nedokládají).

Požadavky na lékařskou způsobilost a očkování proti VHB.

Nabídka ubytování v době konání přijímacího řízení.

Celé podmínky přijímacího řízení ke stažení ZDE

Magisterské studijní programy: 

Pokud uchazeč podá přihlášku na oba níže uvedené magisterské studijní programy, koná jednu přijímací zkoušku.

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Bakalářské studijní programy:

Pokud uchazeč podá více přihlášek na níže uvedené bakalářské studijní programy, koná pouze jednu přijímací zkoušku.

Fyzioterapie

Porodní asistence

 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
Adiktologie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE
Ergoterapie
 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
Nutriční terapie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE

Všeobecné ošetřovatelství

 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE

Navazující magisterské studijní programy:

U přihlášky uchazeč dokládá způsobilost skenem diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzením o studiu posledního ročníku bakalářského studijního programu, kterým získá tuto způsobilost.

Adiktologie
 • prezenční forma studia
 • podmínky přijíamcího řízení ZDE
Výživa dospělých a dětí 
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE
 • Doložení způsobilosti nutriční terapeut. Způsobilost nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a), b, c, zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Výživa dospělých a dětí
Ergoterapie pro dospělé
 • kombinovaná forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
 • Doložení způsobilosti ergoterapeut. Způsobilost ergoterapeuta ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Ergoterapie pro dospělé.
Aplikovaná fyzioterapie 
 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
 • Doložení způsobilosti fyzioterapeut. Způsobilost fyzoterapeut ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Aplikovaná fyzioterapie.


Hodnocení: spravovat