1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bez přijímacích zkoušek

72053

Platí pro akademický rok 2019/2020

Bez přijímacího řízení se můžeš zkusit přihlásit na tyto obory: Všeobecné lékařství, Adiktologii a Fyzioterapii.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Všeobecného lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u 450 uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně, a kteří splní všechny následující podmínky:

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2018/2019 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). 

Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2019 (rozhodující je datum odeslání).

O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu ve lhůtě pro podávání přihlášek. Na přihlášce musí zaškrtnout text „Žádám o upuštění od přijímací zkoušky“ a současně musí být vyplněn prospěch ze střední školy.

Podle kritérií obsažených v podmínkách bude vytvořeno dle výsledného průměru známek pořadí uchazečů o studium. Uchazeč, který dosáhne stejného výsledného průměru známek jako poslední 450. uchazeč přijatý dle kritérií obsažených v podmínkách, bude také přijat. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž budou podmínky přijetí ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Adiktologie (Mgr.)

Uchazeč může být přijat na základě splnění všech níže uvedených podmínek pro přijetí:
1/ uchazeč je studentem posledního ročníku v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie v akademickém roce 2018/2019
2/ prospěchový průměr stanovený dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK, do kterého se započítávají všechny známky za vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a opravné termíny, je nejvýše 1,50 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) za 1. a 2. ročník studia v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie
3/ podání žádosti o přijetí na základě splnění odlišných podmínek pro přijetí uvedených v bodě 1/ a 2/ do 28.2.2019

O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu ve lhůtě pro podávání přihlášek. Na přihlášce musí zaškrtnout text „Žádám o upuštění od přijímací zkoušky“ a současně musí být vyplněn prospěch ze střední školy.

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Fyzioterapie (Bc.)

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie v prezenční formě studia, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je 1,00,
a kteří splní následující podmínky:
1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2018/2019 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). 

Tyto dokumenty uvedené v bodě i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2019 (rozhodující je datum odeslání).

O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu ve lhůtě pro podávání přihlášek. Na přihlášce musí zaškrtnout text „Žádám o upuštění od přijímací zkoušky“ a současně musí být vyplněn prospěch ze střední školy.

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat