1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bez přijímacích zkoušek

72053

Bez přijímacího řízení se můžeš zkusit přihlásit na tyto obory: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Adiktologii a Fyzioterapii.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Všeobecného lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u 300 uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek uvedených na přihlášce ke studiu je nejvýše 1,20 včetně a kteří splní následující podmínky:

1. Uchazeč studuje střední školu ve školním roce 2017/2018 a ukončí studium maturitní zkouškou
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Zubního lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do programu Zubní lékařství, jejichž výsledný průměr známek uvedených na přihlášce ke studiu je 1,00 a kteří splní následující podmínky:

1. Uchazeč studuje střední školu ve školním roce 2017/2018 a složí maturitní zkoušku
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia.
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Adiktologie (Mgr.)

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou u těch uchazečů, kteří ve školním roce 2017/2018 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Fyzioterapie (Bc.)

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie v prezenční formě studia, jejichž výsledný průměr známek uvedených na přihlášce ke studiu je 1,00, a kteří splní následující podmínky:

1. Uchazeč studuje střední školu ve školním roce 2017/2018 a ukončí studium maturitní zkouškou
2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty).
5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené v bodě i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).

Pro všechny obory platí:

O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu ve lhůtě pro podávání přihlášek. Na přihlášce musí zaškrtnout text „Žádám o upuštění od přijímací zkoušky“ a současně musí být vyplněn prospěch ze střední školy.

Podle kritérií obsažených v podmínkách bude vytvořeno dle výsledného průměru známek pořadí uchazečů o studium. Uchazeč, který dosáhne stejného výsledného průměru známek jako poslední 300. uchazeč přijatý dle kritérií obsažených v podmínkách, bude také přijat. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž budou podmínky přijetí ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat