1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bez přijímacích zkoušek

72053

Podmínky pro upuštění od přijíamcí zkoušky pro akademický rok 2024/2025

Upuštění od přijímací zkoušky je možné u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství nebo u navazujícho magisterského studijního programu Adiktologii (NMgr).

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Všeobecného lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,05 včetně, a kteří splní všechny následující podmínky:

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2023/2024 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)

2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří samostatných profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a nebyl v těchto letech z profilových předmětů klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně) ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia).

3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.

4. Prospěch na střední škole ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) vyplní uchazeč v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).

5. Uchazeč podá nejpozději do 1.3.2024 elektronicky žádost o upuštění od přijímací zkoušky Moje přihlášky - žádosti - upuštění od přijímací zkoušky. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží vysvědčení převedené autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby nebo střední školou vystavený katalogový list s ověřovací doložkou konverze, pokud není katalogový list elektronicky podepsaný školou (katalogový list musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení).

Výpočet průměru: Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek, dosažených ve sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek. Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením.

Na žádost o upuštění od přijímací zkoušky podanou po termínu 1.3.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro upuštění od přijímací zkoušky v listinné podobě. Návod jak si podat elektronickou žádost k přihlášce naleznete ZDE.

 

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Adiktologie (NMgr.)

Uchazeč může být přijat na základě splnění všech níže uvedených podmínek:

1/ uchazeč je studentem posledního ročníku v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie v akademickém roce 2023/2024 

2/ prospěchový průměr stanovený dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK, do kterého se započítávají všechny známky za vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a opravné termíny, je nejvýše 1,50 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) za 1. a 2. ročník studia v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie

3/ podání žádosti o přijetí na základě podmínek uvedených v bodě 1/ a 2/ do 1.3.2024.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením.

Na žádost o upuštění od přijímací zkoušky podanou po termínu 1.3.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro upuštění od přijímací zkoušky v listinné podobě. Návod jak si podat elektronickou žádost k přihlášce naleznete ZDE.
Hodnocení: (hodnotilo 68 uživatelů) spravovat