1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podmínky 2024/25

Podmínky přijímacího řízení na 1. LF 1.varianta Podmínky přijímacího řízení na 1. LF Podmínky přijímacího řízení na 1. LF

93556

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Informace o přijímacím řízení

Souhrnné informace k podání přihlášky

Náhradní termín přijímací zkoušky Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.
Modifikace přijímacího řízení Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 29.2.2024 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
Nostrifikace středoškolského vzdělání Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete ZDE.

Přihláška ke studiu (Založení nové přihlášky). Přihlášky lze podávat od 01.12.2023 do 28.02.2024.

Přijímací zkoušky se můžou účastnit všichni pozvaní uchazeči.

Maturitní vysvědčení, nostrifikace středoškolského vzdělání, certifikát o jazykové zkoušce na úrovni C1, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a potvrzení o očkování proti VHB se předkládají až při zápisu ke studiu (k přihlášce se tyto materiály nedokládají).

Požadavky na lékařskou způsobilost a očkování proti VHB.

Nabídka ubytování v době konání přijímacího řízení.

Podmínky daného studijního programu jsou uvedeny pod jeho názvem. Celé podmínky přijímacího řízení ke stažení ZDE. 

Magisterské studijní programy:

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

 • prezenční forma studia:
  • Adiktologie
  • Výživa dospělých a dětí - Způsobilost nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a), b, c, zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Výživa dospělých a dětí

 • kombinovaná forma studia:
  • Ergoterapie pro dospělé - Způsobilost ergoterapeuta ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Ergoterapie pro dospělé
  • Výživa dospělých a dětí - Způsobilost nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a), b, c, zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Výživa dospělých a dětí
2.varianta Podmínky přijímacího řízení na 1. LF Podmínky přijímacího řízení na 1. LF

93556

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Informace o přijímacím řízení

Souhrnné informace k podání přihlášky

Náhradní termín přijímací zkoušky Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.
Návod jak si podat žádost naleznete ZDE. Žádost o náhradní termín se zobrazí po přijetí pozvánky k přijímací zkoušce na příslušný studijní program.
Modifikace přijímacího řízení Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 29.2.2024 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
Návod jak si podat žádost naleznete ZDE.
Nostrifikace středoškolského vzdělání Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).
Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete ZDE.

Přihláška ke studiu (Založení nové přihlášky). Přihlášky lze podávat od 01.12.2023 do 28.02.2024.

Přijímací zkoušky se můžou účastnit všichni pozvaní uchazeči.

Maturitní vysvědčení, nostrifikace středoškolského vzdělání, certifikát o jazykové zkoušce na úrovni C1, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a potvrzení o očkování proti VHB se předkládají až při zápisu ke studiu (k přihlášce se tyto materiály nedokládají).

Požadavky na lékařskou způsobilost a očkování proti VHB.

Nabídka ubytování v době konání přijímacího řízení.

Podmínky daného studijního programu jsou uvedeny pod jeho názvem. Celé podmínky přijímacího řízení ke stažení ZDE. 


Magisterské studijní programy: 

Pokud uchazeč podá přihlášku na oba níže uvedené magisterské studijní programy, koná jednu přijímací zkoušku.

Všeobecné lékařství
  • podmínky přijímacího řízení ZDE
  • možnost bonifikace za matematiku nebo olympiádu - podání žádosti je možné po odeslání a zaevidování přihlášky na studijním oddělení 
  • možnost upuštění od přijímací zkoušky
Zubní lékařství
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
 • možnost bonifikace za matematiku nebo olympiádu - podání žádosti je možné po odeslání a zaevidování přihlášky na studijním oddělení

 

Bakalářské studijní programy:

Pokud uchazeč podá více přihlášek na níže uvedené bakalářské studijní programy, koná pouze jednu přijímací zkoušku.

Fyzioterapie

 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
 • možnost bonifikace za matematiku nebo olympiádu - podání žádosti je možné po odeslání a zaevidování přihlášky na studijním oddělení

Porodní asistence

 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
Adiktologie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE
Ergoterapie
 • prezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
Nutriční terapie
 • prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE

Všeobecné ošetřovatelství

 •  rezenční forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE

 

Navazující magisterské studijní programy:

U přihlášky uchazeč dokládá způsobilost skenem diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzením o studiu posledního ročníku bakalářského studijního programu, kterým získá tuto způsobilost.

Adiktologie
 •  prezenční forma studia
 • podmínky přijíamcího řízení ZDE
Výživa dospělých a dětí 
 •  prezenční nebo kombinovaná forma studia (lze si podat pouze jednu přihlášku)
 • podmínky přijímacího řízení na prezenční formu studia ZDE
 • podmínky přijímacího řízení na kombinovanou formu studia ZDE
 • Doložení způsobilosti nutriční terapeut. Způsobilost nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a), b, c, zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Výživa dospělých a dětí
Ergoterapie pro dospělé
 •  kombinovaná forma studia
 • podmínky přijímacího řízení ZDE
 • Doložení způsobilosti ergoterapeut. Způsobilost ergoterapeuta ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 96/2004 Sb. je podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu Ergoterapie pro dospělé.

 

BONIFIKACe

Bonifikaci u přijímací zkoušky je možné získat u níže uvedených studijních programů.

Všeobecné lékařství - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 20 bodů.

Zubní lékařství - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 10 bodů.

Fyzioterpie - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 5 bodů.

Bonifikace bude uchazeči přidělena na základě žádosti podané elektronicky nejpozději do 24.5.2024 při splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v bodě 1), 2) nebo 3):

1) Uchazeč absolvoval výuku předmětu český jazyk a matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a průměr známek z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku byl nejvýše 2,00 - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží vysvědčení převedené autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby nebo střední školou vystavený katalogový list s ověřovací doložkou konverze, pokud není katalogový list elektronicky podepsaný školou (katalogový list musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení).
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024.

2) Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem úspěšný řešitel – žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není certifikát elektronicky podepsaný vydavatelem) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+.
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024.

3) Uchazeč se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístil alespoň jako úspěšný řešitel krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda nebo biologická olympiáda) - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží dokument osvědčující umístění převedený autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby.
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024. Bonifikace se přiznává pouze jedenkrát i v případě opakovaného umístění v rámci jednoho předmětu či ve více předmětech. Jiné soutěže, než uvedené v podmínkách, nelze bonifikovat.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením. U každého studijního programu, kde lze dle podmínek uplatnit bonifikaci, musí uchazeč podat samostatnou žádost a doložit přílohy. Na žádost o bonifikaci podanou po termínu 24.5.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.
Návod jak si podat elektronickou žádost k přihlášce nalzente ZDE.

UPUŠTĚNÍ

72053

Podmínky pro upuštění od přijíamcí zkoušky pro akademický rok 2024/2025

Upuštění od přijímací zkoušky je možné u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství nebo u navazujícho magisterského studijního programu Adiktologii (NMgr).

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Všeobecného lékařství

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,05 včetně, a kteří splní všechny následující podmínky:

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2023/2024 (4.ročník nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)

2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří samostatných profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a nebyl v těchto letech z profilových předmětů klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně) ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia).

3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.

4. Prospěch na střední škole ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) vyplní uchazeč v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinných předmětů).

5. Uchazeč podá nejpozději do 1.3.2024 elektronicky žádost o upuštění od přijímací zkoušky Moje přihlášky - žádosti - upuštění od přijímací zkoušky. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží vysvědčení převedené autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby nebo střední školou vystavený katalogový list s ověřovací doložkou konverze, pokud není katalogový list elektronicky podepsaný školou (katalogový list musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení).

Výpočet průměru: Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek, dosažených ve sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek. Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením.

Na žádost o upuštění od přijímací zkoušky podanou po termínu 1.3.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro upuštění od přijímací zkoušky v listinné podobě. Návod jak si podat elektronickou žádost k přihláče naleznete ZDE.

 

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky u Adiktologie (NMgr.)

Uchazeč může být přijat na základě splnění všech níže uvedených podmínek:

1/ uchazeč je studentem posledního ročníku v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie v akademickém roce 2023/2024 

2/ prospěchový průměr stanovený dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK, do kterého se započítávají všechny známky za vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a opravné termíny, je nejvýše 1,50 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) za 1. a 2. ročník studia v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie 

3/ podání žádosti o přijetí na základě podmínek uvedených v bodě 1/ a 2/ do 1.3.2024.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením.

Na žádost o upuštění od přijímací zkoušky podanou po termínu 1.3.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro upuštění od přijímací zkoušky v listinné podobě. Návod jak si podat elektronickou žádost k přihláče naleznete ZDE. Často kladené otázky
Jaké 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studijní programy?

Naše fakulta nabízí studium v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, studium v bakalářských studijních programech Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Nutriční terapie, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství, a navazujících studijních programech Adiktologie, Ergoterapie pro dospělí a Výživa dospělých a dětí. Kompletní přehled studijních programů naleznete na našem webu v sekci přijímacího řízení.

Chci si podat přihlášku ke studiu na 1. lékařské fakultě. Co pro to mám udělat?

Vyplňte elektronickou přihlášku, odkaz na ni naleznete na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeč. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Přijetím přihlášky na Studijní oddělení je zahájeno přijímací řízení. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému.

Je možné se na vaši fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, při vynikajících výsledcích ze střední školy je možné upustit od přijímací zkoušky. To se týká pouze dvou studijních programů: · Všeobecné lékařství (je nutný studijní průměr do 1,10) Do průměru se započítávají pouze výsledky z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku (analogicky poslední čtyři roky u víceletých gymnázií). Jedná se o celkový studijní průměr všech známek – nejedná se o průměr z průměru jednotlivých sledovaných ročníků. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Musíte splnit všechny body pro upuštění, pokud nějaký bod nesplňujete, není možné upustit od přijímací zkoušky. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána ke každému studijnímu programu zvlášť. Součástí žádosti je vyplněná žádost a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo školou potvrzený katalogový list. Obojí je nutné zaslat doporučeně do 28. 2. 2023 na adresu studijního oddělení nebo donést na podatelnu děkanátu fakulty na adresu: Kateřinská 32, Praha 2. Přesné podmínky najdete ZDE.

Lze v přijímacím řízení získat bonifikaci za výsledky nebo aktivitu na střední škole?

Ano, bonifikaci lze získat za výsledky v matematice nebo vybrané typy olympiád. Tuto bonifikaci můžete uplatnit u studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Fyzioterapie Podmínky pro udělení bonifikace najdete zde.

Je možné si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství?

Ano, můžete si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Přihlášky podáváte každou zvlášť, ale přijímací zkoušku skládáte jen jednu.

Mohu si podat více přihlášek na bakalářské studijní programy?

Ano, můžete si podat více přihlášek – jednu přihlášku na každý studijní program, ale přijímací zkoušku skládáte jen jednu.

Vydává fakulta modelové otázky?

Ano, můžete si je objednat na stránkách fakulty zde nebo zakoupit na pokladně děkanátu (Kateřinská 32, Praha 2). Pro magisterské studijní programy vydáváme modelové otázky z fyziky, chemie a biologie. Pro bakalářské studijní programy se modelové otázky pouze z biologie nevydávají. Pro bakalářský studijní program Adiktologie vydáváme modelové otázky z adiktologie.

Mohu studovat v českém programu, pokud jsem absolventem zahraniční střední školy?

Pokud jste absolvovali střední školu v zahraničí, musíte doložit nostrifikaci středoškolského vzdělání a certifikát z českého jazyka na úrovni C1 (podrobněji zde).

Kdo si může podat přihlášku na navazující studijní program?

Do navazujícího studijního programu si může podat přihlášku pouze uchazeč, který má odbornou způsobilost daného oboru, jinak nemůže být přijat. Jedná se o tento typ způsobilosti: · Výživa dospělých a dětí – odborná způsobilost nutriční terapeut § 15 odst. 1. písm. a), b), c) zákona č. 96/2004 Sb. · Ergoterapie pro dospělé – odborná způsobilost ergoterapeut § 7 zákona č. 96/2004 Sb.

Jak je to s přijímacími zkouškami, pokud budu skládat maturitu až v září?

Na přijímací zkoušku se můžete dostavit, i když budete skládat maturitní zkoušku v září příslušného roku.

Co vše můžu mít u přijímací zkoušky?

U přijímací zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky.

Nemohu se dostavit na řádný termín přijímacího řízení. Je možné využít náhradního termínu?

Ano, ale počítejte s tím, že na něj není automatický nárok. Náhradní termín vám může udělit děkan z doložených závažných zdravotních důvodů uchazeče nebo doložením pozvánky na přijímací řízení na jinou lékařskou fakultu.

Kde najdu všechny důležité termíny?

Důležité termíny naleznete zde. Den otevřených dveří 1. LF UK: 6. ledna 2024 Termíny přijímacích zkoušek: · Přihlášky ke studiu: elektronicky do 29. února 2024 · Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 11. června 2024 · Bakalářské a navazující magisterské programy: 10. června 2024 · Náhradní termín: 20. června 2024

Kdy a kde se budou přijímačky konat?

Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v pozvánce, kterou obdržíte měsíc před přijímacím řízením v systému u vaší elektronické přihlášky.

Kolik je v písemných testech správných odpovědí? Může být otázka bez správné odpovědi?

V testech z fyziky, chemie, biologie, ergoterapie a nutriční terapie je vždy minimálně jedna správná odpověď, ale může jich být i více. V písemném testu adiktologie je vždy pouze jedna správná odpověď.

Pořádá fakulta přípravné kurzy?

Pro ty z vás, kteří se chcete předem podrobně seznámit s tématy přijímacích testů a zvýšit tak svou šanci na přijetí, otevíráme přípravné kurzy formou e-learningu. Probíhají od října 2023 do dubna 2024 a informace o přípravném kurzu naleznete zde.

Jak často probíhá výuka kombinované formy?

Výuka probíhá obvykle jednou za měsíc v pátek, sobotu a 3x za akademický rok (září, leden, červen) týdenní bloková výuka. Toto je pouze informativního charakteru. Přesné rozvržení výuky určuje garant daného oboru. Rozvrhy jsou uvedeny v SISu (studijní informační systém). Jak nalézt ROZVRH. Praxe je uvedena ve studijních plánech, které jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Vkládám do elektronické přihlášky doklad o ukončeném vzdělání?

Ne, úředně ověřené maturitní vysvědčení/Bc. diplom se předkládá až u zápisu ke studiu v případě úspěšného složení přijímací zkoušky.

Proč jet do Dobronic?

Poznáte své spolužáky a některé své učitele. Dozvíte se důležité věci o studiu – výukové plány, předpisy… Zní to sice oficiálně, ale je to důležité a zde se to dozvíte v klidu, bez stresu, v hezkém prostředí. Součástí programu soustředění bude kurz první pomoci. V neposlední řadě si zasportujete, strávíte pár dnů na břehu Lužnice a možná zde navážete i přátelství, někdy na celý život.

Hodnocení: spravovat