1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhájené teze 1. LF UK

Jmenovací řízení


doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. Soudnělékařská diagnostika celkového prochlazení organizmu
doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. Teranostický koncept a nové radionuklidy v nukleární medicíně
doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Implementace ultrazvuku do managementu zhoubných nádorů v onkogynekologii
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace – translace od experimentálního modelu do rutinní klinické praxe
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Předčasný odtok plodové vody a intraamniální komplikace
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. Glykemická variabilita: od možného podílu na cévních komplikacích až k nejmodernější léčbě diabetu
doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Využití elektrochemie v klinické biochemii
doc. MUDr. Michal Mára, Ph.D. Léčba patologií děložního těla u žen ve fertilním věku
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Vývoj chirurgické léčby mužské stresové inkontinence v posledních třech desetiletích
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Dědičné poruchy glykosylace
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Karcinom prsu mladých žen

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM – patogeneze, prognóza, léčba

doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. Endoskopická endonazální operativa baze lební a intraoperační MRI
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ADHD jako celoživotní porucha
doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Dědičná dispozice ke vzniku karcinomu prsu a vaječníků a její klinický management
doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Biologický význam volně cirkulující DNA
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.  Genetika primárních dyslipidémii a rizika aterosklerózy
doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. Současné možnosti augmentace páteře kostním cementem
doc. MUDr. et MUDr. René Foltán Nové trendy v ortognátní chirurgii
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Klinická anatomie v kontextu mezioborového výzkumu a výuky v medicíně
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Využití mikroRNA v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění
doc. MUDr. Ivana Netuka, Ph.D. Význam a specifické charakteristiky mechanické srdeční podpory s plnou magnetickou levitací v léčbě pokročilého srdečního selhání
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.d. Studium dědičné predispozice ke karcinomu prsu a ovaria
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Autoimunitní uveitida a možnosti jejího ovlivnění
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Vybrané kapitoly z diagnostiky a léčby prekaceróz a karcinomu děložního hrdla
doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Význam molekulárně genetických metod v mikrobiologii na příkladu infekcí u pacientů s cystickou fibrózou

doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Studium genetických příčin nemocí
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Endokrinologie fetomaternální jednotky, se zaměřením na metabolity progesteronu
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. Biomolekulární paleopatologie z mého pohledu
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. Wilsonova choroba
doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. Multirezistentní Acinetobacter – výzva pro současnou medicínu
doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Léčba závislosti na tabáku v ČR
doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Arthrogryposis multiplex congenita: Základní principy léčení a obnovení flexe loketního kloubu přenosem části m. pectoralis major
doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Význam moderních vyšetřovacích metod v patologii
doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. Možnosti monitorace efektu nových operačních metod pro léčbu stresové inkontinence moči
doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. Funkční a integrativní genomika multifaktoriálních znaků
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. Patofyziologie krvetvorby a vybrané mechanizmy hematologických onemocnění
doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. Od hyperbilirubinémie Rotorova typu k novým cestám jaterní chromosekrece
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. VIROVÁ HEPATITIDA C včera, dnes….. a zítra?

Habilitační řízení

MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.
Využití bezrámových stereotaktických metod v léčbě intrinsických nádorů mozku
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
Multifunctional proteases dipeptidyl peptidase-IV and fibroblast activation protein as possible pathogenetic factors, biomarkers and therapeutic targets in cancer
MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Feochromocytom – metabolické a kardiovaskulární aspekty
MUDr. Josef Včelák, Ph.D.
Operační léčba osteoporotických zlomenin páteře
MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
Význam moderních diagnostických metod v gynekopatologii
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.                       Vybrané prognostické a prediktivní onkologické markery nádorů hlavy a krku
Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Karcinogenní riziko u horníků černouhelných hlubinných dolů v České republice
PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.                                                   
Mitochondriální funkce v neuropsychofarmakologii
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. Terapeutický přístup k akutnímu selhání jater
MUDr. Jan Šperl, CSc. Léčba virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Význam užívání návykových látek z hlediska veřejného zdravotnictví
MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Nové cíle antifibrotické léčby u systémové sklerodermie
MUDr. František Novák, Ph.D. Zánět, malnutrice v nemoci a význam nutriční podpory – od metabolismu živin ke klinické praxi
MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. Pes equinovarus: nové léčebné postupy a patogenetické mechanizmy
RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Detekce mutací cirkulující nádorové DNA pro sledování léčby a časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s kolorektálním karcinomem
MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Efektivní screeningový program: od indikátorů kvality ke snížení populačních trendů kolorektálního karcinomu
MUDr. Vít Zikán, Ph.D.  Skelet a roztroušená skleróza
MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.  Problematika chirurgického ovlivnění průchodnosti infrainguinálních cévních rekonstrukcí
MUDr. Jan Bouček, Ph.D.  Rozdíly v imunitní odpovědi u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku v závislosti na etilogii
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.  Nové metody snižování radiační zátěže při vyšetření výpočetní tomografií a jejich aplikace v klinické praxi
MUDr. Michal Tuček, Ph.D.  Zlomeniny lopatky
MUDr. David Michalský, Ph.D.  Laparoskopická plikace žaludku jako standardní bariatrická operace
MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.  Sledování a možnosti ovlivnění rizikových faktorů preklinické aterosklerózy od dětského věku
Ing. Daniel Šuta, Ph.D.  Hluková expozice a stárnutí jako faktory ovlivňující sluchovou funkci
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Význam viskoelastických metod tromboelastografie/rotační tromboelastometrie (TEG/ROTEM) na jednotce intenzivní péče
MUDr. Alena Paříková, Ph.D. Fyziologie peritoneálního transportu a jeho alterace během léčby peritoneální dialýzou
MUDr. Pavel Studený, Ph.D. Moderní transplantace endotelu rohovky
MUDr. Martin Magner, Ph.D. Klinická manifestace mitochondriálních onemocnění u dětí
MUDr. Petr Peichl, Ph.D. Katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů se strukturálním onemocněním srdce
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. Studium mechanismů a důsledků působení excitotoxických látek v centrálním nervovém systému
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. Rekonstrukce břišní stěny
Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Využití imunoanalytických metod v diagnostice závažných onemocnění

MUDr. Helena Brodská, Ph.D.

Vybrané laboratorní markery systémového zánětu a jejich interpretace

MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Echokardiografické hodnocení myokardiální deformace u akutní a chronické ischémie a chronického srdečního selhání

MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Postavení chirurgie v současné multimodální terapii karcinomu žaludku

MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Výzvy hromadných otrav methanolem: diagnóza, léčba a dlouhodobé zdravotní následky
Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Buněčné zobrazování magnetickou rezonancí
MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Intracerebrální železo jako marker neurodegenerace: studie MR
MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. Diagnostické a terapeutické aspekty zánětlivé kardiomyopatie
MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Hodnocení EKG, intrakardiálních elektrogramů a autonomní regulace v srdeční elektrofyziologii
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Huntingtonova nemoc: klinické, morfologické a genetické vztahy

MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Kontrola glykémie v intenzivní péči
MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Variabilita klinického obrazu infekce lidským virem imunodeficience (HIV)
RNDr. Bohumír Procházka, CSc. Metody stanovení epidemického prahu
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. Diagnostické možnosti a významné prognostické faktory u dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku
MUDr. Juri Marinov, CSc. Doporučené, validované a akreditované postupy pro diagnostiku a monitorování krevních chorob průtokovou cytometrií
MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. Mikrochirurgická léčba vestibulárního schwannomu a její funkční výsledky
MUDr. Eva Závadová, CSc.

Imunologická vyšetření onkologických nemocných

MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Intramedulární nádory: Faktory ovlivňující prognózu intramedulárního astrocytomu
MUDr. Jakub Závada, Ph.D. Význam registrů biologické léčby pro sledování bezpečnosti a účinnosti biologické léčby u zánětlivých revmatických chorob
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. Moderní endoskopická a neinvazivní detekce karcinomů močového měchýře
MUDr. Pavel Klener, Ph.D. Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymfom): současný stav poznání a vlastní výsledky preklinického a klinického výzkumu
MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. Signální dráha Fanconiho anémie: funkce, terapeutický potenciál, karcinom pankreatu
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Variabilita ADHD v dětství
MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Možnosti magnetické rezonance v pooperačním sledování pacientů chirurgicky léčených pro mesiální temporální epilepsii
MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Implementace ultrazvuku v onkogynekologii
MUDr. Petra Lišková, Ph.D. Molekulárně genetická studie zadních dystrofií rohovky


Hodnocení: spravovat