1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro uchazeče o jmenovací a habilitační řízení - postup při podávání žádosti

72071

Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení je zahajováno na návrh uchazeče/uchazečky. Zahájení řízení ke jmenování profesorem musí být navíc ve smyslu Zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ) a  Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem UK podpořeno alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo může být zahájeno  na návrh děkana  podaný vědecké radě fakulty. Řízení může zahájit v případě jmenovacího řízení  z vlastního popudu i vědecká rada fakulty.      

Univerzita Karlova stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení/řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 2.000,-Kč/5.000,- Kč (čl. 8/čl. 18 Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.


Uchazeč/uchazečka by se před podáním žádosti o zahájení řízení měl/a seznámit s ZVŠ , předpisy UK , upravujícími tato řízení, včetně Doporučených hledisek hodnocení pro habiliatační řízení a řízení pro jmenování profesorem - opatření rektora č. 9/2014, ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora 35/2019, včetně příloh (celý text opatření rektora v platném znění, včetně kritérií UK, naleznete zde), Minimálními kritérii pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK, seznamem akreditovaných oborů,  ve kterých lze na fakultě konat habilitační a jmenovací řízení, a specifikací jednotlivých oborů.

Na 1. lékařské fakultě uchazeč/uchazečka předloží vyplněné a podepsané formuláře:

1) Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem / Žádost o zahájení habilitačního řízení

2) Přehled publikační činnosti

3) Přehled pedagogické činnosti - jmenovací řízení / Přehled pedagogická činnost - habilitační řízení  

4) Přehled grantů

5) Přehled mezinárodní vědecké aktivity

6) přehled citačních ohlasů dle WoS - vzor zpracování 

a dále všechny požadované přílohy (viz žádost o zahájení řízení), včetně strukturovaného životopisu, potvrzení o délce a rozsahu pedagogické činnosti a v případě habilitačního řízení i habilitační práci ve 4 výtiscích a v elektronické podobě v pdf formátu. V elektronické verzi habilitační práce budou již dříve zveřejněné práce uvedeny jako citace, ostatní text musí plně odpovídat odevzdané listinné podobě. Dokumentaci uchazeč předloží oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu 1. lékařské fakulty k administrativní kontrole. Po eventuálním doplnění či přepracování  materiálů (předkládány jsou vždy ve dvojím vyhotovení)  návrh posoudí na osobní schůzce s uchazečem/uchazečkou proděkan pro vědeckou činnost. V případě, že předložené materiály odpovídají požadavkům kladeným na profesory, resp. docenty 1. lékařské fakulty, doporučí  jménem děkana fakulty řízení oficiálně zahájit.

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 47 uživatelů) spravovat