1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro uchazeče o jmenovací a habilitační řízení - postup při podávání žádosti

72071

Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení je zahajováno na návrh uchazeče/uchazečky. Zahájení řízení ke jmenování profesorem musí být navíc ve smyslu Zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ) a  Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem UK podpořeno alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo může být zahájeno  na návrh děkana  podaný vědecké radě fakulty. Řízení může zahájit v případě jmenovacího řízení  z vlastního popudu i vědecká rada fakulty.      


Předpisy ke jmenovacím a habilitačním řízením: 


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK
Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních 

a mezinárodních databázích prací
Posuzování plagiátorství na UK

Opatření děkana č. 7/2021 - Metodický pokyn k hodnocení plagiátorství / autoplagiátorství v disertačních a habilitačních pracích na 1. LF UK

Minimální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

 

Uchazeč/uchazečka předloží Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem / Žádost o zahájení habilitačního řízení a uvedené přílohy. 


Řízení ke jmenování profesorem:

 Habilitační řízení: 

Dokumentaci uchazeč předloží oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky Děkanátu 1. lékařské fakulty k administrativní kontrole. Po eventuálním doplnění či přepracování  materiálů (předkládány jsou vždy ve dvojím vyhotovení)  návrh posoudí na osobní schůzce s uchazečem/uchazečkou proděkan pro vědeckou činnost. V případě, že předložené materiály odpovídají požadavkům kladeným na profesory, resp. docenty 1. lékařské fakulty, doporučí jménem děkana fakulty řízení oficiálně zahájit.


Univerzita Karlova stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení/řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 2.000,-Kč/5.000,- Kč (čl. 8/čl. 18 Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. 

Hodnocení: (hodnotilo 47 uživatelů) spravovat