1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Návod - telefonní ústředna a přístroje s pulsní volbou

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA  SIEMENS HICOM  VE VFN  A  ANALOGOVÉ TELEFONNÍ PŘÍSTROJE S PULSNÍ VOLBOU

1.  Z Á K L A D N Í   I N F O R M A CE

1.1  Některá důležitá čísla

0 = volání na státní linky (t.j. mimo vnitřní linky ústředny)  99 , nebo 1111 = volání ke spojovatelkám, tj. na „ústřednu“
2 = přepojení hovoru ( zpětný dotaz,  flash ). Jeho princip spočívá v přidržení stávajícího spojení a současné možnosti realizovat další spojení

1.2  Telefonní přístroj s pulsní volbou

Jedná se o nejstarší telefonní přístroje ( patří sem přístroje s kruhovou číselnicí), které nemají přepínač na  přepnutí funkce z pulsní na tónovou (tónová = frekvenční) volbu . Tento přepínač bývá nejčastěji na spodní straně, nebo na boku přístroje. Pokud přístroj přepínač má, ale není přepnutý na tónovou volbu, aparát se chová jako  s pulsní volbou.
Přístroje s pulsní volbou nemohou využívat hlasovou schránku. Má-li váš telefon s tlačítky tónovou volbu  poznáte tím, že po stisku   číselných   tlačítek slyšíte ve sluchátku tón –každé číslo má jinou výšku tónu.

1.3.  Vysvětlivky k dalšímu textu:

S =  zkratka pro sluchátko. 
Potvrzovací tón = tón o délce 3,5 sec. Pokud podle návodu se má ozvat tón , ale  vy tón neslyšíte, neprovedli jste úkon správně a musíte jej zopakovat.

 

2. F UNKCE PRO ZJEDNODUŠENÍ VOLBY

2.1 O p a k o v á n í  v o l b y
Tuto funkci budete nejčastěji využívat při volání mimo domácí ústřednu. Pokud se z nějakého důvodu nedovoláte (je obsazeno nebo se nikdo nehlásí), můžete si naposled volené číslo prostřednictvím kódu uložit v paměti ústředny a kdykoliv je pak volit pouhým zadáním téhož kódu (dokud si příslušnou paměť nepřepíšete jiným telefonním číslem). Telefony s tlačítkovou číselnicí mají pro vyvolání čísla, které bylo naposled voleno, většinou zvláštní tlačítko – označené např. „Redial“; pak pro opakování volby naposled voleného čísla, není nutno používat postup s kódem.

2.1.1 Uložení čísla:
Nedovolali jste se na volané číslo. Nezavěšujte S, ale zadejte „Zpětný dotaz“  2, pak 116. Uslyšíte potvrzovací tón. Zavěšte S. Číslo je uloženo. (Zůstane uloženo, i když teď budete volat jinam; v tom je rozdíl oproti tlačítku Redial).

2.1.2 Použití čísla z paměti pro opakované volby:

Zvedněte S, zadejte 116. Automaticky se volí číslo, které jste si naposled uložili. 
  

2.2 Z k r á c e n á  v o l b a – individuální
Máte-li příslušné oprávnění, můžete si sami uložit až 10 telefonních čísel podle vlastního výběru.
 
2.2.1 Uložení čísla:
Zvedněte S, zadejte 108, zadejte číslo zkrácené volby podle svého výběru, a to jednu z číslic 0 …9. Uslyšíte potvrzovací tón. Pak zadejte telefonní číslo a zavěšte S.
Pokud jste nedostali potvrzovací tón, zeptejte se administrátora ústředny
pana Čížka  lin.3000,  zda máte oprávnění k používání této funkce.

2.2.2 Použití čísla z paměti pro individuální zkrácenou volbu:

Zvedněte S, zadejte 118, zadejte číslo zkrácení volby, tj. jednu z číslic 0 … 9. Uložené číslo se volí.

 


3. FUNKCE, KTERÝMI VOLANÉHO  SNÁZE ZASTIHNETE 
 
3.1 Z p ě t n é  v o l á n í
Voláte-li vnitřnímu účastníkovi, který má obsazeno, můžete iniciovat automatické zpětné volání, které pak proběhne takto: jakmile volaný účastník zavěsí, sestaví se automaticky spojení a vy uslyšíte vyzvánění.
Voláte-li vnitřnímu účastníkovi, který se nehlásí, můžete iniciovat zpětné volání, které bude v případě účastníka s analogovým telefonem automaticky provedeno, jakmile poprvé použil telefon; u účastníka s digitálním telefonem se pouze rozsvítí signalizace u tlačítka „Schránka“.
 
3.1.1 Zadání žádosti o zpětné volání:
Nedovolali jste se na volané číslo. Nezavěšujte S, ale zadejte kód 119. Uslyšíte potvrzovací tón. Zavěšte S. Spojení se sestaví, jakmile bude volaný k dosažení: zazvoní váš telefon a ve sluchátku uslyšíte vyzváněcí tón.
 
3.1.2 Zrušení žádosti o zpětné volání:
Pokud se žádost stala bezpředmětnou dříve než došlo ke spojení, můžete ji zrušit:
Zvedněte S a zadejte 109. Uslyšíte potvrzovací tón. Žádost je zrušena. 

 3.2 D r u h é  v o l á n í – upozornění
Voláte-li vnitřnímu účastníkovi, který má obsazeno, můžete mu do jeho hovoru vyslat upozorňovací tón, kterým mu sdělujete, že na něj čeká další hovor.
Volte 1119. On i vy slyšíte „zaklepání“. Volaný ukončí svůj hovor zavěšením S, jeho telefon vyzvání, zvedne S a jste ve spojení. Tuto akci můžete udělat i  při předání hovoru (viz odst. 5.1 ). 
  
 

4. FUNKCE, KTERÝMI VÁS VOLAJÍCÍ SNÁZE ZASTIHNE
  
4.1 P ř e s m ě r o v á n í  v o l á n í
Chcete-li zajistit, aby se vám z důvodu vaší nepřítomnosti neztratila žádná příchozí volání, přesměrujte si volání na jinou pobočku. Můžete přitom volit „pevné“ přesměrování na stálý cíl (např. svého zástupce) nebo „jednorázové“ přesměrování na libovolný dočasný cíl (kde se právě budete zdržovat). Vámi naprogramovaný pevný cíl zůstane uchován, i když provedete jednorázové přesměrování na jiný cíl. Přestože je váš telefon přesměrován, lze z  něj  telefonovat,  slyšíte však speciální oznamovací tón.
 
4.1.1 Pevné přesměrování volání – uložit cíl a zapnout:
Pro naprogramování pevného cíle přesměrování zvedněte S, zadejte 1149, uslyšíte potvrzovací tón. Pak zadejte (interní) telefonní číslo, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S. Cíl je uložen, přesměrování je zapnuto.

4.1.2-a   Pevné přesměrování volání – zapnout:

Zvedněte S, zadejte 1144, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S.

4.1.2-b  Jednorázové přesměrování volání – zapnout:

Zvedněte S, zadejte 1144, uslyšíte potvrzovací tón. Pak zadejte (interní) telefonní číslo, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S.

4.1.3  Přesměrování  volání (pevné/jednorázové) – vypnout:

Při vypínání pevného přesměrování zůstane cíl pevného přesměrování uložen, jen se deaktivuje přesměrování. Při vypínání jednorázového přesměrování se nejen deaktivuje přesměrování, ale smaže se i cíl.
Pro vypnutí (kteréhokoliv) přesměrování zvedněte S, zadejte 1044, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S.

4.1.4
    Pevné přesměrování volání – zrušit cíl:
Přesměrování musí být vypnuto. Zvedněte S, zadejte 1049, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte  S. 
  

 4.2  Identifikace pomocí osobního identifikačního čísla (PIN)
Administrátor ústředny vám může zřídit identifikační číslo. Jeho prostřednictvím můžete používat jiné telefony v rámci volačky 2496 jako svůj vlastní, tedy se svými oprávněními. Můžete si z nového stanoviště také přesměrovat volání (podle 4.1.2-b) z Vašeho telefonu na nové stanoviště, uložit si termín (viz dále) a využívat vlastní čísla pro zkrácenou volbu  a opakování volby . Nejdříve se identifikujte podle 4.2.1 a pak proveďte kroky uvedené pro zvolenou službu. Vaše volání jsou tarifikována na vaše telefonní číslo, nikoliv na telefon, ze kterého voláte. Tato funkce slouží i pro použití trvale „zamknutého“  telefonu, který je společný pro několik oprávněných uživatelů, z nichž každý se identifikuje  svým osobním číslem.

4.2.1    Identifikaci provedete
takto: Zvedněte S, zadejte 1121, uslyšíte potvrzovací tón, zadejte svůj PIN, zavěšte S. Telefon se teď bude chovat jako váš vlastní, dokud nezrušíte identifikaci.
 
4.2.2    Zrušení identifikace:
Zvedněte S, zadejte  102, uslyšíte potvrzovací tón. Pak zadejte svůj PIN  a zavěšte S. Telefon se chová opět jako telefon majitele. Pokud zapomenete identifikaci zrušit, deaktivuje se tato funkce po určitém čase (cca 5 min.) automaticky. Případné přesměrování se nevypne automaticky; pokud jej zapomenete vypnout, můžete tak učinit i ze svého telefonu.
 


5.  FUNKCE PRO KOMUNIKACI S VÍCE PARTNERY 

5.1   P ř e d á n í  h o v o r u
 
Proveďte „Zpětný dotaz“ zadáním č.  2. Pomocí zpětného dotazu můžete během hovoru s jedním účastníkem mluvit s dalším účastníkem, aniž by se původní hovor ukončil; první účastník je v „čekacím stavu“.
Postup:
Mluvíte s 1. partnerem; zadejte 2, volte číslo interního 2. partnera; teď máte tyto možnosti:
počkat až se volaný ohlásí a mluvit,
ukončit zpětný dotaz: zadat 2; pokud nezadáte bezprostředně další funkci,
    jste opět ve spojení s 1. partnerem a před spojením slyšíte    potvrzovací tón
-  prvního partnera spojit s druhým partnerem:  zavěšte S;
střídat oba hovory – viz odst. 5.2, 

 5.2  S t ř í d á n í  h o v o r ů
Střídání dvou hovorů můžete provádět v situaci, kdy jste během hovoru s
 1. partnerem navázali zpětným dotazem spojení s 2. partnerem.
V této situaci zadejte 2, pak okamžitě 1115.  Tím jste ve spojení s 1. partnerem.
Zadáte-li opět  2, jste zas ve spojení s 2. partnerem ve zpětném dotazu.
Zadáte-li opět  2, jste ve spojení s 1. partnerem. Tak můžete stále pokračovat. 
 

6.   FUNKCE  UVNITŘ TÝMU   
„Tým“  je skupina spolupracovníků, pro kterou byly administrátorem ústřednou zpřístupněny určité speciální společně využitelné funkce.

6.1  P ř e v z e t í  v o l á n í  z a  k o l e g u

Vyzvání-li telefon vašeho kolegy (s nímž jste v týmu), který je nepřítomen, můžete volání převzít na svém telefonu: zvedněte a zadejte 117; jste ve spojení s volajícím.
 


7.  FUNKCE PRO KOMFORTNÍ TELEFONOVÁNÍ

7.1  T e r m í n
Tato funkce Vám dává možnost použít vyzvánění telefonu jako upozornění (budíku), např. na sjednanou poradu. Jakmile nastane vámi zadaný okamžik, zazvoní váš telefon a vy po vyzvednutí uslyšíte potvrzovací tón. To vás upozorní, že nejde o normální hovor. Po zavěšení se ohlášený termín z paměti ústředny automaticky vymaže. Pokud do určitého času (např. 20 sek.) nezvednete S, ústředna zopakuje vyzvánění za 5 minut. Pokud ani pak nepotvrdíte zvednutím S přijetí termínu, ústředna termín vymaže.

7.1.1
    Zadání termínu:
Zvedněte S, zadejte 1116, uslyšíte potvrzovací tón. Ihned zadejte čtyřmístný požadovaný časový údaj pro příštích 24 hodin (např. 9 hodin 30 minut zadejte jako 0 9 3 0 ). Opět uslyšíte potvrzovací tón. Zavěšte S. Funkce je nyní aktivována.

7.1.2
    Zrušení termínu:
Pokud chcete smazat termín dříve, než nastal zadaný okamžik:
zvedněte  S, zadejte 1016, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S. Termín je zrušen.
 

7.2  B l o k o v á n í  v y z v á n ě n í
Nechcete-li být rušeni telefonem, můžete aktivovat tuto funkci, při níž sami volat můžete (místo oznamovacího tónu slyšíte speciální oznamovací tón). Vnitřní volající slyší vyzváněcí tón, vnější volající slyší obsazovací tón.

7.2.1
    Zapnutí blokování vyzvánění:
Zvedněte S, zadejte 1140, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S.

7.2.2
    Vypnutí blokování vyzvánění:
Zvedněte S, zadejte 1040, uslyšíte potvrzovací tón, zavěšte S
  

7.3  O p r á v n ě n í – zamknutí telefonu proti neoprávněnému použití
Předpoklad: jste jediný uživatel svého telefonního přístroje; pokud nejste, má každý uživatel svůj PIN pro tento telefon a „změnu oprávnění“ provádí podle 4.3.
Zatímco každý interní účastník může být volán zvenku, oprávnění volat mimo domácí ústřednu, případně meziměstsky, nebo mezinárodně, je programovatelné z ústředny. Pokud máte přidělené určité oprávnění a chcete zabránit tomu, aby ve vaší nepřítomnosti někdo z vašeho telefonu volal mimo domácí ústřednu, můžete oprávnění dočasně změnit. Přesnou definici vašeho oprávnění a změněného oprávnění vám sdělí administrátor  ústředny( linka 3000).
 
7.3.1    Oprávnění změnit:
Zvedněte S, zadejte 1018 a hned své osobní identifikační číslo (PIN); uslyšíte potvrzovací tón, pak zavěšte S. Nyní jsou použitelné jen některé funkce telefonu. Při zvednutí  slyšíte speciální oznamovací tón.

7.3.2   Oprávnění obnovit:

Zvedněte S, zadejte 1118 a hned své osobní identifikační číslo (PIN); uslyšíte potvrzovací tón, pak zavěšte S. Po zvednutí S teď slyšíte normální oznamovací tón.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 9793 poslední aktualizace: 03.12.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít