1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 1. zasedání KD dne 2. 9. 2019

Zápis 1. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 2. 9. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia 

David Novotný – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegiaP R O G R A M

1. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 2. 9. 2019 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 20. kolegia děkana, které se konalo v úterý dne 23. 7. 2019 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Přehled zákonných termínů

– akreditace,

– harmonogram studijního oddělení,

– harmonogram granty,

– oddělení pro vědeckou činnost zahraniční styky - akreditace Ph.D.

– akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Ing. Eva Soubustová, MBA


3) BOZP

Ing. Eva Soubustová, MBA


4) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.


5) Modelová a simulační výuka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA


6) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


7) RůznéAd 1.

Děkan prof. Šedo požádal o setkání se studenty, absolventy s reprezentací KD a AS k hodnocení výuky. Schůzku zorganizuje prof. Kittnar.

Zápis 20. zasedání KD schválilo.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová a proděkan doc. Vokurka představili harmonogram termínů studijního oddělení. Děkan prof. Šedo požádal doc. Vokurku o aktualizaci vývoje mediánového grafu jednotlivých pracovišť/evaluace pedagogického výkonu. Tajemnice Ing. Soubustová upozornila na nedočerpání limitu ukazatele „P“ a přečerpání limitu hlavní činnosti. Dále informovala o termínech akreditovaných studijních programů na 1. LF UK a ukončení platnosti akreditací.

Prof. Kolářová informovala o délce platnosti akreditací doktorských studijních programů. Uvedla, že byl jmenován nový předseda Oborové rady neurověd doc. Laco, kterému současný předseda prof. Šonka postupně předá vedení rady. Prof. Kolářová dále uvedla, že z neformální schůzky zástupců LF oborových rad vzešly návrhy na podíl fakult na úhradě odměn předsedů oborových rad dle počtu studentů. Dalším diskutovaným bodem na schůzce bylo zavedení přítomnosti referentky u každé obhajoby doktorské disertační práce. Což je časově velmi náročné. Prof. Kolářová zaslala připomínky 1. LF k zápisu ze schůzky, tyto budou dle informací z RUK zohledněny ve třetí verzi tohoto zápisu.

Proděkan doc. Klener představil délku akreditací pro konání habilitačního a jmenovacího řízení.

Konkrétní termíny jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.


Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová představila KD paní Evu Žákovou, která má na 1. LF UK na starost BOZP. P. Žáková představila dokumentaci bezpečnostní infrastruktury fakulty – informační, technickou, personální atd. a představila také nově navrhovaná opatření. Tajemnice Ing. Soubustová navrhuje, aby po úpravách byly konkrétní postupy plynoucí z BOZP umístěny na webových stránkách. Materiál k bezpečnosti laboratoří ve spolupráci s MUDr. Vejražkou bude připraven v nejbližší době. KD doporučilo nalézt kompetentní expertízu k přípravě koncepčního a faktického zajištění potřeb bezpečnosti fakulty.


Ad 4.

Proděkan prof. Sedmera informoval o ukončení přijímacího řízení do anglické paralelky, celkový počet zapsaných studentů bude upřesněn po 15. 10. 2019. Dále prof. Sedmera uvedl, že zavedený vízový program „režim student“ ve vízové politice studentům nepomohl. Kvalita letošních adeptů se velmi zlepšila, a to také díky přípravným kurzům v jednotlivých zemích. Nostrifikace středoškolských diplomů přináší fakultě velké množství administrativy.


Ad 5.

Modelovou a simulační výuku představil prof. Kittnar. Pokračují přípravy na výuku pro klinické ročníky. Vyčíslení hodin výuky v jednotlivých ročnících je přílohou tohoto zápisu. Je připraven předmět pokročilé výuky životních funkcí. Začne pravidelná výuka ve spolupráci s KARIM. Připravuje se rozšíření centra a pokračuje jeho dovybavení. Zlepšení personálního obsazení prof. Kittnar očekává od výběrových řízení, která proběhnou v září 2019.


Ad 6. 

Proděkan doc. Klener představil komisi k habilitačnímu řízení RNDr. Jiřího Hrdého pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie. KD vzalo složení komise na vědomí.

Proděkan doc. Klener také informoval o požadavku RUK na jednotlivé fakulty, které mají dodat 20 excelentních výsledků vědy. Proděkan doc. Klener navrhuje poslat fakultní „žolíky“, nejlépe impaktované publikace. Prof. Martásek navrhl zařazovat mezi tyto výsledky kromě publikací také nově zaváděné lékařské metody. KD návrhy přijalo.

Proděkan doc. Klener představil návrh brazilské protistrany na spolupráci s PhD. studenty 1. LF. Děkan prof. Šedo požádal doc. Klenera, aby návrh postoupil přednostům.


Ad 7.

Prof. Sedmera informoval o současném stavu akreditace 1. LF UK u US Department of Education (federální studentská půjčka). V srpnu se podařilo odeslat podklady akreditace pro uznávání našeho studia medicíny v USA. Usiluje o dobu trvání akreditace až do roku 2023, kdy začnou platit nové standardy WFMEA. Udržení této akreditace, byť se v praxi týká relativně malého počtu studentů, je důležitým faktorem pro zachování světového renomé českého medicínského školství.


MUDr. Vejražka sdělil, že studenti 1. LF se dostali do semifinále soutěže Angelini University Awards, v níž vysokoškolští studenti různých oborů soutěží s vlastním projektem pro zlepšení kvality života.


Děkan prof. Šedo požádal členy KD o dodržení zadaného formátu v materiálech na výjezdní zasedání. Tajemnice Ing. Soubustová požádala o témata vedoucích jednotlivých sekcí na setkání LF ČR, a to do 6. 9. 2019.

Děkan prof. Šedo požádal tajemnici o zajištění implementace otázky duševního vlastnictví také u PhD. studentů.


KD souhlasí se záštitou 1. LF na vydání knihy Domácí lékař, kterou připravuje zaměstnankyně fakulty v případě dodržení recenzních požadavků


Děkan prof. Šedo požádal o účast zástupce KD na zahájení akademického roku v Bratislavě dne 19. 9. 2019. Fakultu zastoupí prof. Foltán.


Prof. Kittnar informoval o schůzce se zástupci indické univerzity Symbiosis, která navrhuje v rámci programu Erasmus+ krátkodobé výměny (cca 14 dní) pedagogů fakulty. KD s návrhem souhlasí.


Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že přijímací řízení do doktorského studia musí být dle požadavku RUK bodově ohodnoceno. Prof. Kolářová navrhla počet bodů za kvalitu, finanční krytí, předchozí vědeckou činnost, účast na SVK apod. KD návrh počtu bodů schválilo. Prof. Kolářová dále uvedla, že budou osloveny všechny Oborové rady DSPB, aby dopředu zveřejnily seznam svých vědeckých témat.


Doc. Živný sdělil, že 1. LF UK nominovala Ing. Součkovou (KDDL) na mezinárodní konferenci postgraduálních studentů v Hradci Králové (deadline přihlášek 1. 10. 2019) a vyšle 2 studenty na Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult České a Slovenské republiky v Bratislavě (koná se 7. a 8. 11. 2019).


Proděkan Ing. Mikula informoval členy kolegia o vyhlášení výzvy MŠMT „Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ“. Jde o celouniverzitní žádost.


Prof. Strejc informoval KD o přípravách vyhlášení voleb Akademického senátu. Volby se vyhlašují nejméně s osmitýdenním předstihem.


Prof. Miovský s prof. Slanařem finalizují návrh smlouvy se společností Zentiva. Prof. Miovský také informoval o definitivní nabídce z FTVS na kurzy potápění pro studenty. 1. LF UK nabídku přijala.


Příští zasedání kolegia děkana proběhne 16. 9. 2019 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3.


V Praze dne 5. 9. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

Hodnocení: spravovat