1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 25. 6. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 6. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, P. Bartůněk, H. Dittrichová, M. Hodas, P. Klener, P. Kňažeková,
K. Kučerová, J. Marcoň, P. Pafko, J. Raboch, K. Smetana, S. Smutný,
M. Španko, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, L. Kolářová, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. Návrh na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK
a návrhy na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK (20 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na sloučení organizačních součástí
fakulty (30 min.)
4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS UK (30 min.)
5. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Návrh na změnu Vnitřního předpisu
Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (20 min.)
6. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání ve 13.15 hodin, přivítal přítomné a požádal o předřazení Slibu člena akademické obce před první bod zasedání, jelikož M. Důra dokončil pregraduální studium a byl přijat na studium postgraduální, stal se tedy opět členem akademické obce 1. LF UK a členem Akademického senátu 1. LF UK.

AS 1. LF UK souhlasí s předloženým programem zasedání včetně pozměňovacího návrhu předřazení slibu člena akademické obce M. Důry.
16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

P. Strejc přečetl slib člena Akademického senátu, M. Důra stvrdil slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.


1. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)

Informace děkana fakulty, A. Šeda, členům AS 1. LF UK se týkaly následujících bodů jednání.


2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. Návrh na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK
a návrhy na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK (20 min.)

A. Šedo prezentoval plénu návrh na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., který návrh na své odvolání podal na vlastní žádost.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., s účinností ode dne 25. 6. 2014.
16 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo dále podal návrhy na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK, doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. a doc. MUDr. Marka Šetinu, CSc.
U obou navrhovaných kandidátů se jedná o renomované odborníky.
AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, doc. MUDr. Marka Šetinu, CSc., s účinností ode dne 26. 6. 2014.
16 : 0 : 0 schváleno

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc., s účinností ode dne 26. 6. 2014.
16 : 0 : 0 schváleno


3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na sloučení organizačních součástí
fakulty (30 min.)

A. Šedo dále uvedl bod Návrh na sloučení organizačních součástí fakulty, a to Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN a Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN. Krok je systémovým řešením po stránce zdravotnické i ekonomické. Změna nijak neovlivní výuku studentů a péči o pacienty, stejně tak s sebou nepřináší zásadní personální změny. Krok pozitivně ovlivní ekonomický propad ÚKES. Proto doporučuje plénu tento bod ke schválení.
Děkan též zmínil existenci petice, která nebojuje proti sloučení, bojuje proti odvolání J. Duškové z její funkce, která však není zcela na místě.

J. Živný se zeptal na příčiny ztrát.

Děkan tuto skutečnost vysvětluje poklesem výkonnosti.

J. Dušková uvedla, že ošetření pacientů je výnosné v soukromé sféře, není však výnosné ve fakultní nemocnici, která přijímá dětské, polymorbidní a onkologické pacienty, z jejichž ošetření nemá FN výnos.

Do diskuze se zapojil J. Roth a J. Bříza.

J. Roth se dotazuje na rozdílnosti pracovišť.

J. Bříza uvedl, že na výsledku se podepisuje věková skladba pacientů a celková zátěž pracoviště. Ve stomatologii též obecně dochází k poklesu výzkumu. Hlavní je tedy pracoviště podpořit.

Děkan podporuje stanovisko J. Břízy.

E. Havrdová se dotazuje na vztah k pojišťovně jakožto cestu k hrazení výkonů.

J. Bříza zmiňuje vztah k České stomatologické komoře a systém tohoto financování.

J. Dušková zmiňuje existenci minutových nákladů a spoluúčast pacienta.

J. Roth se dotazuje na personální kroky v případě sloučení.
Děkan potvrzuje, že se jedná o systémové řešení, tedy vznik uceleného systému, s minimalizací negativního dopadu na pracovníky.

L. Kolářová se dotazuje na možnost kooperace pracovníků.

Děkan potvrzuje, že se v žádném případě nejedná primárně o personální změnu, ale změnu systémovou, s využitím produktivních pracovníků se samozřejmě počítá a je nezbytným předpokladem úspěchu..

P. Broulík se dotazuje na počet zaměstnanců a vědecké výsledky UKES.

Děkan přesný počet zjistí. Avšak na ÚKES je nejvyšší cena RIV bodu.

J. Roth zmiňuje nejen výzkumnou, ale též pedagogickou činnost ústavu.

Děkan uvádí, že KÚČOCH je v tomto též aktivnější.

Předseda ukončil debatu a vyzval přítomné ke hlasování, které navrhuje veřejné.

AS 1. LF UK schvaluje návrh na sloučení organizačních součástí fakulty, Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN a Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, do jednoho organizačního celku pod společným názvem Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN s účinností od 1. 9. 2014.
13:1:2 schváleno


4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS UK (30 min.)
P. Strejc uvedl bod vyhlášení voleb do AS UK.
Seznámil přítomné s termínem 11. a 12. listopadu 2014, volebními místnostmi (Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK - Faustův dům, Fyziologický ústav 1. LF UK, Ústav vědeckých informací 1. LF UK), dobu jejich otevření (11. 11. 2014 10.00 – 18.00 a 12. 11. 2014 10.00 – 14.00 hodin) a volební komisi ve složení P. Šnajdr (předseda), B. Trnková, I. Šebesta, M. Hilšer, A. Tesař, jako náhradník M. Hodas.

AS 1. LF UK vyhlašuje volby do AS UK ve dnech 11. a 12. 11. 2014 a schvaluje dílčí volební komisi v tomto složení:
as. MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D., předseda – Anatomický ústav 1. LF UK
as. RNDr. Bohuslava Trnková - ÚLBLD 1. LF UK a VFN
as. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
MUDr. Marek Hilšer – ÚBEO 1. LF UK
Adam Tesař – student VL
(Michal Hodas, náhradník – student ZL)
16 : 0 : 0 schváleno


14.45 hodin odchod prof. Štípek.


5. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Návrh na změnu Vnitřního předpisu
Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (20 min.)
M. Vejražka uvedl bod Návrh na změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK.
Uvedl, že původní záměr měl za úkol pouze změnu v předpisech týkajících se vypisování zkoušek v klinických ročnících. Při diskutování na zasedání Legislativní komise AS 1. LF UK se došlo k závěru, že změna POSu je potřeba systémová, proto na dnešním zasedání nepředkládá Legislativní komise návrh na schválení. Důvodů je několik – zasedání AS UK, které musí změnu schválit, bude až 10. 10., v případě schválení AS UK by tento předpis neplatil od začátku příštího akademického roku, a tím by se měnily podmínky během akademického roku. Je shromážděno mnoho připomínek ke změnám POSu, které jsou potřeba projednat s právním oddělením. Změny si žádá i studijní oddělení v souvislosti s plánovaným překódováním předmětů. V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu UK si POS 1. LF UK vyžaduje další změny, které SaZ řád UK vyžaduje mít upravené ve fakultních předpisech. Objevily se též připomínky některých proděkanů.
Návrh legislativní komise je tedy ten, že by návrh byl kompletován přes letní měsíce a byl by předložen předběžně na listopadovém zasedání AS 1. LF UK ke schválení, následně poskytnut AS UK ke schválení tak, aby předpisy platily od akademického roku 2015/2016.

6. Různé
P. Strejc vyzval přítomné k tichému souhlasu, případně námitek k návrhu, aby M. Důra pokračoval ve své funkci jakožto místopředseda AS 1. LF UK. Tento návrh byl přijat tichým souhlasem.

Zasedání AS 1. LF UK bylo ukončeno ve 14.10 hodin.


Zapsal: M. Důra

 

Hodnocení: spravovat