1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 16. 6. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 16. 6. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, E. Havrdová, K. Kučerová, J. Marcoň, O. Naňka, P. Pafko, S. Smutný, M. Španko, P. Tesařová,
Neomluveni:
Hosté: M. Důra, J. Dušková, E. Soubustová, A. Žák

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 19. 5. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. – Zpráva o podmínkách přijímacího řízení
(15 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování člena Vědecké rady
1. LF UK (10 min.)
5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání AS 2014 - 2015 (20 min.)
6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů na zasedáních 12/2013 – 5/2014
(15 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné včetně hostů.
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání, s tím že vzhledem k nepřítomnosti p. děkana bude bod. č. 2 přednesen na mimořádném zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 6. 2014 ve 13.00 hodin. Tímto oznámil konání mimořádného zasedání a požádal přítomné o účast vzhledem k projednávání důležitých záležitostí.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje navržený program jednání.
17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 19. 5. 2014 (10 min.)
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu se změnou, a sice doplnění usnesení bodu 4 o datum zrušení Ústavu lázeňské medicíny 1. LF UK k 30. 9. 2014.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání dne 19. 5. 2014 s doplněním usnesení bodu 4 o datum zrušení Ústavu lázeňské medicíny 1. LF UK k 30. 9. 2014.
17 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
Bod jednání se přesouvá na program mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 6. 2014 ve 13.00 hodin.

15.10 hodin příchod N. Malinová.

3. Prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. – Zpráva o podmínkách přijímacího řízení
J. Dušková, proděkanka fakulty, informovala o plánovaných změnách podmínek přijímacího řízení pro rok 2015/2016 pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství.
Studenti, kteří měli na střední škole poslední 4 roky povinný předmět matematika a nebyli klasifikováni horší známkou než 2 (chvalitebně), získají 10ti bodový bonus.
Návrh vychází z analýzy významu středoškolských předmětů pro úspěšné zvládnutí studia na LF, matematika má – spolu s profilovými předměty - nejvyšší prediktabilní hodnotu.
Počty přijímaných studentů se nemění. Bonus může mít zásadní význam pouze u studentů přijímaných na Zubní lékařství vzhledem k plánovanému počtu přijímaných studentů a počtu bodů, nutných pro přijetí.
Přijímaní studenti budou tedy ve třech skupinách: bez přijímacích zkoušek, s bonusem a ostatní, u kterých budou rozhodující pouze znalostní testy.
Další změny se neplánují, pouze zjednodušení přijímacích zkoušek pro Bc. obory, kde bude test pouze z biologie.

J. Roth chápe, že matematiku preferuje Č. Štuka, vedoucí oddělení výpočetní techniky. Je však zásadně proti tomuto postupu.

P. Broulík naopak toto rozhodnutí vítá.

S. Štípek doplňuje, že jde o logické myšlení.

F. Vaňásek se ptá, zda se jedná o 4 roky studia matematiky a jak budou vyrovnány osnovy jednotlivých škol?

J. Dušková odpověděla, že platí pouze kontinuální studium matematiky po 4 roky. Osnovy na školách nejsou stejné, toto nelze ovlivnit ani zohlednit.

J. Roth se ptá, zda je takto hodnocena i biologie.

J. Dušková odpověděla, že biologie je rovněž hodnocena v případě přijímaných studentů bez přijímacího řízení.

A. Žák se připojil s doplněním, že matematika je prediktorem pro úspěšnost na základě nezávislých testů.

P. Kňažeková konstatuje, že výuka a osnovy matematiky jsou na každé střední škole jiné, stejně tak přístup a známkování vyučujících je velmi individuální. Považuje proto zvýhodnění jednoho předmětu na základě známky za nespravedlivé.

Diskuze se dále zúčastnili P. Broulík, J. Roth a P. Strejc.

M. Vejražka uzavřel diskuzi sdělením, že jsou vytvářeny statistiky z řady předmětů a chyby ve statistikách se vždy najdou. V současné době je problém ve shromažďování dat vzhledem k ochraně osobních údajů.

Akademický senát 1. LF UK bere zprávu o podmínkách přijímacího řízení na vědomí.


4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování člena Vědecké rady
A. Žák, proděkan fakulty, seznámil přítomné s životopisem respektované osobností plicní chirurgie, prof. MUDr. Robertem Lischke, Ph.D, který je navržen do Vědecké rady 1. LF UK.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Roberta Lischke, Ph.D., s účinností od 17. 6. 2014.
18 : 0 : 0 schváleno


5. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání AS 2014 – 2015
P. Strejc zahájil rozpravu k navrženým termínům zasedání AS 1. LF UK v akademickém roce 2014 – 2015.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje termíny zasedání v akademickém roce 2014 – 2015 takto: 6. října, 3. listopadu, 8. prosince 2014, 12. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna, 11. května a 8. června 2015.
18 : 0 : 0 schváleno


6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů na zasedáních 12/2013 – 5/2014
P. Strejc seznámil přítomné s předloženým materiálem a zhodnotil účast na zasedáních velmi kladně.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí přehled o účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních za období od prosince 2013 do května 2014.

7. Různé
E. Soubustová, tajemnice fakulty, z pověření p. děkana přednesla zprávu o hospodaření fakulty za uplynulé období letošního roku. Zaměstnancům fakulty budou za 1. pololetí 2014 přiznány odměny ve výši 65% mzdových prostředků.

15.35 hodin příchod L. Bajer a Z. Krška.

P. Strejc poděkoval přítomným za účast, rozloučil se a připomněl mimořádné zasedání 25. 6. 2014. Ukončil zasedání v 16.40 hodin.


Zapsala: E. Svobodová


Příloha: Účast členů na zasedáních

 

Hodnocení: spravovat