1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

 

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 2. 2011:

Profesor/profesorka

VŠ lékařského směru, jmenování profesorem pro obor imunologie, nejvyšší specializace v oboru alergologie a klinická imunologie, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Profesní zkušenosti s vedením postgraduálních studentů a doklad o počtu studentů, kteří získali Ph.D., morální bezúhonnost. Zkušenost s přípravou podkladů pro specializační vzdělávání lékařů a JOPZ v oboru imunologie a alergologie, aktivní členství v odborných společnostech. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Docent/docentka

Habilitace, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, praxe. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, 8 let praxe v oboru anesteziologie a resuscitace se zaměřením na algeziologii, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace a paliativní medicína a léčba bolesti

 

 

 

Odborný asistent/
odborná asistentka

 

Min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav pro histologii a embrylogii
1. LF UK

2

celý nebo částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského, veterinárního lékařství nebo přírodovědného směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o výzkum v oboru mikromorfologie, zkušenosti s výukou

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zkušenosti s praktickou výukou lékařské fyziologie

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce se zaměřením na molekulární genetiku v oboru onkogenetika, znalost AJ

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, klinické zkušenosti o oboru vnitřní lékařství, pediatrie nebo intenzivní medicíny výhodou

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v oboru hygiena a epidemiologie, pedagogická praxe a zkušenosti z realizace epidemiologických studií doložené publikacemi

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

min. 3 roky praxe ve zdravotnictví, zajištění výuky veřejného zdravotnictví pro lékařské i nelékařské obory včetně anglické paralelky

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, vědecký titul, 4 roky praxe, mzdové zařazení AP 2

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, mzdové zařazení AP 1

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

4

částečný prac. úvazek

 

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství event. absolvování interního základu, praxe v oboru vnitřní lékařství

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru akutní medicína

1

částečný prac. úvazek

praxe v oboru profesní dermatologie

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost, min. 10 let praxe

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

VŠ v oborech odpovídajících výukovým předmětům adiktologie

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

celý nebo částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, geriatrie výhodou

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

specializovaná způsobilost v neurologii, zaměření na extrapyramidová nebo demyelinizační onemocnění či na neurointensivní péči, titul Ph.D. nebo předpoklady pro jeho brzké získání

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody (radiodiagnostika), vědecký titul

Onkologickou kliniku
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru klinické farmacie nebo klinické onkologie či vnitřní lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, aktivní znalost AJ, specializovaná způsobilost v oboru neonatologie

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, aktivní znalost AJ, specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství, titul Ph.D.

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, aktivní znalost AJ, absolvování pediatrického kmene, zkušenosti s řešením grantových projektů, zařazení do Ph.D. studia výhodou

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

8

částečný prac. úvazek

 

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializace v oboru přístrojové techniky ve zdravotnictví – perfuziologie a biomedicínské kybernetiky

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

výuka oboru intenzivní medicína se zaměřením na péči o pacienty po chirurgických výkonech

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, 8 let praxe v oboru anesteziologie a resuscitace se zaměřením na kardiopulmonální resuscitaci a dětskou anestézii, specializovaná způsobilost v oboru A + R a dětské lékařství

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v ortopedii, znalost AJ

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Neurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

specializace v cévní chirurgii a zkušenosti s problematikou hydrocefalu, neuroonkologie

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

5

částečný prac. úvazek

 

 

Asistent/asistentka

Všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, znalost AJ

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, znalost ČJ a AJ, praxe v oboru min. 1 rok

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

6

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru min. 2 roky

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a FTN s poliklinikou

2

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, praxe v oboru 5 let, specializovaná způsobilost v oboru, znalost AJ

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

celý prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o obor infekční lékařství, praxe v oboru, ukončení základního kmene, aktivní znalost AJ

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

 

Vypsání všech výběrových řízení bylo zveřejněno dne 29. 11. 2010 ve Zdravotnických novinách číslo 48.

 

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 3. 1. 2011

V Praze dne 25. 11. 2010

 

 

                                                                 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
                                                                              děkan fakulty

Hodnocení: spravovat