1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

1. LF UK Praha
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413
Email
Mapa okolí

Volební a jednací řád Akademického senátu 1. lékařské fakulty

Volební a jednací řád akademického senátu

1. lékařské fakulty

Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle čl. 13 statutu 1. lékařské fakulty usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu akademického senátu 1. lékařské fakulty jako na jejím vnitřním předpisu.

 

Část I.

Obecná ustanovení

 

Čl. 1

(1) Volební a jednací řád akademického senátu 1. lékařské fakulty upravuje podrobnosti o volbách do Akademického senátu 1. lékařské fakulty (dále jen senát), o jeho jednání, o volbách a o projednávání návrhů na jmenování děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen děkan), popřípadě na jeho odvolání z funkce, o kterých se usnáší senát.

(2) Působnost senátu je stanovena zákonem č. 111/1998 Sb., v platném znění, statutem Univerzity Karlovy v Praze a statutem 1. lékařské fakulty (dále jen statut).

 

Část II.

Volby senátu

 

Čl. 2

(1) Volby senátu (dále jen "volby") jsou rovné, přímé a tajné.

(2) Akademická obec je pro účely voleb organizačně rozdělena na dvě části, a to na akademické pracovníky, působící na fakultě, a studenty, zapsané na fakultě.

(3) Voličem je

a) každý student zapsaný na 1.LF UK

b) každý akademický pracovník splňující podmínky dle čl. 7. odst. 1. a 2 statutu.

(4) Pokud volič splňuje zároveň podmínky dle odst. 3 písm. a) i b), může si sám zvolit, do které části akademické obce bude pro účely voleb zařazen. Pakliže tak neučiní do 3 týdnů před konáním voleb, má se za to, že:

a) v případě, že je studentem kombinované formy doktorského studia, je zařazen mezi akademické pracovníky

b) ve všech ostatních případech je zařazen mezi studenty.

 

Čl. 3

Organizace voleb

(1) Volby senátu se konají zpravidla v měsíci listopadu posledního roku funkčního období senátu. Termín voleb schvaluje senát, vyhlásí se způsobem na fakultě obvyklým nejméně 8 týdnů před prvním dnem voleb.

(2) Volby jsou jednokolové.

(3) Volby organizuje stávající senát ve spolupráci s tajemníkem fakulty. Za tímto účelem volí v dostatečném předstihu z členů senátu pětičlennou volební komisi. Člen této volební komise nemůže být zaregistrován jako kandidát členství v senátu. Není-li možno do volební komise zvolit dostatečný počet členů senátu, může být zvolen na doporučení člena stávajícího senátu jiný člen akademické obce. Studenti i akademičtí pracovníci musí být zastoupeni nejméně dvěma členy. Pokud není stanoveno jinak, je komise usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Komise volí ze svého středu předsedu, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

(4) V případě mimořádných voleb do senátu volby organizuje děkan fakulty; ustanovení tohoto volebního řádu se použijí přiměřeně.

 

Čl. 4

Registrace kandidátů a sestavení kandidátky

(1) Jako kandidát je registrován každý akademický pracovník nebo student, který předloží písemnou žádost o registraci, podpořenou peticí alespoň 30 členů akademické obce. Petice musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště (studijní program a studijní ročník) a vlastnoruční podpis jak kandidáta, tak všech podporujících členů akademické obce. Žádost o registraci se doručuje poštou na adresu děkanátu fakulty nebo se odevzdává v podatelně děkanátu, Kateřinská 32, Praha 2. Lhůta pro odevzdání žádostí o registraci končí 21 dnů před prvním dnem voleb. Tento termín se zveřejní na fakultě obvyklým způsobem.

(2) Podmínky pro registraci žádosti ověřuje volební komise do čtyř dnů od uplynutí lhůty pro odevzdání žádosti o registraci, odmítnutí registrace sdělí její předseda osobně neprodleně kandidátovi, pokud je tento způsob možný. Kandidát se může písemně odvolat k senátu, který musí rozhodnout nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Oznámení o rozhodnutí senátu se vyvěsí v každé volební místnosti, na úřední desce fakulty a webové stránce senátu.

(3) Volební komise sestaví ze žádostí o registraci společnou kandidátku, kterou zveřejní nejpozději 14 dní před prvním dnem voleb na úřední desce fakulty a na webové stránce senátu.

(4) Tajemník fakulty průběžně udržuje a aktualizuje voličské seznamy. Součástí těchto seznamů je záznam údajů dle čl. 2, odst. 4. Dále tajemník fakulty zajistí přípravu dostatečného počtu dvojích, zřetelně odlišených volebních lístků – pro studenty a pro akademické pracovníky, obsahujících úplnou volební kandidátku v abecedním pořadí; před příjmením kandidáta je uvedeno pořadové číslo.

(5) Pokud je registrováno méně než 30 kandidátů nebo méně než 10 kandidátů z řad studentů, stanoví senát nový termín voleb, které se mohou uskutečnit nejdříve za 4 týdny po původním termínu voleb.

 

Čl. 5

Volební kampaň

(1) Jednotliví členové akademické obce i jejich skupiny mohou vést volební kampaň.

(2) Děkan uspořádá setkání registrovaných kandidátů se členy akademické obce; v případě potřeby umožní účast na tomto setkání úpravou výuky.

(3) Volební kampaň musí být vedena eticky, v souladu s právními předpisy a principy demokracie. Volební kampaň nesmí jakýmkoliv způsobem napadat ostatní kandidáty ani jiné členy akademické obce.

(4) Registrovaní kandidáti mají po dobu ode dne uplynutí lhůty pro odevzdání žádostí o registraci až do posledního dne voleb nárok na prezentaci svých volebních materiálů na úřední desce fakulty (v rozsahu jedné strany A4) a na webové stránce senátu (v rozsahu odpovídajícím písemné formě). Elektronická forma může být doplněna odkazem na další materiály, které kandidát zveřejnil sám. Přípravu volebních materiálů si zajišťuje každý kandidát sám a sám také zodpovídá za jejich obsah. Zveřejnění na úřední desce zajišťuje volební komise. Zveřejnění na webové stránce senátu zajišťuje sekretariát senátu.

(5) Aktivní volební agitace není dovolena v den konání voleb.

 

Čl. 6

Volební okrsky a volební místnosti

(1) Volební komise rozdělí akademickou obec na volební okrsky tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost a kapacita volebních místností. Akademická obec může být vyhlášena jako jediný okrsek, volební komise pak musí přijmout taková opatření, aby byl zajištěn řádný průběh voleb, zejména aby každý z voličů volil pouze jednou. Příslušnost do volebního okrsku a umístění příslušné volební místnosti musí být voličům oznámeny s dostatečným předstihem obvyklým způsobem.

(2) Počet a umístění volebních místností schválí senát na návrh volební komise podle počtu a rozsahu volebních okrsků. Volební místnosti musí být v různých částech areálu fakulty. Volební místnost musí být zřetelně označena, vybavena zapečetěnými volebními urnami, zřetelně označenými pro příslušnou část akademické obce, a odděleným místem pro nerušené označení hlasovacích lístků.

(3) Volební místnosti jsou otevřeny dva dny po dobu, kterou na návrh volební komise schválí senát.

(4) Ve volební místnosti musí být nepřetržitě přítomny dvě osoby, jmenované senátem na návrh volební komise. Tyto osoby dohlížejí ve volebních místnostech na řádný chod voleb.

(5) Pro volby na odloučeném pracovišti je možné zřídit mobilní volební místnost, pro kterou se užije čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 4 přiměřeně.

 

Čl. 7

Průběh voleb

(1) Každý volič je po příchodu do volební místnosti povinen na vyzvání dohlížející osoby prokázat svoji totožnost a podepsat se do seznamu voličů.

(2) Voliči je poté vydán volební lístek, obsahující úplnou volební kandidátku, výrazně označený pro příslušnou část akademické obce. Na něm volič způsobem podle vzoru schváleného akademickým senátem, který je vyvěšen ve volební místnosti, zřetelně označí příslušná pořadová čísla vybraných kandidátů nejvýše 15 kandidátů, kterým dává svůj hlas. Preferenční hlasy nejsou možné.

(3) Po označení vloží volič osobně volební lístek do zapečetěné urny pro příslušnou část akademické obce.

(4) Po skončení prvního dne je otvor volební urny pro vhazování volebních lístků zapečetěn za účasti dvou členů volební komise a urna je bezpečně uložena; druhý den je pečeť odstraněna členy volební komise, přičemž neporušenost pečeti je předem zkontrolována.

(5) Po skončení voleb jsou všechny volební urny rozpečetěny na zasedání volební komise za účasti minimálně tří jejích členů, a bez přítomnosti cizích osob. Jsou spočítány odevzdané volební lístky zvlášť pro obě části akademické obce a rozděleny na platné a neplatné. Volební lístek je neplatný, je-li označeno více kandidátů než 15 nebo je jinak nesrozumitelný. Ve sporných případech rozhoduje o platnosti volebního lístku a hlasu voliče volební komise hlasováním.

(6) Volební komise sečte hlasy na platných volebních lístcích a sestaví pořadí podle počtu získaných hlasů pro každou část akademické obce samostatně.

(7) Členy senátu se stává 15 kandidátů, kteří získají nejvyšší počet hlasů studentů a 15 kandidátů, kteří získají nejvyšší počet hlasů akademických pracovníků. Členy senátu se však stane nejméně 10 a nejvíce 15 studentů bez ohledu na získaný počet platných hlasů; v případě úpravy pořadí kandidátů vyplývajících z ustanovení předchozí části této věty se náhradníky stávají akademičtí pracovníci (resp. studenti) volení studenty (resp. akademickými pracovníky) vzestupně dle počtu získaných hlasů, přičemž pořadí náhradníků se řídí počtem získaných hlasů a na jejich místo postupují studenti (resp. akademičtí pracovníci) voleni studentskou částí akademické obce (resp. akademickými pracovníky) v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě, že se některý z kandidátů umístí na 1. - 15. místě v obou částech akademické obce, stává se zástupcem té části akademické obce, ve které se umístil na vyšším pořadí. V případě umístění na stejném místě v obou částech akademické obce rozhoduje procento získaných hlasů z celkového počtu voličů příslušné části akademické obce. Pokud je toto procento stejné, rozhodne volební komise losem. V pořadí pro druhou část senátu se tento kandidát vyškrtne a na jeho místo postupuje další podle počtu hlasů.V případě, že kandidát splňuje podmínky pro postup dle věty čtvrté, páté a šesté a nemůže-li se pro nutné změny v pořadí kandidátů dle věty druhé stát zástupcem části akademické obce, do níž byl tímto postupem zařazen, stává se zástupcem druhé části akademické obce, do níž byl zvolen na 1. – 15. místě.

(8) Získají-li stejný počet hlasů kandidáti na 15. a dalších místech pořadí, rozhodne o zvoleném kandidátovi a pořadí náhradníků volební komise losem.

(9) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb lze podat písemnou odůvodněnou stížnost volební komisi nejpozději do 5 dnů po zveřejnění výsledků voleb. Volební komise bez zbytečných odkladů nejpozději do 5 dnů posoudí platnost volby.

(10) Na prvním zasedání akademického senátu vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise, kteří z kandidátů byli platně zvoleni a současně jim předá písemné potvrzení o zvolení.

 

Čl. 8

Náhradníci

(1) Náhradníky pro příslušné funkční období jsou ti kandidáti, kteří se po určení konečného pořadí kandidátů dle čl. 7 umístili na prvních pěti nevolitelných místech ve skupinách volených zvlášť studenty a akademickými pracovníky, dále vždy pak všichni kandidáti, kteří získali 10 % z celkového počtu platných hlasovacích lístků. Pořadí náhradníků se určuje podle počtu získaných hlasů s přihlédnutím k ustanovení čl. 7 odst. 7, 8.

(2) Náhradníka povolává předseda akademického senátu v pořadí určeném dle čl 7 odst. 7, 8 a čl. 8. Povoláním náhradníka nesmí dojít k narušení předepsaného složení senátu. Náhradník může povolání písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém případě zůstává náhradníkem a za člena senátu je povolán další náhradník; odmítne-li povolání náhradník poslední v pořadí, postupuje se dle čl. 10.
(3) Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, v němž tak učinil, prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem.

(4) Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil studijní program a přihlásil se na téže fakultě do dalšího studijního programu může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat prvním náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.

(5) Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program a uchází se na fakultě o uzavření pracovního poměru, jehož vznikem se stane akademickým pracovníkem, může písemně prohlásit, že hodlá nadále být prvním náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu neprodleně po vzniku pracovního poměru tohoto uchazeče. Pokud by však v důsledku ustanovení věty třetí mělo dojít k poklesu celkového počtu studentů v akademickém senátu pod mez stanovenou zákonem, bude do senátu povolán ten z náhradníků, který jako první v pořadí splňuje podmínku, že je studentem. Doba mezi ukončením studia a dnem vzniku pracovního poměru však nesmí být delší než čtyři měsíce. Pokud je tato lhůta překročena nebo pracovní poměr nevznikne, je do senátu povolán další náhradník v pořadí a uchazeč přestává být náhradníkem.

(6) V případě, že by uplatněním postupu dle odstavců 4 nebo 5 počet studentů v senátu nesplňoval hranice stanovené zákonem o vysokých školách, nastupují náhradníci, kteří nejsou náhradníky dle odstavce 4 nebo 5, nebo kandidáti zvolení v doplňovacích volbách, a to v počtu, kterým bude dosaženo zákonem stanovené hranice počtu studentů v senátu. Náhradníci dle odstavce 4 nebo 5 jsou pak povoláni do senátu v pořadí, v němž se znovu stanou členem akademické obce fakulty.

(7) Pořadí povolávání náhradníků dle odstavců 4 a 5 se v jiných případech než je uvedeno v odstavci 6 řídí pořadím, v němž se znovu stanou členy akademické obce fakulty.

(8) Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje předsedovi akademického senátu fakulty. Účinky nastávají dnem doručení předsedovi akademického senátu fakulty.

 

Čl. 9

Dokumentace a vyhlášení výsledků voleb

(1) Volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají do zápisu.

(2) Výsledky voleb se zveřejní neprodleně na úřední desce fakulty, na jeho webové stránce a dalšími vhodnými způsoby.

(3) Námitky proti výsledkům voleb je možno podat do 15 dnů ode dne jejich zveřejnění k senátu,

(4) Zápisy o průběhu a výsledcích voleb se uchovávají v archivu senátu.

 

Čl. 10

Doplňovací volby

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu není náhradník , všichni náhradníci povolání odmítli nebo nastal případ uvedený v čl. 8 odst. 6. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních devíti měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese akademický senát fakulty.

(2) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

(3) Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky ve smyslu článku 8.

Část III.
ZRUŠENA
.

Část IV.
ZRUŠENA

Část V.

Závěrečná ustanovení

 

Čl. 26

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu 1.LF UK ze dne 28.6.1999 ve znění změn a doplňků.

 

 

Čl. 27

Schválení a účinnost

(1) Tento řád byl schválen senátem dne 12. 3. 2007 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1).

(2) Tento řád nabývá účinnosti následující den po nabytí platnosti.

 

 

 

Bc. Marek Hilšer

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

předseda AS 1.LF UK

děkan 1.LF UK

 

 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK

 

 

 

1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 25.5.2007 a jeho změnu dne 25. 03. 2011

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 33 uživatelů) spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení .