1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninové praxe 2. ročník

 

 • Studenti 2. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi.
 • https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1013
 • Všeobecné lékařství: Prázdninová praxe-základy péče o nemocné ( B00036)
 • Zubní lékařství: Prázdninová praxe-péče o nemocné ( B01151)
 • Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.
 • Zápočet z předmětu Prázdninová praxe musí student získat k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku. Po tomto datu není možné zápočet získat a předmět zůstane nesplněný.
 • Studenti, kteří mají možnost praxe v zahraničí, se obrátí na garanta předmětu Prázdninová praxe, který je seznámí s doporučeným postupem a dodá anglickou verzi sylabu.
 • Stáž by měla být provedena v časovém limitu 1 měsíce.

Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Smlouva není povinná. Smlouvu si zařizujete pouze v případě, že jí po vás v nemocnici požadují.
 • Na pořadí podpisů nezáleží.
 • Zápočet musí být udělen do konce oficiálního zkouškového období stanoveného fakultou, resp. UK
 • Zápočet nezadává studijní oddělení, ale ÚTPO podle podmínek v SISu.
 • Podpis smlouvy na fakultě zprostředkovává studijní oddělení (2. ročník – M. Holanová), přineste smlouvy k podpisu s dostatečným předstihem (cca 1-2 týdny)
 • Student může uzavřít s nemocnicí i individuální smlouvu dvoustrannou - tam není fakulta ani jednou ze smluvních stran (jedna strana student-druhá nemocnice
 • Smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe

  Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijním oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

  Fakulta neakceptuje jiné vzory smluv (jediná výjimka je IKEM a Vinohradská nemocnice). Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení.

  Pracoviště, která smlouvu nepožadují

  VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v ÚVN, Nemocnice Na Homolce a FN Motol.

  více viz https://www.lf1.cuni.cz/nemocnice-ktere-majispecificke-pozadavky 

  Co vyplnit do smlouvy?

  Zástupce/statutární zástupce: děkan fakulty

  Osoba zodpovědná za náplň praxe:  garant praxe/pověřený zaměstnanec

  Kontaktní osoba ohledně uzavření/podpisu smlouvy: studijní referentka

  smlouva viz příloha

  Sylabus

  Sylabus je povinná příloha smlouvy pro nemocnici.

  sylabus viz příloha

  Deník studenta (Potvrzení odborné praxe)

  Po ukončení praxe si student nechá ve zdravotnickém zařízení potvrdit délku a vykonání praxe na formulář Deník studenta. Je nutné splnit minimálně 60% praktických postupů uvedených v deníku. Deník studenta se předkládá garantovi praxe (na ÚTPO), který zapíše zápočet do indexu a do SISu. Odevzdání řádně vyplněného a potvrzeného Deníku studenta a zpětné vazby o průběhu prazdninové praxe probíhá prostřednictvím odkazu v e-learningovém kurzu ve stanoveném termínu.

   

  Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat