1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pravidla pro vyloučení konfliktu zájmů

INFORMACE DĚKANA 1. LF UK
 Č.j. 2186/05

Pravidla pro vyloučení konfliktu zájmů u pracovníků 1. LF UK

 

Posláním fakulty je vzdělávání studentů a rozšiřování vědeckého poznání. V přímé souvislosti a/nebo jako důsledek těchto činností vznikají často situace, kdy jsou pracovníci fakulty zapojeni do pracovních aktivit mimo  fakultu. Většina těchto situací je pro fakultu přínosem, v některých případech však mohou tyto aktivity vést k takové situaci, která by se dala nazvat  konfliktem zájmů. Proto jsou pravidla řešící konflikt zájmů součástí vnitřních předpisů většiny světových universitních pracovišť, bohužel český právní řád ani vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze základ pro řešení takovýchto potenciálních problémů dosud nemá.

Pracovníci, bez ohledu na druh svého pracovně právního vztahu k fakultě, by se měli řídit etickými a profesionálními principy a tak předcházet potenciálnímu konfliktu zájmů. Vždy jsou však povinni chovat se tak, aby tím v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze dbali jejího dobrého jména. Vedení fakulty a vedoucí pracovníci fakulty mají vést ostatní pracovníky k dodržování principů prevence konfliktu zájmů.

Konflikt zájmů a konflikt odpovědností

Ke konfliktu zájmů dochází v situaci, kdy pracovník fakulty může ovlivnit rozhodování o  postupech nebo pořízení majetku ve snaze dosáhnout přímého či nepřímého obohacení nebo získat neoprávněné výhody pro sebe nebo osoby sobě blízké.

Ke konfliktu odpovědností dochází v situaci, kdy zapojení  pracovníka fakulty do aktivit mimo fakultu zasahuje do jeho zodpovědnosti a ruší jeho zodpovědnost vůči fakultě, výuce nebo výzkumu a případně jeho další povinnosti vůči jeho studentům, pracovníkům nebo fakultě jako celku.

Zásady

Cílem těchto zásad je nabídnout obecné postupy, nikoliv seznam pravidel. Všichni pracovníci by měli jako základ nebo jeden ze základů svých profesionálních aktivit přijmout plnou odpovědnost k povinnosti plnit své závazky vůči fakultě. Mimofakultní profesní aktivity by měli přijímat pouze tehdy, pokud jejich plnění podporuje základní poslání a prestiž fakulty a pokud nenarušují jejich povinnosti vůči fakultě. Cílem těchto zásad není eliminovat nebo nepřiměřeně omezovat zapojení    do mimofakultních aktivit, které jsou naopak pro fakultu prospěšné a v mnoha případech dokonce zvyšují její vážnost a podporují její vlastní práci a poslání. Spolupráce s klinickými základnami  1.LF UK probíhající v souladu se smlouvami o spolupráci nebo smlouvami obdobnými uzavřenými se zdravotnickými nebo obdobnými zařízeními nepředstavuje střet zájmů.

Postupy

Pracovníci fakulty, jejichž pozice umožňuje ovlivňovat rozhodování fakulty v oblastech, kde mohou získat bezprostředně nebo kdykoliv i následně materiální prospěch sobě nebo svým blízkým, by měli  informovat o existenci a podstatě tohoto konfliktu ostatní účastníky daného rozhodovacího procesu. Je-li to možné, neměli by se dále na rozhodovacím procesu podílet. Pokud to není možné, měl by o možném konfliktu být informován děkan fakulty nebo jím pověřený pracovník.

Pracovníci fakulty jsou často zapojeni do  konzultačních aktivit za úplatu. To nepředstavuje konflikt zájmů, pokud:

·        fakultní zdroje (např. laboratoře, jiní prostory, vybavení, přístroje, počítače a ostatní pracovníci) nejsou využívány k těmto účelům bez předchozího souhlasu fakulty a bez následné úhrady za jejich použití

·        takové aktivity nekolidují se stanovenou týdenní pracovní dobou (event. i s rozvrhem pracovní doby) pracovníka, která vyplývá z jeho pracovního poměru k fakultě

·        takováto aktivita neznemožňuje publikovat výsledky vědecké práce vytvořené v pracovně-právním vztahu pracovníka k fakultě.

Fakulta aktivně podporuje účast svých pracovníků v profesních organizacích, sdruženích, expertních panelech atd. Tato účast však nesmí svým rozsahem omezovat pracovníky v jejich nezaujatosti a povinnostech k fakultě.   

Pracovníci fakulty by se neměli stát účastníkem přímé konkurence se zájmy fakulty a univerzity, ať osobně nebo prostřednictvím subjektu, v němž mají svůj zájem či účast. V případě nejasnosti je vhodné konzultovat takovouto možnost s děkanem fakulty.

Pracovníci fakulty nesmějí vést nebo směrovat výzkum podporovaný fakultou (finančně či jinak) tak, aby přinášel výhody jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osobě proti zájmům fakulty.

Pracovníci fakulty musí informovat fakultu o možnosti patentovat výsledky výzkumu prováděného v rámci plnění jejich pracovních povinností.

Prevence potenciálních konfliktů

Univerzitní pracoviště, tedy i fakulty, mají aktivně podporovat otevřené prostředí, v němž jsou výuka, věda, výzkum  a šíření poznání zásadními cíli.  Pro uskutečňování tohoto poslání je třeba naléhat na dobrou víru úsudku, profesionalitu a integritu morálně-etických principů svých pracovníků. Stejně tak i prevence konfliktu zájmů a zaujatého rozhodování má vycházet především z etické a morální integrity jednotlivých pracovníků.

Problematika konfliktu zájmů nemá právní oporu v celém obsahu v podobě, jak je uvažována výše. To znamená, že ani fakulta jako zaměstnavatel ani jednotliví pracovníci nemají v této oblasti povinnosti vůči sobě navzájem vyjma ty, které ukládá právní řád České republiky. Nedodržení výše uvedených pravidel nemá právní postih, pokud nebudou porušena také příslušná zákonná ustanovení nebo v důsledku takového nebo obdobného jednání nevznikne fakultě škoda. Přesto předkládáme tyto teze jako určitý vzor chování pracovníků fakulty.

 

V Praze dne 12. 12. 2005

                                                prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. v.r.
                                                děkan 1. LF UK

 

Hodnocení: (hodnotilo 81 uživatelů) spravovat