1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

1. LF UK Praha
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413
Email
Mapa okolí

Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF

Pravidla pro přiznávání stipendií - znění platné od 23. 6. 2017 a účinné prvním dnem ak. roku 2017/2018UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
1. lékařská fakulta
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ na 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ platná od ak. roku 2011/2012

Akademický senát 1. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

a podle čl. 31 Statutu1. lékařské fakulty,

usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „stipendijní řád“ a „univerzita“) upravují podrobnosti přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“).

Část I.

Podmínky pro přiznávání stipendií

Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)

Čl. 2

Podmínky přiznání stipendia


1. Stipendium je přiznáváno nejméně deseti procentům studentů fakulty, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.
2. Ukazatelem pro přiznání stipendia je prospěchový průměr dosažený v předchozím úseku studia. Děkan stanoví každoročně po projednání v akademickém senátu fakulty svým opatřením výši stipendia, přičemž může jeho výši rozlišit dle dosaženého prospěchového průměru.
3. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 1 je fyzický počet studentů zapsaných na fakultě ke studiu k 31. říjnu bez započítání studentů prvního úseku a studentů, u nichž nastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu a s výjimkou podle čl. 4 odst. 1.

Čl. 3

Další podmínky pro přiznání stipendia


1. Stipendium za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu nelze přiznat studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.
2. Splnil-li student podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky ve více studijních programech uskutečňovaných na fakultě, může stipendium pobírat pouze jednou. Studentovi vždy náleží stipendium vyšší.
3. O přiznání stipendia studentům, kterým byl povolen individuální studijní plán rozhoduje děkan.

Čl. 4

Zvláštní ustanovení o přiznávání stipendia


1. Odlišně od čl. 2 odst. 1 věty první se postupuje v případě, že je druhým úsekem studijního programu letní semestr. Pak je stipendium přiznáváno samostatně nejméně deseti procentům studentů tohoto úseku daného studijního programu uskutečňovaného na fakultě, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.
2. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 1 je fyzický počet studentů zapsaných na fakultě ke studiu v daném úseku daného studijního programu k 31. březnu, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu.

Čl. 5

Výplata stipendia


1. Výplata stipendia v akademickém roce probíhá nejméně ve dvou termínech.
2. Stipendium se vyplácí bezhotovostně. Student, kterému bylo stipendium přiznáno, je povinen sdělit fakultě údaje, které takovou výplatu umožňují. Děkan fakulty stanoví svým opatřením konkrétní podobu sdělení dle předchozí věty.
3. Studentovi, kterému bylo přiznáno stipendium v úseku o délce jednoho semestru, náleží stipendium v rozsahu jedné poloviny stipendia přiznávaného za akademický rok.

Čl. 6

Účelové stipendium

(K čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu)


1. V případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších může děkan přiznat stipendium. Jedná-li se o stipendium za účast na vědecko-výzkumné činnosti hrazené z dotace, může tak učinit na návrh osoby odpovědné za řešení projektu na fakultě.
2. Výši stipendia stanoví děkan s ohledem na ustanovení čl. 5 odst. 2 stipendijního řádu.

Čl. 7

Doktorandské stipendium

(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu)


1. Rozmezí výše doktorandského stipendia v prezenční formě studia činí:
a) v druhém roce studia činí 7.000 až 10.500 Kč měsíčně
b) ve třetím roce, popř. čtvrtém 8.000 až 10.500 Kč měsíčně.

Čl. 8

Překážky poskytnutí stipendia

(K čl. 9a stipendijního řádu)


Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu se s výjimkou odst. 1 písm. d) nevztahují na poskytování stipendia z jiných zdrojů podle čl. 9 stipendijního řádu.

Část II.

Závěrečná ustanovení

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 15.1.2007.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity
[1]).
3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.









Bc. Marek Hilšer, v.r.
předseda AS 1. LF


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

děkan 1. LF

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK



Vybraná ustanovení změn

I. změna

Část druhá

Čl. 1

Přechodné ustanovení


Tento vnitřní předpis se nevztahuje na stipendia přiznávaná studentům za výsledky studia dosažené v akademickém roce 2009/2010.

Čl. 2

Platnost a účinnost
1) Tento předpis byl schválen Akademickým senátem 1. lékařské fakulty dne 12. 4. 2010.
2) Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.1
3) Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2010/2011.



MUDr. Bc. Marek Hilšer v. r.
předseda AS 1. LF

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. v. r.
děkan 1. LF

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. v. r.
předseda AS UK




[1]) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 26.1.2007, jeho změnu dne 28.5.2010
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení .