1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 19. zasedání KD dne 24. 6. 2019

 Zápis 19. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí dne 24. 6. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


Omluveni: 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegiaP R O G R A M

19. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 24. 6. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 18. zasedání kolegia děkana, které se konalo v úterý

dne 11. 6. 2019 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Příprava plánu řízení bezpečnostních rizik na 1. LF UK:

Definice témat, časování přípravy, zabezpečení budov 1. LF UK

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

4) Návrhy na udělení Medaile Josefa Hlávky

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

5) Různé -

Zpráva o průběhu přijímacího řízení (ústně)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

Ad 1.
K elektronickým volbám MUDr. Vejražka uvedl, že není možné zabezpečit nenapadnutelnost systému. K elektronizaci voleb proběhla diskuze v Akademickém senátu. Protože v diskuzi negativa převážila nad pozitivy, AS nepověřil 1. LF UK, aby v tomto ohledu rozvíjela činnost.

Děkan prof. Šedo požádal MUDr. Vejražku o návrhy dalších argumentů do rubriky Proč studovat u nás. Web bude také doplněn o informace o autorech z 1. LF UK a jejich úspěšných publikacích.

Zápis 18. zasedání KD schválilo.

Ad 2. 

Materiál bude představen na příštím zasedání KD.Ad 3.

O vědě a grantech informovala proděkanka prof. Kolářová. Informovala o výši bonifikací Progresu 2019. Představila také vyhlášení výzev – MZČR – AZV, MPO – TREND, OPVVV a nově získané projekty 2019 z MPO, MŠMT a UK. Informovala také o výsledcích závěrečného hodnocení projektů GA UK 2019, kde bylo hodnoceno celkem 29 projektů.


Ad 4.

Proděkan doc. Klener představil návrhy na udělení Medaile Josefa Hlávky. KD se shodlo na nominaci prof. Zemana a prof. Grima.


Ad 5.

Proděkanka prof. Dušková informovala KD o přijímacím řízení, které proběhlo v minulém týdnu. Z přihlášených (5800 studentů) k přijímacímu řízení konalo přijímací řízení celkem 3802 žadatelů, z toho cca 2500 uchazečů Všeobecného a Zubního lékařství. Na prospěchový průměr byli přijati 2 studenti navazujícího programu Adiktologie, 8 zájemců o studium Fyzioterapie a 472 studentů Všeobecného lékařství, z nichž se již 180 zapsalo. Testy přijímacího řízení prošlo a bylo přijato 445 uchazečů. K dnešnímu dni obdrželo rozhodnutí o přijetí ke studiu Všeobecného lékařství celkem 917 uchazečů.

Proděkan prof. Sedmera informoval KD o průběhu přijímacího řízení do anglické paralelky, které proběhlo na 1. LF UK. Bylo přijato 250 studentů, zápis zatím potvrdilo 130 (všichni ale ještě nemají víza).


Proděkan doc. Klener informoval KD, že RUK vyjádřil záměr vrátit habilitační řízení kandidáta habilitace MUDr. Zeleníka z LF Univerzity Ostrava kvůli složení členů habilitační komise. KD se shodlo, že 1. LF UK navrhla složení habilitační komise v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK.

Proděkan doc. Klener informoval o opětovném zpožďování zahájení Vědecké rady kvůli pozdním příchodům jejích členů. Dle dohledatelných absencí nebylo cca 10 až 15 členů ani na polovině z celkového počtu zasedání Vědecké rady. Absentující budou proděkanem doc. Klenerem osloveni, zda chtějí více docházet, či ve VR nahradit.

V otázce přisedání členů KD u státnic se KD shodlo, že Státní závěrečná zkouška (SZZ) je veřejně přístupná, zástupce kolegia přisedá fakultativně, není zkoušejícím, takže není zapsán jako zkoušející pedagog.


Děkan prof. Šedo požádal o schůzku k činnosti právního oddělení, a to s tajemnicí Ing. Soubustovou a Mgr. Houskovou.


Děkan prof. Šedo požádal člena kolegia p. Bartošku, aby zástupci studentů zvážili zapojení do akcí k oslavám 17. listopadu. Zapojení studentů děkan prof. Šedo podpořil.


O nedávno vzniklém materiálu hodnocení výuky studenty z iniciativy studentů samotných hovořil proděkan prof. Kittnar. Díky poznatkům z hodnocení se nabízí možnost aktualizace fakultního hodnocení studenty. Prof. Kittnar navrhl posílit výuku akutních stavů a dalších úkonů, u nichž „není čas problém vygoolit“. Prof. Krška zdůraznil klíčovou úlohu výuky propedeutiky. Prof. Hanuš také zdůraznil úlohu propedeutiky a výuky fyzikálních vyšetření. Člen kolegia Bartoška připomněl úlohu informací na sociálních sítích FB a Instagramu. Proděkan prof. Hanuš uvedl, že Task force ke klinické výuce navrhuje propedeutickou vsuvku na začátku stávajících bloků. Prof. Betka se také přiklání k větší míře praxe ve výuce. Člen kolegia Bartoška navrhl sdružení výuky chirurgických oborů v rámci ročníku. Děkan prof. Šedo požádal, aby Task force klinické výuky předložila návrh na restrukturalizaci rozvrhu „klinických“ ročníků, a to v rámci stávající akreditace. Podnět bude KD dále diskutovat na výjezdním zasedání a setkání lékařských fakult ČR.
Zásadní odpovědnost v jednotlivých předmětech mají garanti /přednostové, kteří ve vedení výuky musí lépe spolupracovat s Task force. To umožní lepší komunikaci i se studentskou obcí, která je zastoUpena jak v Task force, tak v Akademickém senátu. V současnosti chybí odezva ze skupiny „hodnocení absolventy“, což vede k protichůdným stanoviskům a nekonzistentnímu hodnocení různými skupinami.

Proděkan prof. Hanuš požádal o přisedání na SZZ z interny ve čtvrtek 27. 6. Účast přislíbil proděkan doc. Vokurka.

Proděkanka prof. Dušková poděkovala všem zaměstnancům za organizaci přijímacích řízení.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala členy KD o aktualizaci programu setkání lékařských fakult ČR.


Proděkan prof. Sedmera informoval KD, že se podařilo obnovit pětiletou akreditaci v Thajsku a byla také odeslána reakreditace do USA.

Prof. Smetana informoval, že časopis Folia Biologica zvýšil impakt faktor na 1.077.


Prof. Martásek předložil návrh nominovat prof. Zemana na ocenění Česká hlava. KD návrh přijalo.


Proděkan prof. Miovský představil nabídku FTVS na kurz potápění. Jde o dobře organizovaný kurz bez finančního zapojení 1. LF UK. KD návrh přijalo.


Děkan prof. Šedo požádal o účast na promocích absolventů LF Hradec Králové. Fakultu na jedné z vybraných promocí zastoupí prof. Foltán.


Příští zasedání KD proběhne 23. 7. 2019 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.


V Praze dne 26. 6. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

Hodnocení: spravovat