1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání na 1. LF UK

 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), informujeme uchazeče o zaměstnání, jakožto subjekt údajů (dále jen „uchazeč“) o zpracování jeho osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ( dále jen „1. LF UK“) je Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208.

Účel zpracování osobních údajů

1. LF UK zpracovává osobní údaje za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, zejm. pro posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní místo, k jeho kontaktování, pro přípravu a průběh přijímacího řízení a po jeho ukončení po dobu max. 6 měsíců pro evidenční účely a případný opakovaný zájem uchazeče o zaměstnání.

Právní důvod

Právním důvodem zpracování osobních údajů je „oprávněný zájem“ 1. LF UK seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnění zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Rozsah osobních údajů

Za výše uvedeným účelem zpracovává 1. LF UK kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě zaslaného životopisu uchazeče) :

· jméno a příjmení, titul

· adresa trvalého bydliště

· datum narození

· doručovací adresa

· telefonní číslo

· emailová adresa

· dosažené vzdělání a další vzdělávání

· předchozí zaměstnání (zaměstnavatel, profese, OD – DO)

· relevantní zkušenosti, dovednosti, znalosti ve vztahu k pracovnímu zařazení

dále jen („osobní údaje“)

Doba zpracování osobních údajů

1. LF UK zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení a po jeho ukončení max. po období 6 měsíců pro evidenční účely a případný opakovaný zájem uchazeče o zaměstnání.

Kategorie příjemců osobních údajů

1. LF UK prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům 1. LF UK, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jedná se především o pověřené pracovníky děkanátu 1. LF UK.

Práva subjektu údajů

Uchazeč má jako subjekt údajů zejména následující práva, která mu vyplývají z nařízení GDPR:

· právo na informace o zpracování

· právo na přístup k osobním údajům

· právo na opravu a doplnění osobních údajů

· právo na výmaz osobních údajů

· právo na omezení zpracování osobních údajů

· právo na přenositelnost údajů osobních údajů

· práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů

· právo na přezkum automatizováného rozhodnutí

· právo na stížnost či ochranu ( Uchazeč má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu, správci či zpracovateli.)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů UK je Mgr. Jan Jindra, gdpr@cuni.cz, telefon: +420 224 491 740.

 

Hodnocení: spravovat