1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Experimentální a klinická onkologie

Doktorský studijní program Experimentální a klinické onkologie poskytuje komplexní ucelené vzdělání ve všech oblastech, od obecných a experimentálních, přes preklinické až po klinické oblasti onkologie. Druhým, neméně důležitým cílem doktorského studia je osvojení si základních principů vědecké práce. Třetí důležitou oblastí je schopnost doktoranda samostatně připravit grantovou aplikaci a zajistit tak finanční prostředky pro vědeckou práci. Úspěšné dokončení postgraduálního studia je východiskem pro další akademickou dráhu absolventa. 

Předměty/Kurzy vypsané OR Experimentální a klinická onkologie
B90280 Experimentální onkologie - Předmět je povinný pro všechny studenty DSP.
B90281 Klinická onkologie - Předmět je povinný pro všechny studenty DSP.

Studijní povinnosti
Je povinností studenta a školitele tyto povinnosti zabudovat (po ev. bližší konkretizaci dle tématu) do individuálního studijního plánu pro daný ročník studia. Nebude-li tomu tak, individuální studijní plán nebude Oborovou radou schválen.

1. ročník studia (prezenční i kombinovaná forma)
1. Zkouška z anglického jazyka
2. Napsání přehledového článku o studované problematice a jeho odeslání do recenzovaného časopisu (může jít i o tuzemský časopis bez IF). Ke splnění povinnosti stačí full-text článku + potvrzení o odeslání do časopisu. Není nutné, aby článek během 1. roku studia byl již časopisem přijat. Další doporučené studijní povinnosti (jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 2. roce studia.)
3. Absolvování kurzu prezentačních dovedností nebo jiného kurzu zaměřeného na prezentaci vědeckých výsledků.
4. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti (jiném než základní působiště studenta), zabývajícím se experimentální nebo klinickou onkologií. Předpokládá se absolvování zahraniční stáže v délce min. 1 měsíce. Lze nahradit zapojením do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci.
5. Absolvování nejméně jednoho kurzu metodologie experimentálního a/nebo klinického výzkumu nebo kurzu biomedicínské statistiky.

2. ročník
1. Prezentace přednášky nebo posteru v angličtině na odborné konferenci v ČR nebo v zahraničí. Prezentace nemusí nezbytně obsahovat již první vědecké výsledky, ale může jít jen o přehledové sdělení či kasuistiku. Student musí být jak prezentujícím, tak i prvním autorem. Další doporučené studijní povinnosti (jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 3. roce studia.)
2. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se onkologickým výzkumem. Možnou alternativou může být zapojení se do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci.
3. Absolvování nejméně jednoho kurzu zaměřeného speciálně na experimentální nebo klinickou onkologii. Vítané jsou i kurzy (v ČR nebo v zahraničí) zaměřené specificky na studovanou problematiku.
(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 3-5) z 1. ročníku studia.

3. ročník (prezenční forma) resp. 3.-4. ročník (kombinovaná forma)
1. Spoluautorství nejméně 1 článku in-extenso v časopise s impaktovým faktorem vyšším než 1,5
2. Prezentace (jako 1. autor) vlastních vědeckých výsledků v angličtině nejméně na jednom mezinárodním kongresu či konferenci v zahraničí. Další doporučené studijní povinnosti (jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 4. (5.) roce studia.)
3. Absolvování státní zkoušky
(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 2-3) ze 2. ročníku studia.

4. ročník (prezenční forma) resp. 5. ročník (kombinovaná forma)
1. Druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor)
2. Stěžejní publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impaktovým faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho článku s vlastními výsledky, publikovaného in-extenso). Tento stěžejní článek nemůže být pouhým abstraktem, kasuistikou ani přehledovým sdělením.
3. Případné splnění odložených povinností (státní zkouška) ze 3. (4.) ročníku studia.
4. Sepsání a obhajoba doktorské dizertační práce. V konkrétně odůvodněných případech na písemnou žádost studenta může být studium (kombinovaná forma) prodlouženo až do celkového trvání 8 let. V takovém případě je na konci každého akademického roku školitelem a oborovou radou posouzeno, zda student ve svém studiu konkrétně pokročil. Prodlužování se však nepovoluje v případě nesplnění základních dvou povinností v 1. ročníku. Pokud v průběhu kteréhokoli akademického roku student nesplní povinnossti, neprokáže žádnou konkrétní aktivitu, bude mu studium ukončeno (klasifikace „C“).

Požadavky na tvůrčí činnost
Student bude povinen doložit před absolvováním státní doktorandské zkoušky nejméně 2 původní vědecké práce uveřejněné v časopisech s impaktovým faktorem, a to ve vztahu k tématu disertace. Nejméně u jedné z nich je doktorand prvním autorem. Jedna přehledová publikace s tématem disertace doktoranda uveřejněná v časopise s recenzním řízením, kde doktorand je prvním autorem. 

Požadavky na absolvování stáží
Předpokládá se absolvování zahraniční stáže v délce min. 1 měsíce. Lze nahradit zapojením do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci.

Státní doktorská zkouška
Podmínky podání přihlášky ke zkoušce:
Splnění všech povinností daných studijním plánem.
Potvrzení školitele o splnění těchto povinností a jeho souhlas s přihláškou ke státní zkoušce.
Předložení nejméně dvou publikovaných původních vědeckých prací v časopisech s impaktovým faktorem vyšším než 1,5. Nejméně v jednom z nich musí být uchazeč prvním autorem a tento prvoautorský článek musí obsahovat výsledky vlastního výzkumu (nemůže se jednat o přehledový článek, editorial, kasuistiku, abstrakt apod.). Je přijatelné, aby tento článek byl zveřejněn příslušným časopisem předběžně ve formě "e-pub ahead of print".

Průběh státní zkoušky:
Zkušební komise je nejméně tříčlenná a je složena ze členů Oborové rady. Při zkoušce je přítomen školitel uchazeče nebo školitelem určený spolupracovník, který se s uchazečem podílel na jeho výzkumu (školitel není členem zkušební komise). Zkouška začne diskuzí o hypotézách připravované dizertační práce. Uchazeč si následně vylosuje dvojici otázek, z nichž jedna bude z experimentální onkologie a jedna z klinické onkologie. Uchazeč si může vyžádat čas na přípravu v délce max. 15 minut.
Zkušební okruhy:
• molekulární a nádorová biologie
• buněčné linie (2D-modely, 3D-organoidy)
• experimentální onkologie na pokusných zvířatech
• preklinická onkologie
• prediktivní patologie
• mikrobiom a mikrobiota
• nádorová imunologie (význam v patogeneze, diagnostice a léčbě)
• klinická onkologie (epidemiologie, screening, diagnostika, léčba, prognóza onemocnění; konsekvence moderní protinádorové terapie; kvalita života pacientů)
• paliativní a tanatologická péče
• translační medicína (v onkologii)

Hodnocení: spravovat