1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

70989

 

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2023
Řešitel projektu:
Ing. Vojtěch Malina

Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen "UK") a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na UK a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Plnění cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích projektů 17ti fakult a součástí UK v souladu s dlouhodobou vzdělávací strategií UK a relevantními strategickými dokumenty. Aktivity dílčích projektů jsou zaměřeny na rozvoj oborů, které byly identifikovány na trhu práce jako oblasti klíčové pro dosažení evropské úrovně kvality ve VŠ vzdělávání. S cílem zajištění relevance vzdělávacích aktivit pro trh práce a souladu pedagogické činnosti s vědecko-výzkumnou činností UK, budou v rámci dílčích projektů upraveny obsahy stávajících studijních programů, zařazeny nové studijní obory, posílena výuka praktických předmětů a rozpracovány formy distančního vzdělávání. Infrastruktura pořízená v komplementárních projektech podávaných do výzvy č. 16 OP VVV bude v rámci aktuálního projektu promítnuta do úpravy výukových materiálů a zavádění metod výuky s využitím moderních technologií. Rozvoj vzdělávacích aktivit relevantních pro trh práce je doplněna posilováním odborných a jazykových kompetencí pedagogů pro kvalitní přenos znalostí na studenty. V rámci realizace dílčích projektů fakult jsou respektovány potřeby znevýhodněných skupin studentů a realizace rektorátních aktivit povede ke zlepšení přístupu těchto studentů ke vzdělávání na UK obecně. V rámci dílčích projektů budou realizovány aktivity s cílem posílení mezinárodních vazeb fakult, rozvoje studijních pobytů studentů i akademických pracovníků včetně výměnných programů za účelem přenosu poznatků a zkušeností. Dojde tak k dalšímu rozvoji tuzemské a mezinárodní spolupráce s akademickými subjekty, odbornou veřejností a institucemi veřejné správy. Naplnění výše uvedených cílů zajistí rozvoj strategického řízení univerzity jako instituce poskytující prestižní vzdělávání a jako zaměstnavatele podporujícího rozvoj svých akademických a ostatních pracovníků.

Změny v důsledku projektu: Studijní programy a obory na 17ti fakultách UK budou reflektovat požadavky trhu práce, poskytovat kvalifikované zázemí pro fyzickou mobilitu studentů a umožní virtuální přenos poznatků využitím moderních technologií. Nové prvky budou zapracovány do většiny upravených kurikul studijních programů, bude rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit vedených tuzemskými i zahraničními odborníky. Rozvoj jazykových kompetencí povede k zapojení do většího okruhu mezinárodních studentských soutěží, navázání spoluprací v mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektech. Aktivity v oblasti rozvoje moderních technologií a jejich využívání při výuce povedou k dalšímu rozvoji systémů pro e-learningovou výuku, distanční vzdělávání a elektronické publikace výukových materiálů v programech Moodle, Adobe Connect a Wikiskripta.
Ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky a Ústřední knihovny bude zajištěn systematický rozvoj těchto platforem. Vedle významného rozvoje e-learningu budou do výuky zavedeny nové formy vzdělávání na simulátorech, trenažérech a virtuálních modelech, jejichž pořízení je v souladu s podanými komplementárními projekty do výzvy č. 16 OP VVV. Praktická výuka bude díky novým výukovým infrastrukturám zkvalitněna a zvýší se praktická připravenost absolventů na pracovní proces.
UK díky realizaci projektu posílí svou pozici vyhledávané VŠ, která nabízí výuku s využitím nejmodernějších technologií, vysoce znalostně a jazykově kompetentními akademickými pracovníky a širokou nabídkou mezinárodních aktivit pro české i zahraniční studenty. Zvýší se úspěšnost absolventů upravených a nových oborů na tuzemském i zahraničním trhu práce a budou disponovat dovednostmi reflektujícími aktuální technologické trendy. UK bude díky zkvalitnění strategického řízení a rozvoji lidských zdrojů (včetně přípravy na nový akreditační proces) nabízet prestižní prostor pro české i zahraniční pedagogické pracovníky a bude schopna úspěšně obstát v mezinárodním hodnocení kvality ve vzdělávání.

Součást 1. LF UK řeší dva dílčí projekty:
1. Podpora strukturních potřeb inovací výuky a zavedení systémových nástrojů na LF1, jehož aktivity se dále dělí do čtyř bloků:
A) zavedení simulátorové výuky (Všeobecné lékařství)
B) rozvoj ICT vybavení (Všeobecné a Zubní lékařství)
C) inovace výuky sociálně-vědních oborů (Specializace ve zdravotnictví - Adiktologie)
D) rozšíření výuky se zaměřením na intervenci zdravého životního stylu (Specializace ve zdravotnictví – Nutriční terapeut)

Realizované klíčové aktivity v dílčí části 1 na 1 LF UKKA1: Řízení projektu
KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci
KA3: Příprava e-learningové výukyKA4: Digitalizace podkladů a zpracování audiovizuálních materiálů pro výukuKA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práceKA6: Posílení internacionalizace výukyKA7: Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

Realizace dílčího projektu 1 na 1. LF UK: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2022


2. Inovace vzdělávání s využitím pomůcek založených na moderních ICT technologiích pro podporu výuky fyziky a biofyziky pro studenty lékařských fakult UK.

Realizované klíčové aktivity v dílčí části 2 na 1 LF UK:KA1: Řízení projektuKA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaciKA3: Příprava e-learningové výukyKA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce
Závazné výstupy v rámci dílčí části 2 jsou vykazovány v akreditačních spisech.

Realizace dílčího projektu 1 na 1. LF UK: 1. 7. 2017 - 31. 12. 2021


Cílem projektu je zajištění výměny zkušeností při vytváření a zavádění moderních mobilních komunikačních prostředků a e-learningových systémů. Modifikovaný koncept výuky umožní demonstraci reálné problematiky s využitím prvků telemedicíny a eHealth, přičemž zkvalitnění výuky a přiblížení běžné praxi zvýší schopnosti absolventů při jejich následném uplatnění na trhu práce.

Dotace: 
Celkový rozpočet projektu: 189 808 200,36 KčAlokace na 1 LF UK: 21 341 316, 65 Kč

Kontakt: – Mgr. Eva Sedláčková, e-mail: eva.sedlackova2@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu:
Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hodnocení: spravovat