1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

100294 Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu: 1. 4. 2017 - 31. 12. 2023
Řešitel projektu:
Ing. Vojtěch Malina

Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen "UK") a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na UK a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Plnění cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích projektů 17ti fakult a součástí UK v souladu s dlouhodobou vzdělávací strategií UK a relevantními strategickými dokumenty. Aktivity dílčích projektů jsou zaměřeny na rozvoj oborů, které byly identifikovány na trhu práce jako oblasti klíčové pro dosažení evropské úrovně kvality ve VŠ vzdělávání. S cílem zajištění relevance vzdělávacích aktivit pro trh práce a souladu pedagogické činnosti s vědecko-výzkumnou činností UK, budou v rámci dílčích projektů upraveny obsahy stávajících studijních programů, zařazeny nové studijní obory, posílena výuka praktických předmětů a rozpracovány formy distančního vzdělávání. Infrastruktura pořízená v komplementárních projektech podávaných do výzvy č. 16 OP VVV bude v rámci aktuálního projektu promítnuta do úpravy výukových materiálů a zavádění metod výuky s využitím moderních technologií. Rozvoj vzdělávacích aktivit relevantních pro trh práce je doplněna posilováním odborných a jazykových kompetencí pedagogů pro kvalitní přenos znalostí na studenty. V rámci realizace dílčích projektů fakult jsou respektovány potřeby znevýhodněných skupin studentů a realizace rektorátních aktivit povede ke zlepšení přístupu těchto studentů ke vzdělávání na UK obecně. V rámci dílčích projektů budou realizovány aktivity s cílem posílení mezinárodních vazeb fakult, rozvoje studijních pobytů studentů i akademických pracovníků včetně výměnných programů za účelem přenosu poznatků a zkušeností. Dojde tak k dalšímu rozvoji tuzemské a mezinárodní spolupráce s akademickými subjekty, odbornou veřejností a institucemi veřejné správy. Naplnění výše uvedených cílů zajistí rozvoj strategického řízení univerzity jako instituce poskytující prestižní vzdělávání a jako zaměstnavatele podporujícího rozvoj svých akademických a ostatních pracovníků.

Změny v důsledku projektu: Studijní programy a obory na 17ti fakultách UK budou reflektovat požadavky trhu práce, poskytovat kvalifikované zázemí pro fyzickou mobilitu studentů a umožní virtuální přenos poznatků využitím moderních technologií. Nové prvky budou zapracovány do většiny upravených kurikul studijních programů, bude rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit vedených tuzemskými i zahraničními odborníky. Rozvoj jazykových kompetencí povede k zapojení do většího okruhu mezinárodních studentských soutěží, navázání spoluprací v mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektech. Aktivity v oblasti rozvoje moderních technologií a jejich využívání při výuce povedou k dalšímu rozvoji systémů pro e-learningovou výuku, distanční vzdělávání a elektronické publikace výukových materiálů v programech Moodle, Adobe Connect a Wikiskripta.
Ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky a Ústřední knihovny bude zajištěn systematický rozvoj těchto platforem. Vedle významného rozvoje e-learningu budou do výuky zavedeny nové formy vzdělávání na simulátorech, trenažérech a virtuálních modelech, jejichž pořízení je v souladu s podanými komplementárními projekty do výzvy č. 16 OP VVV. Praktická výuka bude díky novým výukovým infrastrukturám zkvalitněna a zvýší se praktická připravenost absolventů na pracovní proces.
UK díky realizaci projektu posílí svou pozici vyhledávané VŠ, která nabízí výuku s využitím nejmodernějších technologií, vysoce znalostně a jazykově kompetentními akademickými pracovníky a širokou nabídkou mezinárodních aktivit pro české i zahraniční studenty. Zvýší se úspěšnost absolventů upravených a nových oborů na tuzemském i zahraničním trhu práce a budou disponovat dovednostmi reflektujícími aktuální technologické trendy. UK bude díky zkvalitnění strategického řízení a rozvoji lidských zdrojů (včetně přípravy na nový akreditační proces) nabízet prestižní prostor pro české i zahraniční pedagogické pracovníky a bude schopna úspěšně obstát v mezinárodním hodnocení kvality ve vzdělávání.

Součást 1. LF UK řeší dva dílčí projekty:
1. Podpora strukturních potřeb inovací výuky a zavedení systémových nástrojů na LF1, jehož aktivity se dále dělí do čtyř bloků:
A) zavedení simulátorové výuky (Všeobecné lékařství)
B) rozvoj ICT vybavení (Všeobecné a Zubní lékařství)
C) inovace výuky sociálně-vědních oborů (Specializace ve zdravotnictví - Adiktologie)
D) rozšíření výuky se zaměřením na intervenci zdravého životního stylu (Specializace ve zdravotnictví – Nutriční terapeut)

Realizované klíčové aktivity v dílčí části 1 na 1. LF UKKA1: Řízení projektu
KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci
KA3: Příprava e-learningové výukyKA4: Digitalizace podkladů a zpracování audiovizuálních materiálů pro výukuKA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práceKA6: Posílení internacionalizace výukyKA7: Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

Realizace dílčího projektu 1 na 1. LF UK: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2022


2. Inovace vzdělávání s využitím pomůcek založených na moderních ICT technologiích pro podporu výuky fyziky a biofyziky pro studenty lékařských fakult UK.

Realizované klíčové aktivity v dílčí části 2 na 1. LF UK:KA1: Řízení projektuKA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaciKA3: Příprava e-learningové výukyKA5: Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce
Závazné výstupy v rámci dílčí části 2 jsou vykazovány v sadě výukových materiálů společných pro SP VL a ZL níže.

Realizace dílčího projektu 2 na 1. LF UK: 1. 7. 2017 - 31. 12. 2021


Cílem projektu je zajištění výměny zkušeností při vytváření a zavádění moderních mobilních komunikačních prostředků a e-learningových systémů. Modifikovaný koncept výuky umožní demonstraci reálné problematiky s využitím prvků telemedicíny a eHealth, přičemž zkvalitnění výuky a přiblížení běžné praxi zvýší schopnosti absolventů při jejich následném uplatnění na trhu práce.


Přehled klíčových výstupů 1. LF UK v projektu ESF:Studijní program Všeobecné lékařstvíV rámci realizace souboru podprojektů bloku A a B byly realizovány inovace vedoucí reakreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Každý z podprojektů těchto bloků přispěl k úpravám formy a náplně studia, které byly zahrnuty do nového reakreditačního procesu. První studenti Všeobecného lékařství se do těchto inovovaných studijních programů přihlásili v akademickém roce 2021/2022.

Studijní program Zubní lékařstvíV rámci realizace souboru podprojektů bloku A a B byly realizovány inovace vedoucí reakreditaci magisterského studijního programu Zubního lékařství. Každý z podprojektů těchto bloků přispěl k úpravám formy a náplně studia, které byly zahrnuty do nového reakreditačního procesu. První studenti Zubního lékařství se do těchto inovovaných studijních programů přihlásili v akademickém roce 2019/2020.

Studijní program Nutriční terapieV rámci bloku D byl reakreditován studijní bakalářský program Nutriční terapie a realizována příprava zcela nového předmětu se zaměřením na intervenci zdravého životního stylu, praktické výuky zátěžových vyšetření, preskripce pohybové aktivity, nutriční intervence a rozšíření praktické výuky kardiopulmonální resuscitace pro nelékařské studijní programy.
Klíčové výstupy:Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0 nebo CC BY 4.0100292Akreditační spis SP VL
Popis úprav obsahu SP VLSada výukových materiálů SP VL
Akreditační spis SP ZLPopis úprav obsahu SP ZLSada výukových materiálů SP ZL

Sada výukových materiálů společných pro SP VL a ZLSada výukových materiálů společných pro SP VL a ZL a NT

Akreditační spis SP NTPopis úprav obsahu SP NTSada výukových materiálů SP NT 


Dotace: Celkový rozpočet projektu: 189 808 200,36 KčAlokace na 1 LF UK: 21 341 316, 65 Kč

Kontakt: – Mgr. Eva Sedláčková, e-mail: eva.sedlackova2@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu:
Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hodnocení: spravovat