1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zobrazovací metody v lékařství

Informace pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2021/2022

Informace pro studenty, kteří nastoupili od ak. roku 2021/2022:

Doktorský (Ph.D.) studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat včetně využití umělé inteligence. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou čtyři (4) roky.

Kurzy vypsané OR Zobrazovací metody v lékařství:
B90189 Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství - předmět proběhne v LS během května 2024 

OR uznává také kurzy:
B90211 Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu - termín: 20.-22.3.2024

Studijní povinnosti
- Absolvování kurzů pořádaných buď oborovou radou, nebo podle zaměření v jiném studijním programu - minimálně 2 kurzy (doporučuje se jeden věnovaný teoretickým základům vědecké práce), kurzy musí být zakončeny zápočtem.
- Jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).
- Státní doktorská zkouška
- Obhajoba disertační práce

Podmínky pro zahájení obhajoby:
1) splnění všech výše zmíněných studijních povinností vč. složení státní doktorské zkoušky,
2) publikace výsledků výzkumné práce v našich a zahraničních časopisech – nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertační práce a mají dohromady souhrnný impakt faktor alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem (nebo korespondujícím autorem), u další minimálně spoluautorem.

Studijní povinnosti včetně jejich organizace jsou konkretizovány individuálním studijním plánem.

Požadavky na tvůrčí činnost
Základní povinností doktoranda je jeho vlastní výzkum podle studijního plánu, schváleného OR a pod vedením školitele. V rámci studia se seznamuje i s oblastmi, které nejsou předmětem jeho výzkumu a se základy vědecké práce obecně (včetně jednoho doporučeného kurzu). Rozšiřuje si tak obzor a získává praktické návyky, učí se pravidla psaní publikací a práce s vědeckou literaturou, rozvíjí praktické znalosti, získané v rámci svého výzkumu. Požadavkem je účast na konferencích domácích i zahraničních, předpokládá se aktivně (příspěvkem nebo posterem) min. na jedné domácí a jedné zahraniční akci. Předpokládá se, že uchazeč publikuje výsledky výzkumné práce v našich a zahraničních časopisech – nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertační práce a mají dohromady souhrnný impakt faktor alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem (nebo korespondujícím autorem), u další minimálně spoluautorem.

Požadavky na absolvování stáží
Stáže jsou doporučeny v případě, že jejich absolvování je nutné pro řešení výzkumného úkolu. Zahraniční stáž je v konečném hodnocení přínosem, ale OR klade důraz na mezinárodní spolupráci jako celek.

Státní doktorská zkouška
Probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK
Podmínky k připuštění k SDZk:
1) absolvování min. 2 kurzů
2) zkouška z anglického jazyka
3) spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace.

Tematické okruhy k SDZk:
1) Přehled zobrazovacích metod v lékařství, jejich podstata, přínos, nevýhody, případně nežádoucí účinky (v oboru podle zaměření práce studenta).
2) Základy techniky zobrazovacích metod v lékařství (v oboru podle zaměření práce studenta).
3) Indikace a algoritmy zobrazovacích metod v lékařství (v oboru podle zaměření práce studenta).
4) Nové směry, speciální aplikace, vývoj a perspektivy zobrazovacích metod v lékařství (v oboru a podle zaměření práce studenta).
5) Problematika studentem absolvovaných kurzů (v oboru a podle zaměření práce studenta).
6) Základy digitálního zpracování obrazů v lékařství (v oboru a podle zaměření práce studenta) – viz literatura.
7) Základy vědecké práce a statistiky (v oboru a podle zaměření práce studenta).
8) Vědecký a odborný profil studenta, zkušenosti z vědecké práce, téma připravované disertační práce a její zpracování, předběžné či konečné výsledky.

Hodnocení: spravovat