1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stop sexuálnímu násilí v nočních podnicích

Odborníci z 1. lékařské fakulty UK se zapojili do projektu Stop!SV – Stop sexuálnímu násilí. Společně s partnery z dalších evropských zemí vyvinuli specifické postupy, jak v prostředí noční zábavy předcházet sexuálnímu násilí – budou v nich školit zaměstnance klubů. Vzniknout by měla také koalice, která by téma zviditelňovala a zlepšovala tak bezpečnost noční zábavy.

Projekt Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy z programu REC (práva, rovnost, občanství) Evropské unie spojil nad tématem násilí v klubech čtyři národní partnery, kromě českých odborníků z 1. LF UK se prevenci věnují zástupci Velké Británie, Portugalska a Španělska. „Chceme poznat okolnosti, které sexuální obtěžování a násilí v nočních podnicích usnadňují, včetně alkoholu a návykových látek, a tyto rizikové faktory postupně měnit. V návaznosti na zahraniční zkušenosti se jako efektivní cesta jeví proškolení manažerů a personálu nočních podniků, které může účinně pomoci předcházet násilí v tomto prostředí. Prevenci sexuálního násilí v nočních podnicích se v České republice dosud nikdo příliš nevěnoval. O možných rizicích i zásadách bezpečnosti v klubech je třeba zvýšit povědomí veřejnosti včetně samotných návštěvníků, ale také zaměstnanců podniků noční zábavy,“ uvedla odborná asistentka z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Co konkrétně by měl obsahovat tréninkový model pro zaměstnance nočních klubů, popsal vedoucí projektu Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., zástupce přednosty pro vědeckou činnost na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. „Když si v pozdních nočních hodinách někdo z klubu všimne ženy, která je očividně ovlivněná alkoholem či jinou návykovou látkou, kterou kontaktuje někdo, kdo k ní zřejmě nepatří, lze mnohdy potenciálně hrozícímu sexuálnímu násilí zabránit prostým dotazem někoho personálu podniku, zda je všechno v pořádku, zda žena nechce zavolat taxi či někoho z přátel. Podle reakce zúčastněných lze rozpoznat, zda je situace pro všechny komfortní,“ vysvětlil Roman Gabrhelík. Jak dodal, nejde o žádné „zavádění pořádků“, ale spíš o zájem zaměstnanců provozovatelů noční zábavy o danou situaci. Tento a další podobné postupy jsou výzkumně ověřeny a skutečně fungují.

Z výsledků průzkumu Násilí na ženách: průzkum prováděný napříč EU, realizovaného Agenturou základních práv Evropské unie (FRA) vyplynulo, že přibližně 8 % žen v EU zažilo v posledních 12 měsících fyzické a/nebo sexuální násilí a každá třetí žena zažila od svých 15 let nějakou formu fyzického a/nebo sexuálního napadení. Prostředím častého výskytu sexuálního násilí jsou právě noční podniky, které jsou kvůli kombinaci vysoce sexualizovaným prostředím noční zábavy a užíváním alkoholu a dalších návykových látek z pohledu násilí rizikovým místem. Evropská agentura FRA, která ve státech EU sleduje také partnerské a nepartnerské násilí, odhadla, kolik žen ve věku 18–29 let je takovému jednání vystaveno. Česká republika s 21 % žen, které byly nepartnerskému fyzickému, sexuálnímu nebo psychickému násilí vystaveny, patří mezi evropský průměr – i tak jde ale o každou pátou ženu.

Vlivem alkoholu se stírá schopnost rozpoznat, kdy jde například o přátelský dotyk a kdy už jde o násilné chování. Hlavním školitelem zásad bezpečí v projektu Stop!SV bude v České republice Mgr. Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. První zaměstnanci nočních podniků budou školeni od ledna 2018. „Nejde jen o barmany, rizikového chování si může všimnout obsluha šaten, vyhazovač nebo i DJ. Jde o to, vzbudit v těchto lidech citlivost na rizikové situace. Předáme znalosti trenérům z řad neziskových organizací, kteří se násilí nebo nočnímu životu chtějí věnovat, a ti budou školit přímo zaměstnance. Budeme se snažit motivovat majitele klubů, např. udílením statusu ‚Bezpečný klub‘,“ podotkl Adam Kulhánek. Nevýhodou českých nočních klubů je, že taková preventivní činnost ze strany zaměstnanců není podmínkou udělení licence k provozování podniku, jako například právě ve Velké Británii, kde již odborníci ve stávající praxi vidí, že i mírná intervence tohoto typu dobře funguje a snižuje rizika.

Cílem projektuje je také vznik koalice, která by nad tématem spojila zástupce státní správy, samospráv, zábavního průmyslu a pracovníky pomáhajících organizací. Koalice by měla zlepšit klubovou atmosféru, zvýšit bezpečnost, snížit míru užívání všech typů návykových látek. Dopady projektu odborníci zveřejní na začátku roku 2019.

Partnery projektu Stop!SV jsou:

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

IREFREA – European Institute of Studies on Prevention, Španělsko

IREFREA – European Institute of Studies on Prevention, Portugalsko

The Public Health Institute, Liverpool John Moore University, Velká Británie

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat