1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Rozhovory

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Téma

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Co pro mě znamená Jednička

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Vědecké skupiny

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Jednička ve vědě

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).

Erasmus a stáže

Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

V minulém čísle Jedničky jste se mohli dozvědět, kteří učitelé a učitelky byli za rok 2020/21 studenty nejlépe hodnoceni. S jedním z oceněných učitelů doktorem Květoslavem Červeným si také můžete přečíst inspirativní rozhovor v tomto čísle. Smyslem studentské evaluace však není jen ocenit ty nejlepší. Pro vyučující i vedení fakulty a jednotlivých klinik a ústavů představuje důležitou zpětnou vazbu, díky které lze výuku a její organizaci studia upravovat a dále zlepšovat. V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní. 98606

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému a sběr dat trvá vždy celý akademický rok. Po jeho skončení pak výsledky zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. Hodnocení své výuky také dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích.

Jak upozorňuje dr. Martin Vejražka z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, kromě tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. „Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dá11 červenec/září 2022 | jednička valy tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky,“ přibližuje dr. Vejražka, který má evaluaci výuky na 1. LF UK na starosti. V budoucnu by mělo být možné průběžně reagovat i na centrálně sbírané hodnocení.

Kladné hodnocení preklinické výuky

Čísla ukazují, že celkové hodnocení výuky na 1. LF UK je dobré. V meziročních srovnáních lze navíc jednoznačně zpozorovat postupné zlepšování jak číselných, tak slovních hodnocení. Na čtyřstupňové škále tvořily za rok 2020/21 více než polovinu hodnocení ve všech oblastech jedničky. Počty čtyřek byly prakticky u všech otázek hluboko pod 10 %. Jedinou výjimkou byla otázka, zda byl počet pacientů během výuky dostatečný. V tomto případě však evaluaci nepochybně poznamenaly restrikce a omezení prezenčních forem výuky v době pandemie covidu-19. Zlepšující hodnocení zaznamenali například v Ústavu nukleární medicíny. „Přestože se ankety v našem případě zúčastnil relativně nízký počet studentů, hodnocení bylo lepší než v minulých letech. Ve dvou souhrnných kritériích (celková úroveň a organizace výuky a atmosféra na pracovišti) jsme se dokonce historicky poprvé ocitli 25 % nad fakultním průměrem. Je příjemné, že studenty k hodnocení motivovala pozitivní zkušenost a ne problémy,“ vyzdvihuje dr. Jan Novák z Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Převážně kladně bývá výuka hodnocena zejména v preklinických ročnících, v ročnících klinických má hodnocení rozkolísanější. Opakovaně se objevují stesky, že je klinická výuka na některých pracovištích příliš teoreticky zaměřená. Jako každý rok byly výsledky evaluace zaslány všem pracovištím a přednostové měli možnost se k nim vyjádřit. Z reakcí je zřejmé, že se pracoviště podněty studentů zabývají a snaží se upravovat a zkvalitňovat výuku. „Studentské hodnocení výuky představuje pro fakultu důležitou zpětnou vazbu. Má velký význam jak pro hodnocení a nastavení systémových otázek, tak i jednotlivé učitele na všech pracovištích. Zároveň informace o počtu ohlasů či v některých případech jejich protichůdnost umožňuje do jisté míry i oddělit faktické od subjektivního,“ soudí dr. Lucie Stollinová Šromová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Na limity evaluace, pokud je vzorek příliš malý, poukazuje přednosta Anatomického ústavu doc. Ondřej Naňka: „Výsledky hodnocení jsou poučným čtením, které ukazuje, jak jeden učitel může být nazírán absolutně odlišně různými studenty – v jednom komentáři je veleben a v druhém zatracován, což v součtu s tím, jak málo studentů vlastně hodnotí, situaci značně zkresluje.“

Čím více studentů výuku ohodnotí, tím lépe

Největším problémem studentského hodnocení výuky tak zůstávají malé počty hodnotících, a to zejména v klinických ročnících. Komise pro hodnocení výuky se intenzivně zabývá otázkou, jak zvýšit atraktivitu a návratnost ankety.

Slabé místo představuje samotný sběr hodnocení pomocí SIS, který je sice dobře zavedený, ale v současnosti už neodpovídá nárokům na uživatelskou přívětivost. S cílem evaluaci studentům usnadnit se od akademického roku 2021/2022 snížil počet anketních otázek z více než dvaceti na čtyři. V horizontu dvou let se připravuje přenesení sběru hodnocení ze SIS do mobilní aplikace UKnow. Současně se změnou technického řešení přijde i změna postupů a možností. Hodnocení by mělo poskytovat okamžitou zpětnou vazbu vyučujícímu a pracovišti, aby na ně mohli průběžně reagovat a výuku zlepšovat. V současnosti hodnocení obdrží až po skončení celého akademického roku. Hodnotit bude možné nejen předmět jako celek, ale i jednotlivé výukové jednotky (například konkrétní přednášku, seminář, část stáže).