1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o školitelích pro doktorandy

Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, kde je rozhodující odborný vztah mezi školitelem a studentem. Vyjádřením vzájemné komunikace je naplňování individuálního studijního plánu. Funkce školitele je pro doktorské studium nezastupitelná. Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení studenta.

Seznam aktivních školitelů, tzn. aktuálně vedou alespoň jednoho doktoranda.


Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

ŠKOLITEL TÉMATA
RNDr. Monika Beličková, Ph.D.
RNDr. Pavel Branny, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. 
doc. RNDr. Petr Dráber, CSc.

RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Mgr. Hana Hájková, Ph.D.
Ing. Jiří Hašek, CSc.

RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1) Nádorově specifické mechanismy vzniku a propagace signálu z B-buněčného receptoru u lymfomů.
2) Nové nádorově specifické mechanizmy aktivace PI3K/AKT signální dráhy u lymfomů. 
3) Chromozomální aberace a regulace transkripce u folikulárního lymfomu.
RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.

Molekulárně genetická analýza genů u pacientů s feochromocytomem a paragangliomem
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek Vývoj nových metodických přístupů umožňujících charakterizaci kostních tkání v ortopedii na molekulární úrovni.
doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.

MUDr. Hana Klamová, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.
Analýza genových produktů vznikajících v důsledku alternativního sestřihu pre-mRNA a jejich význam v onkogenezi karcinomu prsu
RNDr. Marie Kočová, CSc.

doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D.
RNDr. Jiří Král, Dr.

RNDr. Irena Lichá, CSc.

doc. RNDr. Marie Lipoldová, CSc.

prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Ing. Alena Opattová, Ph.D.
doc. RNDr. Berta Otová, CSc.

doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Ing. Miroslav Petříček, CSc.

RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.

prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

RNDr. Zuzana Sieglová, CSc.

MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Ing. Peter Šebo, CSc.

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

RNDr. Ivana Tichá, Ph.D.
Ing. Zdeněk Trachtulec, Dr.

RNDr. Libuše Váchová, CSc.

doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.

RNDr. Karina Vargová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.

RNDr. Marie Weiserová, CSc.

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

nahoru

Biologie a patologie buňky

ŠKOLITEL TÉMATA
MUDr. Taras Ardan, Ph.D.
MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace cévních hladkých svalových buněk ve vzniku a rozvoji vaskulárnich onemocnění. Interakce cévních a kostních buněk s umělými materiály pro tkáňové inženýrství.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Studium biologie dendritických buněk (DC), zejména ve vztahu k protinádorové imunitě, imunodeficiencím i autoimunitním reakcím. Využití DC pro imunoterapii zbytkové nemoci u vybraných onkologických pacientů
doc. RNDr. Jan Bednár, Ph.D. Funkce a struktura chromatinu
prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.
Biochemie melanocytů a melanomu, melanosomální změny u některých vrozených metabolických poruch
doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. Imunoelektronová lokalizace různých faktorů v buněčném jádře
doc. MUDr. Jitka Čejková, Drsc.

Hojení ran a mediátory zánětu, účinek reaktivních kyslíkových radikálů na oko jako biologický systém, lokální toxicita s možností jejího testování.pomocí změn enzymatických aktivit

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Patologie kmenové krvetvorné buňky ve vztahu k rozvoji klonální nádorové proliferace krvetvorby, zejména myelodysplastického syndromu, studium strukturálních změn odrážejících změny genové exprese a studium klinického významu patofyziologických změn ve vztahu k možnému léčebnému ovlivnění myelodysplastického syndromu
doc. MUDr. Marie Černá, CSc.

Molekulární aspekty etiopatogeneze polygenních chorob, se speciálním zaměřením na autoimunitní dysregulace

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
MUDr. Vladimír Doležal DrSc. Fysiologie cholinergní transmise a její poruchy při vzniku a rozvoji Alzheimerovy nemoci
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. Funkce cytoskeletálních proteinů v buňkách za normálních a patologických stavů. Heterogenita tubulinu a proteinů asociovaných s mikrotubuly. Vzájemná interakce mikrotubulů a středních filament. Regulace funkcí gamma-tubulinu a jeho interakcí s dalšími komponentami organizačních center mikrotubulů
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Molekulární a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. Vzájemný vztah primárních řasinek, exprese PD-1 a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů u karcinomu ledviny.
prof. Ing. Jan Evangelista Dyr
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. Molekulární genetika a imunologie solidních nádorů dětského věku, experimentální onkologietestování potencionálních protinádorových léků in vitro, problematika chemorezistence nádorových buněk
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Buněčná participace, apoptóza, extracelulární matrix pri rejekci transplantátu oční rohovky
prof. MUDr. Miloš Grim, Drsc. Studium diferenciace, morfogeneze a regenerace svalu, vývoj inervace svalu. Studium migrace a diferenciace buněk neurální lišty, vývoj mechanoreceptorů. Studium determinace, diferenciace a migrace endotelových buněk


doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. Základní výzkumné zaměření: molekulární biologie nádorové transformace, zejména v oblasti urotheliálního karcinomu.
Současné vědecké zaměření laboratoře: identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk, odvození a ustavení nových in vitro modelů nádorové transformace urothelu a analýza interakcí nádorových a stromálních buněk
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D.
Buněčné a molekulární mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění
doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Horák, DrSc.
Úloha posttranslační ubikvitinace modelových proteinů plasmatické membrány kvasinek v jejich degradaci. Membránové ATPázy a asociované enzymy v ruzných buněčných typech a tkáních
doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Patologie a molekulární charakteristika lymfomu, karcinomu mléčné žlázy a nádorů dětského věku
MUDr. Radko Komers, CSc.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Ovlivnění účinnosti energetického metabolizmu v adipocytech heterologní expresí genu pro mitochondriální „uncoupling protein“. Transport thyroidních hormonů přes buněčnou membránu savčích buněk

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. Mechanism regulace genové exprese. Regulace genové exprese jako terapeutický cíl nádorových onemocnění
MUDr. Marta Kostrouchová, CSc.

Regulace vývoje intracelulárními jadernými receptory a jejich kofaktory. Interakce vývojových regulačních kaskád

MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Morfologické změny lidského myokardu (endomysia) při fibrilaci síní, morfologické a molekulární aspekty vaskulogenese a angiogenese, mechnismus luminisace srdeční trubice v embryonálním vývoji
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. Buněčné interakce ve stromatu maligních epitelových nádorů. 
Christian Lanctôt, Ph.D.
Genová exprese a architektura buněčného jádra v modelovych organismus Caenorhabditis elegans a kulturách savčích buněk
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Funkční morfologie buněčného jádra, dynamika jaderných kompartmentů; laterální domény plasmatické membrány - struktura a funkce
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Význam alterací progenitorových tkáňových buněk (kmenových buněk dospělých tkání) v rozvoji prekancerózních lézí a časných stádií lidských nádorových onemocnění
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Diagnostika a prognostika nádorů močového měchýře a prostaty, genetika a epigenetika kandidátních genů nádorové transformace a progrese
MUDr. Iuri Marinov, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. Elektronová a světelná mikroskopie (vč. histo- a cytochemie) se zaměřením na pohlavní orgány, hepatologii a kardiovaskulární systém
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
MUDr. Tomáš Mazel, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Genomika
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. Hormonální exprese genů u kultivovaných hnědotukových buněk. Regulace indukce enzymových aktivit dejodáz jodotyroninů u kultivovaných astrogliových a hnědotukových buněk
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Molekulárně biologická léčba Ca prsu, Ca plic, Ca ledviny a molekulární predikce
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. Komplexní výzkumný program pro výzkum nádorových a nenádorových onemocnění pohybového aparátu za použití moderních metod jako imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární diagnostika, obrazová analýza a tkáňové kultury
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Strukturně - funkční organizace buněčného jádra
RNDr. Jan Říčný, CSc. Chemické základy synaptického přenosu, neurobiologie, neurochemie
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Imunologie, mikrobiologie, imunofarmakologie, imunoterapie. Příprava, působení a mechanismus polymerních cíleně smeřovaných léčiv
prof. MUDr. František Saudek, DrSc. Biologie Langerhansových ostrůvků, experimentální a klinická léčba diabetu transplantací inzulín produkující tkáně, imunologické aspekty diabetu, in vivo zobrazování beta-buněk pankreatu
MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
Ing. Magdalena Skalníková, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
Teratogeneze ve vztahu k regulačním systémům ontogeneze a fylogeneze. Primordiální gonocyty a jejich možný vztah ke kancerogenezi.
prof. MUDr. Karel Smetana, ml., DrSc. Buněčná a vývojová biologie epitelu a dendritických buněk, glykobiologie, tkáňové inženýrství a buněčná terapie
RNDr. Tomáš Soukup, CSc. Vliv genetických a vnějších faktorů na normální a patologický vývoj a adaptaci kosterního svalu
Mgr. David Staněk, Ph.D. Formování sestřihového aparátu v buněčném jádře a regulace pre-mRNA sestřihu
doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D.
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Experimentální onkologie. Studium multifunkčních proteinů – Dipeptidyl peptidáze IV aktivitou a nebo strukturou homologních (DASH) molekul
RNDr. Luděk Šefc. CSc.
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. Dermatohistopatologie, dermosklerózy a onemocnění pojiva, klinické márkery aktivity systémové sklerodermie
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Molekulární epidemiologie virů, vztah virů k nádorům, markery infekce lidskými papillomaviry a jejich klinický význam, markery infekce lidskými papillomaviry a jejich význam v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku, miRNA u nádorů hlavy a krku asociovaných a neasociovaných s lidskými papillomaviry
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.
doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Patologie, nefropatologie
MUDr. Pavel Veselý, CSc. Struktura a význam motility, migrace a dynamického morfotypu buněk oproti expresi proteolytické aktivity (invadosome) pro malignitu (metastazování). In vitro analýza cytopatického působení(chemoterapie). Prognostický a prediktivní dosah studia neoplastické progrese primokultur individuálních lidských nádorů: biologie a genetika. Biopatologie hojení ran (popáleniny). Mikroskopie živé buňky
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Kolorektální Ca, vybrané problémy gastroenterologie
RNDr. Hana Zemková, CSc.
RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. 1. Studium změn v ultrastruktuře buněk a tkání makroorganismu při interakci s mikroorganismem - přírodní a umělé nákazy organismů z přírody nebo v experimentu (různé metody optické a elektronové mikroskopie).
2. Studium primární fluorescence buněk a tkání různých druhů hub a její změny při působení různých vnějších činitelů včetně změn v morfologii buněk (různé metody optické a elektronové mikroskopie).

nahoru

Vývojová a buněčná biologie

ŠKOLITEL TÉMATA
doc. RNDr. Pavla Binarová DrSc.
Buněčná a molekulární biologie cytoskeletu - nukleace a organizace mikrotubulů v acentrosomálních buňkách. Dynamika mikrotubulů a gamma-tubulinové komplexy, regulace v průběhu buněčného cyklu a v během diferenciace buněk.
Metody molekulární genetiky (mutace, nadprodukce či eliminace proteinů - RNAi), biochemie (studium proteinových komplexů, biochemie tubulinu), buněčná biologie ( imunofluorescence, GFP technologie).
Nukleace a organizace mikrotubulů v acentrozomálních buňkách.
Interakce mikrotubulárního cytoskeletu s membránami.
Regulace acentrozomální nukleace a organizace mikrotublů v průběhu buněčného cyklu.
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.
doc.RNDr. Pavel Dráber CSc.
Struktura a funkce cytoskeletálních proteinů. Heterogenita tubulinu a proteinů asociovaných s mikrotubuly. Funkce gama-tubulinu a jeho interakce s dalšimi komponentami organizačních
Identifikace a charakterizace nových proteinů organizačních center mikrotubulů
Studium funkcí gama-tubulinových forem
Význam mikrotubulárních proteinů při buněčném signálování
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Ing. Josef Fulka, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Grim DrSc.
Experimentální embryologie, molekulární vývojová biologie, anatomie, klinická anatomie.
Téma: migrace a diferenciace buněk v časných stadiích vývoje (endotel, buňky neurální lišty); kmenové buňky neurální lišty.
Ing. Jiří Hašek, CSc.
prof. RNDr. Pavel Hozák DrSc.
Využíváme kombinaci molekulární biologie a pokročilých zobrazovacích metod konfokální a elektronové mikroskopie včetně pozorování živých buněk při studiu buněčného jádra. Hlavní oblasti studia jsou:
- molekulární anatomie struktur, řídících funkční kompartmentalizaci buněčného jádra (nukleoskelet, laminy)
- kompartmentalizace a funkce jaderné DNA helikázy II
- charakrerizace jaderného aktinu a nově objeveného jaderného myosinu I
- epigenetická regulace genové exprese – úloha jaderných struktur
- remodelace jádra embryonálních buněk
- úloha jaderných PML tělísek v buněčném stárnutí a signalizaci
RNDr. Jiří Kaňka DrSc.
Aktivace genomu v časném embryonalním vývoji savců, změny v aktivaci genomu po klonování
embrya, mRNA differential display, subtraktivní hybridizace v časném embryonálním vývoji
MUDr. Kostrouchová Marta.CSc

prof. RNDr. Jan Kovář,DrSc.
Molekulární mechanismy indukce apoptózy (u nádorových buněk a u pankreatických buněk).
Metabolismus a transport železa (molekulární mechanismy transportu netransferinového železa).
Mechanismy regulace buněčné proliferace (u nádorových buněk).
In vitro kultivace živočišných buněk v chemicky definovaných mediích.
RNDr. Kovářová Hana CSc.

RNDr. Ing. Vladimír Krylov Ph.D.

RNDr. Lucie Kubínová CSc.
Výzkumné zaměření:
Zpracování a měření trojrozměrných obrazových dat se zaměřením na vývoj nových metod a počítačových implementací a aplikací v buněčné a vývojové biologii, zejména:
- analýza a zpracování dvoj- a trojrozměrných obrazových dat včetně vývoje nových algoritmů pro předzpracování, segmentaci a měření
- stereologické metody 1. a 2. řádu: studium rozptylu metod, vývoj nových metod a jejich softwarových implementací segmentace trojrozměrných obrazových dat
- trojrozměrné rekonstrukce s využitím automatické, poloautomatické a manuální
- aplikace metod zpracování a vyhodnocení obrazových dat při studiu buněčných komponent, např. jaderných struktur a endoplazmatického retikula
Zdrojem našich obrazových dat jsou obrazy získané konfokální, dvoufotonovou a elektronovou mikroskopií.
Témata:
Metody pro hodnocení prostorového uspořádání buněčných struktur.
Vývoj stereologických metod, metod prostorové statistiky a metod analýzy obrazu pro měření geometrických charakteristik druhého řádu, texturálních charakteristik a míry kolokalizace různých buněčných a jaderných struktur na základě dvojrozměrných a trojrozměrných
mikroskopických obrazů nasnímaných konfokálním mikroskopem.
Metody pro hodnocení vláknitých struktur.
Měření charakteristik vláknitých buněčných (endoplazmatické retikulum, cytoskelet) a tkáňových (kapilární síť) struktur včetně jejich délky, délkové hustoty, charakteristika nizotropie, prostorových a texturálních charakteristik, s využitím stereologických metod, metod prostorové statistiky a metod analýzy obrazu, aplikovaných na obrazy nasnímané konfokální a dvoufotonovou mikroskopií
Christian Lanctôt, Ph.D.
doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc.
prof. MVDr. Jan Motlík DrSc.
1. Studium meiozy u savců jako modelu pro poznání obecných zákonitostí buněčného cyklu.
2. Studium diferenciace a de-diferenciace orgánově-specifických kmenových buněk u prasat a jejich modelové využití pro léčení míšního poškození.
Navrhovaná témata disertačních prací:
1. Aktivace kasein kinázy II v průběhu meitického zrání oocytů: biochemické a molekulárně-genetické studie.
2. Dediferenciace mezenchymálních kmenových buněk prasete v podmínkách in vitro a jejich použití pro transplantační studie.
doc. RNDr. Jana Pěknicová CSc.
Studium molekulárních mechanismů fertilizace. Analýza funkce proteinů savčích spermií během kapacitace, akrosomální reakce a vazbě spermie na glykoproteinový obal zona pellucida vajíčka pomocí biologických a biochemických metod. Analýza proteinů spermií zapojených do signální dráhy indukující kapacitaci a motilitu.
Význam povrchových a intra-akrosomálních proteinů v indukci kapacitace a hyperaktivace.
Signální dráha proteinů spermie zapojených do indukce motility.
Rozdíly v detekci vybraných proteinů lidských spermií s normálním a patologickým spermiogramem a vztah k reprodukci.
Vliv endokrinních disruptorů na fertilitu myší.
MUDr. Miroslav Peterka, CSc.
MUDr. Renata Peterková, CSc.
Myší dentice jako model pro studium časného vývoje epitelových struktur.
Vznik zubních vad u myší s genovými defekty.
Časný vývoj dentice u savců a jeho fylogenetické aspekty.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D. Vývoj převodního systému srdečního.
prof. MUDr. Karel Smetana DrSc. ml.
Aplikace glykobiologie ve vývojové a buněčné biologii. Studována je exprese endogenních lektinů a jejich glykoligandů v epitelové tkáni v normě a za patologických stavů, zejména u karcinomů. Sledovány jsou možné glykobiologické charakteristiky epitelových kmenových buněk ve vztahu k buněčné terapii a diagnostice.
Petr Svoboda PhD.

RNDr. Tereza Tlapáková Ph.D.


nahoru

Biochemie a patobiochemie

ŠKOLITEL TÉMATA
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.

1.Imunochemická analytika a její kombinace s kapalinovou chromatografií při studiu proteomu
2. Jod, laboratorní thyroidální diagnostika a diagnostika hormonů regulujících metabolismus vápníku
3. Počítačové modelování peptidových a proteinových molekul

Mgr. Gabriel Birkuš, Ph.D. 1. Nové terapeutické možnosti ovlivnění chronické hepatitidy B pomocí malých molekul s imunomodulačním účinkem
2. Studium nových proléčiv s protinádorovým účinkem
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
Polymorfismus lidského genómu a jeho uplatnění v DNA diagnostice. Funkční genomika
doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
RNDr. Monika Cahová, Ph.D. Terapeutické možnosti modifikace střevní mikrobioty v léčbě inzulínové rezistence.
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. Studie metabolismu syntetických kanabinoidů. Optimalizace metod toxikologické detekce.
prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. Výzkum vzácných dědičných poruch s pomocí metod buněčné biologie: Příprava a využití modelů dědičných poruch založených na indukovaných pluripotentních buňkách.
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
1. Metabolismus acetylcholinu
2. Regulace funkce muskarinových receptorů.
3. Biochemické změny při Alzheimerově nemoci
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
1. Nové signální molekuly buněčného povrchu žírných buněk.
2. Topografie membránových molekul při aktivaci žírných buněk.
3. Aktivace žírných buněk v podmínkách in vivo s využitím telemetrických metod.
RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
1.Regulace energetického metabolismu buněk za různých fyziologických a patologických stavů
2.Úloha rozpřahujících proteinů při regulaci energetické homeostázy
3.Mitochondrie a produkce kyslíkových radikálů
Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D.
RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. Studium bilirubinu a jeho oxidačních produktů.
Ing. Ota Fuchs, CSc.
1. Signální dráha transformačního růstového faktoru TGF – beta
2. Transkripční faktory zúčastněné v leukogemogenezi (Runx1, CCAAT enhancer binding protein alpha, Evi1)
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
RNDr. Hana Hansíková, CSc.
1. Mitochondriální onemocnění – studium funkčních a biochemických projevů poruch enzymů oxidační fosforylace, citrátového cyklu a metabolismu pyruvátu
2. Studium maturace mitochondriálního energetického metabolismu
3. Mitochondriální energetický metabolismus u sekundárních a nemitochondriálních onemocnění.
MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1) Vliv siganlizace z B-buněčného receptoru na změny metabolizmu a buněčný cyklus u lymfomů a jejich terapeutické využití. 
2) Změny energetického metabolizmu jako důsledek komunikace nádorových buněk s mikroprostředím. 
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D. Studium imunosuprese v mikroprostředí glioblastomu
MUDr. Josef Houštěk, DrSc.
1. Mitochondriální onemocnění - studium funkčních a biochemických projevů poruch enzymů oxidační fosforylace na podkladě mutací v mtDNA a mutací v jaderných genech se zaměřením na asemblační defekty cytochrom c oxidázy a ATPsyntázy
2. Studium tvorby reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) a změn potenciálu vnitřní mitochondriální membrány u defektů enzymů oxidační fosforylace pomocí fluorescenčních sond
3. Studium exprese genů u mitochondriálních onemocnění pomocí QT-RT PCR a cDNA microarray.
4. Využití RNAi v modelování mitochondriálních poruch v buněčné kultuře.
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.  1. PCSK-9: referenční meze, biologická variabilita, analytické charakteristiky, klinický potenciál v kontextu rizikových faktorů aterosklerózy a klinické péče. 
2. Charakteristika makrokomplexů (makroenzymy, makroproteiny), možnosti detekce, vliv na průběh analytických reakcí a klinický výzkum. 
3. Genetické, imunologické, farmakologické a klinické souvislosti statinové intolerance. 
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.
RNDr. Petr Ježek, DrSc.
1. Diabetes a nový mitochondriální odpřahující protein UCP2 - studium distribuce jeho mRNA pomocí RTPCR na zařízení LightCycler, jeho exprese 2D elektroforézou, studium funkčních projevů na oxygrafu a fluorescenčním monitorováním konfokální mikroskopií
2. Reaktivní kyslíkové radikály a jejich snižování v důsledku funkce nových mitochondriálních odpřahujících proteinů
3. Molekulární biologie, rekonstituce a studium interakce s mastnými kyselinami a strukturně/funkčních souvislostí u nových mitochondriálních odpřahujících proteinů UCP-2, UCP-3 a UCP4
doc. MUDr. et Mgr. Milan Jirsa, CSc.
1.Sekrece žluče a její poruchy
2.Cholesterolová cholelitiáza
3.Jaterní a střevní metabolismus cholesterolu
PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D. 1.Studium mechanismů protinádorových a cytoprotektivních účinků nových nukleos(t)idových analogů
2. Studium nových látek s protizánětlivými účinky a možností farmakologického ovlivnění imunitního systému
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
1. Oxidační stres, mikrozánět a kardiovaskulární riziko u pacientů s onemocněním ledvin
2. Genetická predispozice a laboratorní markery u patologických stavů v těhotenství
3. Nádorové markery – význam v monitorování a prognóze vybraných onemocnění
4. RAGE – receptor pro AGEs a jeho ligandy
RNDr. Václav Kašička, CSc.
prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

1. Vnitřní prostředí, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy
2. Nutriční podpora a její metabolická problematika
3. Monitorování víceorgánového funkčního selhávání

doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

1.Analýza genů podílejících se na vzniku hereditárních a familiárních forem karcinomů prsu a kolorekta.
2.Charakterizace genetických a epigenetických alterací tumor supresorových genů v in vitro v modelech mamárního karcinomu.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.

l. 11-hydroxysteroiddehydrogenáza u střevních onemocnění
2.Nové markery kolorektálního karcinomu

Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
Hlavním tématem je studium molekulární podstaty vybraných dědičně podmíněných onemocnění.
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
MUDr. Petr Kocna, CSc.

1. Laboratorní diagnostika a screening glutenové enteropatie
2. Funkční diagnostika, neinvazivní dechové testy

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

1.Vliv n-3 polyenových mastných kyselin z mořských ryb v prevenci a léčbě obezity a diabetu 2. typu. Specifické metabolické efekty, od buněk po celý organismus. Pokusy na buněčných kulturách a laboratorních myších.
2. Dlouhodobé efekty výživy novorozenců – prevence obezity, diabetu.

doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.

1. Proteinázy a jejich přirozené inhibitory v klinické medicíně
2. Klinická biochemie pleurálních tekutin

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

1. Strukturálně funkční analýza mutací v lidské cystathionin beta-synthase.
2. Pathobiochemie poruch metabolismu homocysteinu u člověka a modelových doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.organismů

doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.

Ing. Jan Krijt, Ph.D.
MUDr. Evžen Křepela, CSc.

Regulace iniciace a průběhu apoptosy u nádorových buněk.

MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
Ing. Zdenka Kučerová, CSc.
1. Bioselektivní a chemoselektivní afinitní chromatografie
2. Detekce patologických změn v molekule lidského pepsinogen
RNDr. Jana Ledvinová, CSc.

1. Metabolismus sfingolipidů a jeho dědičné poruchy
2. Prosaposin a saposiny – proteinové aktivátory sfingolipidových hydrolas a poruchy jejich funkcí.
3. Tandemová hmotnostní spektrometrie sfingolipidů a její využití v metabolických studiích a diagnostice lysosomálních střádavých nemocí (lysosomal storage diseases)

Dr. Mariia Lunova, Ph.D. 1) Interferon signaling
2) Iron overload and disorders of iron metabolism
3) Markers of liver diseases
RNDr. Ondřej Kuda, PhD. Charakterizace vlivů větvených esterů mastných kyselin na metabolizmus tukové tkáně. 
MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.
Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. Methylation profiling of viral RNA (Studium methylací virální RNA.)
MUDr. Martin Magner, Ph.D.
RNDr. Lenka Maletínská, CSc.

1. Nové farmakologické intervence ovlivňující příjem potravy, obezitu, inzulínovou rezistenci a diabetes mellitus typu
2. Účast hypotalamo-hypofýzo-adrenální, tyroidální a gonadální osy v regulaci příjmu potravy (spolupráce s doc. MUDr. M. Haluzíkem, CSc. z 1. LF UK)

RNDr. Hana Malínská, Ph.D. Možnost farmakologického ovlivnění desaturáz mastných kyselin v léčbě komplikací spojených s metabolickým syndromem a diabetem
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

1. Biochemie a patobiochemie hemu, hemoproteinů a porfyrinů
2. Strukturálně funkční vztahy v rodině syntáz oxidu dusnatého, intraproteinový přenos elektronů
3. Epigenetika, molekulární patologie Rettova syndromu

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.

1. Využití fetoplacentárních a onkofetálních antigenů v medicině.
2. Autoprotilátky u onemocnění nervového systému.

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

1. Apoptóza a nekróza buněk infikovaných virem vakcinie
2. Role oxidu dusnatého v rozvoji virové infekce (virus vakcinie, HIV-1).
3. Pro- a anti-apoptotické působení protoonkogenu Bcl-2

doc. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

1. Mechanismus a chemie posttranslačních modifikací proteinů
2.Fyziologie a biochemie pojivové tkáně se zvláštním zaměřením na příčnovazebné mechanismy 3.Studium proteinů a jejich fyziologických modifikací pomocí kapilární elektroforézy a chromatografie

MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.

1. Katabolická dráha hemu a její vliv na patogenezi cholestázy
2. Metabolismus a biologické účinky CO a bilirubinu
3. Úloha hemoxygenázy u chronických virových onemocnění
4. Vztah hemoxygenázy a onemocnění jater

doc. RNDr. Jana Novotná, CSc.

1. Izolace a charakterizace kolagenu z periferních plicních cév potkanů vystavených chonické a akutní hypoxii
2. Studium kolagenolytické aktivity, která se po vystavení potkanů hypoxii v periferních cévách zvyšuje a je jedním z mnoha faktorů, které přispívají ke vzniku tkáňového poškození pojivové matrix periferních plicních cév a ke vzniku hypoxické plicní hypertenze

RNDr. Jiří Novotný, DrSc.

1. Studium důsledků dlouhodobého působení opioidů (morfín, methadon) na signalizaci řízenou G-proteiny v mozku potkana
2. Úloha detergent-rezistentních membránových mikrodomén při přenosu signálů prostřednictvím trimerních G-proteinů
3. Analýza změn proteinového složení membránových mikrodomén vyvolaných působením opioidů
4. Studium membránově vázaných a cytosolárních forem trimerních G proteinů v průběhu ontogenetického vývoje, buněčné diferenciace a za různých patofyziologických stavů

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. Studium mechanismu regulace funkce signálních proteinů
doc. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.

1. Indukce enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu I-III v kultivovaných buňkách
2. Mechanismus interference exogenního bromidu s metabolismem thyreoidálních hormonů
3. Užití radioanalytických metod v biochemii a biologii

prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
Ing. Iva Pichová, CSc.

1. Retroviry – výzkum mechanismu sbalování nezralých virových částic, maturace a vývoj specifických inhibitorů těchto procesů
2. Patogenní kvasinky rodu Candida - studium role sekretovaných proteas v metabolismu kvasinek

MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.
Redoxně aktivní železo v buňkách a jeho signální funkce, zejména ve vztahu k mitochondriím a k regulaci genové exprese
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

1.Patobiochemie poruch výživy (orexiny, amylin, adiponektin, ghrelin, leptin)
2. Metallothioneiny – fyziologie a patologie metallothioneinů
3.Nové biomarkery orgánového a tkáňového poškození

doc. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

1. Metabolismus kortikosteroidů v normě a patologii (hypertenze, metabolický syndrom, zánět, imunitní buňky)
2. Steroidní dehydrogenasy
3. Transportní proteiny v epitelech a jejich regulace.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

1. Volné radikály a antioxidanty v etiopatogenezi závažných onemocnění
2. Rizikové faktory aterosklerózy
3. Metabolické zvláštnosti u nemocných v terminálním stadiu selhání ledvin

prof. Des Richardson, Ph.D. DSc. 1. Iron metabolism and irn chelators in theranostics of tumors
2. Molecular mechanism and biological action of iron chelatorsMUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
1. Dietou-indukovaná obezita a citlivost organismu k inzulínu
2. Vliv omega-3 polynenasycených mastných kyselin na metabolismus a ukládání tuku
3. Analýza celotělového metabolismu glukózy pomocí metody hyperinzulinemického-euglykemického zámku
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
1. Využití moderních elektroforetických metod pro klinický výzkum
2. Zavedení standardních metod pro stanovení spektr a mastných kyselin v biologickém materiálu (krev, moč, jaterní tkáň )
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Možnosti optimalizace léčby novými perorálními antikoagulancii
RNDr. Katarína Smolková, Ph.D.
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. Imunoregulace v mikroprostředí glioblastomu
Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Ing. Iva Subhanová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
1. Buněčné mechanismy účinku opiátů (funkční aktivita trimerních G proteinů)
2. Desensibilizace hormonální akce obecně
3. Membránové domény
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
1.Biochemical, molecular and genetic characterisation of cell membrane transport systems
2.Yeast as a model organism to study transport processes in animal and plant cells; heterologous expression of transporters in the yeast Saccharomyces cerevisiae
3.Non-conventional yeasts–physiological and molecular study of their high osmotolerance
MUDr. Peter Szitányi, PhD.
RNDr. Pavel Šácha, Ph.D.
MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
1. Význam membránových proteas v regulaci buněčné proliferace a diferenciace, neenzymové funkce proteas a jejich regulace
2. Membránové proteasy jako možné diagnostické a terapeutické cíle v onkologii
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
1.Oxidační stres při diabetes mellitus 1.a 2. typu a jeho ovlivnění
2.Molekulární mechanismy patogeneze cévních změn při diabetes mellitus
doc. RNDr. František Šmíd, CSc.
1.Glykosfingolipidy a buněčná signalizace
2.Funkce glykosfingolipidů v hepatocytech u cholestázy
3.Glykosfigolipidy – nádorové markery a adhesní molekuly
MUDr. Jan Šperl, CSc.
doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.
1. Diagnostika, stanovení prognózy, léčba mnohočetného myelomu
2. Patofyziologie a léčba komplikací mnohočetného myelomu (kostní postižení, renální postižení, poruchy hemostázy)
3.Přínos nových terapeutických postupů u mnohočetného myelomu. Spolupráce v multicentrických studiích
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Úloha reaktivních forem kyslíku v buněčné signalizaci
Ing. Jan Teisinger, CSc.
1.Identifikace vazebných míst pro ligandy v membránově vázaných proteinech
2.Struktura a funkce TRP kanálů
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
1.Nové vyšetřovací metody u nemocí ledvin (podocyturie, proteomika)
2.Možnosti monitorace aktivity glomerulopatií
3.Progrese chronické renální insuficience a její ovlivnění
Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.
1)Studium molekulární podstaty mitochondriálních onemocnění, jak s maternální, tak i s mendelovskou dědičností, a jejich dopad na energetický metabolismu buňky
2)Příprava modelů mitochondriálních onemocnění v buněčných liniích
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
1. Prognostické faktory u karcinomu prsu
2. Trombóza o trombofílie u karcinomu prsu
3. Cirkulující nádorové buňky v periferní krvi, minimální reziduální choroba v kostní dřeni
RNDr. Marie Tichá, CSc.

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D

1. Využití moderních elektroforetických metod pro klinický výzkum
2. Vývoj mikrofluidního systému pro klinický výzkum

RNDr. Eva Tvrzická, CSc.

1. Metabolismus lipidů a lipoproteinů za různých patofysiologických stavů
2. Parametry oxidačního stresu za různých patofysiologických stavů
3. Nové metodiky ve studiu lipidů a lipoproteinů

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. MBA

1. Poruchy metabolismu bilirubinu
2. Enterohepatální cirkulace bilirubinu
3. Antioxidační a protinádorové účinky žlučových pigmentů
4. Úloha bilirubinu a genů ovlivňujících hladiny bilirubinu v patogenezi nemocí sdružených s oxidačním stresem

RNDr. Ivan Votruba, DrSc.

Molekulární aspekty mechanismu účinku acyklických analog nukleotidů (Projekt se zabývá studiem nových acyklických analog nukleotidů a jejich profarmak, jejich transportu , metabolické aktivace a interakce s cílovými enzymy ; jde o skupinu sloučenin odvozených od pyrimidinových a purinových heterocyklických basí, které mají protivirovou, cytostatickou, antiparasitární, imunomodulační a jinou biologickou aktivitu)

doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc.

1. Proteomická analýza multiproteinových komplexů
2. Studium proteinů, které se účstní metabolismu železa

prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.

1. Použití fluorescenčních produktů peroxidace lipidů k detekci tkáňového poškození (ze zřetelem ke studiu Alzheimerovy choroby a hypoxie u potkanů)
2. Analýza změn ve složení membrán plynovou chromatografií
3. Studium aktivace makrofágů měřením chemiluminescence
4. Využití specifických fluorescenčních barviv k intracelulární detekci reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku metodou fluorescenční mikroskopie

PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Studium molekulární podstaty mitochondriálních onemocnění
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

1) Faktory ovlivňující hereditární dispozici ke vzniku nádorů prsu a vaječníků (“cancer risk modifiers”) – analýza polymorfismů a mutací známých genů, alelotypizace
2) Epigenetické změny v biologii zhoubných nádorů – anylýza methylací promotorových sekvencí

Ing. Marie Zikánová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima. DrSc., MBA
1.Reaktivní formy kyslíku a antioxidační systémy u tkáňového poškození
2.Experimentální nefrologie – modelování patologických stavů a jejich možné ovlivnění
3.Mechanismy poškození a regenerace renální tkáně in vitro a in vivo
4.Interakce ethanolu a jeho metabolitů s biologickými strukturami
5.Využití imunoanalytických metod při screeningu a monitorování závažných onemocnění
6.DNA diagnostika u nádorových onemocnění
7.Farmakogenetické aspekty u vybraných hematologických a onkologických pacientů
8.Moderní metody v klinické biochemii a laboratorní diagnostice, metrologie a systémy jakosti v klinické biochemii – nové postupy a aplikace
prof. MUDr. Aleš Žák, Drsc.

1. Metabolismu lipoproteinů a oxidační stres
2. Interakce genetických a nutričních faktorů při manifestaci aterogenních dyslipidemií


nahoru

Fyziologie a patofyziologie člověka

ŠKOLITEL TÉMATA
Anděl M. prof. MUDr. DrSc.

Sekrece inzulínu, diabetes mellitus 2. typu a svalový metabolismus
Autoimunita a diabetes mellitus
Přísun živin a sekrece inzulínu
Neuroendokrinní vztahy a příjem živin

Andrés Cerezo L., Mgr. Ph.D.
Angerová I., MUDr., Ph.D., MBA
Arenberger P. prof. MUDr. DrSc.

1. Faktory ovlivňující pigmentové projevy na kůži
2. Etiopatogenetické aspekty psoriázy

Aschermann M. prof. MUDr. DrSc.
Fyziologie a patofyziologie člověka
Bačáková L. MUDr. CSc.

Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace hladkých svalových buněk cévní stěny vevzniku a rozvoji vaskulárních onemocnění
Integrace endotelových a hladkých svalových buněk cévní stěny se syntetickými polymeryvyvíjenými pro transplantační medicínu
Interakce osteogenních a cévních buněk s kompozitními uhlíkovými materiály s možným využitím v ortopedii a stomatologii

Balík Martin MUDr. Ph.D.

Bečvář R. doc. MUDr. CSc.

1. Studium patogenetických faktorů systémové sklerodermie na molekulární úrovni
2. Ukazatele aktivity systémové sklerodermie

Bělohlávek Jan, MUDr., Ph.D.

1. Technické aspekty a pokročilé zpracování dat v experimentální a klinické kardiologii
2. Poresuscitační funkce srdce a mozku, vliv léčebné hypotermie a dalších intervencí
3. Vliv mimotělní membránové oxygenace (ECMO) a dalších mechanických srdečních podpor na kontraktilní funkci myokardu a oxygenaci mozku a mikrocirkulaci

Bendlová Běla, doc., RNDr., CSc.

1. Patofyziologické mechanismy u komplexních endokrinních onemocnění (syndrom polycystických ovárií, diabetes 2. typu, textační diabetes, obezita)
2. Patofyziologie nádorů štítné žlázy – od genetiky ke klinickým projevům

Betka J. prof. MUDr. DrSc.

1. Patofyziologie řeči
2. Patofyziologie dýchacích a polykacích cest
3. Patofyziologie baze lební

Bláha Jan, MUDr., Ph.D. Endokrinologie v intenzivní péči
Bortlík Martin, MUDr., Ph.D.

1. Prediktory krátkodobé a dlouhodobé odpovědi na biologickou léčbu idiopatickýchstřevních zánětů
2. Účinnost a bezpečnost medikamentózní léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy v graviditě
3. Faktory ovlivňující adherenci pacientů s idiopatickými střevními záněty k medikamentózní léčbě a její vliv na průběh IBD

Brodská Helena, MUDr. Ph.D. Patofyziologie sepse- možnosti biochemické monitorace, markery systémového zánětu

Mikronutrienty

Výživa a metabolizmus u kritický nemocných

Brůha R. doc. MUDr. CSc.

Farmakologické ovlivnění portální hypertenze a vztah k jejím komplikacím

Bulvas M. doc. MUDr. CSc.

Význam heterokolaterálního oběhu u nemocných s klinicky významnou ischemií dolních končetin a zkoumání faktorů, ovlivňujících jeho úroveň

Bürgelová M. MUDr. Ph.D.
Bytešník J. MUDr. CSc.
Cetkovský P. doc.MUDr.Ph.D.
Ciferská Hana, MUDr., Ph.D.

Význam toll-like receptorů v patogenezi autoimunitních onemocnění (postižení u systémového lupus erythematodes a vybraných typů vaskulitid)

Cinek O. MUDr. Ph.D.
Cífková R. MUDr. CSc.

Cvachovec prof. MUDr. CSc.
Využití tromboelastografie v klinické medicíně
Čertíková - Chábová Věra, MUDr., Ph.D.

Červenka L. doc. MUDr. CSc.
Červinka P. doc. MUDr. Ph.D.
Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu
Češka R. prof. MUDr. CSc.
Čihák R. MUDr. CSc.

Diagnostika a nefarmakologická léčba arytmií katetrizační ablace fibrilace síní

Doležalová P. doc. MUDr. CSc.

Cévní postižení u dětských revmatických onemocnění
Faktory určující aktivitu a poškození u revmatických onemocnění provázených vaskulitidou
Nové léčebné postupy u dětských revmatických onemocnění

Drastich Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

1. Preprimární a primární prevence krvácení z jícnových varixů
2. Etiopatogenetické mechanismy ulcerózní kolitidy u pacientů s primární sklerozující cholangoitidou
3. Markery efektivity léčby nemocných s idiopatickými střevními chorobami

Driák D. MUDr. Ph.D.

Duška F. MUDr. Ph.D.
Dušková Michaela, MUDr. , Ph.D.
Změny hladin neuroaktivních steroidů za různých situací
Dyr J. E. prof. Ing. DrSc.

Biochemie bílkovin krevní koagulace, především fibrinogen a fibrin, von Willebrandůvfaktor, faktor VIIa, tkáňový faktor
Trombotická trombocytopenická purpura, vonWillebrandův faktor a jeho depolymeráza
Studium molekulárních defektů krevních destiček u vybraných skupin nemocných
Funkční biochemie krevní destičky ve vztahu k oxidačnímu stresu

Feyereisl J. doc. MUDr. CSc.
Filková Mária, MUDr., Ph.D.
Význam miRNA v patogenezi revmatických onemocnění a jejich potenciální využití v diagnostice a terapii
Filová E. Mgr. Ph.D.

1) Studium mechanismů interakce buňka-buňka na materiálech pro tkáňové inženýrství
2) Studium diferenciace kmenových buněk a jeho ovlivnění mechanickým zatěžováním pro využití v tkáňovém inženýrství cév a chlopní
3) Studium procesu osteogenní diferenciace kmenových a kostních buněk na bioaktivních umělých materiálech

Franěk M. doc. MUDr. Ph.D.
Gregor P. prof. MUDr. DrSc.

Hibernovaný a omráčený myokard
Hypertrofické kardiomyopatie - patogenetické aspekty
Hojení infarktu myokardu

Hahn A. doc. MUDr. CSc.

Posturografie a využití vizuovestibulospinální bio-feed backu v léčbě poruch rovnováhy
Terapie tinnitu neinvazivním laserem

Hainer V. doc. MUDr. CSc.
Hájek Z. prof. MUDr. DrSc.
Halaška M. prof. MUDr. DrSc.

Antibiotické krytí rozsáhlých porodních poranění
Inkontinence moči a stolice v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Porovnání účinnosti a podílu komplikací mezi nejnovějšími chirurgickými metodami léčby stresové inkontinence
Poruchy anatomie a funkce konečníku a jeho sfinkteru v souvislosti s porodem
Kvalita života po léčbě zhoubných onemocnění ženského genitálu

Haluzík M. doc. MUDr. DrSc.

Význam tukové tkáně a její endokrinní funkce při vzniku a rozvoji inzulinové rezistence a diabetu 2. typu, možné farmakologické ovlivnění
Experimentální modely obezity a lipoatrofie jako klíč k poznání etiopatogenezy a možností léčby inzulinové rezistence a diabetu 2. typu

Hampl V. prof. RNDr. DrSc.


Hána V. doc. MUDr.CSc.
Hypotalamo-hypofyzární dysfunkce za různých patologických stavů
Hanuš T. prof. MUDr. DrSc.
Havránek Štěpán, MUDr., Ph.D.
Herget J. prof. MUDr. DrSc.

Studium reaktivity plicních cév při plicní hypertensi na isolovaných perfundovaných plicích potkana.
Studium fysiologie regulace isolovaných periferních plicních cév.
Regulační vliv NO a jiných radikálů na periferní plicní cévy.

Hill Martin, Ing., DrSc.

Biosyntéza a transport neuroaktivních steroidů v těhotenství
Úloha neuroaktivních steroidů v patogenezi poruch CNS
Úloha plancentárních oxidoreduktáz a aldoreduktáz v těhotenství a při porodu

Holaj R. MUDr. CSc.

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

Holub M. doc. MUDr. Ph.D.

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

Homolka J. prof. MUDr. DrSc.
Horák J. MUDr. CSc.

Nové možnosti diagnostiky a léčby akutních koronárních syndromů: Markery včasné detekce akutních koronárních syndromů, prevence repefuzního poškození po akutním infarktu myokardu, minimalizace poškození funkce levé komory, buněčná léčba akutního infarktu myokardu

Hoskovec D., doc. MUDr. Ph.D.
Hradec J. prof. MUDr. CSc.
Hrušková Z. MUDr. Ph.D.
Hucl Tomáš, MUDr., Ph.D.


Chaloupecký V. prof. MUDr. CSc.
Chalupa P. prof. MUDr. CSc.

Buněčné a imunoregulační mechanismy u infekčních chorob se zaměřením na virové hepatitidy

Jančová E. MUDr. CSc.
Jandová Kateřina, MUDr. Ph.D.
Janota Jan, doc. MUDr. Ph.D.
Jansa Pavel, MUDr., Ph.D.

1. Vztah reperfúze plicních cév po akutní plicní embolii k rozvoji chronické tromboembolické plicní hypertenze
2. Vztah akutní vazoreaktivity k výskytu reziduální plicní hypertenze po endarterektomii plicnice u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí

Ježková Jana, MUDr. Ph.D.
Jirkovská A. doc.MUDr. CSc.
Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy
Jiruška Přemysl, MUDr. Ph.D.
Jiskra J. MUDr. Ph.D.

Klinické a laboratorní aspekty buněčných a humorálních imunoregulačních mechanismů u vybraných orgánově specifických autoimunit a některých malignit

Jonášová Anna, MUDr. Ph.D. Akutní myleoidní leukemie ve stáří, specifické rysy, patogeneze, role mutací a porušené DNA

Vztah patogeneze myelodysplastického syndromu k poruchám mikroprostředí kostní dřeně

Klonální změny, vývoj a role mutací u myelodysplastického syndromu a akutní leukemie.

Nové pohledy na protinádorovou imunitu u myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie.  
Jurčovičová J. Ing. CSc.
Kalousová Marta, prof. MUDr., Ph.D.
Kančeva Radmila, doc. MUDr. CSc.
Karetová D. doc. MUDr. CSc.

Kasal P. doc. MUDr. CSc.
Kautzner J. prof. MUDr. CSc.

1. Elektroanatomické mapování levé komory srdeční: srovnávací studie fyziologického a porušeného nitrokomorového vedení vzruchu
2. Elektromagnetické mapování levé komory srdeční: Analýza porušeného vedení vzruchu unemocných po infarktu myokardu a význam pro navigaci katetrizační ablace
3. Srovnávací studie invazivního a neinvazivního vyšetření senzitivity baroreflexu u zdravých a u nemocných po infarktu

Kittnar O. prof. MUDr. CSc.

1. Model elektrických a mechanických vlastností myokardu.
2. Identifikace celkových a ložiskových ischemických změn z elektrického pole srdečního.
3. Hodnocení funkčního stavu kardiopulmonálního systému

Klener Pavel, MUDr., Ph.D.

Kment M. doc. MUDr. CSc.

l. Metabolismus glutaminu ve vztahu ke střevní propustnosti u Crohnovy choroby.
2. Změny koncentrace diacylglycerolu ve stolici a střevní sliznici a kinetika proliferace střevního epitelu u osob s kolorektálním karcinomem a u osob s adenomovými polypy tračníku

Kofránek J. MUDr. CSc.

Fyziologické regulační systémy v normě a patologii
Modelování biomedicínckých systémů

Kohout Pavel, doc. MUDr. Ph.D.
Kolář F. prof. RNDr. CSc.
Kolář P. doc. Paedr.

Kořínek Josef, MUDr., Ph.D.

Kovárník Tomáš, MUDr., Ph.D.

Kozler Petr, doc., MUDr., Ph.D.
Krofta L. MUDr. CSc.
Prenatální diagnostika
Kršek M. doc. MUDr. CSc.

Změny v působení hormonů na tkáňové a systémové úrovni u endokrinologických a metabolických onemocnění.

Kubánek Miloš, MUDr., Ph.D.

1. Nové metody pro studium etiopatogeneze kardiomyopatií
2. Genetika kardiomyopatií
3. Individualizace léčby u nemocných s chronickým srdečním selháním

Kubová H. doc. PharmDr. DrSc.
Kučera M. prof. MUDr. DrSc.
Kuchynka Petr, MUDr., Ph.D.

1. Zánětlivá dilatační kardiomyopatie a její etiopatogeneze, diagnostika a terapie
2. Kardiální postižení u nemocných s amyloidózou

Kunešová M. MUDr. CSc.
Kvapil M. prof. MUDr. CSc.
Kvasnička J. prof. MUDr. DrSc.

Kvasnička Tomáš, doc. MUDr., CSc.

Kverka Miloslav, MUDr., Ph.D.
Langmeier M., prof. MUDr. DrSc.

1. Funkční a morfologická plasticita synapsí za různých funkčních a patologických stavů centrálního nervového systému.
2. Funkčně-morfologická analýza změn v neokortexu a hipokampu navozených hypoxií.
3. Možnosti ovlivnění apoptózy v nervové tkáni.

Lebl J. prof. MUDr. CSc.

1. Autoimunitní polyglandulární syndrom 1. typu
2. Diabetes MODY v České republice
3. Etiopatogeneze kongenitální hypotyreózy
4. Etiopatogeneze deficitu rustového hormonu
5. Analýza příčin syndromu náhlého úmrtí kojence

Linhart A. prof. MUDr. DrSc.

1. Patofyziologie hypertrofie levé komory srdeční
2. Patofyziologie strukturálních a funkčních změn velkých cév
3. Hemodynamické funkční změny kardiovaskulárního aparátu v odpovědi na fyziologické a patologické podněty

Lippert-Grüner M.doc. MUDr. Ph.D.

1. Traumatické poranění mozku a jeho rehabilitace
2. Experimentální model traumatu mozku

Lubanda Jean-Claude, MUDr., Ph.D.

1. Manifestace a komplikace aterosklerózy na periferním nebo koronárním řečišti
2. vybrané aspekty managementu ischemické choroby dolních končetin
3. Echokardiologické posouzení struktury a funkce levé komory a její vztah k periferní cirkulaci

Lukáš M. prof. MUDr. CSc.

 

1. Vliv imunosupresivní terapie na klinický průběh ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci.
2. Lokální produkce cytokinů u zánětlivých onemocnění střev.

 

Maixnerová Dita, MUDr., Ph.D.

Málek, Filip, doc. MUDr., Ph.D., MBA
Málek I. MUDr. doc.

Transplantace srdce – hodnocení nových imunosupresivních protokolů.

Malík J., MUDr. CSc.
Malý Jiří, MUDr., Ph.D.

Malý, Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Marečková H. MUDr. CSc.

Antifosfolipidový syndrom

Marek J. prof. MUDr. DrSc.

Mareš J. doc.MUDr.CSc.

1. Experimentální modely progrese epileptických fenoménů. 37
2. Hypoxie a plasticita CNS (vztah k epileptickým záchvatům, role volných radikálů, chování).

Mareš P. prof. MUDr. DrSc.
Patofyziologie a farmakologie epileptické aktivity v nezralém mozku
Marešová D. doc. MUDr. CSc.

1. Funkční důsledky krátkodobého a opakovaného působení hypoxie během vývoje
2. Studium vztahů mezi excitací a inhibicí (bdění –spánek)v CNS
3. Studium kognitivních funkcí u potkana na modelech prostorového učení a paměti

Marešová V., doc. MUDr. CSc.
Maršálek P.doc. MUDr. RNDr. Ph.D.

Martásek P. prof. MUDr. DrSc.

Úloha hemu, hemoproteinů a porfyrinů ve zdraví a nemoci
Oxid dusnatý a jiné signální plynné molekuly – fyziologie a patofyziologie

Martínek, J. doc. MUDr. Ph.D.

1. Refluxní choroba jícnu a Barrettův jícen – rizikové faktory a patogeneza kancerogeneze
2. Etiologie a patogeneza a jejich vliv na diagnostiku a léčbu achalázie jícnu
3. Vzájemné vztahy eosinofilní ezofagitidy a refluxní choroby jícnu – etiopatogeneza, fyziologie a patofyziologie jícnové motility 39
4. Experimentální endoskopie a patofyziologické aspekty miniinvazivního přístupu (POEM, NOTES atd.)

Mašata J. doc. MUDr. CSc.

Matoulek M. MUDr. Ph.D.

Matoušovič K. prof. MUDr. DrSc.

Dlouhodobá prognóza dětí operovaných pro vrozené anomálie uropoetického traktu.

Melenovský V. MUDr. CSc.

Patofyziologie srdečního selháni, srdeční selhání s normální ejekční frakcí
Metabolická a strukturální remodelace srdce při srdečním selhání
Mechanické vlastnosti velkých cév
Autonomní regulace oběhu u srdečního selhání a hypertenze

Mělková Z., MUDr. Ph.D.
Merta M. prof. MUDr. CSc.

Polymorfismy genů ovlivňujicích vývoj arteriální hypertenze a progresi renální insuficience u chronických nefropatrií

Michálek Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

1. Ovlivnění činnosti srdce a sekrece endogenních katecholaminů sympatickými blokádami
2. Neurokognitivní dysfunkce po výkonech v celkové a regionální anestezii
3. Supraglotické dýchací pomůcky a jejich vliv na funkci dýchacího systému

Mlček Mikuláš, MUDr., Ph.D.

1. Integrace metod kontinuálního monitorování fyziologických funkcí
2. regionální distribuce průtoku krve v podmínkách selhávající cirkulace a oběhových podpor

Mourek J., prof. MUDr. DrSc.
Musílková, J. RNDr. CSc.
Mysliveček J. doc. MUDr. Ph.D.

1. Vlastnosti muskarinových a adrenergních receptorů s ohledem na jejich vzájemné vztahy.
2. Vzájemné řízení receptorových systémů.
3. Ontogenetické aspekty regulace receptorů pro působky autonomního nervového systému.

Nečas E. prof. MUDr. DrSc.

1. Apoptóza buněk během normální a patologické krvetvorby.
2. Exprese genů v závislosti na tenzi kyslíku.
3. Exprese transferinového receptoru během ontogeneze a v dospělých tkáních

Nedvídková J. RNDr. CSc.
Netuka Ivan, MUDr., Ph.D.

1. Možnosti chirurgických řešení u postižení srdečního svalu
2. Odolnost srdečního svalu k ischemicko-reperfuznímu poškození
3. patofyziologie srdečního selhání, srdeční selhání s normální ejekční fází

Neužil Petr, prof. MUDr. CSc. FESC Problematika srdeční elektrofyziologie
Novák František, doc. MUDr., Ph.D.
Olejárová Marta, MUDr. CSc.
Ošťádal B. prof. MUDr. DrSc.

Protektivní ovlivnění vyvíjejícího se myokardu: krátkodobá vs. dlouhodobá adaptace, mechanismy, farmakologické ovlivnění.
Úloha mitochondrií v normálním a hypoxickém srdci v průběhu vývoje.

Ošťádal P. doc. MUDr. Ph.D.

1. Mechanické podpory oběhu u srdeční zástavy a kardiogenního šoku
2. Léčebná hypotermie a další protektivní intervence po srdeční zástavě
3. Akutní koronární syndrom, lipoproteiny a markery aterosklerózy

Pácha J. Doc. RNDr. DrSc.

1. Humorální a neurální regulace iontového transportu ve střevním epitelu a vzájemná interakce s imunitním systémem
2. Úloha periferního metabolismu glukokortikoidů při hormonální regulaci fyziologických funkcí v normě a patologii

Pachl J. prof. MUDr. CSc.

Nutriční farmakologie u traumatizovaných.
Prevence sekundárního postižení mozku v podmínkách multimodálního monitorování.
Vliv kombinovaného použití oscilační vysokofrekvenční ventilace a oxidu dusnatého v léčbě syndromu dechové tísně dospělých.

Paleček Jiří MUDr. CSc.

Úloha glutamátových receptorů při přenosu bolesti na míšní úrovni
Míšní mechanismy patologických bolestivých stavů
Buněčné mechanismy hyperalgesických stavů

Paleček Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.

Paříková Alena, MUDr., Ph.D.
Pařízek A. doc. MUDr. CSc.

Pavelka K. prof. MUDr.

Biochemické markery degradace chrupavky u osteoartrózy v tělních tekutinách.
Morfologické hodnocení progrese osteoartrózy v longitudinálních studiích.

Peichl, MUDr., Ph.D.
Pelclová D. prof. MUDr. CSc.
Pelikánová T. prof. MUDr. DrSc.

Fyziologie a patofyziologie účinku inzulínu - transport látek, jejich regulace a vztahy mezi strukturou a funkcí
Místo realizace úkolu: Centrum diabetologie IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny
(Metabolické pracoviště, Laboratoř klinické patofyziologie)

Pěnička M. doc. MUDr. Ph.D.
Petrák Ondřej, MUDr. Ph.D.
Petruželka L. doc. MUDr. CSc.
Pfeiffer J. prof. MUDr. DrSc.

Patofyziologické projevy hybnosti člověka a jejich terapie opřená o vývojová hlediska.
Rehabilitační terapie nefyziologických pohybů u dětské mozkové obrny.
Teorie následků onemocnění na úrovni orgánu (Impairment), osobnosti (Disabilita) a jejich 51 projekce do společenské roviny (Handicap)

Pirk J. prof. MUDr. CSc.

Piťha J. MUDr. CSc.

Plavka R. prof. MUDr. CSc.
Patogeneze respiračního postižení předčasně narozených dětí
Pohunek P. doc. MUDr. CSc.

Astma bronchiale v dětském věku
Chronická respirační onemocnění u dětí

Pokorná Eva, MUDr. CSc.
Pokorný J. prof. MUDr. DrSc.

Mechanismy neuroplasticity a jejich význam pro obnovu nervových okruhů
Změny organizace neuronálních okruhů v modelech hypoxie
Využití metod analýzy obrazu při studiu organizace neuronálních okruhů
Mechanizmy protekce při ischemicko-hypoxickému poškození mozku – ontogenetický aspekt

Poledne R. prof. Ing. CSc.
Polívková J. MUDr. CSc.
Potluková Eliška, MUDr., Ph.D.

1. Interakce imunitního a hormonálního systému
2. Autoimunitní tyreopatie v době těhotenství a v poporodním období

Prázný M. MUDr. CSc. Ph.D.

Mikrovaskulární reaktivita a funkce endotelu u diabetes mellitus a dalších endokrinopatií

Robert Pytlík, MUDr. Ph.D.

Možnosti ovlivnění imunomodulačních schopností mezenchymových stromálních buněk (MSC).
Prokešová L. prof. MUDr. CSc.
Radvanský J. doc. MUDr. CSc.

1. Subjektivní vnímání zátěže u pacientů se změněnou akcelerační schopností sinoatriálního uzlu
2. Tělesná zdatnost jako součást kvality života u pacientů s kardiorespirační limitací

Riljak Vladimír, MUDr., Ph.D.

Rokyta R. prof. MUDr. DrSc.
Rosa Ján, doc. MUDr., CSc.
Rozsypal Hanuš, MUDr., CSc.
Růžička Evžen, prof. MUDr., DrSc.

Možnosti řešení syndromů vyplývajících z postižení extrapyramidového systému

Rychlík I. doc.MUDr. CSc.

genetické markery diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epidemiologie diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epideiologie nediabetických nefropatií u diabetu

Ryšavá R. doc. MUDr. CSc.

Saudek František, prof. MUDr. DrSc.
Sedmera D., prof. MUDr. Ph.D.

Postnatální vývoj převodního systému srdečního a jeho plasticita 

Seeman Tomáš doc. MUDr. CSc.

Chronická onemocnění ledvin v dětském věku
Arteriální hypertenze

Schreiber V. prof. MUDr. DrSc.
Sikora J. MUDr. Ph.D.
Skřivan J. MUDr. CSc. Tonotopicita sluchové dráhy
Stárka L. prof. MUDr. RNDr. DrSc.

Úloha chuti v endokrinních regulacích
Steroidní hormony a obezita
Neurosteroidy a jejich vztah k závislostem

Stejskal F. MUDr. RNDr. Ph.D.
Stopka T. MUDr. Ph.D.

1. vývojová role chromatin remodelační ATPázy Smarca5 (Snf2h) - příprava kondicionálních gen-inaktivačních a transgenních myších modelů pro studium remodelace chromatinu.
2. identifikace rozhodovacích mechanismů pluripotentních kmenových buněk v indukci transkripčních programů v chromatinu (příprava buněčného modelu pluripotentních kmenových buněk pomocí kondiciálních transgenů liniově specifických transkripčních faktorů).
3. mechanizmy nádorové transformace leukemií a lymfomů – translační výzkum vespolupráci s hematologickou klinikou VFN a ÚHKT

Strejc P. prof. MUDr. DrSc.
Stříteský M. doc. MUDr. CSc.

Mozková hypoxie a hypotermie
Buněčný metabolismus u kritických stavů v intenzivní péči

Svačina Š. prof. MUDr. DrSc.

1. Modelování dynamických změn inzulinorezistence
2. Matematické modelování metabolických a hormonálních změn při změnách hmotnosti

Szárszoi O., MUDr. Ph.D.

1. protekce myokardu proti ischemicko-reperfuznímu poškození
2. Důsledky působení chronické hypoxie na myokard

Szitanyi, P. MUDr. Ph.D.
Šedivá Lucie, MUDr., Ph.D.
1. Patofyziologie fibrilace síní
2. Vliv autonomní regulace na kardiovaskulární systém
3. patofyziologie srdečního selhání
4. Vliv ischémie na elektrickou aktivitu myokardu u člověka
Šefc L. RNDr. CSc.

Regenerace krvetvorné tkáně
Migrace, diferenciace a plasticita kmenových buněk

Šenolt L. MUDr. Ph.D.

Význam adipocytokinů v patogenezi revmatických chorob
S100A4 protein – hodnocení vztahu mezi metastázy indukujícím proteinem a invazivním chováním synoviální tkáně u revmatoidní artritidy

Šlamberová R. doc. MUDr. Ph.D.

Drogy během těhotenství - vliv na matku a potomstvo.
Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metamfetaminu.
Vliv postnatální péče na morfologické a funkční změny vzniklé v důsledku prenatální expozice drogám

Šochman J. doc. MUDr. CSc.

Elektrokardiografické možnosti u reperfuzní léčby akutního infarktu myokardu.

Špaček R. doc. MUDr. CSc.
Špičák J. prof. MUDr. CSc.

1. Patofyziologie akutní a chronické pankreatitidy
2. Helicobacter pylori a refluxní nemoc jícnu
3. Imunosuprese a komplikace po transplantaci jater
4. Léčba virových hepatitid

Šramko M. MUDr. Ph.D. FESC
Šterzl I. doc. MUDr. CSc.

Hlavní náplní zájmu je imunoendokrinologie, a to od klinického výzkumu - se zaměřením na autoimunitní endokrinopatie (Hashimotova tyreoiditida, diabetes mellitus I typu, autoimunitní polyglandulární syndrom), až po transplantační modely - např. přenos endokrinní tkáně od pacientů s autoimunitní endokrinopatií do SCID myší a ovlivnění rozvoje autoimunity vytokány produkovanými TH1 či TH2 subpopulacemi lymfocytů.

Štrauch Branislav, MUDr., Ph.D. New Cell
Šumník Z. doc. MUDr. Ph.D.
Teplan Vladimír prof. MUDr. DrSc.

1. Progrese chronické renální insuficience, ketoanaloga es. aminokyselin, erytropoetin, hyperlipidemie a další metabolické změny
2. Progrese chronické renální insuficience, endoteliální dysfunkce, cytoadhezivní molekuly, rozvoj aterogeneze

Tesař V. prof. MUDr. DrSc

Patofyziologie zvýšené permeability glomerulární stěny u chronických glomerulopatií.
Postižení ledvin u systémových chorob a jeho patogeneze

Tošovský J. doc. MUDr. CSc.
Trněný M. prof. MUDr. CSc.

1. Transplantace hematopoetických kmenových buněk
2. Minimální reziduální choroba u nádorových onemocnění, její monitorace a léčba
3. Studium genetických změn u lymfoproliferativních onemocnění

Trunečka Pavel, MUDr., CSc.

1. Imunosupresivní léčba po transplantaci jater a její komplikace
2. Změny jaterního štěpu u pacientů po transplantaci jater, rekurence onemocnění a metabolické komplikace po transplantaci jater
3. Posuzování pokročilosti jaterního selhání a indikace k transplantaci jater

Tuka Vladimír, MUDr., Ph.D.

Lokální a systémové vlivy založení dialyzačních cévních zkratů

Vaculín Š. doc. MVDr. Ph.D.

Viscerální bolest.
Využití telemetrie ve výzkumu bolesti

Vaněčková I. RNDr. CSc.
Vaněk T. doc. MUDr. CSc.

Méně invazivní kardioanesteziologické techniky
Hemokoagulační poruchy po operacích srdce

Vašáková Martina, prof. MUDr. Ph.D. 
Vencovský J. prof. MUDr. DrSc.
Veselka J. prof. MUDr. CSc.

Invazivní a intervenční kardiologie, Echokardiografie

Viklický O. Doc. MUDr. CSc.

1. Molekulární podstata rejekčních procesů v transplantované ledvině
2. Transplantační tolerance v klinice
3. Molekulární podstata chronických glomerulonefritid

Vilikus Z.doc.MUDr. CSc.

 

1. Vliv vybraných potravních suplementů na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

2. Paleolitická strava a její účinky kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

 

3. Nízkosacharidové režimy (low carb diet, cyklické ketogenní diety, přerušované hladovění) na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.


 

 


 

Vízek M. prof. MUDr. CSc.

1. Podíl dýchacích svalů na regulaci velikosti funkční residuální kapacity plic
2. Mechanismy bifazické ventilační odpovědi na hypoxii
3. Izolace funkčních žírných buněk z plicní tkáně
4. Stanovení koncentrace peroxidu vodíku ve vydechovaném vzduchu u novorozenců

Vodička, P. MUDr. CSc.
Vokurka M. doc. MUDr., CSc.

Regulace metabolismu železa v organismu

Vondra K. doc. MUDr. DrSc.

1. Poruchy glykoregulace a diabetes mellitus u nejčastěji se vyskytujích endokrinních onemocnění ( tyreopatie, PCOS, endo/exogenní hyperkortisolismus)
2. autoimunní polyglandulární syndromy u dospělých, zejmena vztahmezi postižením štítné žlázy a IDDM

Votava J. doc. MUDr.CSc.

1. Rehabilitace následků po poškození nervového systému.
2. Kineziologický rozbor pohybové léčby s využitím polyelektromyografického vyšetření.
3. Rehabilitace osob s těžkým zdravotním postižením – nácvik soběstačnosti a využití technických pomůcek.

Votruba Jiří,  MUDr. Ph.D.
Vrbíková J. MUDr. Ph.D.
Widimský J. prof. MUDr. CSc.

1. Koronární cirkulace
2. Koronární tromboza
3. Funkce levé komory srdeční

Wichterle Dan, MUDr., Ph.D.

Wohlfahrtová Mariana, MUDr., Ph.D.
Yamamotová A. RNDr. CSc.
Závada Jakub, MUDr., Ph.D.

Závada Josef, MUDr. CSc.

 

Sepse, multiorgánová dysfunkce
Funkce slinivky břišní u kriticky nemocných
Nozokomiální nákazy

 

Závadová Eva, MUDr. CSc.
Zavoral M. doc. MUDr. Ph.D.
Molekulární mechanismy nádorové patogeneze kolorektálního karcinomu
Zelinka, T. doc. MUDr. CSc. Kardiovaskulární a metabolické aspekty arteriální hypertenze se zřetelem na sekundární - endokrinně podmíněné formy. 
Zemánek David, doc. MUDr. Ph.D.
Zemková H. RNDr. CSc.
Zikán V. MUDr. Ph.D.

1. Vliv nutričních faktorů a hormonů na kostní remodelaci
2. Význam střevní absorpce vápníku pro kostní metabolismus

Zlatohlávek L. doc. MUDr., Ph.D.

Familiární hypercholestrolémie jako model kardiovaskulární prevence

Zvěřina J, doc. MUDr. CSc.
Žák A. prof. MUDr. DrSc.

1. Význam nových nutričních faktorů k diagnostice, patofyziologii a prognóze malnutrice: význam lathosterolu a myostatinu
2. Význam malých denzních LDL – metabolické, nutriční a humorální aspekty: vztahy k oxidačnímu stresu a složení mastných kyselin plazmatických lipidů

Živný J. doc. MUDr. Ph.D.

Biologie nádorových kmenových buněk a progenitorů.
Identifikace nových diagnostických a prognostických proteinových/peptidových markerů nádorových onemocnění.

Žofková I, prof. MUDr. DrSc.

nahoru

Imunologie

ŠKOLITEL TÉMATA
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Studium mechanismu a regulace signalizací z receptorů smrti z rodiny TNFR, zejména pak z receptorů pro cytotoxický ligand TRAIL, analýza potenciálních praktických aplikací těchto signalizací pro nádorovou terapii. Charakterizace role adapterového proteinu Daxx v regulaci transkripce a apoptózy
RNDr. Jiřina Bártová, CSc.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Studium biologie dendritických buněk (DC), zejména ve vztahu k protinádorové imunitě, imunodeficiencím i autoimunitním reakcím. Analýza imunologických parametrů nádorového mikroprostředí. Využití DC pro imunoterapii zbytkové nemoci u vybraných onkologických pacientů.
prof. RNDr. Karel Bezouška, DrSc.
RNDr. Martin Bilej, DrSc. Srovnávací imunologie. Antimikrobiální imunita u annelid, receptory pro rozpoznávací vzory (pattern recognition receptors) a ekoimunita u bezobratlých
Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. Přenos signálu povrchovými receptory leukocytů, zejména se zaměřením na funkci transmembránových adaptorových proteinů a protein tyrozin kináz a fosfatáz. Poruchy v receptorové signalizaci leukocytů u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem
prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.
doc. MUDr. Marie Černá, CSc. Studium molekulárních mechanizmů genetické predispozice k autoimunitním chorobám se speciálním zaměřením na HLA systém. Výzkum v oblasti epigenetických regulací, analýza role metylace DNA a modifikace histonů u HLA alele II. třídy
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Studium buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunitní reakce s důrazem na antigenní presentaci s využitím modelu MHCII - EGFP myši. Výzkum v oblasti interakce patogen hostitel, vlivu sekundárních metabolismů hub a bakteriíí na buněčnou fysiologii, spolupráce při vývoj nových sond pro in vivo in situ detekci buněčných populací
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Studium molekulárních mechanismů signální transdukce se zaměřením na časné aktivační děje u žírných buněk po vazbě antigenu na IgE a jeho receptor. Výzkum v oblasti úlohy membránových mikrodomén při buněčné aktivaci a topografie signálních molekul na plasmatické membráně. Výzkum nových signálních molekul
RNDr. Karel Drbal, PhD.
MUDr. Anna Fišerová, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Studium buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunitní reakce. Výzkum v oblasti kmenových buněk a jejich léčebného potenciálu, nanotechnologií, imunity v oku a analýza role buněk a cytokinů regulujících transplantační imunitu.
prof. RNDr. V. Hořejší, CSc. Studium struktury a funkce povrchových receptorů leukocytů, zvláště s ohledem na jejich signalizační vlastnosti
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.  Vývoj nových neinvazivních diagnostických metod na bázi fetálního mikrochimérismu - přítomnosti fetálních nukleových kyselin a buněk plodu v periferní krvi a tkáních matky. Nové markery leukemických blastů (zejména proteiny tepelného šoku) a jejich využití v imunoterapii, studium patogeneze komplikací transplantace hematopoetických kmenových buněk (zejména reakce štepu proti hostiteli)
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. In vitro detekce virus specifických T lymfocytů u pacientu po transplantaci kmenových buněk krvetvorby metodou polychromatické průtokové cytometrie. Immunofenotypizace lymfocytů při imunodeficienci. Cytometrie v hematologické diagnostice. Význam a signální zapojení molekul akutních lymfoblastických leukémií metodou proteinových arrays.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. Molekulární mechanismy signální dráhy Wnt v savčích buňkách a ve vybraných modelových organismech. Úloha signalizace Wnt při řízení diferenciace různých buněčných typů v průběhu ontogenese. Charakterizace patologických jevů souvisejících s nefyziologickou aktivací dráhy Wnt v lidských a myších nádorech
doc. Marie Lipoldová, CSc. Genetická a funkční analýza genů, které kontrolují imunitní reakce, a studium jejich vztahů k infekčním, alergickým a nádorovým reakcím
MUDr. Helena Marečková, CSc.
doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Vývoj aktivně a pasivně směrovaných polymerních léčiv určených pro protinádorovou terapii, in vitro a in vivo modely nádorových onemocnění, imunofarmakologie, imunoterapie, protinádorová imunologie, účast Treg v regulaci protilátkové odpovědi, biokompatibilita a imunokompatibilita syntetických materiálů určených k náhradě tkání/orgánů
RNDr. Ing. Daniel Sánchez, Ph.D.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. Regulační mechanizmy přirozené imunity (zejm. studium interakcí mononukleárních fagocytů a epiteliálních buněk). Úloha cytokinů a humorální odpovědi při rejekci alotransplantátu. Transplantační tolerance. Subpopulace monocytů a makrofágů. Protizánětlivé účinky polyketidových antibiotik. Dynamika tvorby chemokinů při transplantačních reakcích. Klinická imunologie/alergologie
prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.Doc.
Klinická imunologie (imunopatologické stavy, diagnostika a léčba imunodeficitních a autoimunitních onemocnění).
Imunodeficience (vývoj imunitního systému, imunita u dětí se syndromem diGeorge,poruchy vrozené imunity). Autoimunita a „autoinflammatory syndromes“.
RNDr. Petr Šíma, CSc.
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Nádorová imunologie, biologie dendritických buněk, imunologie nádorových onemocnění, imunoterapie nádorových onemocnění pomocí dedritických buněk.
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Studium buněčných mechanismů vzniku zejména diabetu 1.typu. Výzkum je koncipován s ohledem na praktické využití výsledku pro predikci a prevenci diabetu 1.typu.
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Imulogické aspekty mužské infertility. 
prof. MUDr. Helena. Tlaskalová Hogenová, DrSc.

doc. RNDr. L. Tučková, DrSc.
Studium buněčných a molekulárních mechanismů přirozené a adaptivní imunity uplatňujících se u potravinových alergií a u autoimunitních onemocnění, se zaměřením na reakce probíhající v gastrointestinálním traktu u pacientů i v experimentálním modelu; charakterizace a izolace autoantigenů a potravinových alergenů, a analýza jejich vlastnosti a interakci s buňkami přirozené imunity, epitelovými buňkami a T lymfocyty a jejich ovlivnění bakteriálními komponentami a dietou
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Klinické a laboratorní aspekty idiopatických zánětlivých myopatií. Účast autoprotilátek v patogenezi systémových onemocnění, jejich diagnostický význam. Terapeutické aspekty biologické léčby u systémových onemocnění.

nahoru

Mikrobiologie

ŠKOLITEL TÉMATA
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
RNDr. Pavel Branny, CSc.
Proteinkinasy, fosforylace bílkovin jako přenos signálu, diferenciace a vývoj Streptomycet
prof. Ing. Kateřina Demnerová, DrSc.

RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
akumulace toxických kovů v houbách. Změny v morfologii a metabolismu dřevokazných hub
Ing. Jiří Hašek, CSc.
zabývá se studiem úlohy interakcí cytoskeletonu při kontrole buněčného cyklu a morfogenese kvasinkových mikroorganismů. Využívá moderní metody molekulární buněčné biologie
Ing. Jiří Janata CSc.

doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
Nadprodukce sekundárních metabolitů fungálního původu, imobilizace fungálních buněk a jejich využití k produkci a biotransformacím přírodních látek, mikrobiální a enzymové biotransformace přírodních látek
RNDr. Pavel Kyslík, CSc.
Vliv prostředí na růst a tvorbu produktů rekombinantních mikroorganismů. Interakce hostitel - plasmid u mesofilních a thermofilních organismů. Fyziologie produkce sideroforů u bakterií
Ing. Ludmila Martínková, CSc.

RNDr. Jan Nešvera, CSc.

RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Ing. Miroslav Pátek, CSc.
Vliv prostředí na růst a tvorbu produktů rekombinantních mikroorganismů. Interakce hostitel - plasmid u mesofilních a thermofilních organismů. Fyziologie produkce sideroforů u bakterií
Ing. Miroslav Petříček, CSc.

doc. Ing. Alena Pichová, CSc.

doc. MUDr. Anna Součková, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.

1) fyziologie mikroorganismů
2) DNA dependentní RNA polymerasa a její úloha v regulaci transkripce.
3) Genetická kontrola biosynthesy sekundárních metabolitů.
4) biosynthesa nadprodukce sekundárních metabolitů

doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Účinek stresu na cytoplasmatickou membránu bakterií. Studovány jsou fyzikální a fyziologické parametry mem brány bakterií v procesu adaptace na teplotu, pH, osmolaritu. Cílem je porozumět komplexní povaze homeostatických membránových regulací v kontextu fungující buňky
Ing. Peter Šebo, CSc.

molekulární biologie bakteriální pathogenese.Studium vztahu struktury a funkce adenylátcyklasového toxinu (ACT) Bordetella pertussis: interakce toxinu s membránou cílových buněk, využití ACT pro přípravu živé rekombinantní vakciny proti černému kašli

RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
poznání struktury, funkce a regulace některých enzymů podílejících se na biosyntéze antibiotika tetracyklinu. Dále na úlohu translačního systému při regulaci morfologické diferenciace u Streptomycet se zvláštním zřetelem na roli přesnosti translace v těchto mechanismech

nahoru

Neurovědy

ŠKOLITEL TÉMATA
doc. MUDr. Pavel Adam. CSc. 1. Cytologie likvoru
2. Neuroimunologie
3. Proteomika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 1. Změny morfologie a membránových vlastností gliových buněk po ischemickém poškození mozku
2. Charakterizace membránových vlastností neurálních kmenových buněk po implantaci do poškozené nervové tkáně
3. Úloha morfogenů v regeneraci nervové tkáně
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 1.Aplikace rTMS v léčbě duševních poruch a tinitu
2.Aplikace tDCS v léčbě duševních poruch (depresivní porucha, schizofrenie) a tinitu
3.Prediktory úspěšné biologické léčby duševních poruch
4.Cirkadiánní rytmy a duševní onemocnění (včetně využití aktigrafie, spánkové manipulace, fototerapie)
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Beneš. DrSc. 1. Stenoza vnitřní karotidy – korelace morfologie a diagnostických metod
2. Mozková aneuryzmata – modality léčby a přirozený průběh
3. Arteriovenozní malformace – management
4. Mozková ischémie – možnosti revaskularizace
5. Adenomy hypofýzy - management
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 1. Traumatický stres a disociace
2. Chaos, stress a epileptiformní změny v CNS
3. Psychobiologické změny v důsledku stresu
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Diagnostika a léčba degenerativních, hereditárních a zánětlivých chorob nervového systému.
Sledování dynamiky tvorby biomarkerů neuroaxonální ztráty a protilátek u zánětlivých, autoimunitních a degenerativních chorob nervového systému.
doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 1. Neuuropsychologické výsledky léčebných cévních onemocnění mozku arteriovenozních malformací. (Neuropsychological outcome of cerebravascular disesase treatment)
2. Biostatistické metody v lékařství se zaměřením na analýzu preditivních faktorů vzniku a výsledků léčby u hydrocefalu, nádorových a cévních onemocnění mozku. (Advanced biostatistical methods focusing on predictive factors of hydrocephalus, brain tumours and cerebrovascular diseases)
3. Pokorčilé metody MR zobrazení a jejich přínos v diagnostice a léčbě gliových nádorů mozku. (Advanced MR imaging methods and its contribution to diagnosis of brain gliomas)
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
1. Metabolismus acetylcholinu
2. Regulace funkce muskarinovýc
h receptorů
3. Biochemické změny při Alzheimerově nemoci
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
1. Neuroanatomie
2. Histochemie a cytochemie mozku
3. Experimentální epilepsie (morfologie)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
1. Úloha cytokinů v rozvoji neuropatické bolesti
2. Buněčné a molekulární mechanizmy stimulace růstu a diferenciace aferentních a motorických axonů
3. Buněčné a molekulární mechanizmy selektivní navigace aferentních a motorických axonů po traumatickém poškození periferního nervu
4. Endogenní kanabinoidní receptory a neuropatická bolest - experimentální studie
prof. RNDr. Zdeněk Fišar. CSc.
1. Nitrobuněčné změny vyvolané antidepresivy (studium biochemických a biofyzikálních buněčných parametrů citlivých na časné působení antidepresiv a perspektivně využitelných pro předpověď terapeutické odpovědi na tyto léky)
2. Úloha mitochondrií při depresi a její léčbě (studium funkce dýchacího řetězce)
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
1. Neurální lišta a její deriváty
2. Kmenové buňky neurální lišty
Ing. Milan Hájek, DrSc.
1. Molekulární zobrazování–MR spektroskopie mozku
2. Molekulární zobrazování–MR relaxometrie nových kontrastních látek
3. Molekulární zobrazování MR sledování označených buněk („cell tracking“)
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
1. Regenerace periferních nervů
2. Cévní onemocnění mozku
3. Neurochirurgie bolesti
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
1. Autoimunitní onemocnění v neurologii se zaměřením na roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica
2. Roztroušená skleróza - prognostické markery a sledování aktivity onemocnění
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
1. Biomarkery Alzheimerovy choroby
2. Časná diagnostika Alzheimerovy choroby
3. Poškození paměťových funkcí u neurodegenerativních onemocnění
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
1. Klinická psychofarmakologie.
2. Vztah duševních poruch, psychofarmak a glycidového metabolismu.
MUDr. Tomáš Kalinčík, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
1. Klinické, metabolické, genetické a morfologické aspekty Huntingtonovy nemoci
2. Animální modely Huntingtonovy nemoci
3. Motorické, nonmotorické a morfologické aspekty Parkinsonovy nemoci
4. Parkinson plus syndromy
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
1. Počítačová analýza řečového projevu, EEG záznamů a MR traktografie u dětí s vývojovou dysfázií
2. Protonová MR spektroskopie v epileptologii
3. Nelineární EEG analýzy v predikci a lokalizaci epileptogeneze
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 1. Analýza etiopatogeneze a optimalizace diagnostických a terapeutických postupů u pacientů s fokální farmakorezistentní epilepsií s normálním MRI nálezem
2. Zhodnocení přínosu jednotlivých funkčně zobrazovacích metod k lokalizaci epileptogenní zóny u epileptochirurgických pacientů
3. Korelace neuropatologické analýzy resekované mozkové tkáně s klinickým obrazem a výsledky předoperačních vyšetření u epileptochirurgických pacientů
RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. Neurobiologie chování a paměti; molekulární techniky zobrazování neuronální aktivity
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.

doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
Teoretické aspekty kódování informace v neuronové aktivitě
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychofarmakologie a psychopatologie schizofrenie
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
1. progenitorové buňky "dospělých" tkání
2. nádorová transformace buněk, poruchy buněčné diferenciace
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
1. Důsledky epileptických záchvatů v kontextu s důsledky hypoxie CNS
2. Preconditioning v CNS
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
1. Korelace funkčních a morfologických změn u fokální epilepsie
2. Mapování kognitivních funkcí u pacientů s epilepsií temporálního laloku
3. Vysokofrekvenční EEG aktivita v oblasti počátku záchvatu
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
1. Small fibre neuropatie – elektrofyziologická a morfologická diagnostika
2. Hereditární neuromuskulární choroby – genotyp - fenotyp korelace
3. Vliv mutací v connexonech na postižení centrálního nervového systému
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 1. Detekce incipientních stadií schizofrenního onemocnění,
2. Identifikace rizikových skupin vzniku psychotického onemocnění
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. 1. Cerebrovaskulární onemocnění mozku
2. Neuroonkologie
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
1. Poruchy spánku ve vztahu k neurodegenerativním a neurometabolickým onemocněním NS dětského i dospělého věku
2. Narkolepsie a idiopatická hypersomnie
3. Abnormální pohyby ve spánku
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
MUDr. Jiří Paleček, CSc.
1. Úloha vaniloidních (TRPV1) receptorů při přenosu a modulaci bolesti
2. Míšní mechanismy vzniku patologických bolestivých stavů
3. Buněčné mechanismy hyperalgesických stavů
prof. MUDr. Hana Papežová, Ph.D.
1. Poruchy vnímání u poruch příjmu potravy (vnímání bolesti, vlastního těla)
2. Dlouhodobý průběh a prediktory vyústění poruch příjmu potravy (vliv terapie)
3. Nové terapeutické formy a prevence u poruch příjmu potravy
RNDr. Jiří Popelář, CSc. 1. Snímání a vyhodnocování aktivity jednotlivých neuronů a sumárních vyvolaných odpovědí
2. Neurofyziologie sluchové dráhy
3. Snímání a vyhodnocování otoakustických emisí
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
1. Poruchy spánku v dětském věku a jejich zdravotní důsledky
2. Abnormní pohyby související se spánkem - se zaměřením na dětský a adolescentní věk
3. Poruchy spánku u dětských neuropsychiatrických onemocnění
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
1. Evaluace bolesti u zvířat a lidí biochemickými, elektrofyziologickými a zobrazovacími metodami
2. Léčba bolesti neuromodulačními metodami
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
1. Vztahy mezi klinickými, funkčními a morfometrickými parametry u Huntingtonovy nemoci
2. Non-motorické projevy Huntigtonovy nemoci
3. Huntingtonova nemoc: důsledky genetického testování na nemocné, osoby v riziku a pečovatele
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
1. Analýza chůze a dalších vrozených a získaných pohybových stereotypů a jejich poruch
2. Fenotypická charakterizace a genetické mechanismy extrapyramidových onemocnění s hereditární složkou (esenciální tremor, Parkinsonova nemoc, Touretteův syndrom, aj.)
3. Mechanismy motorických a non-motorických symptomů Parkinsonovy nemoci
RNDr. Jan Říčný, CSc.
1. Biochemické markery v diagnostice nervových onemocnění
2. Inhibitory acetylcholinesterázy a Alzheimerova choroba
3. Patofyziologie demencí
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
1. Studium příčin, genových poruch a klinických příznaků u dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth.
2. Molekulárně genetické studie příčin časné nesyndromové hluchoty.
3. Molekulárně genetická podstata etnicky specifických neurologických chorob u Romů.
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Soukup, CSc.
1. Vliv tyroidních hormonů a inervace na expresi genů ovlivňujících fenotyp kosterního a srdečního svalu u potkana v normě a po transplantaci.
2. Změny fenotypu svalu v průběhu patologických stavů.
3. Exprese vápník vázajících proteinů v rychlých a pomalých svalech v průběhu postnatálního vývoje
RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
1. Neurobiologie učení a paměti
2. Farmakologie chování (Behaviorální farmakologie)
3. Prostorové chování zvířat jako model vyšších kognitivních funkcí
4. Analýza chování v animálním modelu schizofrenie navozeném aplikací látky MK-801
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc
1. Cirkadiánní systém savců a jeho synchronizace s vnějším prostředím
2. Synchronizace cirkadiánního systému savců délkou dne
3. Ontogeneze cirkadiánního systému laboratorního potkana
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
1. GABAB-receptory v CNS
2. Funkční aktivita trimerních G proteinů v CNS – účinek opiátů
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
1. Zpracování akustické informace v nervových okruzích sluchové kůry
2. Sluch a stárnutí
3. Zpětnovazební okruhy ve sluchovém systému - Vliv hluku na sluchový systém; Vývoj sluchového systému; Geneticky podmíněné vady sluchu
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
1. Vliv změn difúzních parametrů extracelulárního prostoru CNS a extracelulární matrix na nesynaptickou komunikaci během patologických stavů, studovaný na zvířecích modelech patologických stavů a na geneticky modifikovaných myších.
2. Neurální diferenciace kmenových buněk a její využití u míšní léze.
Cílem projektu je studiem společných mechanismů neurální diferenciace embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk a experimentální využití takto diferencovaných buněk pro terapii míšní léze.
3. Neurální diferenciace kmenových buněk a její využití u mozkové léze.
Cílem projektu je studium společných mechanismů neurální diferenciace embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk a experimentální využití takto diferencovaných buněk pro terapii iktu.
4. Diferenciace a růst buněk na polymerních nosičích.
Cílem projektu je diferenciace a růst embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk ve 3D kulturách a jejich aplikace v terapii onemocnění CNS
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
1. Poruchy dýchání ve spánku
2. Poruchy spánku a bdění u neurologických onemocnění
3. Patofyziologie poruch spánku a bdění
MUDr. Věra Špaténková, Ph.D.
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
1. Analýza poruch periferního nervového systému u multisystémové atrofie
2. Intramedulární léze v oblasti bederní intumescence – korelace klinického obrazu, neurofyziologických metod a MRI
3. Vliv intratekálně podaného baclofenu na spasticitu (neurofyziologická studie)
doc. MUDr. Jan Štulík, CSc.
1. Poranění páteře a míchy.
2. Kmenové buňky v léčbě poranění nervových struktur.
RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. 1. Časné klinické, imunologické, likvorové a MRI prediktory disability a aktivity onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou. (Early clinical, immunological, cerebrospinal fluid and MRI predictors of disability progression and disease activity an patients with Multiple Sclerosis.)
2. Klinické, laboratorní a MRI koreláty kognitivního postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou. (Clinical, laboratory and MRI correlates of cognitive impairment in patients with Multiple Sclerosis.) 
3. Specifické subpopulace pacientů s roztroušenou sklerózou dle klinického průběhu, imunologických markerů a vývoje nálezů na MRI - využití v praxi. (Specific subpopulations of patients with Multiple Sclerosis according to clinical disease course, immunological biomarkers and MRI findings in clinical practice.)
doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
1. Význam změn difúzních parametrů extracelulárnícho prostoru a extracelulární matrix v epileptickém ložisku u lidí pro patofyziologii epilepsie
2. Vliv plastické přestavby tkáně na extrasynaptický přenos
3. Role astrocytů a extracelulární matrix v patofyziologii vybraných patologických stavů u geneticky modifikovaných zvířat
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
MUDr. Ladislav Vyklický jr., DrSc.
1. Studium molekulárních mechanizmů působení neurosteroidů na NMDA receptorech
2. Studium úlohy fosforylace NMDA receptorů pro působeni neurosteroidů
3. Studium faktorů, které ovlivňují průběh NMDA receptory zprostředkované komponenty postsynaptických proudů
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
1. Nekvantovy vylev neuroprenasecu
2. Acetylcholinove receptory a jejich modulace
Dr. Norbert Weiss, Ph.D.
RNDr. Hana Zemková, CSc.
1. Struktura a funkce rekombinantních ATP - stimulovanch purinergních P2X receptorů
2. Funkční exprese purinergních P2X a P2Y receptorů v suprachiasmatických jádrech
3. Melatoninové receptory a intracelulární vápníková signalizace v hypofyzárních buňkách.

nahoru

Farmakologie a toxikologie

ŠKOLITEL TÉMATA
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

1) Dispozice kanabinoidů a jejich metabolitů v organismu, toxikologická detekce
2) Dispozice nových syntetických drog v organismu. Studium biotransformace a farmakokinetiky. Toxikologická detekce v biologických materiálech

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 1. Farmakokinetika biologických léčiv střevních zánětů
2. Prediktory odpovědi farmakologické léčby střevních zánětů
3. Komplikace a nežádoucí účinky farmakoterapie gastrointestinálních onemocnění
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Farmakogenomika a farmakokinetika imunosupresív u nemocných s autoimunními onemocněními
MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

Prof. Hassan Farghali, DrSc.
Antioxidants: examples of resveratrol-like compounds with allosteric mechanism in epigenetic drug tergets
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. Aplikovaná farmakokinetika antibiotik a dalších léčiv v klinické praxi, optimalisace TDM postupů u vybraných skupin pacientů (renální selhání, dialysační léčba)
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D.
Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

Biochemické a molekulárně-biologické změny v CNS a myokardu potkanů vystavených účinku různých stresových podnětů.
Studium regulačních/modulačních účinků neuropeptidů a jejich receptorových subtypů metodou imunohistochemického stanovení genové exprese sledovaných proteinů.
Studium chování a kognitivních funkcí moderními behaviorálními testy na animálních modelech posttraumatické stresové poruchy a jiných psychických poruch; zaměřeno na mechanismy působení a možnosti terapeutického ovlivnění

RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

1)Molekulární mechanismy ovlivnění zánětu probiotickými bakteriemi. Zaměření na: Vliv probiotik na produkci oxidu dusnatého a sekreci cytokinů, chemokinů a prostaglandinů; analýza TLR receptorů a transkripčních faktorů; úloha biogenních aminů v rozvoji střevních zánětů a modulace probiotiky. Modely in vitro buněčné linie makrofágů, intestinálních epiteliálních buněk, hepatocytů, in vivo myší model kolitidy.


2)Vliv pyrimidinových analogů na expresi protizánětových a angiogenních mediátorů. Zaměření na: strukturně aktivitní vztahy biologických účinků (imunosuprese a antioxidační parametry) ke struktuře látek; objasnění biologických účinků na transkripční a translační úrovni. Modely in vitro buněčné linie makrofágů, in vivo model revmatoidní artritidy a kolitidy.


3)Imunobiologický potenciál inhibitorů seskviterpenových laktonů. Zaměření na: strukturně aktivitní vztahy nových semisyntetických laktonů (imunomodulační, protinádorové účinky a stres endoplasmatického retikula, analýza intracelulárního vápníku). Model: in vitro buněčné lidské a animální linie.

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Opioidní hyperalgezie – její farmakologické a neurobiologické aspekty

MUDr. Nicolina Kutinová Canová, Ph.D. 1. Perspektivy farmakologického a klinického přínosu aktivátorů a inhibitorů sirtuinu 1 a AMPK při oxidativním poškození a regulaci energetického metabolismu v tukové a jaterní tkáni
2. Antioxidanty: příklad sloučenin podobných resveratrolu s allosterickým mechanismem ovlivnění epigenetických lékových cílů
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

As. MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D. Optimalizace antikonvulzivní terapie u dětí do tří let věku.
PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.
MUDr. Igor Richter, Ph.D. Prediktivní faktory ARTA terapie u pacientů s karcinomem prostaty
prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.

Studium genetických predispozic pro účinnost a snášenlivost léčiv.
Studium biotransformace léčiv s ohledem na variabilitu farmakokinetiky léčiv.
Farmakokinetika léčiv

Doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.

1) Úloha desensibilizace delta-opiátových receptorů při dlouhodobé adaptaci na morfium; problém drogové závislosti
2) Úloha interfáze membrána-voda při signalizaci receptorů pro opiáty
3) Úloha membránových domén a cholesterolu ve struktuře buněčné membrány
4) Účinek beta-blokátorů na hydrofobní zónu buněčné membrány a alosterické ovlivnění vlastností beta-adrenergního receptoru

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. Experimentální model uveitidy - studium patofyziologických mechanismů nitroočních zánětů a možností jejich ovlivnění
MUDr. Josef Šedivý, CSc.

PharmDr. Šíma Martin, Ph.D. 1) Fyziologické a patologické faktory ovlivňující absorpci léčiv
2) Aplikovaná farmakokinetika v preklinickém a klinickém výzkumu
Mgr. Petr Škopek, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Optimální terapeutické režimy u pacientů s ANCA - asociovanou vaskulitidou a lupusovou nefritidou, genetické rizikové faktory disponující k výše uvedeným onemocněním a jejich odpovědi na léčbu
MUDr. Martin Votava, PhD.

behaviorální farmakologie, experimentální anesteziologie, farmakoekonomika, farmakovigilanc

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D 1. Klinické proteomické biomarkery akutní expozice toxickým alkoholům v diagnostice a prognóze zdravotních následků. 
2. Proteomické biomarkery v kondenzátu vydechovaného vzduchu po inhalaci nanočástic pro časnou diagnostiku a prevenci respiračních a/nebo systémových onemocnění.
 
RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.


nahoru

Lékařská biofyzika

ŠKOLITEL TÉMATA
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
1. Příprava arteficiálních chrupavek.
2. Struktura a dynamika ATP-vazebního místa Na1K-ATPázy.
3. Vazebná místa pro ATP s vysokou a nízkou afinitou: jejich lokalizace na a-podjednotce Na1K-ATPázy.
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
1. Akustika rázových vln
2. Fyzika vysokých nanosekundových výkonů
3. Aplikace fyziky v gastroenterologii
prof. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
PET v diagnostice dětských lymfomů
PET/CT u karcinomu prsu
doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA,  Ph.D.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
1. Kontrola kvality mamografie v České republice. Optimalizace zajištění radiační ochrany a programu kontroly kvality mamografie v mamografickém screeningu.
2. Využití analýzy dynamické MR mamografie v onkologické praxi
Mgr. Monika Dezortová., Ph.D. 1. Diagnostika pomocí 1H MR spektroskopie in vivo
2. Metabolismus jater v MR obraze a spektru
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
Ing. Milan Hájek, DrSc
1. 31P a 1H MR spektroskopie lidských orgánů in vivo.
2. MR mikroskopie a její aplikace.
3. Analýza T2 a T1 MR obrazů
Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
Zobrazování magnetickou rezonancí
In vivo molekulární a buněčné zobrazování
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Peroperační použití destrukčních metod u inoperabilních tumorů.
Sledování účinnosti nechirurgických metod solidních nádorů. 
doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Obecná radiologie,Radiační hygiena, Ultrazvuk, Intervenční vaskulární a nevaskulární radiologie, Uroradiologie, Játra a biliární trakt, GIT, Vertebroplastika, Biliární intervence
doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. Fyzika molekulárních a biologických struktur
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.
1. Scintigrafické metody v diagnostice adenomů parathyroidey.
2. Tomografická scintigrafie myokardu (GSPECT/CT) – význam u různých kardiálních i nekardiálních onemocnění.
3. Využití hybridního zobrazování v nukleární medicíně.
prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.
1. Využití neinvazivního laseru v ordinaci praktického lékaře.
2. Možnosti léčby onemocnění pohybového aparátu pomocí neinvazivního laseru a elektroléčby v ordinaci praktického lékaře.
3. Místo fyzikální léčby v primární praxi.
4. Moderní radiop rotekce.
doc. MUDr. Karel Kupka, CSc. 1. Scintigrafické metody v neurologii a psychiatrii
2. Objektivizace a kvantifikace vyšetření emisní tomografií
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
Teoretický popis a analýza neuronové aktivity.
doc. Ing. František Lopot, CSc. Impedometrické vyhodnocování stavu hydratace u pacientů s poruchou renálních funkcí.
doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
1. Kódování v centrálním nervovém systému-matematické modelování.
2. Hodgkin-Huxleho rovnice.
3. Redukované modely neuronù
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
1. Terapeutické možnosti v prvé fázi nemoci z ozáření.
2. Objektivizace změn svalového tonu pánevního dna z hlediska biomechaniky.
3. Morfologické a funkční změny ve tkáních navozené laserem na úrovni molekulární biologie.
4. Lékařské zabezpečení postižených při radiačních nehodách.
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Studium vztahů mezi strukturou a funkcí 14-3-3 proteinů a jejich komplexů.
doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
1. Ftalocyaniny - fotosensibilizátory pro foto dynamickou terapii nádorů.
2. Možnosti využití biodozimetrie při diagnostice radiačního nebo toxického poškození organizmu.
3. Postiradiační fibrotizující procesy v experimentu.
doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

1. Přímá dozimetrie in vivo u paliativní radioterapie "half body irradiation" u pacientů s mnohočetnými metastázami do skeletu.
2. Nestandardní frakcionační režimy - vyhodnocení pozdních efektů radioterapie.
prof.. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Neuroradiologie, neurologie, magnetická rezonance
doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. Metody umělé inteligence v diagnostice z medicínských obrazů.
Texturní analýza sonografického obrazu ledvin ve vztahu k diagnostice glomerulonefritid
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 1. Analýza a matematické modelování sonografické textury tuku u metabolických onemocnění.
2. Matematické modelování metabolických a hormonálních změn při změnách hmotnosti.

prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.

1. Výpočetní zpracování diagnostických obrazů
2. Porovnání diagnostické výtěžnosti různých zobrazovacích metod
3. Faktorová analýza obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. Zdravotnická informatika
Výpočetní technika a
základy programování
Databázové a informační systémy
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. 1. Využití metody funkčního MR zobrazování (fMRI) ke studiu mozkového „default modu“ modifikací podmínek blokového schématu stimulace.
2. Měření fMRI různými metodami (BOLD, ASL, VASO, DNS) a srovnání těchto metod z hlediska jejich závislosti na interindividuálních variacích.
3. Kvantifikace kinetiky mykardu z dynamických MR obrazů, naměřených s vysokým prostorovým a časovým rozlišením.
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. Monitorace roztroušené sklerózy mozkomíšní pomocí magnetické rezonance (volumometrie, měření atrofie, relaxometrie)
RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 1.Studium funkce a struktury iontových kanálů aktivovaných bolestivými chemickými a fyzikálními podněty
2.Buněčné a molekulární mechanizmy nocicepce
Bližší informace: http://www2.biomed.cas.cz/d331/cz/studies_cz/pgs_cz.html

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Optimalizace dávek při radiojodové léčbě nemocných s uzlinovým a metastatickým postižením karcinomem štítné žlázy.
Hodnocení zobrazovacích modalit sonografie vs. scintigrafie při výpočtu individuální aktivity radiojodu u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy
MUDr. Jana Votrubová, CSc. Využiti ultrasonografie v detekci trombozy centrálních žil u dialyzovaných pacientů
Ing. Jana Vránová,CSc.
RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. Analýza a modelování rytmické aktivity v neuromuskulární soustavě
Stochastic dynamics in olfactory signal transduction and development

RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Biodozimetrie pomoci průtokové cytometrie
Biodozimetrie po působení kombinovaných chemických a fyzikálních faktorů

nahoru

Parazitologie

ŠKOLITEL TÉMATA
doc. RNDr. Jaroslav Flegr, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.

RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.

RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.


nahoru

Experimentální chirurgie

ŠKOLITEL TÉMATA
Abrahámová Jitka, prof. MUDr., DrSc.

Adamec Miloš, prof., MUDr., CSc.

Adámek Svatopluk, doc. MUDr. CSc.
Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc.
Babjuk Marek, prof. MUDr., CSc.

Balík Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc.
1. klinická anatomie pohybového aparátu
2. traumatologie končetinových kloubů
3. osteotomie a jiné rekonstrukční výkony
Beneš Vladimír, prof., MUDr., DrSc.

Betka Jan, prof., MUDr., DrSc.

Binder Tomáš, MUDr. CSc.
Bláha Jan, MUDr. Ph.D.
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.
Bouček Jan, MUDr., Ph.D.
1. experimentální chirurgie - využití NBI (narrow band imaging) v časné detekci maligních lézí v ORL oblasti
2. experimentální onkologie - směrovaná polymerní léčiva v léčbě spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku
3. protinádorová imunologie - regulace protinádorové imunitní odpovědi v nádorovém mikroprostředí
4. chirurgická léčba sluchu a hluchoty - využití Baha implantátu v léčbě jednostranné hluchoty
Büchler Tomáš, MUDr. Ph.D.
Calda Pavel, prof. MUDr. CSc.
Cibula David, doc. MUDr. CSc.
Čada Zdeněk, MUDr., Ph.D.
1. Molekulární biologie dlaždicových karcinomů hlavy a krku - hledání nových prognostických znaků
2. Studium nádorového mikroprostředí - kmenové buňky, nádorové stroma, nádorově asociální fibroblasty
3. Otoneurologická charakteristika pacientů léčených chirurgicky pro vestibulární schwannom
Čakrt Ondřej, PhDr., Ph.D.
Dostálová Tatjana, prof., MUDr., DrSc.

Dundr Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
Význam stanovení lidských papilomavirů v lymfatických uzlinách u pacientek s karcinomem děložního hrdla
Dušková Jaroslava, doc. MUDr. CSc.
Dušková Markéta, doc. MUDr. CSc.
Dvořánková Barbora, RNDr. Ph.D.
East Barbora, MUDr., Ph.D. 1. Vliv prospektivního sledování pacientů po plastice kýly na kvalitu poskytované péče
2. Vliv předoperační rehabilitace na výsledky operační léčby pacientů s ventrální kýlou
3. Nanovlákna v tekuté formě v prevenci vzniku kýly v jizvě
Etrych Tomáš, RNDr. Ph.D. Možnosti využití směrovaných polymerních makromolekul pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
Fait Tomáš, MUDr. Ph.D.
Fanta Michael, MUDr., Ph.D.
Hodnocení léčebných modalit v managementu endometriózy, vztah k zánětlivým mediátorům
Fík Zdeněk, MUDr. Ph.D.
Fischerová Daniela, MUDr., Ph.D.
Moderní zobrazovací vyšetření v diferenciální diagnostice a stagingu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů
Foltán René, prof., MUDr., Ph.D.

Fricová Jitka, MUDr., Ph.D.
1. Použití NMDA blokátoru ketaminu v prevenci pooperační bolesti a rozvoje chronické perzistentní bolesti
2. Sledování vlivu oxidantivni stresu v perioperačním a pooperačním období u různých typů operací
3. Volba typu, načasování preemptivní analgézie na rozvoj časné pooperační akutní bolesti
Froněk Jiří, doc. MUDr. Ph.D.