1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro školitele

JAK SE STÁT ŠKOLITELEM

Uchazeči o školitelství dokládají tyto náležitosti:
1) žádost o jmenování školitelem pro konkrétní oborovou radu adresovaná děkanovi fakulty, včetně souhlasu svého nadřízeného – přednosty, vedoucího ústavu (formulář žádosti není předepsán)
2) formulář C
3) odborný životopis
4) 1–3 témata dizertačních prací, které chce uchazeč školit.

Celou žádost o školitelství doručte na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK k rukám Mgr. Martiny Renkové.

Jednotlivé oborové rady studijních programů v Biomedicíně mohou mít na své budoucí školitele specifické požadavky. Více informací naleznete u jednotlivých OR na webu Doktorských studijních programů v Biomedicíně (v sekci Popis).
Podmínky a informace pro žádosti o školitelství v DSP Neurovědy naleznete zde.

Práva a povinnosti školitele: 

  • zúčastnit se přijímacího pohovoru s uchazečem v řádném, případně mimořádném termínu; 
  • schválit téma disertační práce a se studentem připravit anotaci projektu a plán jeho řešení;
  • společně se studentem sestavit individuální studijní plán, nebo jej sestavit sám a do 2 měsíců ode dne zahájení akademického roku předložit společně s tématem disertační výzkumné práce ke schválení oborovou radou a upřesňovat jej dle čl. 26 odst. 2; 
  • průběžně sledovat studium studenta a pravidelně ho odborně hodnotit dle čl. 10 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity a v případě neplnění studijních povinností podle individuálního studijního plánu oznámit oborové radě, že nastaly skutečnosti odpovídající čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu univerzity;
  • navrhovat změnu tématu disertační práce, změna je předkládána ke schválení předsedovi oborové rady a děkanovi;
  • navrhovat ustanovení konzultanta z řad akademických pracovníků fakulty, pracovníků sdružených pracovišť či jiných subjektů, který je díky svým speciálním odborným znalostem a/nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku jeho studia;
  • školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří úspěšně absolvovali, se přiznává odměna dle určených podmínek stanovených v Opatření rektora č. 20/2018

Další informace určené školitelům studentů doktorských studijních programů jsou zveřejněny na webu Univerzity Karlovy. 

 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat