1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273

Zkrácený název: eBiofyzika

70990

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu:1. 7. 2017 - 31. 11. 2021
Řešitel projektu: Ing. Jan Kašpar

Popis projektu: Projekt sleduje zvýšení úrovně studia napříč všemi lékařskými fakultami, a to ve formě inovace výuky prostřednictvím pořízení moderního vybavení pro demonstraci použití základních principů fyziky a biofyziky s využitím prvků telemedicíny. Jedná se o pomůcky založené na moderních ICT řešeních doplněné mobilní formou e-learningu, které studentům vhodnou formou zprostředkují požadované znalosti a poslouží k rozšíření jejich schopností při práci s těmito prostředky s návazností na uplatnění v praxi.

Cíl projektu: Cílem projektu je inovovat metody výuky a pořídit inovované laboratorní vybavení a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělávání lékařské biofyziky s pomocí moderních prvků mobilních a ICT systémů.

Dílčími cíli projektu jsou:
1) Vytvoření e-learningového systému pro výuku základů fyziky a lékařské biofyziky, který bude umožňovat využití moderních mobilních komunikačních prostředků. V rámci tohoto cíle dále dojde k:
a) Pořízení vybavení pro výuku s pomocí mobilních komunikačních prostředků
b) Přizpůsobení obsahu e-learningového systému pro výuku s pomocí mobilních technologií

2) Inovace laboratorního vybavení pro praktickou výuku fyziky a lékařské biofyziky (pořízení vybavení a edukačních pomůcek pro podporu výuky základních principů fyziky a biofyziky s prvky telemedicíny) včetně vytvoření řídícího SW pro plné využití pořízeného vybavení ve výuce.

Kvantifikace cílů:
Dochází k vytvoření 1 jednotného e-learningového systému a jeho implementaci na celkem 5 (všech) lékařských fakultách Univerzity Karlovy. E-learningový systém bude pořízen formou nákupu od dodavatele v roce 2019, v následujících letech bude docházet k jeho implementaci a customizaci pro konkrétní potřeby výuky a fakult.
Bude pořízeno celkem 20 výukových stanic a 45 dílčích sad pro výuku e-learningu (smartphone, tablet) pro 5 lékařských fakult UK.
Bude pořízeno celkem 45 dílčích laboratorních přístrojů pro praktické úlohy telemetrie (EKG, glykémie, hmotnost, tělesný tuk, SpO2, krevní tlak, stabilometrie, aktivita, lokalizace) pro 5 lékařských fakult UK.
Bude pořízeno celkem 35 dílčích laboratorních přístrojů pro praktické úlohy z biofyziky (Ultrasonografie, Endoskopie, Radiometrie a spektrometrie, Termografie, Audiometrie, Biologická laboratoř, Hyperbarie, apod.) pro 5 lékařských fakult UK.
Bude vytvořen řídící ICT systém nad pořízenými laboratorními přístroji pro účely jejich plného využití při výuce.

Změny v důsledku projektu: Realizace projektu přinese následující změny:
- Odstranění bariér při studiu lékařské biofyziky ve vazbě na budoucí praktické uplatnění a zatraktivnění výuky - inovace metod výuky ve formě vytvoření e-learningu dostupného přes mobilní zařízení - specializované mobilní aplikace, využití moderních komunikačních zařízení - smartphonů a tabletů. V současné podobě se výuka v podobě e-learningu a výukových mobilních aplikací nerealizuje.
- Inovace přístrojového vybavení. Pořízené laboratorní vybavení umožní praktickou výuku s pomocí demonstračních setů a s pomocí řídícího ICT systému, které zahrnuje prvky telemedicíny. Přístup simulovaného pacienta i lékaře. Bude možné provádět demonstrace na reálné problematice s využitím prvků telemedicíny a eHealth, což umožní kvalitní vzdělávání a zvýší schopnosti absolventů při jejich následném uplatnění na trhu práce.
- Zjednodušení evidence výstupů a hodnocení praktické výuky - Pořizovaný ICT systém umožní studentům zjednodušenou tvorbu a vyplňování protokolů z jednotlivých biofyzikálních úloh a v jednotné formě je bude evidovat. Pro vyučující budou připraveny funkcionality pro automatické předvyhodnocení v interním systému s cílem usnadnit celkové hodnocení studentů.
- Pořizovaná ICT infrastruktura navíc umožní propojení všech serverových databází jednotlivých fakult a náhled na data získaná v průběhu výuky mediků. Roční počet provedených měření, které odpovídají počtu studentů realizujících praktika z biofyziky, se tak předpokládá v řádu několika set záznamů. Tato databáze záznamů následně bude sloužit navazujícím aktivitám s návazností na průběžné hodnocení výuky, vzájemnému porovnání vybraných parametrů a pro potřeby budoucích analýz za účelem neustálého zlepšování kvality výuky.

Kontakt – manažer projektu: Ing. Michaela Matoulková, e-mail: michaela.matoulkova@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu:
Projekt „Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK“ (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Hodnocení: spravovat